Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BuZa / Economische Zaken

2.05.37
K. Bokstijn, J. van der Lelie, R. Jochems
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.37
Author: K. Bokstijn, J. van der Lelie, R. Jochems
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1919-1940

Omvang:

82.00 meter; 5758 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De in 1919 opgerichte Directie Economische Zaken was belast met de buitenlandse economische betrekkingen. Na 1933 is de informatiewaarde van het archief minder, omdat vanaf dat jaar de primaire verantwoordelijkheid voor de handelspolitiek lag bij het ministerie van Economische Zaken.
Het archief is geheel op onderwerp geordend, waarbij de omvang van de dossiers sterk uiteen loopt. Het bevat onder meer de rapportage van de diplomatieke en consulaire ambtenaren over de economische situatie in het land van hun standplaats. Het archief betreft onder meer stukken over: arbeidswetgeving, belastingen, financiële en monetaire zaken, certificaten van oorsprong, in- en uitvoerrechten, havens, scheepvaartverbindingen, luchtvaart, posterijen, spoorwegen, visserij, olieproductie. De serie door Nederland gesloten handelsverdragen is per land geordend.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken (1919-1932)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Economische en Consulaire Directie (1933-1935)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Consulaire en Handelszaken (1936-1940)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Ordening van het archief

Net als bij de A- en B-dossiers in het hoofdarchief van het ministerie (archiefinventaris 2.05.01), is er ook hier veelal sprake van rubrieken, die in verband met hun omvang weer zijn onderverdeeld in sub-rubrieken.

In het jaar 1919 werden de stukken nog chronologisch geborgen op agendanummer (inv.nrs. 1-8).

In 1920 ging men over op een zogenaamd ‘zaken-dossier’-stelsel, met een nummering in volgorde van ontstaan.

Omdat dit leidde tot een onoverzichtelijk aantal dossiers, schakelde men per 1 januari 1921 over op ordening op (ruimere) onderwerpen; in de praktijk leidde dit tot een beperkter aantal (330) dossiers, die meestal een sub-nummering kenden.

In 1924 startte men een nieuwe reeks `dossiers' (lees: rubrieken), waarbij indeling en nummering overigens vrijwel geheel overeen kwamen met die uit de periode 1921-1923. Wel vervielen nu de sub-nummers en werden de stukken binnen een rubriek meestal op jaar, maar ook wel op land geordend. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij dossiers inzake de handelsverdragen of inzake certificaten van oorsprong voor goederen bij invoer in andere landen.

Het aantal dossiers nam licht toe van 330 tot 339, binnen welke nummering nogal wat lacunes zijn te constateren.

Waarschijnlijk zijn in de Tweede Wereldoorlog vrij wat stukken verloren gegaan. Anderzijds bevatten sommige dossiers uit de periode 1924-1940 stukken uit jaren vóór 1924.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: