gahetNA in the National Archives

Buza / Code-archief 1965-1974

2.05.313
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.313
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1965-1974

Omvang:

32603 inventarisnummers; 1090,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.Correspondentie met buitenalndse vertegenwoordigers, alsmede documenten van internationale organisaties zijn hoofdzakelijk in het Engels en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreft de periode van de Koude Oorlog en de opbouw, integratie van de Europese Gemeenschap en de uitbouw van de ontwikkelingshulp. Het archief is ingedeeld op een aantal hoofdthema's zoals: protocolaire en juridische aangelegenheden, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economie, migratie, arbeid, sociale aangelegenheden, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, landsverdediging en internationale organisaties.
Belangrijke onderwerpen in dit archief zijn internationale conferenties en organisaties, verdragen, staatsbezoeken, grensregelingen, uitleveringen, Nederlanderschap, onderscheidingen, paspoorten en visa, scheepvaart, luchtvaart, ruimteonderzoek, buitenlandse handel, buitenlands betalingsverkeer, ontwikkelingshulp, noodhulp, migratie, repatriëring van Nederlanders, vluchtelingenhulp, kernenergie, voorlichting over Nederland, defensie en bewapening. Van belang is voorts de periodieke en incidentele politieke en economische rapportage van de Nederlandse ambassadeurs en consuls uit het buitenland.

Archiefvormers:

  •  
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het uiteindelijke resultaat van de bewerking is een klassieke toegang op de archiefbestanden van het blok van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1965-1974. In de toegang zijn de volgende archieven opgenomen: het eigenlijke ministerieachief, bestaande uit de zogenoemde codearchieven en de archieven van enkele afzonderlijke directies. Deze toegang is voor wat betreft het codearchief en de Directie Buitenlandse Dienst gebaseerd op de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze archiefcode bestaat uit 9 hoofdrubrieken met een nadere onderverdeling. De hoofdindeling beslaat de volgende onderwerpen:

code 0Algemeen
code 1Organisatie
code 2Protocol
code 3Juridische aangelegenheden
code 4Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu
code 5Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
code 6Economie, migratie, arbeid
code 7Sociale aangelegenheden
code 8Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting
code 9Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken, met bijbehorende nummers, zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen overgenomen in deze nieuwe toegang. Dit impliceert dat de nummering van de rubrieken niet numeriek oplopend hoeft te zijn, maar kan verspringen. Wel is gekeken bij rubrieken of de daaraan gekoppelde archiefstukken ook alle genoemde onderwerpen uit de rubrieksnaam besloegen. Waar dit niet het geval was, is de rubrieksnaam aangepast.

Het codenummer is feiteljk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen. De verschillende archiefstukken zijn zoveel mogelijk chronologisch geordend. Om het gewenste dossier gemakkelijk te kunnen vinden is in een aantal gevallen voor een alfabetische orde (bijv. op land of naam) gekozen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: