Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BuZa / Kabinetsarchief Politieke Rapportage

2.05.19
SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.19
Author: SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

42,90 meter; 346 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinetsarchief bevat politieke rapportages door Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1871-1940. De rapporten zijn per standplaats geordend en verdeeld naar functionaris: gezanten en consulaire ambtenaren. Tevens opgenomen zijn samenvattingen van de politieke berichten. Een aantal stukken betreffen conflicten uit de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kabinet

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

In deze inventaris zijn opgenomen de politieke rapporten over de periode 1871-1940 afkomstig van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland. Voor zover er geen gezantschappen waren werd de rapportage verricht door consulaire ambtenaren.

Bij het raadplegen van de inventaris dient men rekening te houden met het feit dat één en dezelfde diplomaat bij verschillende hoven en/of regeringen tegelijkertijd als vertegenwoordiger optrad. Hij had dan zijn vaste residentie in één van de betrokken hoofdsteden en bracht periodieke bezoeken aan de andere. Een goed voorbeeld hiervan is de gang van zaken in de Scandinavische landen. Ook hierbij is in de index zoveel mogelijk verwezen naar de plaats van waaruit de rapportage plaatsvond.

Voor zover zich in de serie rapporten van consulaire ambtenaren ook gezantschapsrapporten bevinden, is in de inventaris hiernaar verwezen. Achter de plaatsnamen staat soms de aanduiding vc, c of cg om aan te geven dat het om een vice-consulaat (vc) een consulaat (c) of een consulaat-generaal (cq) gaat.

In enkele gevallen bevinden zich in het archief afschriften van rapporten in plaats van originelen. Het gaat hierbij om rapporten waarvan het origineel niet werd aangetroffen. In het archief van het ministerie bevond zich echter een serie afschriften van politieke rapporten over de periode 1882-1886. Geconstateerde hiaten zijn met afschriften uit deze serie aangevuld.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: