gahetNA in the National Archives

Gezantschap V.S., 1814-1940

2.05.13
J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.13
Author: J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1814-1946
merendeel 1814-1940

Omvang:

25.80 meter; 1239 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Inventaris bestaat uit drie archiefblokken van het Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika. Veel series ingekomen en minuten van uitgaande brieven. Ook een aantal stukken betreffende bijzondere onderwerpen, en politieke en economische zaken. Daarnaast o.a. stukken inzake de regeling van geschillen; en inzake het consulaat en het personeel; protocollaire aangelegenheden; staatkundige en militaire zaken; financiële en monetaire zaken; en de behartiging van de belangen van Nederlanders, Luxemburgers en Duitsers. Tevens zijn twee inventarisnummers gereserveerd voor bescheiden afkomstig van het Nederlands consulaat te Baltimore.

Archiefvormers:

  • Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika
  • Consulaat Baltimore

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Voorwoord

De hierna volgende voorlopige inventaris is het resultaat van de bundeling van deeltoegangen. Op basis van overdrachten in 1912 en 1922 bewerkte mw. A.M. van Loo het archiefgedeelte 1814-1881. Deze afzonderlijke inventaris, uit 1972, kreeg het codenummer 2.05.13.

Het bij diezelfde overdrachten overgekomen materiaal uit globaal het tijdvak 1882-1910 bewerkte zij ook gedeeltelijk, maar bij haar vertrek stagneerde deze vervolg-bewerking.

Het door haar "afgehandelde" materiaal besloeg, aansluitend aan de nummering in toegang 2.05.13, de nummers 168-225. De lijst van beschrijvingen verdween in een bureaulade. Het materiaal dat mw. Van Loo niet meer afwerkte, telde ± 750 voorlopige beschrijvingen, die ook in de vergetelheid raakten.

In 1987 werd vervolgens een vervolg-blok van het Gezantschapsarchief overgedragen door het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij in de nummering aansluiting werd gezocht aan de reeds overgedragen blokken. Naar de toen bekende stand van zaken startte de nummering van dit blok bij 226. Deze toegang kreeg codenummer 2.05.39.

Pas later werd ontdekt, dat een belangrijk deel van de periode 1882-1910 nog niet ontsloten was, en dus ook niet opgenomen in de nummerreeks. Dit gebrek werd in 1990/91 hersteld.

Vervolgens zijn de drie deeltoegangen verzameld tot de hierna volgende bundel. Daarbij is een enigszins grillige nummering ontstaan. Voor de juiste hervinding van beschrijvingen is daarom als bijlage achteraan deze band een index op inventarisnummers opgenomen.

Het archiefblok 1814-1881

In de Verslagen Omtrent 's-Rijks Oude Archieven, 1918, deel I, p. 431, e.v. is het resultaat gepubliceerd van een eerste inventarisatie van het archief lopend over de periode 1814-1830. Van het archief over de periode 1831-1910 was een getypte inventaris voorhanden. Deze oude inventarissen handhaafden voorzover betreft de periode 1814-1882 in grote lijnen de oude orde met alle daaraan verbonden inconsequenties in de systematiek.

Naast een aantal apart gehouden dossiers bestond het legatiearchief uit een aantal series ingekomen en minuten van uitgaande brieven, die in sommige jaren waren uitgesplitst naar bepaalde correspondenten, maar in andere jaren ongesplitst in één grote [en matig toegankelijke] serie algemeen waren opgeborgen. Bij de herinventarisatie werd er naar gestreefd de uitsplitsing naar bepaalde groepen correspondenten over de gehele periode 1814-1881 zo consequent mogelijk door te voeren. De chronologische orde werd daarbij gehandhaafd met uitzondering van de serie briefwisseling met particuliere personen, die alfabetisch werd geordend.

Waar in de chronologische series briefwisseling bundels of omslagen met stukken betreffende een zelfde zaak werden aangetroffen, werden deze apart beschreven en in de inventaris ondergebracht bij de reeds bestaande dossiers. Voor de oude dossiers werd in vele gevallen een nieuwe beschrijving noodzakelijk geacht. Oude en nieuwe dossiers werden tenslotte onderverdeeld in een aantal rubrieken.

Het archief over de periode 1882-1910 bestond, naast een groot aantal apart gehouden dossiers, uit één doorlopende serie ingekomen en minuten van uitgaande brieven, waarbij in tegenstelling tot de vrij algemeen vóór 1882 gevolgde handelwijze, de minuten [met eventuele bijlagen] bij het ingekomen stuk was gevoegd. Bleven de aldus gevormde dossiertjes van bescheiden omvang, dan belandden ze meestal in de algemene serie, werden ze te omvangrijk of bestreken ze een langere periode, dan bleven ze meestal apart. In verband met de sterk uiteenlopende systematiek van het archief vóór en na 1882 is dit jaar als voorlopig eindpunt gekozen van de inventarisatie.

Het archiefblok [1816] 1882-1910 [1913].

In 1970 is door mevrouw A.M. van Loo begonnen met een herinventarisatie van het gedeelte 1882-1910 van het archief. Oorspronkelijk was het archief volgens het agendastelsel chronologisch geordend. Bij de bewerking werd het geheel omgezet in een op onderwerp beschreven en geordend archief. De bewerking is echter in 1972 gestagneerd door het vertrek van de inventarisator. Op dat moment bestond een lijst van 740 voorlopige beschrijvingen van een deel van het archief, terwijl op het resterende deel nog de oude toegang en nummering van toepassing was. Met deze deeltoegang is aan deze situatie een einde gekomen, al gaat het hier om een voorlopige oplossing. De aanwezige conceptinventaris op een deel van het bestand is omgewerkt, terwijl de oorspronkelijke beschrijvingen van het nog te bewerken gedeelte zijn toegevoegd. Tevens werd een nieuwe rubrieksindeling op het bestand ontworpen.

Het in 1970 opnieuw beschreven en geordende deel van het archief 1881-1910 is omgewerkt en opgenomen in rubriek 2.2, Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.

Het resterende, nog niet omgewerkte gedeelte, bevindt zich voor een gedeelte in rubriek 2.1, Stukken van algemene aard. Het betreft hier het chronologisch geordende archief over de periode 1905-1909. Daarnaast kwamen ook in het oorspronkelijk geordende archief nog op onderwerp geordende stukken voor. Voor zover deze stukken in 1970 niet zijn omgewerkt zijn de oorspronkelijke beschrijvingen in deze toegang op onderwerp in rubriek 2.2 opgenomen. Het niet omgewerkte gedeelte betreft de oorspronkelijke inventarisnummers 169-208.

De nummering in deze toegang bevat de inventarisnummers 168-225 en 1140-1235.

Het archiefblok [1902] 1910-1940 [1946]

Het archief van het Nederlandse gezantschap te Washington [1910-1940] vormt het vervolg op de archieven over de periode 1814-1910.

Het gezantschapsarchief werd in 1952 naar het departement te 's-Gravenhage gezonden. Rond 1960 volgden enige nazendingen. Voor de inventarisatie had het archief een omvang van 16 meter. Het archief is geordend volgens het dossierstelsel. De stukken werden geregistreerd in de agenda's en opgeborgen in dossiers. De gevormde dossiers werden ingedeeld volgens een alfabetisch rubriekenstelsel. In de agenda's wordt naar deze rubrieken verwezen. Bij de inventarisatie is besloten deze orde te handhaven en de rubrieken als paragrafen in de inventaris op te nemen. In 1944 werd op de post een sleutel op de voorkomende rubrieken en subrubrieken samengesteld. Deze sleutel is grotendeels toepasbaar op het archief over de periode 1910-1940 en is daarom als bijlage aan de inventaris toegevoegd. Uitdrukkelijk zij vermeld dat verschillende rubrieken elkaar gedeeltelijk overlappen. De sleutel is daarom geen waterdichte inhoudelijke toegang op het archief. Ten einde de agenda's als toegang bruikbaar te houden is een concordans van de rubrieksindelingen met de inventarisnummers opgenomen.

Onder het hoofdstuk "Gedeponeerde Archieven" zijn twee inventarisnummers gereserveerd voor bescheiden behorend tot het archief van het Nederlandse consulaat te Baltimore. Deze stukken werden tijdens de inventarisatie in het gezantschapsarchief aangetroffen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: