gahetNA in the National Archives

BuZa / A-dossiers

2.05.03
J. Woltring
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.03
Author: J. Woltring
Nationaal Archief, Den Haag
1973
CC0

Periode:

1815-1940

Omvang:

245.60 meter; 1813 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De A-dossiers zijn gevormd door de afdeling Politieke Zaken. Deze afdeling behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, waarbij de omvang van de dossiers sterk uiteen loopt. Het archief bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties, grensregelingen, naturalisatie, nationaliteitskwesties, Nederlanders in het buitenland, visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea.
In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder andere stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken, schade-eisen van Nederlanders door oorlogsschade, vluchtelingen, geïnterneerden in Nederland en de vredesconferentie.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Juridische Zaken
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Eerste Afdeling Politieke Zaken
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Diplomatieke Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De hier geïnventariseerde A-dossiers over de jaren 1871-1918 ( Het archief van vóór 1871 berust reeds bij het Algemeen Rijksarchief en is daar, na de overdracht, beschreven in één inventaris (1813-1830) met twee supplementen (1831- 1848 en 1849-1870). Daarbij heeft men toen echter alle zaakdossiers dooreengemengd, uitgaande van een soort trefwoordenschema, dat niet nader is gepreciseerd. Op deze wijze hebben in dit oude fonds de A- en B-dossiers hun vroegere indeling en volgorde verloren. Bij het aanleggen van inventarissen van de stukken ná 1871 is daarentegen de oude indeling in reeksen en series èn de volgorde van de afzonderlijke dossiers aldaar gehandhaafd. Hierbij is met name overwogen dat een belangrijk administratief hulpmiddel als de oude agenda naar de vindplaats van de ingeschreven stukken (d.w.z. naar een dossier als dat er is) pleegt te verwijzen.) bevatten de separate dossiers van het aanvankelijke Eerste Bureau, of beter van zijn uitlopers en vertakkingen in deze periode.

In het kort samengevat bevat het hier geïnventariseerde archiefbestanddeel dus over de periode 1871-1918 alle stukken van politieke, administratieve en juridische aard, die niet berusten in het kabinetsarchief, niet in de numerieke reeksen, niet in de later gevormde comptabele dossiers en niet in de diverse reeksen (B- en andere) van de economische en consulaire bescheiden.

Mét een aantal onderverdelingen in bepaalde nummers lopen deze dossiers door van A-2 tot A-281. Dit echter met dien verstande dat men in die cijferreeksen ook lacunes heeft. Doorgaans zijn zij te verklaren uit het feit, dat een zaak in deze jaren niet meer speelt. ( Het ontbrekend nummer A-1 b.v. moet men zoeken in de oudere dossiers bij het Algemeen Rijksarchief. Het bevat correspondentie van J.G. baron Verstolk van Soelen met betrekking tot de regeling der inbezitneming van het Belgische gedeelte der Overmaasche departementen in 1815.) In een enkel geval ontbreken nummers ook, omdat de betreffende zaakdossiers krachtens de hiervoor vastgestelde richtlijnen in hun geheel konden worden vernietigd. Dit is echter slechts hoogst zelden het geval geweest. De dossiers zijn doorgaans wel gezuiverd, maar niet geheel verdwenen.

Vermeld zij nog, dat alle stukken van het "groot-archief", inclusief dus de hier geinventariseerde A-bescheiden, ieder jaar opnieuw doorlopend genummerd werden naar de volgorde van inkomst en verzending. In het kabinets-archief begon men daarentegen met de nummering iedere dag opnieuw. Een korte periode slechts (1-1-1878 - 1-7-1879) heeft men dit systeem ook in het groot-archief gevolgd. Hier, in een collectie die zoveel omvangrijker is dan het kabinetsarchief, heeft het kennelijk niet zeer voldaan.

Uitvoerige toegangen op de correspondentie vindt men in de agenda's, accusatie- en expeditieboeken, indices, kaartsystemen en overige naamklappers, die destijds door de administratie zelf voor het groot-archief in zijn geheel zijn gehouden.( Zie ook het Jaarboek van het Ministerie' van Buitenlandse Zaken 1962/1963, blz. 151 - 163.)
Augustus 1955
Dr. J. Woltring

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: