gahetNA in the National Archives

BuZa / A-dossiers

2.05.03
J. Woltring
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.03
Author: J. Woltring
Nationaal Archief, Den Haag
1973
CC0

Periode:

1815-1940

Omvang:

245.60 meter; 1813 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De A-dossiers zijn gevormd door de afdeling Politieke Zaken. Deze afdeling behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, waarbij de omvang van de dossiers sterk uiteen loopt. Het archief bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties, grensregelingen, naturalisatie, nationaliteitskwesties, Nederlanders in het buitenland, visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea.
In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder andere stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken, schade-eisen van Nederlanders door oorlogsschade, vluchtelingen, geïnterneerden in Nederland en de vredesconferentie.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Juridische Zaken
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Eerste Afdeling Politieke Zaken
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Diplomatieke Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Sedert de opstelling van de beschrijving van de zogenaamde A-dossiers over de jaren 1871 - 1940 is, ter uitvoering van artikel 5 van de Archiefwet-1962 een begin gemaakt met een verdere overdracht van dossiers van het departement van Buitenlandse Zaken aan het Algemeen Rijksarchief. De voorbereidende werkzaamheden hiertoe vereisten een opsplitsing van bedoelde A-dossiers in een reeks lopende van 1871 tot en met 1918 en een reeks die begint te lopen op 1 januari 1919. Bij de eerste zijn getrokken de losse afsluitende bescheiden uit later tijd, die zich bezwaarlijk leenden tot de vorming van een afzonderlijk nummer; bij de laatste zullen worden getrokken de bescheiden uit de vroegere periode, waarvoor hetzelfde geldt. Zowel het éen als het ander heeft zich inmiddels slechts sporadisch voorgedaan.

De oude beschrijving is in verband met het bovenstaande herbewerkt en valt thans in twee stukken uiteen.Dit eerste stuk heeft betrekking op de inhoud van het archief onderdeel over de jaren 1871 - 1918, terwijl het tweede te zijner tijd over te dragen deel de jaren 1919-1940 zal beslaan.

Opgemerkt zij, dat de caesuur per 1 januari 1919 overigens voor deze dossiers een anorganisch, kunstmatig karakter draagt en geen verband houdt met essentiële wijziging in de opbouw van het archief bestand. Wèl is van de herbewerking gebruik gemaakt tot mede-opneming van dossiers die pas in later tijd uit de interne circulatie ter plaatse waar zij behoorden zijn teruggekeerd.

De inleiding op de oude inventaris behoefde geen verandering te ondergaan. Zij is derhalve in haar oorspronkelijke vorm gehandhaafd en slechts met dit naschrift aangevuld.

J.W.

Mei 1973

In juli 2010 zijn de toegangen 2.05.04, 2.05.21 en 2.05.23, die delen van de beschrijvingen van het archief van de A-dossiers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevatten, tot één geheel samengevoegd tot de huidige versie van deze toegang (2.05.03).

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: