Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Alg. Rekenkamer / Vaste Posten

2.02.09.04
Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.09.04
Author: Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1802-1958

Omvang:

110,20 meter; 916 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. In dit archiefbestand is de administratie van de pensioenen, traktementen en andere vaste financiële verplichtingen van het Rijk opgenomen. Het archief bevat veel informatie over personen die bij de overheid in dienst waren, met vermelding van besluiten over aanstelling, ontslag e.d., als ook over personen die met de rijksoverheid zakelijke relaties onderhielden. De belangrijkste series zijn meestal toegankelijk via klappers. De pensioenregisters en pensioenstaten, ten dele per ministerie of sector (Onderwijs, Landmacht) geordend, bevatten als regel over elke gepensio­neerde de volgende gegevens: datum en plaats van geboorte, woonplaats, datum van overlijden, datum en nummer pensioenbesluit, hoogte van het pensioen. De leggers van vaste posten bevatten gegevens over periodieke betalingen, traktementen, wachtgelden e.d., eveneens per ministerie respectievelijk per dienstonderdeel. Voorts bevat het archief ‘procuraties’ of akten van volmacht, afgegeven door schuldeisers van het Rijk aslmede bewijzen van erfrecht bij opengevallen nalatenschappen van personen aan wie de Staat financiële verplichtingen had.

Archiefvormers:

  • Algemene Rekenkamer/Bureau Vaste Posten

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

In dit bestand is de administratie van de pensioenen, traktementen en andere vaste financiële verplichtingen van het Rijk opgenomen. Dit deel-archief bevat veel informatie over personen die bij de overheid in dienst waren dan wel daarmee zakelijke relaties onderhielden. Dat geldt ook voor de vraag door wie bepaalde functies over een langere periode werden vervuld, met vermelding van besluiten over aanstelling, ontslag e.d. De volgorde binnen de diverse series is helaas nogal onoverzichtelijk. Het betreft hier voornamelijk de volgende bescheiden:

  • pensioenregisters en pensioenstaten, ten dele per departement/sector (Onderwijs, Landmacht) geordend, veelal met klappers; periode 19de en 20ste eeuw. Ze bevatten als regel over elke gepensioneerde de volgende gegevens: datum en plaats van geboorte, woonplaats, datum van overlijden, datum en nummer pensioenbesluit, hoogte van het pensioen;
  • leggers van vaste posten (periodieke betalingen, traktementen, wachtgelden e.d.), eveneens per departement respectievelijk per dienstonderdeel, ten dele toegankelijk via klappers; periode 19de en 20ste eeuw;
  • ‘procuraties’ of akten van volmacht, afgegeven door schuldeisers van het Rijk (vaak afschriften van notariële akten); periode 1814-1944, met klappers over 1814-1884 en 1920-1957;
  • bewijzen van erfrecht bij opengevallen nalatenschappen van personen aan wie de Staat financiële verplichtingen had, 1814-1958; toegankelijk via klappers.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: