Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

KdK 1841-1897

2.02.04
H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1949
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.04
Author: H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1949
CC0

Periode:

1814-1897
merendeel 1841-1897

Omvang:

542,00 meter; 4570 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinet des Konings (vanaf 1891 Kabinet der Koningin genoemd) was in de beginjaren het centrale punt waar alle bestuurlijke informatie samen kwam. Na de Grondwet van 1848 verplaatste het zwaartepunt van de beleidsvorming zich geleidelijk naar de ministeries, waardoor de informatieve waarde van het archief minder werd. De belangrijkste taken waren:
- de registratie en bewaring van wetten, besluiten en andere staatstukken;
- het voorleggen aan de Koning van alle ingekomen stukken;
- het voeren van de correspondentie namens het staatshoofd met de ministers en hoge colleges van staat;
- het opmaken en verzenden van afschriften van koninklijke besluiten;
- het behandelen van verzoekschriften.
Daarnaast was het Kabinet tot 1864 belast met de uitgave van het Staatsblad en was er tot het einde van de 19de eeuw bemoeienis met aangelegenheden van het Koninklijk Huis.
Omdat de hoofdtaken van het Kabinet in principe alle beleidsterreinen van de rijksoverheid betroffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het archief bestaat voor het overgrote deel uit een chronologisch geordende en per dag genummerde serie minuut-besluiten met bijlagen (ingekomen stukken). De toegangen op dit verbaal bestaan uit uitgebreide jaarlijkse indices met hoofdenlijsten en klappers. Naast het hoofdarchief is er een Geheim archief, dat vooral de periode 1841-1860 betreft. Een relatief gering deel van het archief werd buiten het verbaal gehouden: het betreft hier onder meer stukken betreffende het groothertogdom Luxemburg (tot 1890), afschriften van notulen van de Ministerraad en het volkspetitionnement tegen de wet op het Lager Onderwijs van 1878.

Archiefvormers:

  • Kabinet des Konings, 1841-1891
  • Kabinet der Koningin, 1891-2013

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Graag informatie over de lnt ter zee 1 ste klasse Bernard Diederic van Trojen geb 1 dec 1825 .overl 24 febr 1885 ,

Met name over de periode tijdens zijn werk als instructeur aan het Nagasaki Naval Training Center .

De over-overgrootvader van een japanse zakenrelatie heeft goede herinneringen aan de heer van Trojen .

Deze japanner komt in april 2012 naar Nederland en wil indien mogelijk nazaten ontmoeten .

Geachte heer Van Holland,

Van Trojen komt voor in de stamboeken Officieren Marine na 1850. Zie: http://proxy.handle.net/10648/1358b104-5570-102d-9037-005056a23d00.
U kunt het stamboek inzien op het Nationaal Archief. Door de links te volgen kunt u het stuk eventueel voor raadpleging reserveren.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: