gahetNA in the National Archives

KdK 1841-1897

2.02.04
H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1949
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.04
Author: H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1949
CC0

Periode:

1814-1897
merendeel 1841-1897

Omvang:

542.00 meter; 4572 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinet des Konings (vanaf 1891 Kabinet der Koningin genoemd) was in de beginjaren het centrale punt waar alle bestuurlijke informatie samen kwam. Na de Grondwet van 1848 verplaatste het zwaartepunt van de beleidsvorming zich geleidelijk naar de ministeries, waardoor de informatieve waarde van het archief minder werd. De belangrijkste taken waren:
- de registratie en bewaring van wetten, besluiten en andere staatstukken;
- het voorleggen aan de Koning van alle ingekomen stukken;
- het voeren van de correspondentie namens het staatshoofd met de ministers en hoge colleges van staat;
- het opmaken en verzenden van afschriften van koninklijke besluiten;
- het behandelen van verzoekschriften.
Daarnaast was het Kabinet tot 1864 belast met de uitgave van het Staatsblad en was er tot het einde van de 19de eeuw bemoeienis met aangelegenheden van het Koninklijk Huis.
Omdat de hoofdtaken van het Kabinet in principe alle beleidsterreinen van de rijksoverheid betroffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het archief bestaat voor het overgrote deel uit een chronologisch geordende en per dag genummerde serie minuut-besluiten met bijlagen (ingekomen stukken). De toegangen op dit verbaal bestaan uit uitgebreide jaarlijkse indices met hoofdenlijsten en klappers. Naast het hoofdarchief is er een Geheim archief, dat vooral de periode 1841-1860 betreft. Een relatief gering deel van het archief werd buiten het verbaal gehouden: het betreft hier onder meer stukken betreffende het groothertogdom Luxemburg (tot 1890), afschriften van notulen van de Ministerraad en het volkspetitionnement tegen de wet op het Lager Onderwijs van 1878.

Archiefvormers:

  • Kabinet des Konings, 1841-1891
  • Kabinet der Koningin, 1891-2013

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Graag informatie over de lnt ter zee 1 ste klasse Bernard Diederic van Trojen geb 1 dec 1825 .overl 24 febr 1885 ,

Met name over de periode tijdens zijn werk als instructeur aan het Nagasaki Naval Training Center .

De over-overgrootvader van een japanse zakenrelatie heeft goede herinneringen aan de heer van Trojen .

Deze japanner komt in april 2012 naar Nederland en wil indien mogelijk nazaten ontmoeten .

Geachte heer Van Holland,

Van Trojen komt voor in de stamboeken Officieren Marine na 1850. Zie: http://proxy.handle.net/10648/1358b104-5570-102d-9037-005056a23d00.
U kunt het stamboek inzien op het Nationaal Archief. Door de links te volgen kunt u het stuk eventueel voor raadpleging reserveren.

Is in dit archief ook de correspondentie Aan den Koning te vinden? Ik zoek de originele brief van J.R. Thorbecke van 11 januari 1851 aan Z.M. koning Willem III met ongeveer deze strekking:

De Kabinetsraad van gister heeft opnieuw getoond dat mondeling onderhoud met U.M. bijzondere moeilijkheden voor mij oplevert. U.M. onthoudt zich niet mij persoonlijke onaangenaamheden die uit een andere mond beledigingen zouden wezen te zeggen. Ik meen daarop steeds enkel de zaak in het oog houdende in kalme toon met zelfbeheersing te hebben geantwoord. Regeringsbelang de landsdienst moet zo mogelijk boven gevoeligheden blijven. Maar ik belijd dat ik mij buiten staat reken deze mijn overtuiging altoos en overal gestand te doen wanneer miskenning in woorden of onheuse bejegening telkens wederkeert. U.M. wil gewis niemand onrecht doen maar Zij doet het mij dikwijls. Ik heb dat tot dus ver als een ogenblikkelijke...

De brief is niet te vinden in pers archief van Thorbecke of in Koninklijk archief

Beste mevrouw Brandsen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag zou ik de tekst digitaal ontvangen van:

Koninklijk besluit dd 11 April 1844 No 62 in verband met de apostillaire beschikking, van wege […] dd 12 October No 51.
[225]

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: