gahetNA in the National Archives

West-Indisch Comité

2.01.28.01
A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.28.01
Author: A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
CC0

Periode:

1791-1805
1795-1800

Omvang:

254 inventarisnummers; 31,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale gescheven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de kust van Guinea en America (1795-1800) bevat met name resoluties met de toegangen en bijlagen, en stukken uit de geheime archieven van de directie van het West-Indisch comité. Vergelijkbare documenten zijn bewaard gebleven van de afdelingen van het Comité, nl. Politie en Justitie, Militie en Defensie en Commercie en Finantiën.
De rubrieken stedelijke gedeputeerden en ambtenaren van de departementen Amsterdam en Middelburg bevatten eveneens resoluties met de toegangen daarop en bijlagen.
De stukken uit de koloniën (Suriname, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en de Kust van Guinea) zelf zijn zeer divers, het betreft verzoekschriften, brieven, resoluties, persoonslijsten en financiële documenten en journalen van gouverneurs, waaronder Jurriaan François de Frederici (1751- 1812) die strijd voerde tegen de marrons.

Archiefvormers:

  • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Amsterdam Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Commercie en Finantie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Militie en Defensie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Politie en Justitie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Rotterdam Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Zeeland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De directie van het West-Indisch Comité, haar departementen met een adviserende rol, (ad-hoc-)commissies en ambtenaren resideerden in Den Haag. Waar in Den Haag is echter niet bekend. Het departement Amsterdam zetelde in het West-Indisch huis te Amsterdam, het departement Middelburg in het voormalige onderkomen van de West-Indische Compagnie aan de Lange Delft te Middelburg.

Uit het onderzoek dat in 1797 en 1798 door achtereenvolgens de Nationale Vergadering en de Constituerende Vergadering werd ingesteld naar het functioneren van het West-Indisch Comité, kwam onder meer naar voren dat de administratie zeer te wensen overliet. Zo had de boekhouder-generaal van de directie niet alleen geen boeken voorhanden, maar zich zelfs "ten eenenmaal buiten staat bevonden (...), om de gemelde boeken op eene behoorlyke wyze aan te leggen en in orde te brengen." De correspondentie met de koloniën was zeer summier en gebrekkig. De stedelijke departementen lieten soms na hun maandstaten aan de directie te zenden en de directie zond op haar beurt niet altijd de afschriften van haar resoluties aan de stedelijke departementen.

De verblijfplaats van de archieven na de opheffing van het West-Indisch Comité is niet zeker. Waarschijnlijk zijn zij beheerd door de rechtsopvolgers. Zeker is dat de archieven van de directie, haar departementen en ambtenaren en van het stedelijke departement Amsterdam in 1814 berustten in de charterkamer van het Ministerie van Koophandel en Koloniën. ( ARA, inventaris van de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1795, nummer toegang 1.04.02, inv.nr. 14929, inventaris van de charters van het ministerie van Koophandel en Koloniën, deel II. Misschien bevonden de archieven van het departement Amsterdam zich voordien in het pakhuis Batavia te Amsterdam: ARA, inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, 1682-1795, nummer toegang 1.05.03, iv. ) Later zijn deze bescheiden overgebracht naar het West-Indisch Slachthuis te Amsterdam, want van daaruit zijn zij in 1856, tezamen met andere koloniale archieven die in Amsterdam lagen, overgedragen aan het (Algemeen) Rijksarchief. ( ARA, inventaris van het archief van het Kabinet des Konings, 1841-1897, nummer toegang 2.02.04, inv.nr. 976, koninklijk besluit 28 februari 1856 nr. 68. ARA, inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, 1800-1940 (1966), nummer toegang 2.14.03, inv.nr. 17, proces-verbaal 9 september 1856 (ingekomen 13 september). In de inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname is te lezen dat de minister van Koophandel en Koloniën in 1832 besluit dat deel van de West-Indische archieven dat in Den Haag berustte terug te zenden naar Amsterdam. Wellicht zijn de archieven in dat jaar overgebracht naar Amsterdam: ARA, inventaris van het archief van het Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1814-1849, nummer toegang 2.10.01, inv.nr. 841, 30 mei 1832, nr. 6. ) Waar de archieven van de andere stedelijke departementen berustten en of deze gelijktijdig zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief is niet bekend.

De nu nog resterende 16 meter archieven van het West-Indisch Comité zijn afkomstig van het West-Indisch Comité in Den Haag en van de stedelijke departementen Amsterdam, Middelburg en Rotterdam. De archieven van de departementen Hoorn en Enkhuizen, en Groningen lijken verloren te zijn gegaan.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: