gahetNA in the National Archives

Suriname / Controleur-Generaal Financiën

1.05.11.07
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.07
Author: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
CC0

Periode:

1780-1911
merendeel 1828-1903

Omvang:

8.7 meter; 167 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief omvat het beheer van de algemene financiën (en controle van de magazijnen) van de gezamenlijke Nederlandse West-Indische bezittingen voor de periode 1828-1903. Het betreft, behalve de correspondentie van de Raad-controleur (na 1832 Controleur-generaal van financiën), de administratie van een aantal andere rekenplichtige ambtenaren in de vorm van grootboeken, kasboeken en journalen. Het archief bevat verder gegevens over de inkomsten uit belastingen (inkomende-en uitgaande rechten; gemene weide; hoofdgeld, patentrecht, transportrechten, successie-en overgangsrecht en het middel van het klein zegel); een stamboek voor ambtenaren; militairen; plantages en slaven; vendumeester (verkoop van roerende en onroerende goederen); rooier en meter van dranken en de inspecteur van de domeinen.

Archiefvormers:

 • Controleur-Generaal van Financiën (1828-1832)
 • Controleur-Generaal van Financiën/Boekhouder-Controleur
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van de Commies ter Betaling
 • Controleur-Generaal van Financiën /Kantoor van de inkomende en uitgaande rechten
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van Hoofdgelden
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van de Gemene Weide en Landtaksen
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van de Kerkgerechtigheid en 's Lands Gasthuis
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van Exploicteurs
 • Controleur-Generaal van Financiën/Algemene ontvanger
 • Controleur-Generaal van Financiën /Kalibreur van het Klein Zegel
 • Controleur-Generaal van Financiën/Raad van Administratie van het Pensioenfonds
 • Administrateur van Financiën (1832-1903)
 • Administrateur van Financiën/Centrale geldkamer of reservekas
 • Administrateur van Financiën/Koloniale Ontvanger en Betaalmeester
 • Administrateur van Financiën/Raad van Administratie voor het Pensioenfonds van ambtenaren
 • Administrateur van Financiën/Exploicteur
 • Administrateur van Financiën/Vendumeester
 • Administrateur van Financiën/Rooier en meter van dranken
 • Administrateur van Financiën/Inspecteur van de domeinen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Een instructie voor de boekhouder-controleur van de kolonie Suriname werd vastgesteld door de gouverneur-generaal bij besluit van 22 november 1828. Hij was werkzaam onder de controleur-generaal van financiën en bijzonder belast met het toezicht over de administratie van de rekenplichtigen bij het hoofdbestuur in Suriname.

  • Bij besluit van gouverneur en Raden van 6 november 1826 (Gouvernementsblad van Suriname 1826, nummer 5) zijn bepalingen vastgesteld, tot wijziging en vereenvoudiging van de jaarlijkse opgaven van families en slaven, aan het kantoor van hoofdgelden in te dienen.

  • Ingevolge artikel 3 van de ordonnantie voor de heffing van patentrecht, vastgesteld door gouverneur en Raden 30 december 1826 (Gouvernementsblad van Suriname, nummer 8), waren óók de patenten verkrijgbaar op bovengemeld kantoor, waarvan ontvanger provisioneel was belast met de ontvangst van dit middel.

  • Door gouverneur-generaal in Rade is bij besluit van 28 november 1828 vastgesteld de 'Instructie voor den exploicteur bij het Hof van Civiele en Crimineele Justitie der Kolonie Suriname en deszelfs substituten'. Krachtens artikel 1 was hij belast met de tenuitvoerlegging van alle akten, dagvaardingen, mandementen en alle verdere exploten. Artikel 41 droeg hem op een venduboek en artikel 47 om een journaal en een grootboek te houden. Hij was ten aanzien van zijn boeken en kas verantwoording schuldig aan de controleur-generaal van financiën en de boekhouder-controleur (artikel 51).

  • Een instructie voor de algemene ontvanger van de kolonie Suriname is vastgesteld door de gouverneur-generaal bij besluit van 22 november 1828. Hij was belast met de invordering en ontvangst van de middelen, ten behoeve van het hoofdbestuur geheven. Aan de boekhouder-controleur was hij ondergeschikt en moest aan deze van zijn beheer, op gezette tijden en op voorgeschreven wijze, ingevolge zijn instructie doen blijken. Bij het Regeringsreglement voor Suriname, gearresteerd bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832, nummer 89 en in werking getreden 1 januari 1833, is in artikel 58 de ontvangst van alle belastingen, zonder onderscheid, en de uitbetaling van 's lands penningen opgedragen aan de koloniale ontvanger en betaalmeester. De bij deze ambtenaar ontvangen penningen zouden de koloniale kas (artikel 59) uitmaken. Ter regeling van dit Koninklijk Besluit verscheen er een besluit van de gouverneur-generaal van 6 december 1832 waarvan artikel 2 onder andere bepaalde dat vanaf 1 januari 1833 in alle betrokken wetten of resoluties voor 'Algemeene Ontvanger' en 'Gemeente Ontvanger' moest gelezen worden: Koloniale Ontvanger en Betaalmeester.

  • Een instructie voor de kalibreur van het klein zegel in de kolonie Suriname werd vastgesteld door de gouverneur-generaal bij besluit van 22 november 1828. Daaruit blijkt dat deze betrekking werd waargenomen, door een van de ambtenaren van het kantoor van controle, daartoe aangewezen door de controleur-generaal van de financiën en onder speciaal toezicht van de boekhouder-controleur werkzaam was. Hij was belast met de zorg voor het gezegeld papier en al wat daarmee in verband stond.

   Door gouverneur-generaal in Rade is 16 december 1828 vastgesteld een 'Ordonnantie op de heffing van het middel van het klein zegel in Suriname', die 22 december daaraanvolgend afgekondigd werd (Gouvernementsblad van Suriname, nummer 26) en 1 januari 1829 in werking trad. De vervaardiging van het zegel geschiedde op het kantoor van controle van financiën door de daartoe aangewezen ambtenaar of kalibreur, onder het onmiddellijk toezicht van de boekhouder-controleur (artikel 5). Alle vervaardigde zegels moesten door de kalibreur worden geregistreerd en mochten door de kalibreur worden geregistreerd en mochten niet anders als op schriftelijke aanvraag, tegen overname van een behoorlijk gespecificeerd ontvangbewijs, aan de distributeur tot verkoop worden afgegeven (artikel 6). Deze distributie had plaats op het kantoor van de algemene ontvanger, door de ambtenaar aldaar met de distributie belast (artikel 7).

  • Door de gouverneur-generaal is bij besluit van 22 november 1828 een instructie vastgesteld voor de distributeur van het klein zegel. Daaruit blijkt dat het distribueren van zegels of het gezegeld papier geschiedde door een van de ambtenaren van het kantoor van de algemene ontvanger en onder diens toezicht. De distributeur moest een register houden van de zegels door hem voor uitgifte ontvangen en daarin het bedrag van de verkochte zegels aantekenen, dat elke maand door de algemene ontvanger nagezien werd.

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: