gahetNA in the National Archives

Raad van Justitie Suriname

1.05.10.04
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1922
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.10.04
Author: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1922
CC0

Periode:

1671-1835
merendeel 1718-1828

Omvang:

99.50 meter; 1397 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van de Raad van Justitie in Suriname (1669-1680) en diens opvolger het Hof van Civiele Justitie in Suriname (1689-1828). Het Hof sprak recht in alle burgerlijke zaken in de kolonie Suriname en in alle strafzaken. Het archief omvat minuut-notulen van de vergaderingen en correspondentie met de Staten-Generaal, de Sociëteit van Suriname en particulieren; diverse typen rollen, sententiën (met processtukken); presentaties; dictums; condemnatiën; rekesten; attestaties en interrogatoiren. Het archief bevat tevens informatie over boedels en effecten van veroordeelden.

Archiefvormers:

  • Raad van Justitie in Suriname
  • Hof van Civiele Justitie in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

RAAD VAN JUSTITIE

Terstond na de bestuursaanvaarding van gouverneur Lichtenberg in februari 1669 werd voor de rechtspleging in Suriname een Raad van Justitie opgericht, waarin behalve de gouverneur vijf Raden zitting hadden. Het college bleef bestaan tot april 1680, toen volgens de wens van de ingezetenen van de kolonie Raden van Politie en die van Justitie zich tot één lichaam verenigden.

HOF VAN CIVIELE JUSTITIE

Bij het octrooi betreffende Suriname van 1682 werd de instelling bepaald van een lichaam, waaraan de rechtspraak in civiele zaken zou zijn opgedragen; de artikelen 23 en 24 van het octrooi regelen de samenstelling van het College van Gouverneur en Civiele Raden.

Het duurde tot 1689 voordat dit college, dat later meestal zou worden aangeduid als Hof van Civiele Justitie, geïnstalleerd werd. Een overzicht van de samenstelling en de bevoegdheid van het Hof en van de procedure kan men vinden bij Hartsinck Beschrijving van Guyana II, pagina 879 en volgende; daarnaast kan men raadplegen het Recueil van plakkaten en resoluties betreffende civiele procedure in Suriname over de jaren 1684-1782, dat bewaard is in het Archief van de Gouvernements-Secretarie (inv.nr. 612). Het Hof van Civiele Justitie placht, evenals het Hof van Politie en Criminele Justitie, in elk kwartaal een zitting te houden.

Bij het Regeringsreglement voor Suriname van 1815 werd het Hof van Civiele Justitie bestendigd; over de samenstelling, bevoegdheid en procedure handelen de artikelen 49-83. Het Hof werd ontbonden in juli 1828 in verband met de inwerkingtreding van het nieuwe Regeringsreglement voor de Nederlandse West-Indische Bezittingen, hetwelk voor Suriname de instelling van een Hof van Civiele en Criminele Justitie voorschreef.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

In inventarisnummer 1283 komen geen stukken voor over het jaar 1743, alleen het jaar 1742.

Inventarisnummer 1282 betreft het jaar 1741 ipv 1742.

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: