gahetNA in the National Archives

Staten-Generaal

1.01.02
N.M. Japikse, A. van der Poest Clement
Nationaal Archief, Den Haag
1969
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.02
Author: N.M. Japikse, A. van der Poest Clement
Nationaal Archief, Den Haag
1969
CC0

Periode:

1431-1796
merendeel 1576-1796

Omvang:

1030.30 meter; 17742 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een groot aantal brieven/bijlagen is echter gesteld in een vreemde taal, vooral Frans, Duits, Engels, Italiaans en Latijn. Daarnaast komen ook stukken in andere, niet-westerse talen voor (Russisch, Arabisch, Perzisch, Ottomaans, etc.)

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Staten-Generaal belichaamden sinds de Pacificatie van Gent (1576) het bovengewestelijk landsheerlijk gezag in de (Noordelijke) Nederlanden. Zij werden gevormd door afgevaardigden (gedeputeerden) van de provinciale Staten. De belangrijkste bezigheden waren de buitenlandse betrekkingen in de meest algemene zin, de verdediging te land en ter zee, het bestuur van de Generaliteitslanden, het oppertoezicht op de geoctrooieerde handelscompagnieën (Verenigde Oostindische Compagnie VOC, West-Indische Compagnie WIC) en het bestier der gezamenlijke financiën.
Het archief van de Staten-Generaal bestaat uit een aantal grote series: de resoluties (inventarisnummers 1-4861), de bijlagen bij de resoluties: ingekomen stukken in liassen (inventarisnummers 4862-8039), de overige ingekomen stukken als staten van oorlog, verbalen en rapporten alsook de uitgaande brieven (inventarisnummers 8040-11086B), de brievenboeken, aktenboeken en andere registers (inventarisnummers 11087-12547), de zgn. Loketkas en de Secrete kas (inventarisnummers 12548-12596) en de tractaten en ratificaties na 1700, overgedragen archivalia, inventarissen en catalogi (inventarisnummers 12597-12721).

Archiefvormers:

 • Staten-Generaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Zoals in alle archieven van Staten-Colleges het geval is, werd ook in dit archief een onderscheid toegepast tussen ordinaris en secrete resoluties van de Staten-Generaal. Het belang van de behandelde zaken tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal gaf hierbij de doorslag. Beide groepen (1.1 en 1.2) vallen uiteen in series van minuut-resoluties en net-resoluties. Onder de laatste soort werden tevens de gedrukte resoluties gerangschikt, evenals de indices van zaken op de resoluties, die over een langere termijn dan één jaar werden samengesteld. Als sluitstuk werd een derde groep (1.3) gevormd van registers van ordinaris en secrete resoluties die over speciale onderwerpen handelden. Verdeeld over de drie groepen van ordinaris en secrete resoluties ontstond de navolgende verdeling van de series.
  Zie ook de tabellarische inventaris , waarin de series resoluties in onderlinge samenhang zijn beschreven.

 • Tot de bijlagen van de resoluties behoorden de ingekomen en uitgaande brieven en stukken, die de grondslag vormden van de besprekingen tijdens de vergaderingen der Staten-Generaal en de op grond hiervan genomen besluiten. Evenals ten aanzien van hun resoluties werd ook ten opzichte van de ingekomen en uitgaande brieven en stukken een onderscheid toegepast tussen ordinaris en secrete brieven. Vrijwel alle ingekomen brieven en stukken werden voorzien van de datum van behandeling in de desbetreffende vergadering der Staten-Generaal. Deze data werden vergezeld door de opmerking "Lectum" of "Exhibitum". De verschillende brieven en stukken werden afgeschreven in de registers van ingekomen en uitgaande brieven der Staten-Generaal, terwijl de orginele ingekomen brieven en de minuten van uitgaande brieven werden opgenomen in de liassen. Uitgezonderd hiervan werden de ingekomen stukken, zoals verbalen, die wegens hun formaat niet in de liassen of in de loketkas konden worden opgenomen. Aldus ontstonden verschillende series ingekomen brieven en stukken, alsmede van uitgaande brieven. Onderscheiden worden:

  1. de "liassen loopende", 1550-1796;
  2. de "liassen Admiraliteyten", 1613-1795;
  3. de "liassen Munte", 1616-1794;
  4. de "liassen Oostindische Compagnie", 1623-1795;
  5. de "liassen Westindische Compagnie", 1623-1795;
  6. de "liassen Maastricht", 1632-1793;
  7. de "liassen Engelandt", 1584-1795
  8. de "liassen Hoogduytschlandt", 1578-1795;
  9. de "liassen Emden en Oostfrieslandt", 1580-1758;
  10. de "liassen Vranckryck", 1593-1796;
  11. de "liassen Italien, Savoyen, Constantinopelen, Venetien, Zalée ende Barbarien", 1596-1796;
  12. de "liassen Portugal", 1641-1795;
  13. de "liassen Spangien", 1649-1795;
  14. de "liassen Sweeden", 1591-1796;
  15. de "liassen Denemarcken", 1579-1795;
  16. de "liassen Poolen," 1579-1795;
  17. de "liassen Moscoviën", 1615-1795;
  18. de "liassen Brussel", 1716-1794;
  19. de "liassen America", 1782-1796;
  20. de "liassen Vredehandelingen", 1643-1748;
  21. de liassen betreffende bijzondere onderwerpen, 1590-1687;

  1. de Staten van Oorlog te land en ter zee;
  2. de verbalen en rapporten van Nederlandse vertegenwoordigers in den vreemde (buitenlandse verbalen);
  3. de verbalen en rapporten van bezendingen van de Staten-Generaal aan de provinciën en Generaliteitslanden (binnenlandse verbalen);
  4. de verbalen, journalen, memoriën en rapporten betreffende het beheer van de admiraliteiten en van 's Lands vloot (admiraliteitszaken);
  5. de dossiers betreffende processen in Brabant, Vlaanderen, Landen van Overmaze, Staats-Overkwartier van Gelre en West-Indië;
  6. de rekeningen van Vlaanderen en van veroverde gebieden.
 • De registers van ingekomen- en uitgaande brieven bevatten zowel originele brieven van en aan de Staten-Generaal voor zover dit de depêcheboeken betreft, maar als afschriften van ingekomen en minuten van uitgaande brieven in. Deze afschriften werden opgenomen in de brievenboeken. Bij de registratuur van de resoluties sloot zich die van de brieven aan. Terwijl de eerste zich regelmatig en geleidelijk ontwikkelde kan dit niet gezegd worden van de registratuur der brieven. Verschillende systemen werden hierbij gevolgd tussen de jaren 1579 en 1672, hetgeen zal blijken uit de beschrijving van de hieronder volgende depêcheboeken en brievenboeken.

 • Ten einde de overzichtelijkheid van de inhoud van de Loketkas en de Secrete kas te bevorderen werde deze in de navolgende rubrieken gerangschikt:

  A. Stukken afkomstig van de Spaanse Regering in de Nederlanden, opgenomen in de Loketkas van de Staten-Generaal, 1431-1576 augustus.

  B. Stukken afkomstig van de regeringsarchieven van de Geünieerde en Nader-Geünieerde Nederlandse Provinciën, opgenomen in de Loketkas en de Secrete kas van de Staten-Generaal, 1576 september - 1588 mei.

  C. Stukken afkomstig van de Staten-Generaal onder verschillende respecten opgenomen in de Loketkas en de Secrete kas van dit Staatscollege, 1588 juni - ca. 1795.

  De aanwezige dossiers en losse stukken werden van een doorlopende nummering voorzien, maar in de tekst is steeds verwezen naar de oude nummers van de Loketkas en de Secrete kas welke in de resp. inventarissen anno 1677 werden vastgesteld. De verschillende respecten van beide kasen zijn thans genummerd als volgt:

  12548. Loketkas lopende

  12549. Loketkas lopende zonder jaar

  12550. Loketkas particuliere stukken

  12551. Loketkas processen

  12552. Loketkas Munt

  12553. Loketkas Maastricht

  12554. Loketkas kopieën Maastricht

  12555. Loketkas 's-Hertogenbosch

  12556. Loketkas kopieën 's-Hertogenbosch

  12557. Loketkas Peelland

  12558. Loketkas Oosterwijk

  12559. Loketkas Kempenland

  12560. Loketkas Maasland

  12561. Loketkas Admiraliteit

  12562. Loketkas convooien en licenten

  12563. Loketkas Oost-Indische Compagnie

  12564. Loketkas West-Indische Compagnie

  12565. Loketkas omlopers Vlaanderen

  12566. Loketkas rekeningen Vlaanderen

  12567. Loketkas kaarten

  12568. Loketkas Oost-Friesland

  12569. Loketkas Duitsland

  12570. Loketkas Duitsland zonder jaar

  12571. Loketkas Zweden

  12572. Loketkas Denemarken

  12573. Loketkas Brandenburg

  12574. Loketkas Frankrijk

  12575. Loketkas Spanje

  12576. Loketkas Engeland

  12577. Loketkas Portugal

  12578. Loketkas Italië, Savoye, Turkije, Marokko, Venetië, Zalee, Barbarije

  12579. Secrete kas lopende

  12580. Secrete kas Admiraliteit

  12581. Secrete kas Oost-Indische Compagnie

  12582. Secrete kas West-Indische Compagnie

  12583. Secrete kas Oost-Friesland

  12584. Secrete kas Duitsland

  12585. Secrete kas Zweden

  12586. Secrete kas Denemarken

  12587. Secrete kas Frankrijk

  12588. Secrete kas Spanje

  12589. Secrete kas Engeland

  12590. Secrete kas Portugal

  12591. Secrete kas Polen

  12592. Secrete kas Italië

  12593. Secrete kas Turkije

  12594. Secrete kas Barbarije

  12595. Secrete kas Perzië

  12596. Secrete kas obligaties

  Hiermede werd bereikt dat de Loketkas en de Secrete kas in het geheel van het archief van de Staten-Generaal konden worden opgenomen. Bij raadpleging of verwijzing vermelde men dus het nummer van het betrokken respect en het oude nummer dat de dossiers en stukken oudtijds droegen. De ordening van deze stukken is in het archief gebleven zoals in 1677 werd vastgesteld. Een voorbeeld: St. Gen. 12561.1 betekent Loketkas Admiraliteit 1.

 • In het jaar 1700 was de Secrete kas van de Staten-Generaal geheel vol geraakt zodat naar andere middelen werd gezocht om de dossiers en stukken van geheim karakter op te bergen. Er werden nu drie afzonderlijke verzamelingen gevormd n.l. van: 1. De tractaten van de Staten-Generaal met andere mogendheden gesloten, van 1701-1797. 2. De ratificaties van deze tractaten door de Staten-Generaal en deze mogendheden uitgevaardigd, van 1701-1797. 3. De ingekomen secrete brieven van 1701-1796. Deze brieven zijn thans beschreven en geordend in het hoofdarchief van de Staten-Generaal onder de inventarisnummers 5462-5477, 5719-5722, 5750, 5816-5817, 6003-6015, 6584-6690, 6743-6746, 6864-6887, 6997-7009, 7037-7041, 7161-7168, 7224-7237, 7303-7310, 7355-7360, 7397-7410, 7454-7460, 7463, 7464-7471.

 • Behalve de bescheiden hier beschreven ontvingen de Staten-Generaal ook de schriftelijke nalatenschap van Lieuwe van Aitzema, historicus van de 17e eeuw. Zij lieten de stukken van deze verzameling opnemen in de serie verbalen van Nederlandse gezanten in den vreemde en in de Loketkas van de Staten-Generaal. Blijkens de inventaris van de collectie in Verslagen van 's Rijks Oude Archieven, 1916, I, blz
  209 vgl. werden de stukken weer uit het archief van de Staten-Generaal gelicht en als afzonderlijke collectie beschreven.
  Evenmin zijn hier beschreven de archieven afkomstig van de Nederlandse gezantschappen in het buitenland. De Nederlandse gezanten waren hiertoe bij hun aftreden verplicht, doch er waren maar weinigen die zich aan dit voorschrift hielden. De meeste legatiearchieven werden dan ook omstreeks 1855 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. Dit was een reden te meer om deze archieven samen met de bij de Staten-Generaal ingeleverde archivalia van de legaties in een afzonderlijke inventaris te beschrijven en ook afzonderlijk te ordenen.

Comments by visitors

Wil U er -wellicht ten overvleode- graag even op wijzen dat in toegang 1.01.02 het inv.nr. 12548.489.3 twee maal voor komt, met twee verschillende beschrijvingen.
m.vr.gr.
George Sanders,
Paleis Het loo nationaal Museum

Dat klopt. Het "fysieke"inventarisnummer bevat 2 verschijllende stukken die in de toegang onder verschillende rubrieken zijn gerangschikt. Dit soort gevallen komt vaker voor.
Diederick Kortlang
Nationaal Archief

Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van de heerlijkheid Dongen vond ik in het archief van de Staten Generaal (1.01.02) onder inv. nr. 12557.16 de volgende omschrijving (bij benadering): Stukken betreffende de geestelijke goederen en kerkrekeningen van de heerlijkheid Dongen in 1648 overgeleverd aan de Staten Generaal. Na raadpleging van de betreffende stukken blijken deze niet betrekking te hebben op de heerlijkheid Dongen (gelegen in de Baronie van Breda), maar op de heerlijkheid (Den) Dungen in de Meijerij van 's Hertogenbosch. Het opschrift op het omslag van de stukken is dan ook: 'Dungen', en niet 'Dongen'.
Met vriendelijke groet,
Rene Andries

Dank voor uw correctie. We passen de beschrijving aan.

Ik ben bezig met onderzoek over diplomaat Jacobus Colyer. Is het mogelijk om los van de resolutiën in de liassen te zoeken naar informatie? Tot nu toe kan ik alleen in algemene documenten zoeken, maar mijn docenten willen perse dat de liassen erbij betrokken zijn.

Geachte heer Beumer,

Helaas is het op de website niet mogelijk om los van de resolutiën in liassen te zoeken. Toch kan ik u op weg helpen. In het archief van de Levantse Handel 1.03.01 bevind zich archiefinventarisnummer 125 met liassen met de communicatie tussen Van Dam en Colyer. Wellicht is het ook interessant om inventarisnummer 238, waar Colyer ook in wordt genoemd in te zien.

Hallo, ik ben uit Brazilië en ik ben op zoek naar een zeekaart van Bahia in de 17e eeuw, tijdens de Nederlandse invasie. Hoe vind ik de website van het Nationaal Archief? Dank u.

Geachte mevrouw Bandeira,

ik kan u aanraden om te kijken op de website van de Atlas of Mutual Heritage: http://www.atlasofmutualheritage.nl/nl/zoek/?q=Bahia&country=&region=&po...

In het archief van het Nationaal Archief kunt u ook kijken in de inventarissen op het archief "Kaarten Leupe" (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/VEL/aantal/20...) en het supplement op dit archief, te vinden via : http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/VEL/aantal/20...

Succes

Ik ben ook op zoek naar de geboortedatum van Colyer. Ik heb alleen de datum van dopen. Hebben jullie ook de geboorteregisters van Den Haag en staan die online?

Geachte heer Beumer,

Ik heb uw vragen doorgezet naar de afdeling dienstverlening en onze collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte, ik ben op zoek naar verslagen die betrekking hebben op een incident dat zich voordeed in juli 1693 met de pakketboot "vine", "Vineyard" op de verbinding Hellevoetsluis/Harwich. Voor zover ik tracht te achterhalen zou zich dit kunnen bevinden in het archiefinventaris 1.01.04 vol.7566 (sept1693). Vriendelijke groeten.

Geachte heer Vossen,

Ik heb uw vragen doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevr,

Ik ben opzoek naar gegevens van------ Johan Adriaens van Yck (1590-1642)------ o.a., Ontvanger Generaal der Admiraliteid op de Maas te Rotterdam ( een rechte lijn voorouder van onze familie van Eijk.te Rotterdam)
In u archief zijn veel gegevens opgeslagen over deze persoon.
Wie waren zijn ouders en heeft hij nog broers en/of zusters.

Hoe kan ik e.a. bekijken ?

Met de vriendelijkste groet;
H van Eijk
Zwolle

Op 17 Dec 2016 stuurde ik u een E-Mail.(zie boven )

Heeft u deze vraag terzijde gelegd ?

Vr groet
H van Eijk

Geachte heer van Eijk,

Tot onze spijt is er iets fout gegaan, waardoor uw reactie van 17 december over het hoofd is gezien. Onze exsuses daarvoor.
Uw vragen zijn doorgestuurd naar onze afdeling dienstverlening, zodat uw vragen alsnog met spoed worden beantwoord. Een collega neemt zo snel mogelijk per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar stukken betreffende de geestelijke goederen en kerkrekeningen van de vrijheid Sint-Oedenrode in 1648 overgedragen aan de Staten Generaal.
Onder welk(e) inventarisnummer(s) zijn deze in het Nationaal Archief opgeslagen?

Met vriendelijke groet,

R. de Visser

Geachte R. de Visser,

Die vindt u hier: Staten-Generaal » Inventaris nr. 12557.27 en Staten-Generaal » Inventaris nr. 12557.27.2

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: