Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Krijgsgevangenen in Azië. Collectie Nationaal Archief/Spaarnestad Photo

Hoe kan ik zoeken in de index?

De gebruikelijke manier van zoeken is door te zoeken op achternaam, voornaam of geboortedatum (jjjj-mm-dd). De gehele index is doorzoekbaar dus het is ook mogelijk te zoeken op kampnamen, data, doodsoorzaken en zelfs met Japanse tekens.

Welke informatie tref ik aan op de interneringskaart?

De Japanse kaarten van de 7200 in krijgsgevangenschap overleden KNIL-militairen zijn vertaald naar het Engels. De kaarten van het overleden Marinepersoneel zijn niet vertaald, omdat deze kaarten vlak voor het afronden van het project zijn ontdekt bij de toenmalige zorgdrager. Deze interneringskaarten zijn wel gedigitaliseerd. De kaarten van de krijgsgevangenen die de oorlog hebben overleefd zijn niet vertaald.

De interneringskaarten bevatten veel informatie, geplaatst in de invoervelden maar ook daarbuiten. Hieronder wordt uitleg gegeven over de inhoud van de velden.

VeldnaamBetekenis
NationalityDit veld geeft in feite de juridische status (op basis van etniciteit) van de persoon weer in Nederlands-Indië. Op de meeste interneringskaarten staat de Nederlandse nationaliteit vermeld. Maar ook nationaliteiten als de Indonesische (voor moslim-soldaten, hoofdzakelijk afkomstig van Java), Ambonese, Menadonese, en Chinese staan genoteerd op de kaarten. In sommige gevallen is extra informatie toegevoegd in het Japans. Deze tekst is getranscribeerd en naar het Engels vertaald.
Unit and RankMilitaire eenheid en rang. Deze velden tonen de militaire eenheid waartoe de krijgsgevangene behoorde en de rang die hij op het moment van gevangenneming had. Beide velden zijn oorspronkelijk geschreven in het Nederlands of Engels toen de interneringskaarten zijn opgesteld. De Japanse tekst in dit veld is een transcriptie van de vertaling van de originele Nederlandse / Engelse tekst, die werd gebruikt toen de kaart werd gemaakt. De inhoud van de velden Unit en Rank is in veel gevallen afgekort, de afkorting is getranscribeerd.
StamboeknummerDit is het volgnummer waaronder de militair geregistreerd staat in het stamboek. Stamboeken zijn registers waarin per militair behalve enige persoonsgegevens informatie staat opgetekend betreffende indiensttreding en overplaatsing, eventuele bevorderingen, onderscheidingen en betrokkenheid bij gevechtshandelingen. Als een stamboeknummer op de kaart vermeld staat is deze doorgaans toegevoegd aan het veld Unit of Rank. Het stamboeknummer biedt een kans om meer informatie via het stamboek op zoeken. De stamboeken voor Europese soldaten van het KNIL berusten bij het Nationaal Archief. Met de onderzoeksgids Op zoek naar onderofficieren en militairen bij het KNIL kunt u uw onderzoek starten naar deze stamboeken. Voor Marinepersoneel kunt u beginnen met de collectie Stamboeken Marine, 2.12.14
Place of CaptureDit veld toont de plaats waar de persoon krijgsgevangen is gemaakt. De originele tekst kan ofwel geschreven, getypt of gestempeld zijn, en dit zowel in het Japans als in het Nederlands. In de index vindt u de transcriptie van de oorspronkelijke tekst. Indien alleen Japanse tekst geplaatst is in dit veld, treft u ook de Engels vertaling in de index.
Date of CaptureDit is de datum waarop de persoon krijgsgevangen is gemaakt. De tekst op de kaart is overgeschreven naar het gebruik van de Japanse kalender, dus: 17/03/08 (jaar van Showaperiode (regeerperiode van keizer Hirohito) / Maand / Dag), en vervolgens vertaald naar de Gregoriaanse kalender als 1942/03/08 (Jaar / Maand / Dag).
OccupationDit veld toont het beroep van de krijgsgevangene. Dit kan het civiele beroep zijn voordat de militair opgeroepen werd, of zijn status als beroepsmilitair ten tijde van de capitulatie. De Nederlandse en Japanse teksten in de Index zijn de transcripties van de oorspronkelijke tekst in dit veld. Indien de originele tekst alleen in het Japans is, is een Engels vertaling toegevoegd.
Father’s and Mother’s NameHier zijn de namen van de ouders van de POW genoteerd. Als n / a is weergegeven in de index, is de informatie niet beschikbaar op de originele kaart.
Place of OriginIn tegenstelling tot wat men zou verwachten wordt hier niet de geboorteplaats mee bedoeld. Het Japanse administratieve systeem maakt gebruik van de plaats van herkomst in de zin van een vast adres dat generaties lang vastligt. Dit veroorzaakte verwarring onder de krijgsgevangenen. Over het algemeen geeft dit veld de plaats aan waar de krijgsgevangene afkomstig was, voordat hij werd opgeroepen voor militaire dienst.
Destination of ReportDit is het adres waar nieuws over de krijgsgevangene naartoe gestuurd moest worden tijdens zijn afwezigheid. De informatie wordt meestal in het Nederlands op de kaart gezet en in zeldzame gevallen werd dit adres vertaald naar het Japans. De index toont beide transcripties. Een Engelse vertaling is beschikbaar als de Japanse tekst afwijkt van de Nederlandse tekst.
RemarksIn de meeste gevallen bevat dit veld een nummer dat na 1955 door de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen toegevoegd werd aan de kaart. Soms bevat dit veld informatie over de eenheid, de rang en het beroep van de voormalig krijgsgevangene.
Camp Jurisdiction and Official Transfer DateDe krijgsgevangenkampen lagen binnen verschillende jurisdictiën en gebiedsdelen. Als krijgsgevangenen aan een bepaalde jurisdictie werden overgedragen werd dit genoteerd, samen met de administratieve datum van de overplaatsing. Doorgaans is de jurisdictie (land of gebiedsdeel) op de interneringskaart aangegeven als een Japanse stempel, gevolgd door een datum van de Japanse kalender. De index biedt de getranscribeerde Japanse tekst met de datum en de Engels vertaling. Soms is de datum van overdracht veranderd. Bijvoorbeeld: op 17/03/08 is een bepaald persoon gevangengenomen, maar aangezien Java POW Camp Jurisdictie pas op 15 augustus 1942 officieel ingesteld werd is dit gewijzigd. In dit geval is de datum 8 maart verwijderd en gecorrigeerd tot 15 augustus. ex) 爪哇 17/08/15 [03/08]; Java POW Camp 1942/08/15 [03/08]
Camp Branch and Registration Number

Dit veld geeft de officiële namen van de krijgsgevangenkampen waar de krijgsgevangene verbleef, met daarnaast een nieuw uniek registratienummer dat bij elk kamp werd toegekend aan de krijgsgevangene. U kunt verplaatsingsgeschiedenis van een krijgsgevangene volgen. In de meeste gevallen worden de kampnamen verkort weergegeven in combinatie met stempels, handgeschreven Japans en nummers. In sommige gevallen heeft een persoon meer dan twee kentekens bij een kamp staan vanwege veranderingen in de kamporganisatie of vanwege administratieve redenen. Voor een overzicht van de stempels (van kampen en landen) zie de bijlage Stamp List. Een overzicht met kampnamen, locaties en aanvullende informatie aangaande de krijgsgevangenkampen treft u aan op POW Camps in Japan en POW Camps outside Japan.

Other InformationDit veld bevat een korte beschrijving van de geschiedenis van elke krijgsgevangene. Soms blijft deze beschrijving beperkt tot een enkele zin. Deze informatie wordt getoond op de achterkant van de kaart. Het hoofdkwartier van het Japanse Informatiebureau voor krijgsgevangenen (POW Informatie Bureau) verzamelde rapporten van elk kamp en plaatste de verslagen op de achterkant van de originele kaart in het Japans. De index biedt de Japanse transcriptie en de Engelse vertaling op basis van deze originele Japanse tekst. De inhoud is afhankelijk van een persoonlijke situatie. In het algemeen bevatten de beschrijvingen van de overlevenden van de kampen niet veel informatie. Meestal betreft het slechts de overdracht van de voormalig krijgsgevangene aan de Geallieerden na de capitulatie van Japan. Echter, als een persoon ziek werd, vermist raakte of overleed tijdens de internering, werd meer informatie opgetekend in dit veld. Dit zou van groot belang kunnen zijn voor de familie en nabestaanden. Bijvoorbeeld, in dit veld wanneer de overdracht dateert van het ene kamp naar het andere, de naam van het transportschip, de datum en tijd van incidenten zoals ongevallen, luchtaanvallen, tijd en locatie van het zinken van het transportschip, oorzaak van de ziekte, ziekenhuislocatie, etc. Als een krijgsgevangene overleed, vindt u de datum en het tijdstip van zijn dood, de oorzaak van de dood, de locatie van de dood, locatie van het graf, of de locatie van zijn as, alsook de datum en de wijze van de overdracht van de as van de geallieerde strijdkrachten na Japans capitulatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in