Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
119 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 119 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/13Ca 100 bundels papieren noodgeld van de VOC: voorgedrukte of geschreven formulieren in Nederlands en Arabisch met waarden van 5, 10, 20, 50, 100 en 200 rijksdaalders. Geldig te Ambon, Banda en Ternate. Uitgegeven en ondertekend op het kasteel Victoria op Ambon. Aan de onbedrukte zijde een stempel in rood of zwart van VOC/A; aan de bedrukte zijde twee stempels: 1. Aspicio Regis et Senatus Angliae en 2 Sigillum onleesbaar.VOC
30/406Uiteenlopende stukken; brieven van Amsterdam naar de Kaap en naar Batavia, van Paramaribo naar Batavia; van de Kaap naar Amsterdam; Kapt Wildeboer (Resolutie) 1803; Engelman; Maarten Buy (Meizorg, van Amsterdam naar Paramaribo, 1802); Casper Hansen (Koffieboon van Amsterdam naar Paramaribo); een sleutel 'van Cavel's scheepskist' is verplaatst naar HCA 65/16; een nachtwachtnieuwjaarswens 1799 naar HCA 65/15; rekeningboek plantage Elisabethshoop, 1802; financiële verantwoording voogdijschap van Suzanna Magdalena Jolly 1792-1797; 1 ex. 'Surinaamsche Courant', 15 april 1803; Duitse boekjes 'Anmerkungen' over een nieuw op te richten bank (Kopenhagen 1787); 7 ex. 'Haerlemsche Courant', 1799; prijslijsten en ladingboekjes van de lichter van Pieter Weijer voor de heer Vinke; Deens dagboek; 1806.VOC
30/754-2Schrift met algemene scheepsintructies; Journaal van de Jupiter (wordt een 'arabisch schip' genoemd), zeilt Batavia- Muscatte -Batavia; Graaf Bensdorff zeilt van Batavia naar Muscatte en later naar Europa; schrift met rekeningen; schrift met artillerielessen; stukken van Van Braam; N.B. Doos HCA 30/754, part 1 wordt vermist.VOC
30/755-1Deense journalen Graaf Bensdorff.VOC
30/755-2Deense schepen: kapt. Van Braam (Johanna); schrift met rekenoefeningen; journaal Graaf Bensdorff. VOC-schip: Jonkvrouw Sibille AntoinetteVOC
30/759-1Monsterrollen 's lands fregat Amazone (1796, 1797). Journaal VOC-schip Meermin ( van ? naar de Kaap, 1793. Nederlands journaal van de Svilland (1797, 1798). Schrift met Franse en Nederlandse liederen.Admiraliteit
30/759-2Journaal VOC -schip Zeeland (Rammekens naar Kaap 1790 en Kaap naar Ceylon, 1791). Journaal VOC-schip Zeebouwer (naar Coromandel 1792). Journalen Sint Laurens (van Batavia via Suratte en Ceylon naar Batavia, 1793, van ?? naar Batavia, 1794) en nog een journaal uit 1795. Oefenschrift Konst der Stuurlieden.VOC
30/761-2kapt. Boot (Utrecht).Admiraliteit
30/762Vnl. privé-correspondentie uit Batavia en van de Kaap; overlijdensbrieven; enige VOC-administratie; mogelijk afkomstig (volgens losliggend briefje) van de Graaf Bernsdorff.VOC
30/763-1Rapporten over de in Batavia aanwezige schepen, 1795, schrift met nautische berekeningen, oefenschrift 'Konst der Stuurlieden', twee schriften met Franse, Duitse en Nederlandse liederen. Enkele gedrukte VOC-formulieren.VOC
30/763-2De Amazone (Admiraliteit) stond onder commando van A. Kuvel; het journaal loopt van 1791 tot 1792 van Amsterdam naar de Kaap enkele kustprofielen in pen en grijze inkt van de Kaap. Drechterland (kapt. Van Eps) voor de VOC van Galle naar Vlissingen (1793Admiraliteit
30/764Veel losse brieven en briefjes.VOC
30/766Doos met ca 200 brieven en briefjes, rekeningen van en aan G.A. L' Alban, luitenant op het VOC-schip Sint Laurens; veel zakelijkheden, uitnodigingen van de vrijmetselaarsloge La Vertueuze; gedichtjes. De Laurens lag in Suratte en in Batavia in 1793. Aldaar gesloopt 1797. L'Alban was in 1793 op de Zeeland uit Vlissingen vertrokken; ook van dit schip zijn hier stukken aanwezig; Hij was ook kapitein van de Zeebouwer. Verantwooding van De Freijn aan Dirk van Hogendorp, 1794 over handel en scheepsuitrusting voor het Deense schip Sjalland; ook stukken van het schip Elisabeth Geertruida. Journaal van het particuliere schip De Elisabeth (kapt. Van Hall) dat op 8 juli 1796 uit Batavia vertrok; 8 sept aan de Kaap. NB Deze doos gold als een INVALID NUMBERVOC
30/768Deense stukken van de schepen Johanna Maria en Bellona.ca vijftig gedrukte VOC-instructies (1751-1794), o.a. artikelbrief op twee aanelkaar geplakte planovellen; instructies voor de ziekentroosters en voor de Brede Raad; consumptielijst van de pakketbootVOC
32/1047-1kapt. Jäger, schip onder Pruisische vlag. Drie bundels: 1. rapporten over onenigheden over logies tussen de supercarga Jan Bekker Teerlink en de schipper. Verslag van onderhandelingen met de Hoge Regering in Batavia. Brievenboek van Jäger. Rekeningen, ladinglijsten, losse correspondentie van Bekker Teerlink. Overige scheepspapieren. 2. bundel met ca. 90 brieven aan de supercarga Bekker Teerlink, 1794-1801 (adressen in Nederland, Engeland, Frankrijk en China). Kopieën van brieven van Bekker Teerlink. Brieven van vrienden, familie (o.a. Betje Wolff en Aagje Deken) en zakenrelaties. 3. idem met ca 90 brieven. 4. Journaal van de heen- en de terugreis, begin 30 juni 1801 tot 28 mei 1803 N.B. Voor brieven aan Jäger zie ook HCA 30/853.VOC
32/1047-2Pruisisch schip uit Emden vertrokken 30 juni 1801. Een bundel van 200 administratieve stukken waaronder rekeningen, ca. 70 brieven, 1801-1802, prijslijsten Amsterdam 1801. Plattegronden van een huis in Frankrijk. Journaal van de Henriëtte van de reis vanaf China. 2 journalen van de Henriette bijgehouden door kapt. Gottlieb Jäger, een van de uitreis een van de terugreis. Kasboek van de Henriëtte.VOC
32/1047-31 bundel met 100 brieven aan Bekker Teerlink, 1796-1800 te Bordeaux, Kopenhagen.1 bundel met ca. 15 brieven, scheepspapieren en rekeningen van kapt. Gottlieb Jäger. 1 bundel met tientallen administratieve stukken van Bekker Teerlink; persoonlijk uitgaveboek 1799-1803; 9 exemplaren van 'Het Bataafsch Gouvernement aan de Kaap'. Schuldboek te Kanton 1791-1799.VOC
32/1048-1Twee delen van het Journaal en Grootboek van de Henriette, 1801, 1802.NB zie ook HCA 32/1047 en HCA 32/1477 (bundel 3653 B). Het laatste nummer betreft de 'contested case' van de Henriette, maar zit niet in de desbetreffende doos.VOC
32/1048-25 bundels met brieven, rekeningen, liedteksten. O.a. brieven van de Kaap, Batavia en Kanton voor Nederland, een kopie-brievenboek van Claas Tholen te Emden; brieven aan en van Jan Bekker Teerlink en kapitein Jäger; ook oudere brieven uit Nederland verzonden. Leren portefeuille van Jan Bekker Teerlink met briefjes, boodschappen, oa. Het wapen van de familie Van Middelkoop te Semarang voor de bestelling van Chine de Commande. Stalen van Chinese zijde en sits; 40 envelopjes met zaden uit Zuid-Afrika.VOC
32/1048-3Factuurboek van de Henriette, los- en laadboek; dagregister van 30 juni 1801 tot mei 1803; 1 onvoltooid journaal. Ca. 40 brieven aan Bekker Teerlink.VOC
32/1213Schip van de Aziatische Raad. Traktaat met Marokko. Brieven uit Batavia naar Nederland 1803. Uittreksel uit het journaal.VOC
32/1216-1Brieven aangetroffen op de Vrede (kapt Hendrik Dekker) uit Batavia dec. 1801- jan. 1802 naar Nederland, voornamelijk voor Amsterdam. Ook brieven aan opvarenden van het schip Boutenborg te Batavia. Veel brieven niet geopend. 2 ex. publicatie van de G-G 1 februari 1803 over het gebrek aan muntgeld. 9 ex. 'Naamboek van de Hoge Indiasche Regering' (Batavia 1802).VOC
32/1216-2Brieven uit Batavia naar Kaap de Goede Hoop, Amsterdam, Texel, Kopenhagen, Düsseldorf en andere plaatsen meegegeven aan de Vrede; merendeels ongeopend. Notulen en ledenlijst van het Bataviaasch Genootschap gestuurd naar het Zeeuwsch Genootschap; brieven aan de marine in Den Haag. 1. journaal van de heenreis bijgehouden door de opperstuurman Harmen Dekker, 2 april 1802 tot 20 febr. 1803. 2. journaal van de thuisreis door Herman Dekker, 20 febr. 1803. Hierin het verslag van de kaping door een Engelse kotter op 30 oktober 1803; het roer werd onklaar gemaakt en weer hersteld; een matroos loopt over naar de Engelsen; enkele stuurlieden hebben aan de Engelsen verteld waar geld lag; de Engelsen roven van alles van boord (kaarsen, olie, arak, hout, potten met geconfijte vruchten). Eind van de reis De Sorles, 21 november 1803.VOC
32/1243De Goede Trouw onder kapt. Taco Bakker vertrok in 1810 van Soerabaja; scheepsinventaris, seinbrief; journalen; gedichten, brieven.VOC
32/1367-1De Batavia onder kapt Jacobus Janson was een fregat dat troepen van Amsterdam naar de Kaap bracht en vandaar naar Batavia voer. Daar nam het lading in en voer terug. Brieven uit Batavia april, mei 1803. Stukken van de Raad der Aziatische Bezittigen; scheepspapieren; passen; rekeningen; kwitanties; aanstellingen van scheepspersoneel. Stukken van het schip de Vrede.VOC
32/1367-2Brieven april, mei 1803. Ook brieven van de Henriette (o.a. aan kapt Jäger). Engelse vertalingen van brieven.VOC
32/1377-1Kapt. Pieter Zoetelief. Gedrukte voorwaarden waaronder de Raad der Aziatische bezittingen koffie en suiker te Batavia verkoopt aan J.J. Voute en Zonen.VOC
32/1423De Fortuna voer van Amsterdam naar Emden, vandaar naar Bordeaux en naar Batavia en terug.VOC
32/142715 zakelijke brieven aan kapitein Simon Kooter. Het schip voer van Amsterdam naar Emden, Bordeaux en vandaar naar Batavia en terug. 1 ex. 'Zeinbrief' voor schepen die geconvoyeerd worden (Rotterdam 1789). Met aantekeningen.VOC
32/1481-1VOC
32/1511-11 ex. 'Nederlants See-Rechten, avaryen en bodemeryen' (Amsterdam 1764), vierde druk. Ca. 20 brieven aan de firma Lödel en Merkel te Neurenberg, 1802, 1803. O.a. van Gijsbert Karel van Hogendorp. In het Engels geschreven journaal van Juliana Maria (24 mei 1802 - 11 aug. 1803).VOC
32/1511-2Bundel administratie, notariële akten en brieven aan de firma Umbgrove en Simons in Amsterdam. Extracten notulen vergadering van de Raad van Indië. Rapporten van de G-G en Raad, 1803. Brieven uit Batavia, Soerabaja en Cheribon, 1803.VOC
32/1516-1Bundels met Engelstalige brieven geschreven aan Kaap de Goede Hoop en bestemd voor Londen, 1803. Waarschijnlijk meegegeven aan de Johan.VOC
32/1550-123 in Engels zakenbrieven, 1802, aan Francis Walter, kapitein van de Loyalist. Verder correspondentie over de uitreding van het schip.VOC
32/1550-260 brieven uit Amsterdam aan de firma Jenisch te Hamburg, 1802. Dertig brieven uit Batavia aan De Coninck in Kopenhagen, 1803. Zakelijke stukken uit Batavia, 1803VOC
32/1568-2Stukken uit Batavia; rekeningen.VOC
32/1570-1VOC
32/1593-1Drie journaals van de Navigation uit La Rochelle naar Batavia, 1802.VOC
32/1651-1VOC
32/1693-1Groot dossier. Ca. 40 zakenbrieven uit Amsterdam naar de firma Bostelman; Co te Hamburg, 1802. Drie ex. 'Naamboek van de Regeering van Batavia (Batavia 1802). Een dik handschrift met kopieën van verslagen van vergaderingen van de G-G en Raden van oktober 1801 tot begin 1803 met bijlagen en verhoren. Zie ook HCA 32/1693, doos 2.VOC
32/1693-2Brieven uit Batavia en Semarang naar de Kaap, naar Amsterdam en andere steden, 1802-1803. bundel 1: 60 persoonlijke brieven; notariële akten en een aantal documenten betreffende het beheer de Oost-Indische bezittingen. Bundel 2: idem 40 persoonlijke brieven o.a. van van de gouverneur-generaal Johannes Siberg en brieven aan de Amsterdamse koopman J.L. Umbgrove.VOC
32/1697-1Brieven uit Batavia en van de Kaap naar Nederland. Een groot en een klein dagboek van de chirurgijn van de Vrouw Elisabeth met nauwkeurige observaties over zijn patiënten, 1800; met een boekje met de afrekeningen. Stukken van het oorlogsfregat Medemblik (o.a. verslagen van de krijgsraad 1795-1797). Stukken betreffende het bestuur in Batavia en aan de Kaap, 1802-1803.Admiraliteit
32/1697-2Scheepspapieren van het admiraliteitsschip Kortenaar.Admiraliteit
32/1836-2Amerikaans schip (ook wel Robert of Baltimore genoemd) onder kapt. Nicolaas Forster. Zie ook HCA 32/824 (1). Brieven uit Batavia, eerste helft 1796 uit Batavia naar Nederland. Een brief in het maleis. Rapporten uit Batavia aan de Heren XVII.VOC
32/1837-1Ca. 170 brieven geschreven in Batavia naar Nederland, eerste helft 1796Scheepspapieren van de Robert (facturen) Kopieën van officiële brieven van en aan de G-G., 1795-1796. 1 ex. 'Nieuwe verbeterde comptoir almanach' voor 1797 (Batavia, bij de stadsdrukker Jeremias Jacobus Dominicus, Batavia) een planovelAdmiraliteit
32/1837-2Stukken betreffende de overgave van Ternate aan de Engelsen in 1801. Bundel met teksten over Java, met een register daarop, geaccordeerd door N. Waterloo, Semarang 3 november 1803. Onder andere behoort hiertoe: Een tekst over de geschiedenis en de bevolking van Java, ca 1800, anoniem (Waarschijnlijk luidde de titel 'Natuurlijke Historie van Java'). 'Kort verhaal van den oorsprong van den laatste Javaschen Oorlog' door Van Boekholtz, 1781. Verslagen van reizen door Java, 1796 Bericht van de Bangermassinsche boovenlanden' door de vaandrig Johan Frans Hartman, 1790, 1791. 'Eenige aanteekeningen; opmerkingen over de inrigting, kleeding, waapen Rusting der Cavallerij etc.' door F. van Boekholtz, 1781. De tekeningen die hier bijzaten zijn verdwenen. Een Nederlands scheepsjournaal.VOC
32/1838-28 Brieven geschreven uit Philadelphia naar Amsterdam; Engelse en Nederlands, 1805.1 gebonden ex. 'Instructie van de Eygenschap der Winden tusschen Nederland en Java' (Amsterdam 1785). Ms.: 'Schets examen voor de Capitanen Lieutenants ter Zee' (ca. 1800).Admiraliteit
32/5032-3Verkeerd doosnummer. Het juiste nummer zit tussen 1593 en 1650 in.VOC
32/507-2Alblasserdam: zie ook HCA 32/1835, doos 1. Hierin twee processtukken.VOC
32/515-2In deze doos ook documenten betreffende de overgave van Ambon in 1796 (bundel 250).VOC
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in