Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
704 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 704 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/721Journaal Het Lam van Nederland naar Batavia (1770); twee journalen van de Dolfijn, (Texel- Batavia, 1779); de Paarl (Batavia naar China, 1780); de Ganges (Texel- Batavia- China, 1776); Ceres (China-Nederland, 1774,1775). Alle journalen van Dirk Cornelis Plokker. Journaal van de Maasstroom (Suriname-Nederland, 1779); ca 35 brieven van Sint-Eustatius naar Nederland, 1781. Journalen van een Engels schip Patriarch en een Deens schip. Een exemplaar van de 'Groote Christelyke Scheepvaart' (Amsterdam 1776) van Adam Westerman, met op de perkamenten band het stempel van de VOC, kamer A. Planovellen van de 'Nederlandche Post-Ryder' mei t/m nov 1780.VOC
30/722Gedrukte VOC-instructies; veel brieven van Amsterdam naar Ceylon (o.a. brieven van Duitsers aan familieleden in VOC-dienst). Brieven uit Azië naar Nederland (van de Honkoop) Prijscouranten; ex van 'Hollandsche Weeklyksche Nieuws Vertelder', 1780 e.a.VOC
30/723Journalen: Zeepaard (Wampo naar Texel, 1777/1778); Vrijheid (Amsterdam-Batavia 1774; China-Texel, 1775); Honkoop (China-Nederland, 1780/1781); Indiaan (Batavia-Amsterdam, 1779); Behemot (Batavia-Nederland, 1778). Equipagelijst en laadboek Dolfijn, 1779. Stuwagelijst Antoinetta Coenradina, 1776. Lijsten van aan boord verkochte scheepskleren. Kasboek van de konstapel Hogersmilde (details over uit Nederland meegenomen privégoederen zoals speelgoed, speelkaarten, Friese staartklokken, prenten etc.). In het journaal van De Indiaan zit een geschreven zeemanslied van negen coupletten.VOC
30/724Betaalrollen Held Woltemade, 1780; Journaal het Lam (Batavia-China-Texel, 1771); Journaal Vrouwe Antoinetta Coenradina (Ned.- Batavia 1776; Batavia-Hellevoetsluis, 1778); Monsterrol De Pauw (Delft-Batavia-China, 1767); twee oefenschriften 'Konst der Stuerlieden'; stapel instructies en examenvragen voor scheepstimmerlieden behorend bij De Paarl; equipageboek Honkoop; Geschreven voorbeelden voor het schrijven van brieven, onderste van de stapelsVOC
30/725Zakelijke stukken (inventarissen, slavenlijsten; kasboeken, rekeningen) betreffende de plantages Nieuw Acconoribo, Halle in Saksen, Geertruidenberg, 1771-1780. 'Surinaamse Courant' juli 1782; almanak van 1776 en van 1779 (uitgegeven door Dirck Jans Van Dam). 'Boekzaal der Geleerde Waereld' april 1776. Correspondentie van de plantagedirecteur J.G. Dolré.Caraibisch Gebied
30/735Brieven naar India, China, naar Batavia, naar Nederland; twee uittreksels uit een vredestraktaat met de dey van Algiers, 1731; Brieven aan Hermanus Kikkert.VOC
30/744Correspondentie aan de directeur van de plantage Acconoribo, G. van Dolré. Diverse lijsten van slaven met namen. Administratie plantage Geertruidenberg, twee almanakken, twee exx. 'Surinaamsche Courant', 'Haerlemsche Courant', 'Amsterdamsche Courant', 'Boekzael der Geleerde Waereld'. Boekje 'Wee-Klage der Heyligen over de Bitterheyd van Sions Elende/ door Guilelmus Saldenus'. Tweede druk, Utrecht, bij Jacob van Doeyenborch.Caraibisch Gebied
30/745Hoogkarspel van China naar Nederland; De Batavier (kapt. Jan Jansen) naar Cadiz en naar Curaçao.De Antwerps Welvaren was een Nederlandse kaper die zelf genomen werd. De Valk (kapt. De Laterne) werd gekaapt in de Noordzee en was een kaperschip.VOC
30/747-1Dankbaarheid 1781: rekening der cargazoenen en andere handelsadministratie van Hougly; stukken van schipper Gerrit Harmeyer van de Hoogkarspel (twee journalen van de reis Batavia-China-Nederland); gedrukte 'instructie van 't Gebruik der slang-brand-spuiten'; divers VOC-drukwerk; gedichtje.VOC
30/747-2Journalen Hoogkarspel en Zeepaard; VOC instructie 1772 over het varen door het Kanaal.VOC
30/748Journalen van: Draak (1788/89); Trompenburg: Batavia-Surat-Ceylon- Batavia, 1784; Utrecht (admiraliteit, Schout bij Nacht Van Braam, 1794); Jonge Hugo 1781; Nederlands journaal van onbekend schip van Batavia naar Kopenhagen; Hercules van Batavia naar Moskatte en terug (1786); Zephyr (astronomische observaties); 'Instructie van de Eygenschap der Winden' (Amsterdam 1790); Voorbeelden uit de 'Schatkamer' van Klaas de Vries, geschreven door Van Braam; rekeningen, gedichtjes, brieven, visitekaartjes gerelateerd aan Van Braam.Admiraliteit
30/749Administratie plantage Geertruidenberg (o.a. slavenlijsten), 1773-1782). Acconoribo. Zakelijke correspondentie van J.G. Dolré. 1 ex. 'Boekzaal der Geleerde Waereld'. Drie almanakjes/agenda's van Dolré.Caraibisch Gebied
30/750VOC-correspondentie betreffende Ceylon, instructies, veilinglijsten; prijscouranten voor 1780; commerciële post naar Nederland via de Dankbaarheid; schriften met schrijf- en rekenoefeningen, met achterin tekeningen en verscheidene namen.VOC
30/754-2Schrift met algemene scheepsintructies; Journaal van de Jupiter (wordt een 'arabisch schip' genoemd), zeilt Batavia- Muscatte -Batavia; Graaf Bensdorff zeilt van Batavia naar Muscatte en later naar Europa; schrift met rekeningen; schrift met artillerielessen; stukken van Van Braam; N.B. Doos HCA 30/754, part 1 wordt vermist.VOC
30/755-1Deense journalen Graaf Bensdorff.VOC
30/755-2Deense schepen: kapt. Van Braam (Johanna); schrift met rekenoefeningen; journaal Graaf Bensdorff. VOC-schip: Jonkvrouw Sibille AntoinetteVOC
30/756Twee kasboeken van de Nederlandse vestigingen op Axim, fort Sint Anthonius (Goudkust); onkosten; lijsten met slaven; alle voor de Heren Raden der kolonie Amerika; doorschoten met allerlei briefjes.West-Afrika
30/759-1Monsterrollen 's lands fregat Amazone (1796, 1797). Journaal VOC-schip Meermin ( van ? naar de Kaap, 1793. Nederlands journaal van de Svilland (1797, 1798). Schrift met Franse en Nederlandse liederen.Admiraliteit
30/759-2Journaal VOC -schip Zeeland (Rammekens naar Kaap 1790 en Kaap naar Ceylon, 1791). Journaal VOC-schip Zeebouwer (naar Coromandel 1792). Journalen Sint Laurens (van Batavia via Suratte en Ceylon naar Batavia, 1793, van ?? naar Batavia, 1794) en nog een journaal uit 1795. Oefenschrift Konst der Stuurlieden.VOC
30/760Nederlandse schepen; ook vele andere nationaliteiten in totaal ca. 300 brieven.Overig Europa
30/761-1Monsterrollen Guinea, 1794, 1797, 1798 en fort Sint Anthonius, Axim, 1799; rapporten, overzichten, verantwoordingen fort Elmina 1795. De Jason stond onder commando van Gerard Donckum.West-Afrika
30/761-2kapt. Boot (Utrecht).Admiraliteit
30/762Vnl. privé-correspondentie uit Batavia en van de Kaap; overlijdensbrieven; enige VOC-administratie; mogelijk afkomstig (volgens losliggend briefje) van de Graaf Bernsdorff.VOC
30/763-1Rapporten over de in Batavia aanwezige schepen, 1795, schrift met nautische berekeningen, oefenschrift 'Konst der Stuurlieden', twee schriften met Franse, Duitse en Nederlandse liederen. Enkele gedrukte VOC-formulieren.VOC
30/763-2De Amazone (Admiraliteit) stond onder commando van A. Kuvel; het journaal loopt van 1791 tot 1792 van Amsterdam naar de Kaap enkele kustprofielen in pen en grijze inkt van de Kaap. Drechterland (kapt. Van Eps) voor de VOC van Galle naar Vlissingen (1793Admiraliteit
30/764Veel losse brieven en briefjes.VOC
30/766Doos met ca 200 brieven en briefjes, rekeningen van en aan G.A. L' Alban, luitenant op het VOC-schip Sint Laurens; veel zakelijkheden, uitnodigingen van de vrijmetselaarsloge La Vertueuze; gedichtjes. De Laurens lag in Suratte en in Batavia in 1793. Aldaar gesloopt 1797. L'Alban was in 1793 op de Zeeland uit Vlissingen vertrokken; ook van dit schip zijn hier stukken aanwezig; Hij was ook kapitein van de Zeebouwer. Verantwooding van De Freijn aan Dirk van Hogendorp, 1794 over handel en scheepsuitrusting voor het Deense schip Sjalland; ook stukken van het schip Elisabeth Geertruida. Journaal van het particuliere schip De Elisabeth (kapt. Van Hall) dat op 8 juli 1796 uit Batavia vertrok; 8 sept aan de Kaap. NB Deze doos gold als een INVALID NUMBERVOC
30/767Acht folioboeken met administratie van Elmina; soldijboeken, hospitaalrekeningen en een aantal losse stukken.West-Afrika
30/768Deense stukken van de schepen Johanna Maria en Bellona.ca vijftig gedrukte VOC-instructies (1751-1794), o.a. artikelbrief op twee aanelkaar geplakte planovellen; instructies voor de ziekentroosters en voor de Brede Raad; consumptielijst van de pakketbootVOC
30/769-1Administratie Elmina: twee soldijboeken 1793 en 1794.West-Afrika
30/769-2Administratie Elmina; generale rekening 1794; twee soldijboeken; een hospitaalboek.West-Afrika
30/769-3twee soldijboeken Elmina (1794).West-Afrika
30/770-1Soldijboek Elmina; gedetailleerde inventarissen en verkoop van goederen van overledenen (1796-1798). soldijboek Elmina (1799-1802).West-Afrika
30/770-2Generale monsterrollen Kust van Guinee (1796, 1801). Rekeningboek 1802. Soldijboek Elmina 1796-1798 en 1799-1802 met inventarissen en verkoop inboedels.West-Afrika
30/771-1Elf administratieboeken Elmina 1796-1802: monsterrollen. Een correspondentieboek, wisselbrievenboek, kwitantieboek, petitieboek voor 1804.West-Afrika
30/771-222 ongeopende brieven met afrekeningen van boedels van te Elmina overledenen door de weeskamer te Guinee aan de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen in Den Haag, verstuurd in 1802.West-Afrika
30/787Een boek van de Mixed Commission Courts getiteld 'Netherlands Vessels seized and proceeded against for illicit Traffic in Slaves'. Alfabetisch geordend, 1822, met gegevens over schepen, data etc.Caraibisch Gebied
30/853en brief van Joachim van Oosterzee aan juffrouw Willemina van Oosterzee 'woonende op de hoeck van den nijsel sluijs inde vergulde weerelt tot Amsterdam'. Gedateerd 26 juni 1638 uit Cabo Verde. Verder aan Nederlands materiaal: procuratie Abraham de Ligne, Amsterdam. Pas uitgegeven te Rotterdam (no. 101). Uittreksel van het register van examinaties van de kamer Middelburg.West-Afrika
30/860Twee helften van een brief (no 24 en 27) aan Cornelis Jacobsen Platevoet, uitgevaren als opperstuurman op het schip Muiderbergh in 1678 (?) 1 ex. 'Haegse Donderdaegse Post-tydinge', no 82, 5 okt 1673.Overig Europa
30/870Twee pakjes met violet lint: I. Drie brieven aan leden van de familie Pijl in Batavia. 1 ex. 'Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant', no. 47, nov. 1673. II. Voorbeelden van diverse stoffen, o.a. van borduurwerkVOC
30/872Bundel met Engels en enig Nederlands materiaal; notariële akten, admiraliteitsstukken en een brief gericht aan Cornelis Pietersz koopman te Enkhuizen, 1666, vnl. over goederen.Overige koopvaardij
30/873Uitgevouwen en genummerde brieven en zakelijke documenten.Nederlandse brieven, vnl. zakelijk: no's 20, 21, 22, 23, 31, 32, 186, 207, 208, 209.Overig Europa
30/984Boek met lijsten van Amerikaanse en daarna Nederlandse schepen die in Engelse havens zijn aangehouden; met naam van de schepen, de schippers, de lading, vertrekhavens, bestemmingen; waar aangehouden. De hieropvolgende nummers (lijsten met aangehouden Nederlandse schepen en de financiële afrekeningen) t/m HCA 985 horen hierbij.Overige koopvaardij
32/101-2Nederlands koopvaardijschip met Franse kapitein, verdacht van contrabande; kapitein Nicolaas Robijn. Gedrukte inventaris van de Catharina Elisabeth voor de veiling op 15 augustus 1746, NZ Heerenlogement, Amsterdam. Een kasboek. journaal van 1742-1746.Overig Europa
32/1047-1kapt. Jäger, schip onder Pruisische vlag. Drie bundels: 1. rapporten over onenigheden over logies tussen de supercarga Jan Bekker Teerlink en de schipper. Verslag van onderhandelingen met de Hoge Regering in Batavia. Brievenboek van Jäger. Rekeningen, ladinglijsten, losse correspondentie van Bekker Teerlink. Overige scheepspapieren. 2. bundel met ca. 90 brieven aan de supercarga Bekker Teerlink, 1794-1801 (adressen in Nederland, Engeland, Frankrijk en China). Kopieën van brieven van Bekker Teerlink. Brieven van vrienden, familie (o.a. Betje Wolff en Aagje Deken) en zakenrelaties. 3. idem met ca 90 brieven. 4. Journaal van de heen- en de terugreis, begin 30 juni 1801 tot 28 mei 1803 N.B. Voor brieven aan Jäger zie ook HCA 30/853.VOC
32/1047-2Pruisisch schip uit Emden vertrokken 30 juni 1801. Een bundel van 200 administratieve stukken waaronder rekeningen, ca. 70 brieven, 1801-1802, prijslijsten Amsterdam 1801. Plattegronden van een huis in Frankrijk. Journaal van de Henriëtte van de reis vanaf China. 2 journalen van de Henriette bijgehouden door kapt. Gottlieb Jäger, een van de uitreis een van de terugreis. Kasboek van de Henriëtte.VOC
32/1047-31 bundel met 100 brieven aan Bekker Teerlink, 1796-1800 te Bordeaux, Kopenhagen.1 bundel met ca. 15 brieven, scheepspapieren en rekeningen van kapt. Gottlieb Jäger. 1 bundel met tientallen administratieve stukken van Bekker Teerlink; persoonlijk uitgaveboek 1799-1803; 9 exemplaren van 'Het Bataafsch Gouvernement aan de Kaap'. Schuldboek te Kanton 1791-1799.VOC
32/1048-1Twee delen van het Journaal en Grootboek van de Henriette, 1801, 1802.NB zie ook HCA 32/1047 en HCA 32/1477 (bundel 3653 B). Het laatste nummer betreft de 'contested case' van de Henriette, maar zit niet in de desbetreffende doos.VOC
32/1048-25 bundels met brieven, rekeningen, liedteksten. O.a. brieven van de Kaap, Batavia en Kanton voor Nederland, een kopie-brievenboek van Claas Tholen te Emden; brieven aan en van Jan Bekker Teerlink en kapitein Jäger; ook oudere brieven uit Nederland verzonden. Leren portefeuille van Jan Bekker Teerlink met briefjes, boodschappen, oa. Het wapen van de familie Van Middelkoop te Semarang voor de bestelling van Chine de Commande. Stalen van Chinese zijde en sits; 40 envelopjes met zaden uit Zuid-Afrika.VOC
32/1048-3Factuurboek van de Henriette, los- en laadboek; dagregister van 30 juni 1801 tot mei 1803; 1 onvoltooid journaal. Ca. 40 brieven aan Bekker Teerlink.VOC
1234...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in