Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
165 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 165 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/142715 zakelijke brieven aan kapitein Simon Kooter. Het schip voer van Amsterdam naar Emden, Bordeaux en vandaar naar Batavia en terug. 1 ex. 'Zeinbrief' voor schepen die geconvoyeerd worden (Rotterdam 1789). Met aantekeningen.VOC
32/1481-1VOC
32/1511-11 ex. 'Nederlants See-Rechten, avaryen en bodemeryen' (Amsterdam 1764), vierde druk. Ca. 20 brieven aan de firma Lödel en Merkel te Neurenberg, 1802, 1803. O.a. van Gijsbert Karel van Hogendorp. In het Engels geschreven journaal van Juliana Maria (24 mei 1802 - 11 aug. 1803).VOC
32/1511-2Bundel administratie, notariële akten en brieven aan de firma Umbgrove en Simons in Amsterdam. Extracten notulen vergadering van de Raad van Indië. Rapporten van de G-G en Raad, 1803. Brieven uit Batavia, Soerabaja en Cheribon, 1803.VOC
32/1516-1Bundels met Engelstalige brieven geschreven aan Kaap de Goede Hoop en bestemd voor Londen, 1803. Waarschijnlijk meegegeven aan de Johan.VOC
32/1550-123 in Engels zakenbrieven, 1802, aan Francis Walter, kapitein van de Loyalist. Verder correspondentie over de uitreding van het schip.VOC
32/1550-260 brieven uit Amsterdam aan de firma Jenisch te Hamburg, 1802. Dertig brieven uit Batavia aan De Coninck in Kopenhagen, 1803. Zakelijke stukken uit Batavia, 1803VOC
32/1568-2Stukken uit Batavia; rekeningen.VOC
32/1570-1VOC
32/1593-1Drie journaals van de Navigation uit La Rochelle naar Batavia, 1802.VOC
32/1651-1VOC
32/1693-1Groot dossier. Ca. 40 zakenbrieven uit Amsterdam naar de firma Bostelman; Co te Hamburg, 1802. Drie ex. 'Naamboek van de Regeering van Batavia (Batavia 1802). Een dik handschrift met kopieën van verslagen van vergaderingen van de G-G en Raden van oktober 1801 tot begin 1803 met bijlagen en verhoren. Zie ook HCA 32/1693, doos 2.VOC
32/1693-2Brieven uit Batavia en Semarang naar de Kaap, naar Amsterdam en andere steden, 1802-1803. bundel 1: 60 persoonlijke brieven; notariële akten en een aantal documenten betreffende het beheer de Oost-Indische bezittingen. Bundel 2: idem 40 persoonlijke brieven o.a. van van de gouverneur-generaal Johannes Siberg en brieven aan de Amsterdamse koopman J.L. Umbgrove.VOC
32/1697-1Brieven uit Batavia en van de Kaap naar Nederland. Een groot en een klein dagboek van de chirurgijn van de Vrouw Elisabeth met nauwkeurige observaties over zijn patiënten, 1800; met een boekje met de afrekeningen. Stukken van het oorlogsfregat Medemblik (o.a. verslagen van de krijgsraad 1795-1797). Stukken betreffende het bestuur in Batavia en aan de Kaap, 1802-1803.Admiraliteit
32/1697-2Scheepspapieren van het admiraliteitsschip Kortenaar.Admiraliteit
32/1821-1VOC-drukwerk behorende bij het schip het Wapen van Rotterdam:Instructie ende Ordre op 't houden van de scheepssoldie en guarnisoen-boecken (Amsterdam 1666); Instructie van de Eygenschap der Winden (Amsterdam 1671); Instructie voor de Provoosten; Instructie voor de Predikanten (Amsterdam 1671); Instructie voor de schippers (A'dam , z.j.; Scheeps-Raeds Instructie (Amsterdam z.j.; gedrukte victualienlijst; Seynbrief; artikelbrief 1672; verkooplijsten VOC-goederen 1673; nog ander VOC-drukwerk, 17de eeuw. Handgeschreven instructies en de ingevulde equipagelijst. Ook stukken van het schip Land van Belofte (Bordeaux naar Rotterdam), 1664 Een Groot-boeck uit 1673. Stukken van het Franse schip St. Pierre (1664). Geen brievenVOC
32/1824Bundel van het schip de Hoop met cognossementen en ca. 70 zakelijke en persoonlijke brieven uit Sint-Christoffel voor Zeeland. Daarnaast een kleinere bundel 'intercepted letters' met zeven brieven uit Amsterdam naar Batavia, 1673. Scheepspapieren van andere Nederlandse en Franse schepen.VOC
32/1825Doos met diverse scheepspapieren van uiteenlopende naties.1 losse brief uit Amsterdam naar Batavia, 1673.VOC
32/1836-2Amerikaans schip (ook wel Robert of Baltimore genoemd) onder kapt. Nicolaas Forster. Zie ook HCA 32/824 (1). Brieven uit Batavia, eerste helft 1796 uit Batavia naar Nederland. Een brief in het maleis. Rapporten uit Batavia aan de Heren XVII.VOC
32/1837-1Ca. 170 brieven geschreven in Batavia naar Nederland, eerste helft 1796Scheepspapieren van de Robert (facturen) Kopieën van officiële brieven van en aan de G-G., 1795-1796. 1 ex. 'Nieuwe verbeterde comptoir almanach' voor 1797 (Batavia, bij de stadsdrukker Jeremias Jacobus Dominicus, Batavia) een planovelAdmiraliteit
32/1837-2Stukken betreffende de overgave van Ternate aan de Engelsen in 1801. Bundel met teksten over Java, met een register daarop, geaccordeerd door N. Waterloo, Semarang 3 november 1803. Onder andere behoort hiertoe: Een tekst over de geschiedenis en de bevolking van Java, ca 1800, anoniem (Waarschijnlijk luidde de titel 'Natuurlijke Historie van Java'). 'Kort verhaal van den oorsprong van den laatste Javaschen Oorlog' door Van Boekholtz, 1781. Verslagen van reizen door Java, 1796 Bericht van de Bangermassinsche boovenlanden' door de vaandrig Johan Frans Hartman, 1790, 1791. 'Eenige aanteekeningen; opmerkingen over de inrigting, kleeding, waapen Rusting der Cavallerij etc.' door F. van Boekholtz, 1781. De tekeningen die hier bijzaten zijn verdwenen. Een Nederlands scheepsjournaal.VOC
32/1838-28 Brieven geschreven uit Philadelphia naar Amsterdam; Engelse en Nederlands, 1805.1 gebonden ex. 'Instructie van de Eygenschap der Winden tusschen Nederland en Java' (Amsterdam 1785). Ms.: 'Schets examen voor de Capitanen Lieutenants ter Zee' (ca. 1800).Admiraliteit
32/1845-1Pakketje met scheepspapieren en processtukken van een Amsterdams schip, de Gouden Adelaar, kapt Gerritsen. Cognossementen van het schip de Rode Koe, 1665 (La Rochelle naar Amsterdam). Bundel uiteenlopende losse 17de-eeuwse Nederlandse, Spaanse en Engelse stukken, o.a. van de Debora (Amsterdam naar Cadiz), hiertussen kasboekje 1663, delen van een ander kasboek en twee brieven naar Batavia, 1672, een van een stuurmansvrouw aan haar man, een van een juwelier aan een collega. Spaanse en Nederlandse briefwisseling tussen Amsterdam en Salé en Amsterdam en Cadiz, 1665. Drukvellen van cognossementen. Bevat een portefeuille met een Frans gebedenboekje 1654 (Prières christiennes et catholiques). Nederlands scheepsjournaal van verscheidene reizen uit 1651-1664, uitgevaren uit Amsterdam van Lubbrant Allertsoon Hooveling uit Akersloot.VOC
32/190De Sint-Eustatius voer in West-Indië, 1758 processtukken.De Eendracht (kapt Cornelis Cornelisz) idem. De Eendracht (kapt. Andries Maieu) voer met vis naar Frankrijk. Hierbij een journaal, 1757 met voorin een gekleurde prent van een biddende monnik. Zes brieven, deels Duits. Journaal van de Eendracht van Nederland naar Batavia, naar China en naar de Kaap (kapt. Willem Kramer) door de onderstuurman Gerrit Harmeijer, 1751-1753. Een almanak van 1753, Dirk Jansz. Van Dam.VOC
32/2111 ex. 'Instructie en ordre op het houden van de scheeps-soldijboeken' (Amsterdam 1751). Journaal van het VOC-schip de Scholtenburg (Texel naar Bengalen, 1755) onder kapt. Hendrik Visser. Journaal van de VOC-schepen Wildrijk en de Keukenhof, 1760-1761 in één band. Journaal van de Keukenhof van Batavia naar Nederland, 1762.VOC
32/275waarschijnlijk een VOC-schip genomen bij NegapatnamVOC
32/287Beide schepen werden op 8 juli 1781 genomen door schepen van een eskader van vice-admiraal Edward Hughes, op de rede van Negapatnam en hadden Nederlandse goederen aan boord. Die werden naar Madras vervoerd en daar geveild.VOC
32/293-1Kapt. Carl Pieters. De Chinsura werd genomen door de Chaser en naar Calcutta gebracht.Van de Christina Margaritha slechts een stuk; kapt. Johan Philip Hoegt (Nederlands??).VOC
32/342-2VOC
32/345-2Zes verklaringen van opvarenden van het VOC-schip Groenendaal genomen bij Trincomalee. Kaperbrieven van De Grote Turk (Zeeuws) + 'Instructie en Articulen' voor Kaapvaarders (Den Haag 1781).VOC
32/346VOC
32/347-1Kapt. van de Haak is Jacob Ronkekapt. Van de Haamstede is Jan AndriesVOC
32/351-2VOC
32/356-1kapt. De Hoop: Pieter Andriessen; traktaten met Marokko en Algiers; reglement van 'Zyne Aller kristelykte majesteit. Raakende de scheepvaart der neutrale natiën'.VOC
32/359-3Een brief van C.J. de Famars aan J.L. Kaliere, eerste practicijn op het schip. Daarbij een instructie van de bewindhebbers voor Kaliere hoe de zieken te behandelen.VOC
32/410-2Noordbeek genomen na een stop bij Sint Helena; enige VOC-correspondentie; kapt Bruinooge.VOC
32/418-1VOC
32/444genomen door Edward Hughes in NegapatnamVOC
32/465Kapt. van de Troonprins was Godfried Visser.VOC
32/469-3VOC-schepen genomen door Edward Hughes bij Negapatnam.VOC
32/470-2Van Trump genomen door Edward Hughes.Veranderen heette ook wel de Verandering.VOC
32/479-2VOC
32/488-1VOC
32/5032-3Verkeerd doosnummer. Het juiste nummer zit tussen 1593 en 1650 in.VOC
32/507-2Alblasserdam: zie ook HCA 32/1835, doos 1. Hierin twee processtukken.VOC
32/515-2In deze doos ook documenten betreffende de overgave van Ambon in 1796 (bundel 250).VOC
32/518-2Kapt. Progaard. De brieven zijn in het Deens.VOC
32/524-1Eerste journaal: april - december 1798 kruist de Arend voor de kust bij Semarang. Tweede journaal: maart - mei 1800; eveneens kruisend voor Semarang.VOC
32/534-1De Brave voer in convooi onder bescherming van een vloot onder vice-admraal Brak.VOC
32/535-1kapt. Otto de Freyn.VOC
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in