Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
153 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 153 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Overgang BS naar andere onderdelenRapport betreffende de bespreking met ir. G.H. Thal Larsen voorzitter centrale vrijwilligersbureau op vrijdag 12 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenEerste punten ter bespreking in London. 2e Verslag van organisaties, 13 maart 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan alle gewestelijke commandanten in het Noorden en Oosten van het land betreffende het overgaan van BS-ers naar de KL, 16 mei 1945.
Overgang BS naar andere onderdelen“Het werk van sectie V–OD–BNS”, artikel van J. Kok, kolonel der Genie, artikelen in De Ingenieur, 25 oktober 1946 alsmede De Zwerver, 23 november 1946.
Overgang BS naar andere onderdelenRichtlijnen van de BNS betreffende overgang BS-KL gericht aan gewestelijke, plaatselijke en districtscommandanten van de BS in Gewest 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14, 17 mei 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenRegeling van de BNS gericht aan het hoofd van het indelingsbureau van de KL en aan de commandant van alle onderdelen betreffende vreemdelingen en statenlozen bij de Nederlandse krijgsmacht, 18 mei 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenCirculaire BNS aan gewestelijke, Districts-, plaatselijke commandanten BNS Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland betreffende verklaring oorlogsvrijwilliger, 25 mei 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenRichtlijnen van de luitenant-kolonel Mr. C. van Houten betreffende de overgang van BS naar KL, 25 mei 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenRichtlijnen van de luitenant-kolonel Mr. C. van Houten aan gewestelijke District en plaatselijke commandant 8 – 14, 30 mei 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenCirculaire hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan onder andere Gewesten VIII – XIV, betreffende militaire opleiding BNS in Gewesten VIII – XIV, 30 mei 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenWerkschema van Hoofdkwartier BNS, hoofd sectie II B, voor de periode 1 januari – 1 maart 1945, ten behoeve van uniforme uitvoering reorganisatie rekrutering en reorganisatie van OVW-ers, 1944.
Overgang BS naar andere onderdelenVerslag van majoor Frowein in huize Padna te Rotterdam betreffende organisatie BS en overgang BS-KL, 30 mei 1945
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van gewestelijke commandant BS- Gewest 10 aan belangrijkste BS commandanten betreffende oprichting van een pioniersgroep, 5 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van Staf BNS aan de luitenant-kolonel W.A. van den Wall-Bake betreffende het voeren van distinctieven, 5 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenCorrigendum van de organisatie van een Light Infantry Battalion, 6 juni 1945
Overgang BS naar andere onderdelenOrganisatie van het Light Infantry Battalion, 6 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van administrateur 3 Bataljon Stoottroepen van het Ministerie van Oorlog, afdeling intendance betreffende intendancegoederen, 7 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan gewestelijke commandanten 1 – 14 betreffende het geven van Engelse taal, sport en lezingen aan BS-ers, 21 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan gewestelijke en districtscommandanten van de BS in de Gewesten 1 – 14 betreffende de lange en korte verbandakte, 16 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan gewestelijke commandanten 1 - 14 betreffende het oprichten van depôts, 16 juni 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan gewestelijke commandanten betreffende depôts BS, 3 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenCirculaire bevel van de BNS betreffende oprichting Regiment Stoottroepen, 7 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenMemo van kapitein Asser aan kolonel Doorman betreffende een brief van Militaire Commissaris District Haarlem aan hoofd afdeling BS inhoudende bewakingstaken BS District Haarlem, 17 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan de gewestelijke commandanten van de BS betreffende liquidatie BS en oprichting gezagstroepen, 24 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van BNS, luitenant–generaal prins Bernhard, aan reserve generaal-majoor H. Koot, betreffende dankbetuiging voor vervullen functie commandant BNS september 1944 - mei 1945, alsmede voorzitterschap commissie beoordeling politiek gedrag officieren tijdens de bezettingsjaren, 30 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan de heer J. Roodenburg betreffende zijn benoeming tot bevelhebber in een militair District van het Korps Gezagstroepen en de benoeming van A . van der Hoeven tot hoofd gewestelijke Afwikkelingsbureau van de BS, Gewest 14, 2 augustus 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 14 betreffende benoeming J. Roodenburg en A. van der Hoeven, 2 augustus 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan gewestelijke commandanten van de BS betreffende oprichting gezagstroepen, 4 augustus 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van ritmeester-vlieger Wittert van Hoogland aan de luitenant-kolonel Van Houten betreffende verzoeken van de gewestelijke commandant BS 13b, 4 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte XIV, Rotterdam, 7 augustus 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS aan de commandant van het Korps Mariniers betreffende terugkeer van beroepsmariniers naar hun oude korps, 15 augustus 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenStukken betreffende het opnemen van (burger) OVW-ers, personen uit concentratiekampen, leden van semi-militaire illegale organisaties onder andere groep Albrecht, intelligence groepen, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, in de BNS, 6 juni – 15 augustus 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van gewestelijke commandant van de BS aan de BNS betreffende overgang BS naar gezagstroepen, 10 september 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van de BNS deTerritoriale Bevelhebber Nederland met andere stukken betreffende overgang BS naar Gezagstroepen, 13 september 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van Territoriale Bevelhebber Nederland aan de bevelhebber van 1, 4 en 5 Militaire Afdeling betreffende aldaar op te richten gezagscompagnieën, 14 september 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenMemorandum van majoor jhr. P.J. Six aan ZKH betreffende oprichting Provost Companies, 4 augustus 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van Staf BNS hoofd afdeling BS aan commandant maritieme middelen Hoek van Holland betreffende een dankbetuiging voor voortreffelijke opname BS-ers in marine aldaar, 31 oktober 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenReorganisatie van de Stoottroepen, z.d.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van majoor Six aan majoor Boekkooi inzake samenwerking verbindingsofficier met de Staf BNS-BS, 5 februari 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenOntwerpschema van Staf BNS-BS, 10 november 1944.
Overgang BS naar andere onderdelenVan hoofd afdeling BS aan chef-staf BNS inzake verzoek heer Wetzels om kapitein de Sterke, die afkomstig was van de bewakingstroepen, niet in zijn Lichte Infanteriebataljon op te nemen en betreffende bevoegdheid Centraal Indelingsbureau van de KL, 27 februari 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief v Brief van hoofd afdeling BS aan de chef-staf BNS inzake opgave tijdstip van overgang van BS onderdelen in de Knokploegen, 5 februari 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van hoofd afdeling BNS aan gewestelijke commandanten I – XIV betreffende oprichting Light Infantry Battalions, 19 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenCirculaire hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten aan onder andere gewestelijke commandanten I – XIV, betreffende oud-leden BNS die zich als oorlogsvrijwilliger aanmelden, 19 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenBrief van kapitein Ritter, hoofd sectie beheer BNS aan hoofd afdeling BS inzake beschikbaar stelling van BS-ers voor KL, 16 november 1944.
Overgang BS naar andere onderdelenWeekrapport van verbindingsofficier betreffende sterktestaten BNS Gewesten XI (Alkmaar) en XII (Haarlem), 15 – 22 juni, 1 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenVan majoor Frowein aan majoor Boekkooi inzake aantrekken van personeel bij de Centrale Opsporingsdienst, 25 februari 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenCirculaire, met bijlage, van BNS, hoofd Centraal Bureau Militaire Opleiding, majoor Special Forces, J. Staal, aan gewestelijke commandanten BNS I – XIV, betreffende kaderscholen Utrecht en Amsterdam, 16 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenVan de hoofd afdeling BS, aan gewestelijke commandanten BS 1 – 14 inzake gezagsbataljons Nederland-Indië, 31 juli 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenVan de BNS aan gewestelijke commandanten inzake overgang BS naar gezagstroepen en afwikkeling BS, 24 juli 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in