Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten

Zoeken

Velden doorzoeken
Delftse Statenkloosters St. Bartholomeus in Jeruzalem: Regesten download index (ZIP, 37.71 KB)
274 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 274 gevonden
DatumRegest
(c. 1478.)Broeder Wilhelmus Heuter vermaakt aan het klooster der Karthusers twee perceelen land in Charlois, groot 5 en 2 morgen, als zijn moederlijk, en na overlijden van zijn vader een rente van 10 Rijnsche guldens jaarlijks als zijn vaderlijk erfdeel, waartoe zijn broeder, mr. Johannes Heuter, zijn toestemming geeft, behoudens dat jaarlijks 1 gouden kroon van de genoemde som zal worden afgezonderd voor specerijen voor alle broeders en dat zij eeuwig het feest van St. Ypolitus plechtig zullen vieren en op dien dag memorie houden voor zijn moeder.
(c. 1500)Mr. Jacop Cornelysz. verklaart vóór zijn professie aan Gorys Cornelysz., zijn broeder, de helft van een rente van 6 pond jaarlijks gegeven te hebben, waarvoor Gorys alle schulden en lasten op zich neemt, die broeder Jacob of het klooster mogen aankomen, en dat hij alles wat hij overigens bezit aan het klooster vermaakt heeft.
1247 Februari 4Paus Innocentius belast den aartsbisschop van Maguntia, den bisschop van Trajectum en den deken van St. Severinus te Colonia . met de bescherming van de rechten en goederen van de orde der Carthuizers.
1342 Juli 13Schepenen in het Nyewe lant oorkonden, dat Oellaert Pietersz. aan Claes Betten zoon heeft gegeven 6 gemeten land in het Vosland, die hij in erfpacht had voor 40 schellingen Hollandsch jaarlijks.
1349 November 24Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan van Biervliet heeft ontvangen een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een huis met erf, dat Jan Floris Haverdopsz. van hem gekocht heeft, en gelegen is op de Gheer.
1373 April 26Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Cille heeft verkocht aan Ymme Gharbrandsdr. een huis met erf in het Rietveld, waaruit hij een rente van 10 schellingen Hollandsch jaarlijks behoudt.
1373 December 30Schepenen in die Hage oorkonden, dat Muys Gerrytsz. verklaard heeft schuldig te zijn aan Martijn Gherdiersz. een rente van 10 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een hofstede aldaar.
1379 April 19Schepenen in Delf oorkonden, dat Cleyman Jacobsz. heeft gekocht van Heyman die Sceriaer een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks uit diens huis en erf aan de Noordzijde van de Coe(r)straet.
1380 November 13Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Everoutsz. heeft verkocht aan Aernt Toude Aerntsz. een rente van 14 schellingen Hollandsch jaarlijks uit zijn erf in Jacop Boudijnsz. steeg.
1386 Januari 16Schepenen in Delf oorkonden, dat Kerstant Pietersz. heeft gekocht van Pieter Cillen een huis met erf naast den Nuwen Langhen dijk aan de Noordzijde van de Delf, waaruit laatstgenoemde een rente van 10 schellingen jaarlijks behoudt.
1386 Juli 3Schepenen in Delf oorkonden, dat Claes Andryesz. heeft gekocht van Pieter Cillen een huis met erf in de Vlamincstraet, waaruit deze een rente van 10 schellingen Hollandsch jaarlijks behoudt.
1386 Juli 3Schepenen in Delf oorkonden, dat Heynric Thedeman heeft gekocht van Pieter Cillen een huis met erf in de Vlamincstraet, waaruit deze een rente van 10 schellingen Hollandsch jaarlijks behoudt.
1389 Januari 27Schepenen in Delf oorkonden, dat Pieter Cille heeft gekocht van Kerstant Pietersz. een rente van 10 schellingen jaarlijks uit diens huis en erf naast den Nuwen Langen dijk aan de Westzijde van de Delf.
1389 Mei 4Schepenen in Delf oorkonden, dat Pieternelle Dirc Gherydsz. wed., Vriese, Lijsbet, Erkenraet, Pieternelle en Katrijn, Dirc Gherytsz. kinderen, hebben verkocht aan Aernt Nyclaesz. een rente van 1 pond Hollandsch jaarlijks uit twee huizen met erven in de Jan Soyen laan.
1389 September 4Schepenen in Geervliet oorkonden, dat Laurys Laurysz. heeft verkocht aan Aernt Korvrient1) een erfrente van 1 pond Hollandsch jaarlijks uit een huis en erf aldaar.
1390 April 9Phillips van der Spange beleent Danel Pieter Vranckenz. zoon met 2 morgen land en een heemwerf in Oude Mathenes.
1390 Juni 18Jan van der Hoeve Arntsz. verkoopt aan Dirc van Hodenpijl een rente van 6 pond jaarlijks uit zijn woning in Maselant, die hij in leen houdt van de grafelijkheid van Hollant.
1390 Mei 28Aelbrecht, paltsgraaf opten Rijn, hertog in Beyeren enz., geeft aan Jan van den Hoeve toestemming om een rente van 6 pond jaarlijks te verkoopen uit zijn woning ter Hoeve in Maeslant, die deze van hem in leen houdt.
1390 October 4Schepenen in Delf oorkonden, dat Willem Witte heeft verkocht aan heer Conraet Willemsz., priester, een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf aan de Oudelff.
1391 Mei 2Schepenen in Delff oorkonden, dat Goeswijn Jansz. in erfhuur heeft genomen van Screvel Wigghersz. de helft van 6 roeden 3½ voet erfs aan de Zuidzijde van de Watersloet tegen 12 schellingen Hollandsch jaarlijks.
1391 Mei 2Schepenen in Delf oorkonden, dat Pieter Zille heeft gekocht van Aernt Nyclaesz. de rente, vermeld in den brief d.d. 1389 Mei 4, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 21).
1392 Mei 14Schepenen in Delff oorkonden, dat Goeswijn Jansz. in erfhuur heeft genomen van Aechte Vranckendr. de helft van 6 gaarden 3½ voet erfs aan de Zuidzijde van de Watersloet tegen 12 schellingen Hollandsch jaarlijks.
1393 Juni 6Voppe Ridder verkoopt aan Wouter Oliviersz. en Aernt Jansz. van den Hoeck 5 morgen 60 gaarden land in Naeltwijc.
1396 November 15Schepenen in Spikenisse oorkonden, dat Willem Willemsz. verklaard heeft schuldig te zijn aan Jan Grossensz. een rente van 2 Dordrechtsche guldens jaarlijks uit een huis met erf aldaar.
1396 October 10Schepenen in Delf oorkonden, dat Gheryt Pietersz. heeft verkocht aan Pieter Cillen een rente van 10 schellingen Hollandsch jaarlijks uit twee huizen met erf in de Vlamincstraet.
1396 October 10Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan Hoze heeft verkocht aan Pieter Cillen een rente van een pond Hollandsch jaarlijks uit drie huizen met erf naast den Niewen Langhen dijk aan de Noordzijde van de Delf.
1404 Mei 17Lysebet Jansdr. van Hodenpijl, weduwe van Arnd van den Dorp, verkoopt aan Mathijs Houwescilt 2 morgen land in Maseland tusschen de Gaech en de Schede.
1410 Maart 11Schepenen in Delff oorkonden, dat Dammas Pouwelsz. Heeft gegeven aan Gerryt Pouwelsz., zijn broeder, 1/16 van 9 morgen poortland aan de Westzijde van de stad in Caluwaerts zate.
1411 Maart 10Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Aelwijn heeft verkocht aan Pieternelle Pieter Trudenz. wed. de helft van een huis en erf aan het Westeinde van de Gasthuyslaen, waarop een rente van 1 pond Hollandsch jaarlijks staat.
1411 November 24Schepenen in Delf oorkonden, dat Pieter Cille is gepacht voor dertig schellingen Hollandsch aan verschenen rente over 1½ jaar en daarvan den 3en penning meer, waarvoor hij in panding heeft ontvangen een huis en erf in het Oosteinde naast den Nuwen Langen dijk, waarop een rente staat van 23 schellingen Hollandsch jaarlijks.
1414 Januari 9Schepenen in Delf oorkonden, dat Pieter Vrancke Crooxz. heeft verkocht aan Jan Jansz. de rente, vermeld in de brieven d.d. 1349 November 24, 1358 April 17, 1360 Maart 14, 1360 September 29 en 1379 Juni 28, waardoor deze gestoken is (zie de regest nos.3–6 en 13).
1414 Maart 20Margriet Jan Hunouds verkoopt aan Jan Jansz. de Bontwerker een werf met halve sloot in het Abdissen recht in Delffgau.
1414 October 2Schepenen in Delf oorkonden, dat Pieter Vrancke Crooxz. heeft verkocht aan Martijn Vranckenz., zijn broeder, de helft van een morgen poortland aan de Zuidzijde van de Watersloot buiten het poorthuis.
1415 September 17Schepenen in Delf oorkonden, dat Martijn Vrancke Crooxz. heeft verkocht aan het Oude Gasthuis aldaar l morgen poortland, vermeld in den brief d.d. 1414 October 2, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 43).
1416 April 4Claeys Jacopsz. verkoopt aan heer Airnt van den Dorp, priester, een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks uit de woning van Willem van der Hoven in Maeslant, die Haestgen Aerntsdr., zijn vrouw, in huwelijk heeft meegebracht.
1417 December 21Schepenen in Delff oorkonden, dat Gerryt Pouwelsz. heeft verkocht aan het Oude Gasthuis aldaar 1/16 van 9 morgen land, vermeld in den brief d.d. 1411 Maart 11, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 38).
1417 October 18Airnt van den Dorp, priester, sticht een kapelrie, waaraan hij een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks uit de woning ter Hove in Maeslant en 3½ morgen land aldaar bewijst, en waarmede hij Jan van der Meer, priester, begiftigt.
1417 October 30Fredericus, bisschop van Trajectum, geeft, ten verzoeke van Arnoldus van den Dorp, zijn approbatie aan de stichting van een kapelrie en de vergeving daarvan, vermeld in den brief d.d. 1417 October 18, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 46).
1418 Maart 29Schepenen in Delff oorkonden, dat Dirc Jacob Rikenz. heeft verkocht aan Aernt Toude Aelwijnsz. een rente van 24 schellingen Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf aan de Zuidzijde van de Watersloot buiten het poorthuis.
1422 Augustus 25Schepenen in Delff oorkonden, dat Dirc Dirxz. heeft verkocht aan Reyner Claes Omenz. een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf aan den Kercwech.
1431 Maart 16Schepenen in Delff oorkonden, dat Jacob Pieter Costersz. en Claes Brant Willemsz. hebben verkocht aan Russent Willem Storms wed. een rente van 8 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een huis en erf in de Jan Mols laan.
1434 April 13Schepenen in Delf oorkonden, dat Dirc Jansz. heeft verkocht aan Lijsbet Gootscalc Aerntz. wed. een huis en erf aan den Geerwech, waaruit hij een rente van 1 pond Hollandsch jaarlijks behoudt.
1434 Mei 25Schenenen in Delff oorkonden, dat Dirc Jansz. heeft verkocht aan Kathrijn Dirc Boudijnsz. wed. de rente, vermeld in den brief d.d. 1434 April 13, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 56).
1434 November 2Jacob Cleymansz. verkoopt aan Jacob Claesz. een laan bij Delft met half de sloot aan weerszijden en de wilgen, die er op staan op voorwaarde, dat de laan niet bebouwd wordt.
1435 Augustus 28Clais Ghijs Gheryt van Dijcksz. verkoopt aan Jan Willem (Aerntsz.) 2½ morgen land in Maeslant tusschen den Bordijcksen weg en de Scede.
1435 September 13Schepenen in Delff oorkonden, dat Jan Burch Jansz. heeft verkocht aan Jacob Lambrexz. een rente van 12 gouden wilhelmusschilden jaarlijks uit een huis en erf aan den Langen dijk.
1435 September 7Jacob Yewijn Heyenz. verkoopt aan Jan Willem (Aerntsz.) ½ morgen land in Maeslant aan de Oestgaich.
1436 April 18Aernt Rottemuyl uit de Lyer verkoopt aan Jan Willem Aerntsz. een rente van 3 gouden Rijnsche guldens jaarlijks uit 2 morgen land, waarop zijn huis staat.
1436 Juli 3Jan Jacob Holijtsz. verkoopt aan Jan Willemsz. 1 morgen land in Maeslant aan de Oistgaech.
1436 Juni 1Schepenen in Scyedamme oorkonden, dat Willem Heye Yewijn Heyenz. een rente bezit van 2 gouden Pieters jaarlijks uit de helft van Pieter Everaertsz. molen en huis, geheeten de Grote molen en gelegen in de Geystraet.
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in