Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: Curacao

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)

Bronnen (210)

Bronnen (210)
TitelPeriodeIndex nummer
Naamlijsten van civiele ambtenaren op Curaçao, Bonaire en Aruba.1816-1827539
Register van te Curaçao aangekomen en vertrokken vreemdelingen.1819-1821556
Naamlijsten van vreemdelingen op Curaçao.1834-1836608
Stukken betreffende de instelling van een studiecommissie Aruba-Curaçao.19487268
Lijsten van genodigden voor de openingsplechtigheid en de openbare vergaderingen van de conferentie Nederland-Suriname-Curaçao.19485243
Bevolkingsstaten van Curaçao, opgemaakt door de wijkmeesters.1838-1845598
Betalingslijst van de manschappen bij de dienst der Artillerie op Curaçao.1829628
Lijsten van overledenen op Curaçao, Aruba en Bonaire in het eerste kwartaal van 1880.1880639
Tabel van ambtenaren op Aruba, Bonaire en Curaçao bij de invoering van de nieuwe organisatie met opgaaf van jaarwedden, toelagen, emolumenten en wachtgelden.1833605
Doopboek van de Rooms-Katholieke Kerk. NB. In het latijn; het doopboek over 1819-1832 berust in het Centraal Historisch Archief te Willemstad op Curaçao.1768-1819574
(boek) Joseph M. Corcos, A synopsis of the history of the Jews of Curaçao from the day of their settlement to the present time (Curaçao 1897).1650-18967216
Betalingslijsten van de te Suriname ingehouden gedeelten uit de gagiën der manschappen aan boord van de koloniale schoeners aldaar en van de opzichters bij de cultures te Curaçao.1839-1844625
Betalingslijsten van de te Suriname ingehouden gedeelten uit de gagiën der manschappen aan boord van de koloniale schoeners aldaar en van de opzichters bij de cultures te Curaçao.1839-1844625
(boek) L. Knappert, Naamlijst der Gereformeerde lidmaten in Jesu Christi gemeente binnen Curaçao door belijdenisse als door attestatie 23 december 1730. NB. Transcriptie van portefeuille Curaçao I, fol. 24r in het oud-classicaal archief van Amsterdam . 60 C 25 is een readerprint, V 100 - 21e deel 1938 het origineel17307224
Minuut-akten van trouw en ondertrouw, met bijlagen. NB. De akten vanaf 1817 berusten in het archief van de Burgerlijke Stand te Willemstad op Curaçao; van vóór 1807 kunnen akten voorkomen in de inv.nrs. 168-204 en 794-841, 873-938 en 1084-1108.1807-1816570
Stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen van militairen en ambachtslieden.1796-1828540
Akten van aanstelling en van eedaflegging van ambtenaren.1807-1836534
Akten van eedaflegging voor de directeur der koloniën.1832-1834599
Betalingslijsten van traktementen, pensioenen en gratificaties van ambtenaren.1826-1845624
Grootboek van het pensioenfonds voor de ambtenaren.1827-1834626
Wekelijkse betalingslijsten van opzichters en arbeiders bij de fortificatiedienst op Curaçao.18273694
Stamlijsten van naar Curaçao uitgezonden ambtenaren.1815-18165023
Register met dienststaten van ambtenaren op Curaçao.1817 ca.5024
Naamlijsten van de burgerlijke ambtenaren op Curaçao en de onderhorige eilanden.18275027
Lijst van werklieden in dienst van het leger, overleden te Curaçao.1826251
Stamlijsten van naar Curaçao uitgezonden werklieden.18265026
Belastingregister voor hoofd- en familiegelden.1820581
Kohier van de belasting op het personeel en meubilair (personele belasting).1828583
Register van de ontvangsten van de belasting op de collaterale successie.1816-1830584
Lijsten van personen die bezwaar hebben aangetekend tegen de aanslag voor hoofd- en familiegelden.1816-1824587
Naamlijsten van bezwaarden tegen de betaling van belasting op personeel en meubilair.1850-1853640
Naamlijst van bezwaarden tegen de betaling van de contributie tot instandhouding der schutterij.1852-1858642
Lijsten der familie- en hoofdgelden Curaçao.1786-17913638
Stukken betreffende de samenstelling van een commissie tot het ontwerpen van een reglement van orde voor de Rijkskamer en de Rijkssenaat.19487269
Lijst van op Curaçao en onderhorige eilanden overleden personen van Europese oorsprong.1825-18285025
Doopboeken van de Nederduits-Hervormde Kerk.1727-1825571
Doopboek van de Lutherse Kerk.1757-1825573
Ondertrouw- en trouwboek van de Nederduits-Hervormde Kerk.1714-1822572
Opgaven van huwelijken, aan huis voltrokken, waarvoor armengeld betaald is.1874-1877638
Stukken betreffende geïnterneerden in Suriname en Curaçao.1940-19455346
Hypotheekakten.1724-1828561
Alfabetische lijst van hypotheeknemers.1827, 1833562
Akten van transport.1827-1828591
Akten van hypotheek.1816-1826593
Naamlijst van personen die op Aruba gronden in bebouwing hebben, met opgave van de uitgestrektheid daarvan.1839609
Hypotheekakten.1828-1845620
Registers van transporten van vaste goederen op Aruba.1825-1848634
Hypotheekakten.1827-1847635
Dagvaardingen om te verschijnen voor het College van Commercie en Zeezaken, met bijlagen.1822-1823590
Alfabetische lijst van hypotheeknemers.1827, 1833562
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in