Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Molly Geertsema en andere politici

Personen op papier (Popgids)

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)

Bronnen (5709)

Bronnen (5709)
TitelCategorie
Registers van actiën en lijsten van eigenaren van actiën in de Sociëteit van Berbice.Aandeelhouders
Grootboek van winstuitkeringen, met namenklapper.Aandeelhouders
Testamenten, boedelscheidingen, procuraties en andere notariële akten betreffende actiën in de Sociëteit van Berbice, met indices.Aandeelhouders
Lijsten en register van aandeelhouders van de Donau-Hypotheekbank.Aandeelhouders
Register van inschrijving op aandelen van de Bataviasche Ooster Spoorweg Maatschappij.Aandeelhouders
Lijsten van inschrijving en naamlijsten van commissionairs van de Nederlandsch-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij.Aandeelhouders
Registers van aandeelhouders van de Koninklijke Hollandse Lloyd.Aandeelhouders
Lijst der participanten in de voormalige Verenigde Oost-Indische Compagnie.Aandeelhouders
Alfabetische registers op het stamboek van aandeelhouders.Aandeelhouders
Lijsten van namen van intekenaars en participanten van de kamers Amsterdam en Delft. NB. Het betreft de inv.nrs. 7029 en 7064.Aandeelhouders
Stukken betreffende de verkiezing van de beëdigde hoofdparticipanten in de Kamer Zeeland.Aandeelhouders
Grootboeken van de kapitaalrekeningen en lijsten van de participanten van de Kamer Zeeland. NB. Het betreft de inv.nrs. 13784, 13785, 13795 - 13799.Aandeelhouders
Register van kapitaal-inschrijvingen door de participanten van de Kamer Zeeland.Aandeelhouders
Registers van kapitaalrekeningen van de participanten van de Kamer Delft. NB. De namen van de participanten zijn alfabetisch op voornamen geordend.Aandeelhouders
Akten van transport van aandelen van de Kamer Delft, met bijlagen.Aandeelhouders
Lijst van hoofdparticipanten van de Kamer Rotterdam.Aandeelhouders
Akten van transport van aandelen van de Kamer Rotterdam, met bijlagen.Aandeelhouders
Indices op het kapitaalboek van de renten van oude obligaties en van de afgifte op aandelen.Aandeelhouders
Akten van transport van aandelen van de Kamer Hoorn, met bijlagen.Aandeelhouders
Rekesten tot transport van actiën.Aandeelhouders
Registers van de repartitie van 12,5% bankgeld, door de VOC uitgedeeld aan de gemene participanten, met alfabetische naamwijzers.Aandeelhouders
Register van aandelen van visserijen in de Lek. NB. Het betreft de inv.nrs. 545-547, 554, 596, 641, 648, 700, 767, 783, 792.Aandeelhouders
Opgaven van familie en slaven ten behoeve van hoofdgeldbelasting.Aandeelhouders
Lijsten van aandeelhouders, die hun aandelen al of niet tegen 30% hebben ingeleverd.Aandeelhouders
Naamlijst van Participanten die op 31 december 1794 hun aandelen nog niet hadden getransporteerd aan de Staten-Generaal.Aandeelhouders
Naamlijsten van stemhebbende hoofdparticipanten van de Kamer Zeeland.Aandeelhouders
Veel persoonsgebonden informatie. Ingevolge herinventarisatie en omnummering van het archief kon de persoonsgebonden informatie niet op tijd aan de definitieve inventarisnummers gekoppeld worden.Aandeelhouders
Protesten tegen boetes wegens te late oplevering van werken.Aannemers
Rekesten van handelaren en aannemers om betaling en van invalide militairen om onderstand.Aannemers
Aktenboeken.Aannemers
Register van abonnees en lezers van het blad 'Koningin en Vaderland'.Abonnees
Lijsten van leden, enz.Accountants
Lijsten van leden van het NIVA.Accountants
Registers van Assistenten.Accountants
Registers van ingediende klachten.Accountants
Lijst van officieren, cadetten, chirurgijns en schrijvers, dienende op schepen.Adelborsten
Register van aanstelling, plaatsing en verplaatsing van appointés en cadetten.Adelborsten
Register van het Cadetteninstituut op Feijenoord.Adelborsten
Nominatieve staten van adelborsten, adspirant-administrateurs en adspirant-machinisten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).Adelborsten
Alfabetisch register van het Korps adelborsten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).Adelborsten
Rekening-courantregisters Ouders en Voogden van adspirant-marine-officieren, in opleiding bij het Koninklijk Instituut van de Marine.Adelborsten
Register van adelborsten 1e Klasse, gemerkt letter 'D'. NB. Vergelijk Coll. Stamboeken Marine 1795-1813.Adelborsten
Stamboek adelborsten. NB. Het betreft deel 64; vergelijk inv.nr. 1266.Adelborsten
Stamboek adelborsten 1e Klasse (van de Marine). NB. Het betreft deel 72; vergelijk inv.nr. 1258.Adelborsten
Stamboek strafregister adelborsten Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord. NB. Het betreft deel 78.Adelborsten
Stamboek cursus 1926-1927 strafregister adelborsten. NB. Het betreft deel 79.Adelborsten
Stukken betreffende de toelating van cadetten voor de zeedienst op de artillerie- en genieschool te Delft.Adelborsten
(boek) P.S. van 't Haaff en M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdjarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1954 (Bussum 1954).Adelborsten
(boek) M.C.J. Klaassen, Adelborsten-opleiding te Delft, Medemblik, Breda (z.pl. 1979).Adelborsten
(boek) M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdvijfentwintig jarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord, 1854-1979 (z.pl. 1979).Adelborsten
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in