Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 1-77 en 82-145 van het archief Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Persoonsdossiers Rijkspersoneel (Geboortejaren t/m 1909), archiefinventaris 2.14.17. In deze inventarisnummers zijn de personeelsdossiers opgenomen van personeelsleden van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Kunsten die geboren zijn vóór het jaar 1910 en werkzaam waren bij onderwijsinstellingen, musea, archieven en dergelijke.

Personeelsdossiers

Het is niet duidelijk waarom precies deze personeelsdossiers bewaard zijn gebleven en andere dossiers zijn vernietigd. De dossiers betreffen alleen personeel dat niet werkzaam was op het Ministerie zelf, maar bij onderzoeksinstellingen zoals rijksuniversiteiten, musea, scholen en archieven. Uit de dossiers kan worden opgemaakt dat het voornamelijk gaat om personeel dat in de hogere bezoldigingsschalen was ingedeeld. In de dossiers zijn aanstellingen, vaak per Koninklijk Besluit, bevorderingen, bezoldigingsbesluiten, correspondentie, declaraties, stukken over geheimhoudingsplicht en de ambtseed en staten van inlichtingen te vinden. De meest recente papieren in de dossiers dateren uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Ook kan er in de dossiers informatie aanwezig zijn over naoorlogse zuivering.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Tot 1918 viel het onderwijs in Nederland onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen met de Grondwet van 1917 een einde kwam aan de schoolstrijd en zowel het openbare als het bijzondere onderwijs voortaan werd gefinancierd door de staat, werd de oprichting van een afzonderlijk ministerie noodzakelijk geacht. Op 25 september 1918 werd, bij Koninklijk Besluit, het Departement voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschap (OKW) in het leven geroepen.

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

Over het beheer van deze persoonsdossiers van het Ministerie van OKW is weinig bekend. De dossiers van personen geboren in de periode 1835-1903 zijn in 1981 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, nu Nationaal Archief. In 1988 werden de dossiers van personen geboren in de periode 1903-1909 overgedragen. Ook zijn er later nog vier dozen overgedragen met dossiers van personen geboren voor 1903. De dossiers van deze personen zijn niet in deze index opgenomen. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in