Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Bevolkingsregistratie in Suriname

In Suriname werd in 1828 de zogenaamde burgerregistratie ingevoerd. Deze is te vergelijken met de Nederlandse Burgerlijke Stand. Tot die tijd werd in Suriname, net als in Nederland, van geboorten (doop), huwelijken en sterfgevallen (begrafenissen) aantekening gehouden door het kerkgenootschap waartoe de betrokkenen behoorden. Er bestonden kerkelijke registraties van de gereformeerde (staats)kerk, van joden, luthersen, katholieken en de Evangelische Broedergemeente.

De boeken waarin de gegevens van de verschillende kerkgenootschappen werden opgetekend worden zowel in Nederland als in Suriname DTB-boeken genoemd, een afkorting voor Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

De doop-, trouw- en begraafboeken van Suriname zijn bij het Nationaal Archief ondergebracht in één archief. Hierin bevinden zich ook de ondertrouwregisters van diverse kerkgemeenschappen. In deze index is het ondertrouwregister van de gereformeerde gemeente over de periode 1746-1766 opgenomen.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De gereformeerde gemeenschap in Suriname

Zoals de naam van deze index aangeeft betreffen de gegevens - overigens niet uitsluitend! - het calvinistische deel van de koloniale bevolking. De Surinaamse calvinisten behoorden voor het merendeel tot wat in de 17e en 18e eeuw de 'Nederduits Hervormde' of de 'Nederduits Gereformeerde' kerk heette. De gemeente bestond echter niet alleen uit Nederlanders.

De calvinistische gemeenschap in Suriname bestond in de 18e eeuw voor een belangrijk deel uit Franstaligen. In Nederland stichtten deze om hun geloof uit Frankrijk uitgewekenen hun eigen Waalse kerk. In Suriname stichtten de Fransen echter geen aparte gemeente maar vormden zij één geheel met hun Nederlandse geloofsgenoten.

In deze index zijn zowel de Franstalige als de Nederlandse gereformeerden opgenomen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in