Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
19676 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19676 gevonden
HoofdtermTerm
Zydsche Bommen.Missive van het Committé de Marine, inzendende eene Concept-Publicatie, tot voorkoming der fraudes welke door de Zydsche Bommen, Pinken, en andere Vaartuigen worden gepleegd,
Zydsche Bommen.Rapport,
Zydsche Bommen.Gem. Publicatie geärresteerd,
Zwolle, (Municipaliteit van) om voorziening dat J.H. Isingh te Brussel gearresteerd uit zyn arrest worde ontslagen,344
Zwolle, (Municipaliteit der Stad)Missive van dezelve, verzoekende dat de Resolutiën, waarby aan de Militaire Kleermakers vryheid word gegeeven om voor de Bataillons waar onder zy behooren, Monteeringen te maaken, mogen worden ingetrokken, en de voors. Missive geseponeerd,
Zwolle, (Municipaliteit)Missive om schadeloosstelling voor pretensien ten laste van den Generaal Souham,
Zwolle, (Municipaliteit)Rapport,
Zwolle, (Municipaliteit)Missive om betaling van fournissementen aan de aldaar in guarnisoen liggende Fransche Troupes,
Zwolle, (Municipaliteit te)Missive over de Zware Inkwartiering,
Zwolle, (Municipaliteit te)Rapport,
Zwolleverzoek van de Leerlooijers aldaar, tot het verbod van den uitvoer van Run,
Zwitzerschen Onder-Officieren en Soldaaten.Verzoek van M. Oswald, om Verlof, ten einde naar Zwitzerland te vertrekken, en aldaar te jouisseeren van het aan hem toegelegd Gagement,
Zwitzersche Onder-Officieren en Soldaaten,welke verzoek doen hun gagementen in Zwitzerland te verteeren, geen Pasporten te verlenen, voor zy bewys van permissie produceren,
Zwitzersche Officieren.Missieve van het Bondgenootschap te Lande, betrekkelyk het verteeren der Pensioenen in Zwitzerland, van Officieren voor de licentiatie gepensioneerd,
Zwitzersche Officieren.Missive van de Hoofden der drie Verbonden van Grauwbunderland, relatief de afreekening der nog te goed staande somme tot uitkoop van den Cap. J. de Salis; en met bezwaar tegen de afkorting van een derde van het Pensioen van Officieren, welke het..........
Zwitzersche Officieren.Req. van J.C. Heeneman, Solliciteur Militair, eenige bedenkingen opgeevende omtrent het uitgebracht Rapp. van de Commissie tot het stuk der Pensioenen, daar by voordragende of het niet altemets nodig mogte zyn ten opzichte der vereischtens van
Zwitzersche Officieren.
Zwitzersche Officieren.
Zwitsersche Onder-Officieren en Soldaaten,Verzoek van F. Sulmi, om met behoud van zyn gagement, zyn leeftyd in Zwitserland te mogen doorbrengen, en daar toe Pasport pro Deo,
Zwitsersche Onder-Officieren en Soldaaten,Item van C. Trumpy,
Zwitsersche Onder-Officieren en Soldaaten,Item van V. Rudi,
Zwitsersche Officieren.
Zweiffel, Plaats-Major te Helvoetsluis,de rang als Capitein verleend,
Zweeden.Communicatie van den Plechtigen Ondertrouw van Zyne Maj. den Koning van Zweeden met de Princesse Frederica Dorotheo Wilhelmina van Baden,
Zwaluwe, (Schout en Municipaliteit van de)verklaard de Missive van den 3 July, met klagten over de Administrateurs der Goederen van den gewezen Stadhouder, Amman, Noordbeek en Schoorn, aan de Vergad. gezonden voor illegaal,
Zwaluwe, (Municipaliteit)Missive wegens de Administrateur van de Goederen van den gewezen Stadhouder,
Zwaan, (B. de)aangesteld tot Capitein by het 1ste Bat. der 2de ahlve Brigade,
Zuylen van Nyeveld,Generaal Major presteerd den Eed in die qualiteit,
Zuyilen van Nyveld, (G.W. van)Verkooren Repr. weigerd het afleggen der Verklaaring,
Zutphen. (Gedeput. tot de Finantie des Quartiers van)Missive van dezelve, relatief de te doene Executie voor den 2de termyn der 40 Millioenen,
Zutphen. (Gedeput. tot de Finantie des Quartiers van)Item nadere Missive van dezelven deswegens,
Zutphen.Aan het Uitvoerend Bewind de Missive van het Stads-Bestuur aldaar, om elucidatie zoo nopens de nieuwe verkiezing van eene Municipaliteit, als omtrent de introductie van een nieuw Reglement enz.
Zutphen.Aan het Uitv. Bewind eene Missive van het Gemeente Bestuur van gem. Stad, intercedeerende voor den Burger P.O. Winkler, tot verkryging van het Stamrecht,
Zutphen, Reggering der Stad)Rapport en Decreet,
Zutphen, (Volksvertegenwoordigers des Quartiers van)Missive betreklyk hunne betaaling op hun aandeel in de 60 Millioenen,
Zutphen, (Volksvertegenw. van)Missive relatief hunnen verschuldigde Quota in de algemeene behoeftens voor den Lande,
Zutphen, (Volksvertegenw. des Quertiers van)Missive met een kort narré van het geen door hun reeds aangewend was ter aanzuivering hunner Quote in den tweede termyn der begrooting van 40 Millioenen; en voorts klagten over de achterlykheid der betaaling van het Committé van Administratie der.........
Zutphen, (Representanten des Quartiers van)Missive in Antwoord op die der Vergadering van 29 Juny en 5 July l.l. betrekkelyk de toe doene Executie in dat Quartier voor het restant hunner Quota in de 60 Millioenen, en van den eersten Termyn der 40 Millioenen,
Zutphen, (Representanten des Quartiers van)Rapp. van de Commissie van Finantie,
Zutphen, (Regeering der Stad)Missive met klagten over de willekeurige handelwyze van den Col. Herbig, by gelegenheid van de Inkwartiering van het guarnisoen aldaar gehouden,
Zutphen, (Gedeputeerden tot de Finantien des Quartiers van)Missive in Antwoord op die der Vergadering van 29 Juny l.l., betreffende de te doene Executie voor het restant in de 60 Millioenen,
Zutphen, (Gedeputeerden tot de Financien deszelven Quartiers)Zutphen, Rapport
Zutphen, (Committé van Waakzaamheid te)nader Rapp. op deszelfs Missive, raakende het niet betaalen van gedaane aanbesteedingen voor de Fransche Troupes,
Zutphen, Regeering der Stad)Missive om bevryding van Inkwartiering, en bezorging van een Veld Smedery,
Zutphen, Kooplieden,verzoek tegen het verbod van Run, enz.
Zutphen, (Volksvertegenwoordigers des Quartiers van)kennisgeving hoe te handelen wegens de Verpondingen der Pruissische Domeinen in de Lymen,
Zutphen, (Volksvertegenwoordigers des Quartiers van)Missive wegens hun gereedheid tot de betaling der eerste Termyn in de 60 Millioenen,
Zutphen, (Volksvertegenwoordigers der Quartiers van)Missive wegens hunne Finantie - een heffing van den 50sten penning, en hoe zich omtrent de Pruissische Ingezetenen te gedragen,
Zutphen, (Volksvertegenwoordigers der Quartiers van)over den last der Inkwartiering, en om betaling,
Zutphen, (Stads Regeering)Missive met intercessie om betaling voor eenige Burgers,
vorige
12...394
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in