Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
90 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 90 gevonden
HoofdtermTerm
Administratie der Fransche Troupes in Soldy der Bat. Republiek, (Committé van) Academiën, der Fransche Troupes in Soldy der Bat. Republiek, (Committé van)Req. M.J. Verroen, c.s. Burgers van Rotterdam, om onderzoek naar 't gedrag der Leden van 't zelve,
Amsterdam,Requesten van een aantal Burgers van Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Delft, Leyden en den Haag tot voorkoming van het inbrengen van Troupen, enz.
Arresten.Req. van W. van Lookeren, Markt Schipper van Thiel op Rotterdam, met klagten over het arresteeren van zyn Schip door een Hoofd-Officier van Gorinchem, ter zaake van het inlaaden van twee Runderbeesten, en om voorziening deswegens,
Beeldemaker, (J.)Erkend en Geadmitteerd als Consul van de Verëenigde Staaten van America te Rotterdam,
Boedelzaaken.Geaccordeerd het verzoek van G. van Nymegen, c.s., te Rotterdam, Executeur van den Testamente van wylen G. de Koker, om vrygesteld te worden van den Impost op de Collaterale Successie, van zeker door hem gesticht Hofje op de Goudsche Cingel te Rotterdam,
Bouwmeester, (Jac.)tot Contrarolleur der Convoyen en Licenten te Rotterdam aangesteld,
Breda.Commissor. de Req. der Municipal. aldaar, om den Burger P. Ham , Pondgaarder te Rotterdam te gelasten, deszelfs actie tegens de in den jaare 1794 uitgemaakt hebbende Magistraat dier Stad, te instituëeren, en de door hem tegens voors. Municipal. .........
Burgermagt,te Rotterdam, M. Eickma, c.s. Requeste met bedenkingen op het Reglement voor de Bat. gew. Burgermagt,
Burgermagt, (gewapende)Req. van het Committé van Administratie en discipline van de halve Brigade gewapende Burgers te Rotterdam, om uit een der Nationale Magazynen ter leen te mogen hebben 1000 Geweeren, benevens een gelyk getal Patroontassen en Sabels,
Convoyen en LicentenRapp. op Voordragt van 't Committé de Marine, tendeerende om den Post van Commis Generaal der Convoyen en Licenten te Rotterdam, te vernietigen, en in plaatse van dien een Inspecteur Generaal aan te stellen,
Dausset, (J.)Aan deMunicipaliteit van Rotterdam de Memorie van den Fr. Minister Delacroix , ter geleide van een Memorie van voorn. Burger, houdende klagten over de vervoldingen hem in 1795 door de Municp. van voorn. Stad gedaan,
Delacroix, (Minister der Fransche Republiek Ch.)Aan de Municipal. van Rotterdam de Memorie van voorn. Minister, ter geleide van eene Memorie van den B. J. Dauffet, houdende klagten over de vervolgingen hem in 1795 door de Municip. van voorn. Stad gedaan,
ExecutieItem verzoek van de Commissarissen tot de Weeskamer der Stad Rotterdam,
Executie der gebrekige Gewesten.Req. van de Wed. G. Groeneveld Junior, c.s. woonende te Rotterdam, om verklaard te worden diligent in de Heffinge eener 80ste Penning,
Executie der gebrekige Gewesten.Req. van Buys en Glavemans c.s. Kooplieden te Rotterdam, verzoekende permissie om zoo veel als ieder van hun, wegens derzelver Bezittingen voor den 80sten Penning, zal verschuldigd zyn, te mogen voldoen by liquidatie en afschryving van en op............
Finantie.Aan idem de Missive van den Ontvanger H. Dreux, te Rotterdam, om informatie omtrent den ontvang van gem. heffing in de maanden Maart en Mey daargesteld, als mede nopens zyn daar voor toeteleggen salaris,
Finantie.Aan de Commissie van Finantie de Rea. van M.J. Decker c.s. om onderzoek nopens een party door hun aangekogte valsche getekende Recepissen uit de Geldheffing van 1796 Compt. Rotterdam , en schavergoeding deswegens
Giften. (vrywillige)Item van de Municipal. der Stad Rotterdam,
Gildens.Gehouden buiten deliberatie de Req. van eenige Burgers van Rotterdam, Enkhuizen, Edam en Vlaardingen, tot instandhouding der Gildens,
Grondvergaderingen.Req. van J. Meyer c.s. Burgers te Rotterdam, met klagten omtrent de verdeeling der Grondvergaderingen aldaar,
Hogendorp,Commies Generaal der Convoyen enz. te Rotterdam doet en onderteekend de Verklaring op de Ambten,
Holland. (Prov. Committé van)Rapp. op de Missive van voon. Bestuur, dato 30 Juny l.l., betreffende J. Bouwmeester, Contrarolleur der Convoyen en Licenten te Rotterdam,
Hulde aan de Vergadering.Item van eene Commissie uit den Raad der Gemeente van Rotterdam,
Justitie Zaaken.Commissor. de Req. der Municip van Breda, om den Burger P. Ham Pontgaarder te Rotterdam te gelasten: tot deszelfs actie tegens de in den jaare 1794 uitgemaakt hebbende Magistraat dier Stad, te instituëeren en de door hem tegens voors. Municipaliteit...
Justitie Zaaken.Gehouden in advis de Missive van Schepenen van Rotterdam, wegens het aan hun te kennen geeven van zekeren E. Munts, om van deze Vergadering te verzoeken Brieven van rappel van Ban, pro Deo, en hun verzoek deswegens,
Justitie zaaken.--- Item de Req. van L. Lambers c.s., Burgers van Rotterdam, om vernietiging van alle Crimineele Vonissen, tegen hun door Schepenen van gem. Stad uitgesprooken, ter zaake van zy aan het gebeurde op den 14 en 15 Nov. 1795, zouden hebben deel gehad,
Justitie zaaken.Rapp. op de Req. der Municip. van Breda, om den Burger P. Ham, Pondgaarder te Rotterdam, te gelasten deszelfs Actie de in den Jaare 1794. uitgemaakt hebbende Magistraat dier Stad. te Instituëeren, en de door hem tegens voorsz. Municipaliteit onder.....
Justitie zaaken.Commissor. het Bericht van de Municipal. van Rotterdam, in de zaak van J. Dauser,
Manufactuuren, (Britsche)Memorie van Kooplieden te Rotterdam, om buiten effectstelling van het verbod van invoer deswegens, by Proclamatie 16 Sept. gedaan,
Marine, (Committé tot de zaken van de)Rapport op Requeste van eenige Kooplieden te Rotterdam, over den invoer van Thee,
Marine, (Committé tot de zaken van de )Voordragt tot aanstelling van een Ontfanger-Generaal en Contrarolleur der Convoijen en Licenten te Rotterdam,
Marine, (Committé tot de Zaken van de)Rapport op deszelfs voordragt tot aanstelling van een Ontvanger der Convoyen enz. te Rotterdam van 15 Maart,
Marine, (Committé tot de Zaken van de)Voorstel tot verkiezing van een Contrarolleur te Rotterdam,
Marine, (Committé tot de zaken van de)Deliberatie op deszelfs voorstel tot vernietiging der post van Commis Generaal te Rotterdam,
Marine, (Committé tot de zaken van de)van eenige aanemers en Leveranciers van Klederen, enz. te Rotterdam,
Marine, (Committé tot de zaken van de)op Requeste van Vlaskopers en Hekelbazen te Rotterdam en Gouda 9 Nov.,
Marine, (Committé tot de zaaken van de)Missive met een Lyst der gestelde Cautien tot uitvoer van Specie voor Graanen in het Departement Rotterdam,
Marine, (Committé tot de zaaken van de)Verzoek van Gecomm. der Burgery van Rotterdam, dat de Instructie van A. Vermeer en J. Bouwmeester, als Bediendes der Marine aldaar, voor zoo verre dezelve hen in het aanvaarden der hun opgedragene Posten in het Stedelyk Bestuur van die Stad ..........
Marine. (Committé tot de zaaken van de)Rapp. van gem. Committé op het verzoek van 39 Gecomm. der Burgery van Rotterdam, dat de Instructie van A. Vermeer en J. Bouwmeester, als Bediendens der Marine aldaar, voor zoo verre dezelve hen in het aanvaarden der hun opgedraagen Posten in het.......
Midy, (A.)overgave van denzelven aan den Commandant der Fransche Troupen te Rotterdam toegestaan,
Militaire Zaaken.Missive van den Raad der Gemeente van Rotterdam, met kennisgeeving van het depot van het tweede Battaillon der tweede halve Brigade van Texel naar Bergen op den Zoom gedestineerd, zich in tien Schuiten in de Haven hunner Stad bevond, en dat de ...........
Militaire Zaaken.Missive van den Raad en Gemeente der Stad Rotterdam, met verzoek gem. Stad niet van Hollands Guarnisoen mogt worden ontbloot,
Nerroen, (J.M.)C. z. Adres wegens de Wyk-vergadering te Rotterdam,
Oly.Req. van H. van der Wallen en Comp. Zeep-Zieders te Rotterdam, en verdere Zeep-Zieders in diverse Plaatsen in Holland, om den invoer van Hennip-Oly voor den tyd van 6 of 8 Maanden open te stellen, zonder betaaling van 's Lands-Rechten,
Oly.Verzoek van Gecomm. der Olyslagery aan de Zaan, en elders, dat het Req. van H. van der Wallen, en Comp., Zeep-Zieders, te Rotterdam, en verdere Zeep-Zieders op andere Plaatsen, om namentlyk den invoer van Hennip-Oly voor den tyd van 6 of 8 Maanden.......
OntvangersMissive van Gecommitt. van de respect. Municipaliteiten der Steden Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuyzen en Harlingen, daarby tot ontvanger Generaal van het verhoogde Last- en Veilgeld, in plaatse van C. Duvelaar van de Spiegel, voordragende den.........
Oost-Indischen Handel en Bezittingen. (Committé tot den)Req. van A. van Gennep c.s. Kooplieden enz. te Rotterdam, met klagten det de jongstafgeloopen verkooping van O.I. Compagnies retour-waarden alleen te Amsterdam, met voorby gaan van de Kamer Rotterdam was gehouden,
Proclamatie,bedenkingen en consideratien van Rotterdamse Kooplieden betreklyk dezelve,
Proclamatie,van Amsterdam en Rotterdam.
Regenten en Ministers van het voorig Bestuur.Commissor. de Req. van C. Lans c.s. Hoofd- en Overlieden van het Makelaars en Pondgaarders-gilde te Rotterdam, om interpretatie van gem. Decreet, nopens de goederen of handelingen der voorige Regenten en Ministers,
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in