Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal - Zoeken: ambtenaar

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
59 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 59 gevonden
HoofdtermTerm
Ambtenaarenbv de Nationale Vergadering, de Committés of Collegien, gehouden de Verklaring afteleggen en te ondertekenen,
Ambtenaaren.Req. van F.W.M. Ruysch, c.s. Burgers van Delft, met klagten dat verscheide Ambtenaaren de vorige orde van zaaken toegedaan zynde, in hunnen Posten blyven continueeren, en speciaal A. en C. van der Goes, als Commisen Stapeliers van 's Lands Magazynen.....
Ambtenaaren.Rapport op het Req. van F.W.M. Ruysch, c.s. Burgers van Delft 10 July l.l., met klagten dat verscheiden Ambtenaaren de voorige orde van zaaken toegedaan zynde, in hunne Posten blyven continuëeren en speciaal A. en C. van der Goes, als Commisen ........
Ambtenaaren.Missive van het Prov. Bestuur van Friesland, betreklyk van fourneeren in de Geldheffingen die ten behoeve van de Gewesten geschieden, door Ambtenaaren van de Generaliteit,
Ambtenaaren.Req. van Burgers der Stad Culemborg, met verzoek om 's Lands Ambtenaaren aldaar, den gewoonen Eed voor de Ambtenaaren vastgesteld, te doen afleggen, en by weigering van dien, hun van derzelver Posten en Bedieningen te ontzetten,
Ambtenaaren.Missive van de Hoogstgeconst. Magt van Gelderland, relatief het aanstellen van Ambtenaaren in de geweezen Heerlykheden van dat Gewest, welke van Buitenlandsche Leenkameren releveeren,
Ambtenaaren.Nadere Deliberatie en Decreet op het Rapp. 23 Nov. l.l. relatief het bekleeden van Provinciaale en Stedelyke Posten door Ambtenaars van de Marine, en speciaal ten aanzien van de Burgers Paspoort en Byleveld in Zeeland, en van de Burgers A. Vermeer
Ambtenaaren.Commissor. het Voorstel van den B.Repr. de Sonnaville, bevattende 7 poincten relatief de requisiten van alle Ambtenaaren der geheele Republiek, voornamentlyk omtrent het al of niet afleggen der Verklaaring door dezelve,
Ambtenaaren.De Verklaaring voor de resp. Ambtenaaren by Decreet det Nat. Verg. den 26 April 1796 gearresteerd, door de tegenwoordige orde van zaaken gehouden voor Vervallen, en door dezelve de Verklaaring op heden gedecreteerd, afteleggen en te onderteekenen,
Ambtenaaren.Nadere deliberatie op het Rapport van den 20 Feb. l.l. wegens het voorstel van den B. Repr. de Sonnaville van 7 dito, bevoorens, bevattende 7 poincten relatief de requisitien van alle Ambtenaaren der Republiek, voornamentlyk omtrent het al of
Ambtenaaren.Commissor. het Voorstel van den B. Repr. J. Fronhoff, relatief het afleggen en onderteekenen der gem. Verklaaring door alle Ambtenaaren van de Constituëerende Vergadering afhanglyk enz.
Ambtenaaren.Item het Voorstel van den B. Repr. W.A. Ockerse, dat voortäan door deze Vergadering geene Ambtenaaren zullen worden aangesteld, nog derzelver aanstellinge goedgekeurd, 't en zy dezelven alvoorens hebben ingeleverd, een Acte van Civisme en toege ........
Ambtenaaren.Aan het Uitv. Bewind de Req. van J.W. Nieuhuis c.s., Burgers te Winschoten, met klagten dat nog zo veele onwaardige Ambtenaaren in hunne posten blyven continuëeren, en speciaal ook de Convoy en Licent-Bedienden in den omtrek van voorn. plaats,
Ambtenaaren.Gehouden in advis het Rapport en Concept Publicatie van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie, op Voorstel van den B.Repr. W.A. Ockerse, tendeerende om te Decreteeren, dat alle Ambtenaaren binnen deze Republiek, derzelver Posten zullen m.......
Bontgenootschap te Lande,aangeschreven een Lyst hunner Ambtenaaren enz. welke de verklaring gedaan of geweigerd hebben, te suppediteeren,
Bontgenootschap,dat nog niet in staat zyn volledig verslag, nopens het afleggen der Verklaring van hunne Ambtenaaren enz. te doen, met verzoek om uitstel voor drie weeken,
Constitutie, (Commissie tot de)een plan tot Schadeloosstelling voor Ambtenaaren enz. welk by het introduceeren van de Constitutie verliezen mogten lyden, ter hand gesteld,
Culemborg.Req. van Burgers der Stad Culemborg met verzoek om 's Lands Ambtenaaren aldaar, den gewoonen Eed voor de Amtenaaren vastgesteld, te doen afleggen, en by weigering van dien, hun van derzelver Posten en Bedieningen te ontzetten,
Delflt, Municipaliteit)Missive met klagten, relatif een Resolutie van het Prov. Committé van Holland, om de aldaar geremoveerde Ambtenaren te herstellen,
Eed.req. van Burgers van Culemborg, tendeerende om 's Lands Ambtenaaren aldaar, den gewoonen Ambts-Eed te doen afleggen, en by weigering van dien, hun van derzelver Postni en Bedieningen te ontzetten,
Eed.Op de Voordragt van den B.Repr. van Zonsbeek gedecreteerd: dat alle de Leden an Ambtenaaren der voormaalige Gewesten, zullen gehouden worden den Eed, die zy aan dezelve Gewesten mogen gedaan hebben, aan deze Vergadering te hebben gedaan, enz.
Finantie, Commisen ter Generaliteits)gelast hunne Ambtenaaren en Bedienden de Verklaring op de begeving der Ambten aftevorderen,
Friesland, (Prov. Bestuur van)Missive betreklyk het fourneeren in de Geldheffingen die ten behoeve van de Gewesten geschieden, door de Ambtenaaren van de Generaliteit,
Friesland.Decreet op eene Missive van de Gen. Rekenkamer, betreklyk de Pensioenen door het geweezen Committé de Marine, aan eenige voormaalige Ambtenaaren van het vernietigf Collegie ter Admiraliteit in Friesland verleend,
Gelderland. (Hoogstgeconst. Magt van)Missive van voorn. Hoogstgec. Magt relatief het aanstellen van Ambtenaaren in de geweezen Heerlykheden in dat Gewest, welke van Buitenlandsche Leenkameren releveeren,
Griffie, (Gecommitteerden tot de zaken van de)verzogt zich nader te informeeren omtrent de werkzaaheden, tractementen enz. der Ambtenaaren tot dezelve behoorende ; en instructien te concipieeren als ook om bericht door wie de functie van den Ceremonie-meester zoude behooren waargenomen te wo 111 Deel
Levantschen Handel (Directeuren van den)geauthoriseert dezelve van hunne Ambtenaaren en Bedienden aftevorderen,
Levantschen Handel, Directeur te Amsterdam,Missive, dat zy als Directeuren doch niet als Ambtenaren de Verklaring op de begeving der Ambten komen afleggen,
Levantschen Handel, Directeur te Amsterdam,gelast dezelve ook van hunne Ambtenaren en Bedienden aftevorderen,
Manufacturen.Nader Rapp. op de Req. van P.H. Klaarenbeek en J. van Heukelomn Sen. ten deerende dat de Leden der Vergadering en alle Ambtenaaren zich ter hunnen kleeding zouden bedienen van Inlandsche gefabriceerde Goederen; als mede over het daarstellen..........
Manufactuuren.Req. van P.H. Klarenbeek en J. van Heukelom, om verbod van invoer van alle Engelsche Manufacturen, en dat de Leden der Vergadering en alle Ambtenaren zich ter hunner kleeding zouden bedienen van Inlandsche gefabriceerde Goederen,
Marine, (Committé tot de Zaken van de)aangeschreven een Lyst hunner Ambtenaren enz. welke de Verklaring gedaan of geweigert hebben te suppediteeren,
Marine, (Committé tot de zaaken van de)Voorstel van den Burger Repr. Ploos van Amstel, om de cynosure welke by het Committé de Marine plaats vind, namentlyk: dat geene Ambtenaaren van voorsz. Committé, te gelyk in eenige Provinciaale of Stedelijke Regeering of andere Posten mogen.............
Marine.Commissor. 14 stuks Requesten van een aantal Burgers van Amsterdam, houdende beklag over de aanstelling van sommige Ambtenaaren en Bediendens van het voors. Committé enz.
Marine.Decreet op eene Missive van de Gener. Rekenkamer, met ophelderingen omtrent zoodanige Pensioenen, als door het geweezen Committé tot de zaaken van de Marine aan eenige voormaalige Ambtenaaren van het vernietigd Collegie ter Admiraliteit in Friesland .....
Marine. (Committé tot de zaaken van de)Nadere Deliberatie en Decreet op het Rapp. 23 Nov. l.l., relatief het bekleeden van Provinciaale en Steedelyke Posten, door Ambtenaars van de Marine, en speciaal ten aanzien van de Burgers Paspoort en Byleveld in Zeeland, en van de Burgers A. Verme
Munten,Raden en Generaalmeesters gelast hunne Ambtenaren en Bedienden de Verklaring op't begeven der Ambten aftevorden,
Oost Indischen Handel en Bezittingen, (Committé tot den)aangeschreven een Lyst van hunne Ambtenaaren enz. welke de Verklaring gedaan of geweigerd hebben te suppediteeren,
Oostindischen Handel, (Committé tot den)Missive met een Lyst der Ambtenaren by het Comptoir Amsterdam, welke de gerequireerde Verklaring hebben afgelegd en onderteekkend,Missive met een Lyst der Ambtenaren by het Comptoir Amsterdam.
Pensioenen.Decreet op de Miss. van de Gen. Rekenkamer, met ophelderingen omtrent zodanige Pensioenen, als door het geweezen Committé van de Marine, aan eenige voormaalige Ambtenaaren van het vernietigd Admiraliteits Collegie in Friesland zyn verleend, als mede .....
Rekenkamer, (Generaliteits)aangeschreven een Lyst van derzelver Ambtenaaren enz. welke de Verklaring gedaan of geweigerd hebben te Suppediteeren,
Rekenkamer, (Generaliteits)bericht wie van hunne Ambtenaaren de Verklaring hebben afgelegd, suppediteerende wyders een plan tot menage, en verzoeken een Kamer tot berging van Papieren,
Requesten wegens diverse Zaaken, als van:Ruysch, (F.M.W.) c.s. Burgers van Delft, met klagten dat verscheide Ambtenaaren de vorige orde van zaaken toegedaan zynde, in hunne Posten blyvan continueeren, en speciaal A. en C. van der Goes, als Commis en Stapelier van 's Lands Magazynen aldaar,
Requesten wegens diverse Zaaken, als van:Klaarenbeek (P.H.) en J. van Heukelom, om verbod van invoer van alle Engelsche Manufacturen, en dat de leden der Vergadering en alle Ambtenaaren zich ter hunner kleeding bedienen van Inlandsche gefabriceerde goederen,
Requesten wegens diverse Zaaken, als van:Bouhon, (J.) Voorstel van denzelve om alle Officieren en Ambtenaaren te noodzaaken zich van een Acte van Civisme te voorzien, op poene van hunne demissie., enz.,
Souverainiteiten. (Provinciaale en Quartierlyke)Op de Voordragt van den B.Repr. van Zonsbeek gedecreteerd: dat alle de Leden en Ambtenaaren der voormalige Gewesten zullen gehouden worden den Eed, die zy aan dezelve Gewesten mogten gedaan hebben, aan deze Vergadering te hebben gedaan enz.
Valkenaer, (J.)Propositie omtrent het doen afleggen der Verklaring door de Ambtenaren by de Marine, het Bondgenootschap en andere Committes en Commissien ; de Officieren te Water en te Lande ; .- alsmede door de Ministers, Commissarissen, Consuls, enz. buiten s Lands, -
Verklaaring van onveranderlyke afkeer tegen het Stadhouderlyk Bestuur enz.Commissor. het Voorstel van den B. Repr. P. de Sonnaville, bevattende 7 poincten relatief het al of niet afleggen der Verklaaring door alle de Ambtenaaren der geheele Republiek,
Verklaaring van onveranderlyke afkeer tegen het Stadhouderlyk Bestuur enz.De Verklaaring voor de resp. Ambtenaaren by Decreet der Nat. Verg. den 26 April 1796 gearresteerd, door de tegenswoordige orde van zaaken, gehouden voor vervallen, en door dezelve de Verklaaring o heden gedecreteerd, af te leggen en te ondertekenen,
Verklaaring van onveranderlyken afkeer tegen het Stadhouderlyk Bestuur.Item het Rapp. op de Proposotiën van de B.Rep. de Sonnaville en Fronhoff , datis 7 Febr. en 29 Maart l.l., relatief het doen afleggen en teekenen der verklaaring door alle Ambtenaaren enz.,
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in