Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
19676 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19676 gevonden
HoofdtermTerm
Aanspraakvan der Sluis, namens de Roomsch Catholyken,
Aanspraakde Winter, wegens 't Corps Zee Officieren,
AanspraakE.A. Daendels, namens de Representanten van 't Volk van Gelderland,
Aanspraakvan der Spek, wegens de Gecommitteerde van de gewapende Burgermagten,
Aanspraaken.Gedecreteerd dat ingevalle de Præsidenten dezer Vergadering by het aanvaarden of nederleggen van het Præsidium, mogten goedvinden eenige aanspraaken te doen, dezelve in 't vervolg nimmer voor 's Lands Rekening te drukken, of in de Notulen te insereeren,
Aardewerk (Engelsch)Rapp. van de Commissie tot onderzoek of den invoer van Engelsch Aardewerk, zou behooren te worden verboden of eaarop eene zwaare Belasting gelegd,
Aardewerk, (Engels)de Propositie van den Burger Repr. Camp 6 July 1796, tendeerende om te onderzoeken of den invoer van Engelsche Aardewerk zoude behooren te worden verbooden, of daarop eene zwaare belasting gesteld, alsmede het daarop uitgebracht Rapp. 30 Aug. l.l., .....
AbbemaMinister te Hamburg, Missives,
Abbema, (B.E.Minister te Hamburg, toegestaan de kosten der zware Rouw over de Koninginne Douariere van Denemarken aangenomen, in rekening te brengen, enz.
Abbema, (B.E.)Minister te Hamburg; Missive van den Senaat der Stad Breemen, met kennisgeving, dat zy dien Burger hadden erkend als Minister der Bataafsche Republiek,
Abbema, (E. E.)Minister by de Nedersaxischen Kleits, Missive met Declaratie van Tractementen, enz.
Abbema, (Lt. Colonel)bericht dat vermids de indispositie van den Commandant van het Bataillon van Waldeck, het Commando over het Guarnisoen van den Haag moet behouden,
Abbema, (R. E.)Minister by de Nedersaxischen Kreits, Declaratie van Tractementen, enz.
Abbema, (B.E.)Minister Plenipot. te Hamburg. Decreet op Deszelfs req. tot liquidatie zyner Declaratie van Tractementen en Verschotten,
Abbema, (W.A.)neemt sessie ter Vergadering,
Abolitie,79 Adressen van Burgers, om de zulken welke Requesten deswegens aan Oranje getekend hebben, openlyk ten toon te stellen,
Abolitie,van C. Schouten, c.s.
Abolitie,van P. van Slot, c.s.
Abolitie,van H. van der Meer, c.s.
Abolitie,van J. Sloos, c.s.
Abolitie.
Abolitie.
AcademiënGehouden in advis de Missive van den Raad der Gemeente van Harderwyk, tot aanbeveeling van het behoud der Hooge School binnen die Stad,
Academiën, (Nationaale)en de Nationaale Hooge School of Universiteit. Omtrend het onderhoud derzelve, nadere Voordragt te doen,
Academiën, (Nationaale)Rapport,
Academiën, (Nationaale)Nadere deliberatien,
Academiën, (Nationaale)Voorstel van den Burger Rep. Vitringa, deswegens,
Academiën, (Nationaale)Rapport,
Academiën, (Nationaale)
Academiën.Verzoek van die van den Gerechte der Stad Franeker, om een dedommagement voor de Burgers dier Stad, uit hoofde van het merkelyk verlies door het gemis van de Hooge School aldaar,
Academiën.Negen Requesten van Burgers van Utrecht, om herziening of intrekking van het Decreet van 23 Mey l.l., relatief de plaats bepaaling der Academiën.
Academiën.Verzoek van den Raad der Gemeente van Utrecht, dat hunne Stad by het aanstaande Plan van Constitutie, niet wederom in de mogelykheid geraakte, om van het recht der Universiteit ontzet te worden,
Academiën.Gehouden in Advis de Missive van Curatoren van 's Lands Academie te Franeker, verzoekende het behoud der Academie binnen voors. Stad,
Academiën.Item, de Miss. van het provison. Administ. Bestuur der Stad Utrecht, reïteerende hun verzoek van 20 Nov. l.l. tot het behoud der Academie binnen voorn. Stad,
Academiën.Item de Miss. van het Bestuur van Friesland, zich interesseerende voor het behoud van eeerstgem. Academie,
Academiën.Commissor. de Missive van Curatoren der Academie te Harderwyk, om authorisatie tot het ad interim gebruik van het oude Zegel dier Academie,
Academiën.Gehouden in advis de Missive van het Provinciaal Adm. Bestuur van Utrecht, verzoekende dat gem. Stad by het aanstaande Plan van Constitutie niet moge verstoken worden van deszelfs recht tot een Hooge School enz.
Academiën.Item de Req. van eenige Burgers van Harderwyk, om het behoud der Hooge School binnen die Stad,
Academiën.Rapport en Decreet op eene Missive van Curatoren der Academie in Gelderland, om authorisatie tot het gebruik van het oude Zegel dier Academie,
Acceptatie Casse.Voorstel van den Burger Repr. van Staphorst, om de Generaliteits Rekenkamer te authoriseeren tot het opneemen en sluiten der Rekening en verantwoording van Commissarissen van de Acceptatie Casse in den jaare 1795 te Amsterdam opgerigt, tot betaling......
Acquoi, (Municipaliteit van)Missive met kennisgeving dat derzelver Landsontvanger, door wanbetaling buiten staat is de rekeningen wegens de Gemeene Lands werken te betalen; met verzoek om voorziening,
Acquoy, (Municipaliteit van)beklag over het aanleggen eener Battery,
Actens van Admissie.Aan het Interm. Administ. Bestuur van Holland de Missive van de Regeering van Zevenbergen, verzoekende aan hun recht en de magt toe te kennen van Broodbakkers binnen voorn. Stad te admitteeren,
Actens van Admissie.Advis op de Missive van de Regeering van Zeevenbergen dato 14 febr. l.l., wegens de admissie van Broodbakkers binnen voorn. stad --- Commissor.
Actens van Admissie.Rapp. en Decreet,
Adams,Minister Plenipotentiaris der Staten van America, geeft kennis van zyne terug komst,
Adams, (J. Q.)Minister der Staten van America, Memorie tot reclame van een in 1794 genomen Schip,
Adams, (John Q.)Minister Resident der Verëenigde Staaten van Noord-America overhandigd deszelfs Brieven van Rappel, als mede een Memorie waar by dezelve afscheid neemt van de Vergadering,
Adams, (John Q.)Memorie om Pasport voor zyn Persoon, Secretaris en Knegt, als mede voor deszelfs Bagagie,
Adjudanten,derzelver rang en tractement bepaald,
123...394
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in