Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
3783 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3783 gevonden
HoofdtermTerm
's Bosch. (Municipaliteit van)Missive van dezelve, houdende vernieuwden aandrang, om voldoening van hunne Stads pretensiën, ten lasten van het Gemeene Land, en byzonder van eene Ordonnantie van den geweezen Raad van Staaten van f 25000. voor het aanleggen van Magazynen,
's Grevelduin Capel.Aan het Bestuur van Holland de Req. van J. Vaartmans en M. van Oosterhout, door een aantal hunner Mede Ingezetenen aldaar gequalificeerd, verzoekende annullatie en buiten effectstelling van de op den 10 Jan. l.l. gedaane verkiezing van ................
Aalburg, (P. van)aangesteld tot Rentmeester te Geertruidenberg.
Aanhaalingen.Req. van de Municipaliteit van Aalten in het Quartier van Zutphen, betreklyk de aanhaaling van eene somme, welke zekeren Jood, Gomperts genaamd, heimelyk had trachten uittevoeren,
Aanhaalingen.Verzoek van den Kerkenraad van Bellingwolde, om het derde gedeelte te mogen genieten van zekere aangehaalde Goldspeciën,
Aanhaalingen.
Aanhaalingen.Aan het Committé tot den Oost Ind. Handel en Bezittingen de Req. van J. Olhoff, met beklag over de Commissie te Harlingen, wegens een door hun aangehaald kistje met Thee enz. verzoekende restitutie van 't Zelve,
Aanhaalingen.
Aanhaalingen.Aan het Uitv. Bewind de Req. van J. van Delden te Groningen, om restitutie van zekere aangehaalde party Teer en een ton Traan,
Aanhaalingen.Item de Req. van H.J. Nagtegaal, over de aanhaaling van zyn Schip te dier zaake,
Aanhaalingen.Commissor. de Req. van H. Oldenkot en Zoonen, met klagten over den Commis ter Recherche te Delden J. Grond, relatief het restituëren van drie aangehaalde vaten Tabak,
Aanhaalingen.Missive deswegens van het Intermediair Bueau der Convoyen en Licenten,
Aanhaalingen.Aan het Uitv. Bewind de Req. van C.D. Kerstein, als gevolmagtigde van J.W. Trapman woenende de Frankfort aan den Main, om restitutie van een Reiskoffer, door den Commis ter Recherche te Nymegen aangehaald,
Aanhaalingen.
Aaninck. (B.Repr. T.)Missive van denzelve, met kennis geving van zyn genomen ontslag als Repr. van het Volk van Nederland, uit hooofde van hetvernietigen van het Reglement waaröop de Nat. Verg. is by anderen gekomen,
Aanspraaken.Gedecreteerd dat ingevalle de Præsidenten dezer Vergadering by het aanvaarden of nederleggen van het Præsidium, mogten goedvinden eenige aanspraaken te doen, dezelve in 't vervolg nimmer voor 's Lands Rekening te drukken, of in de Notulen te insereeren,
Abbema, (W.A.)neemt sessie ter Vergadering,
Abolitie.
Abolitie.
AcademiënGehouden in advis de Missive van den Raad der Gemeente van Harderwyk, tot aanbeveeling van het behoud der Hooge School binnen die Stad,
Academiën.Gehouden in Advis de Missive van Curatoren van 's Lands Academie te Franeker, verzoekende het behoud der Academie binnen voors. Stad,
Academiën.Item, de Miss. van het provison. Administ. Bestuur der Stad Utrecht, reïteerende hun verzoek van 20 Nov. l.l. tot het behoud der Academie binnen voorn. Stad,
Academiën.Item de Miss. van het Bestuur van Friesland, zich interesseerende voor het behoud van eeerstgem. Academie,
Academiën.Commissor. de Missive van Curatoren der Academie te Harderwyk, om authorisatie tot het ad interim gebruik van het oude Zegel dier Academie,
Academiën.Gehouden in advis de Missive van het Provinciaal Adm. Bestuur van Utrecht, verzoekende dat gem. Stad by het aanstaande Plan van Constitutie niet moge verstoken worden van deszelfs recht tot een Hooge School enz.
Academiën.Item de Req. van eenige Burgers van Harderwyk, om het behoud der Hooge School binnen die Stad,
Academiën.Rapport en Decreet op eene Missive van Curatoren der Academie in Gelderland, om authorisatie tot het gebruik van het oude Zegel dier Academie,
Actens van Admissie.Aan het Interm. Administ. Bestuur van Holland de Missive van de Regeering van Zevenbergen, verzoekende aan hun recht en de magt toe te kennen van Broodbakkers binnen voorn. Stad te admitteeren,
Actens van Admissie.Advis op de Missive van de Regeering van Zeevenbergen dato 14 febr. l.l., wegens de admissie van Broodbakkers binnen voorn. stad --- Commissor.
Actens van Admissie.Rapp. en Decreet,
Administratie over de goederen van den Vorst van Nassau,
Administratie over de goederen van den Vorst van Nassau,
Administratieve (Bestuuren, Intermediaire)
Administratieve Bestuuren, (Gewestelyke, Quartierlyke, Stedelyke en Plaatslyke)Publicatie tot ontbinding en reörganisatie van dezelve, gearresteerd,
Administratieve Bestuuren, (Gewestelyke, Quartierlyke, Stedelyke en Plaatslyke)gehouden in advis het Rapp. en Concept-Publicatie van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie, op het Voorstel van den B.Repr. W.A. Ockerse, tendeerende om te Decreeteren , dat alle Leden van gem. Bestuuren binnen deze Republiek derzelver Posten
Administratieve Bestuuren.Op voordragt van de Commissie aan de resp. Interm. Administ. Bestuuren der voormaalige Gewesten by Missive kennis te geeven: om derzelve agterwezen op den 3den termyn der 40 Mill. volkomen aan te zuiveren op poene van Executie enz.
Administratieve Bestuuren.Rapp. Gehouden in Advis,
Administratieve Bestuuren.Decreet,
Administratieve Bestuuren.Publicatie deswegens gearresteerd,
Administratieve Bestuuren.Missive van het Interm. Adm. Bestuur van Gelderland, relatief hunne vernieuwde instantiën by het uitvoerend Bewind tot eene spoedige organisatie van hetzelve, en bericht wegens het vaststellen van eenige bepaalingen omtrent de Vacatie-Gelden ............
Administratieve Bestuuren.Item van den Raad der Gemeente van Vianen, kennis geevende van hunne Reörganisatie,
Administratieve Bestuuren.Item van het Bestuur van Drenthe, kennis geevende van hetConstituëeren van hun nieuw Bestuur en benoeming van Leden tot hetzelve,
Administratieve Bestuuren. (Intermediaire)
Administrative Bestuuren, (Gewestelyke, Quartierlyke, Stedelijke en Plaatslyke)Decreet op het voorstel van den B. Repr. Ockerse , wegens het blyven waarneemen der Posten door de Leden van gem. Bestuuren enz.
Administrative Bestuuren, (Gewestelyke, Quartierlyke, Stedelijke en Plaatslyke)Missive van het Intermed. Adm. Bestuur van Zeeland, betreklyk de ontbinding hunner Provinciaale Vergadering, en het Constituëeren van dezelve in een bovengem. Bestuur,
Administrative Bestuuren, (Gewestelyke, Quartierlyke, Stedelijke en Plaatslyke)Item van de Municip. der Stad Grave, tot accusatie van den ontvangst der Proclamatie van 22 Jan. l.l. en hun bericht deswegens,
Administrative Bestuuren, (Gewestelyke, Quartierlyke, Stedelijke en Plaatslyke)Item vam de Municip. van Culemborg,
Aeijelts, (E.C.)geweezen Ammanuënsis der Commissie, van Financie, een douceur voor zyne gepræsteerde diensten, toegelegd,
Agenten.Missive van het Uitvoerend Bewind, daarby kennis geevende van de door hun gedaane aanstelling van den Burger J. Spoors, tot Agent van de Marine, en tot Secretaris van dat Agentschap den Burger C. Nozeman. --- Als mede tot Agent van Oorlog den B..........
Agenten.Op de Missive van voorn. Bewind over de weigering van zommige Burgeren in het aanvaarden van zodanige Posten tot welkers bekleeding zy gerequireerd worden, gedecreteerd: dat alle zoodanige niet alleen als Burgers die onwaardig zyn het Stemrecht en.......
vorige
12...76
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in