Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
8403 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8403 gevonden
HoofdtermTerm
Aaninck, (J.)Verkoren Representant, neemt zitting,
Aaninck, (T)voorstel tot Schadeloosstelling voor Ingezetenen door belastingen uit hoofde eener bevoorrechte Kerk individueel schade leidende,
Aanspraakvan P. Paulus , als President,
Aanspraakvan den President van Hun Hoog Mogenden by 't scheiden dier Vergadering,
Aanspraakvan F. van Leyden , namens de Provisionele Representanten van 't Volk van Holland,
AanspraakSandra Veltman , namens 't Committé der Marine,
Aanspraakvan Lith de Jeude, namens 't Bondgenootschap te Lande,
Aanspraakvan A. Vereul , wegens 't Committé tot de West-Indische Zaken,
Aanspraakvan van Esen, wegens de Generaliteits Rekenkamer,
AanspraakB. Baalde , wegens het Hof,
Aanspraakvan P.C. Hagen , wegens de Municipaliteit van 's Hage,
AanspraakJ.C. Hespe , wegens de gewapende Burgermagten,
Aanspraakvan E. van Leyden, wegens 't Provinciaal Bestuur van Holland,
AanspraakWiselius , wegens 't Committé tot den Oost-Indische Handel,
AanspraakWebbers, wegens de gewapende Burgermagt in den Haag,
AanspraakAlsche, wegens het Collegie van Justitie in den Haag,
Aanspraakvan den Generaal van Guericke,
AanspraakTeissot, wegens Directeuren van den Lev. Handel,
Aanspraakwegens de Haagsche Burgermagt, by het Burgerfeest,
Aanspraakvan J. Boudewynsen, in Dichtmaat, by dezelve gelegenheid,
AanspraakDykstra, wegens de Representanten van Vriesland,
AanspraakF.J. Pelletier, wegens den Raad der Gemeente van Amsterdam,
AanspraakHeringa, wegens de Gereformeerde Kerkenraden in den Haag,
AanspraakF. Reusch, namens een aantal Burgers,
AanspraakJ. Boudewynsen, namens een aantal Haagsche Burgers,
AanspraakJ. Sluiter, namens de Representanten van 't Volk 's Lands van Utrecht,
AanspraakBrugmans, namens Rector en Senaat van 's Lands Universiteit,
Aanspraakde Reus, namens de Luthersche Kerkenraad in 's Hage,
Aanspraakvan der Sluis, namens de Roomsch Catholyken,
Aanspraakde Winter, wegens 't Corps Zee Officieren,
AanspraakE.A. Daendels, namens de Representanten van 't Volk van Gelderland,
Aanspraakvan der Spek, wegens de Gecommitteerde van de gewapende Burgermagten,
AbbemaMinister te Hamburg, Missives,
Abbema, (E. E.)Minister by de Nedersaxischen Kleits, Missive met Declaratie van Tractementen, enz.
Abbema, (Lt. Colonel)bericht dat vermids de indispositie van den Commandant van het Bataillon van Waldeck, het Commando over het Guarnisoen van den Haag moet behouden,
Abbema, (R. E.)Minister by de Nedersaxischen Kreits, Declaratie van Tractementen, enz.
Acquoi, (Municipaliteit van)Missive met kennisgeving dat derzelver Landsontvanger, door wanbetaling buiten staat is de rekeningen wegens de Gemeene Lands werken te betalen; met verzoek om voorziening,
Acquoy, (Municipaliteit van)beklag over het aanleggen eener Battery,
Adams,Minister Plenipotentiaris der Staten van America, geeft kennis van zyne terug komst,
Adams, (J. Q.)Minister der Staten van America, Memorie tot reclame van een in 1794 genomen Schip,
Adjudanten,derzelver rang en tractement bepaald,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,doen Eed en Verklaring,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,verzoeken hun aanstelling op een Zegel van zes stuivers mag worden geëxpedieert,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,geaccordeerd,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,verzoeken interpretatie omtrent hunne Instructie, en leggen een nominatie voor een Secretaris over,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,Rapport,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,resumptie en Decreet,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,A.C. Moliere, tot Thesaurier by dezelve aangesteld,
Administrateuren der goederen van den Vorst van Nassau,A.J. Verbeek, tot Secretaris,
Administrateurs der goederen van den gewezen Stadhouderverzoek van de Municipaliteiten van de Made, en hooge en laage Zwaluwe, omtrent daarin te stellen persoonen,
vorige
12...169
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in