Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Zoeken

Velden doorzoeken
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
3678 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3678 gevonden
BeschrijvingPlaatsDatum
Aanbevelingsbrief van Johan Maurits van Nassau aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland ten gunste van Jan Bogart, schipper van de Argijn.Mauritsstad1643-03-02
Aanmerkingen over de staat van St. Paulo de Loando voorafgaand aan de komst van de Nederlanders.Luanda, in Angola1641-00-00
Aantekening van hetgeen gelost is uit het prijsschip dat door het schip de Geünieerde Provintiën is veroverd, zowel wat in het schip Arcke Noe is geladen als wat aan land is opgeslagen.
Aantekeningen bij de bijlagen en afhoringen van verscheidene rekeningen, door de raden van financiën, van 25 maart tot 30 december 1645.
Aantekeningen van de politieke raad Baltasar van de Voorde, naar aanleiding van de brief van Christoffel Arciszewski aan Albertij Conradij (=Albert Koenraads), burgemeester van Amsterdam.
Aanvulling op de lijst van allernoodzakelijkste ammunitie.
Acht wisselbrieven (sommige in het Portugees), uitgegeven door Maria Marsals (=Marschals) voor Lucas de Keijser, gericht aan: Anthonio Duarto; Fransisquo Pinto; Francisco Lopes Lima; Manuel da Rocha Saramento; Manoel de Pina; Thome Leitas; Pedro Lobo de Crasto; Hendrick Vermeulen.
Acta van de classis van Brazilië, van 9 tot 18 januari 1646.
Adressering van een ontbrekende brief aan de vergadering van de Heren XIX, met notitie dat deze dient als antwoord op een brief van de Heren XIX van 10 februari 1638.
Advies (kopie) van Arnout van Liebergen hoe men de negotie van de negros voor Loando de St. Paulo op Curaçao kan dirigeren, met aantekeningen.
Advies (kopie) van de officieren Hartman Godfrid van Steincalenfelts, Engelbert Schutte, J. Jonas Lodewijcx, H. v. Redinckhoven, Corn. Craeij, Hugo Weirich von Barsted en Lourens van Rembach, betreffende nieuwe veroveringen.Recife1631-11-28
Advies (kopie) van de rekenkamer van Brazilië aan president en raden betreffende de validiteit van de contracten.Recife1647-02-05
Advies (kopie) van gouverneur graaf Johan Maurits van Nassau, bij zijn vertrek overgegeven aan de hoge raden.Recife1644-05-06
Advies van de hoofdofficieren aan de politieke raden betreffende oorlogsvoering, opgesteld in de schans Arnestus te Anthonij Vas.eiland Antonio Vaz1631-07-20
Advies van de hoofdofficieren betreffende de voorgestelde expeditie van 15 juli 1631 naar Pariba (=Paraiba).
Advies van de krijgsraad op een voorstel van de Heren XIX.Recife1632-03-17
Advies van de rekenkamer van Brazilië aan president en raden, betreffende contracten met eigenaars van ingenios.
Advies van de rekenkamer van Brazilië aan president en raden, met als bijlagen een lijst en een brief van Jan Kijen, schipper van het schip Pellicaen, betreffende vijf personen die boven het gewoon getal op het schip zijn geweest, gedateerd 20 en 28 maart 1650.
Advies van de rekenkamer van Brazilië aan president en raden.
Advies van de rekenkamer van Brazilië op een verzoekschrift van Jan de Carpentier, te Mauritsstad, aan president en raden betreffende zijn vorderingen op de West-Indische Compagnie, met vier bijlagen van de hand van Jan de Carpentier, gedateerd 7, 25 en 27 maart 1647.
Advies van Johannes van Walbeeck, op het eiland van Tamarica, betreffende nieuwe veroveringen.eiland Itamaracá1631-11-00
Advies van P. Serooskercke betreffende nieuwe veroveringen.
Advies van P. Serooskercken betreffende het voorstel van S. Carpentier om een expeditie naar Paraiba te sturen.
Advies van P. Serooskercken en de hoofdofficieren van de militie op de vragen voorgesteld op 15 juli 1631 betreffende de expeditie naar Paraiba en de Spaanse armada.
Advies van Pieter van de Haghen, te Reciff, betreffende nieuwe veroveringen.Recife1631-11-27
Advies van S. Carpentier, te Reciffe, betreffende nieuwe veroveringen.Recife1631-11-27
Adviesaanvraag (kopie) van de politieke raden (president S. Carpentier), te Reciffe, aan de hoofdofficieren.Recife1631-07-19
Adviezen en notities van de rekenkamer van Brazilië over de goederen ontvangen uit de schepen de Fortuijn, Wittepeert, Amandel, de Hoop, Amsterdam, de Kleine Sampson, Eendracht en Den Bergh.
Afrekening van de kamer Zeeland met de reders van het schip de Groote Bruijnvis.Middelburg1637-12-15
Akkoord (kopie) vergund aan de Portugese bezetting van het kasteel de Mina, waarop zij het kasteel verlaten hebben en naar St. Thome zijn gegaan.Elmina, in Ghana1637-08-30
Akte (kopie) van benoeming van Cornelis Pieterssen Hooft, schipper van de Noorsterre, tot commandeur van het kasteel Argijn, door raden van de schepen De Tijger, Noorsterre en Mooriaen.Arguin, in Mauritanië1634-03-20
Akte (kopie) van de krijgsraad van Porto Calvo.Porto Calvo1641-02-11
Akte (kopie) van overeenkomst tussen enerzijds Albert Gerritzen Smient c.s en anderzijds gouverneur-generaal en raden van Brazilië (ondertekend door M. van Ceulen, Adriaen van der Dussen, Elber Gerritsz., Hugo Graswinckel), te Reciff, betreffende de contracten inzake het kappen van Braziliaans hout.Recife1637-02-24
Akte (kopie), verleden voor notaris Johan van Casteel, waarin Daniel de Haan, Louwijs Heijns, Steven Lancqueer en Adriaen Brest schadevergoeding eisen voor verkeerd gestuwde en daardoor beschadigde vaten meel in het schip de Trouw van schipper Adriaen Gerrits en waarin Adriaen Gerrits verklaart dat de West-Indische Compagnie daarvoor verantwoordelijk is, gedateerd 16 december 1638.Recife1638-12-21
Akte van Adriaen Lems betreffende de schuld van J. van Rasenberch.Recife1644-07-22
Akte van attestatie (gewaarmerkte kopie), verleden voor de notarissen Davidt Otsen Born en Abraham de Roeff de Jonge, te Recife en Mauritsstad, op verzoek van gouverneur-generaal en raden, door Christoffo Sanches, gewezen kok van Lourenso Pieres, gouverneur van St. Thome, over gebeurtenissen te St. Thome.Recife1643-08-18
Akte van attestatie (kopie), gepasseerd voor notaris David Otsen Born te Recife, waarin Rebecca Bulla onder andere verklaart dat Joost van Bullestrate en Nicolaes Verdion beloofd hadden dat haar gevangen man, Herman Dircks van Montvoort, en de koopman Cardina Etgena naar huis zouden terugkeren en dat Adriaen van Bullestrate met Etgena gesproken had.Recife1643-05-11
Akte van attestatie (kopie), gepasseerd voor notaris David Otsen Born te Reciffe, van Rebecca Bulla, waarin deze verklaart dat haar man brieven van Adriaen van Bullestrate aan Cardena Etgena heeft overgebracht en vice versa.Recife1643-04-28
Akte van attestatie (kopie), verleden voor notaris Thomas Morris te Recife op verzoek van Johan van Rasenberg, door Jan Stockius en Aarnoult Celon, kuipers, betreffende hun visitatie van de partij madeirawijn.Recife1644-01-06
Akte van attestatie, gepasseerd voor notaris Daniel Douterleau te Recife, op verzoek van Johan van Rasenberg, Thomas Wallis, Maerten Eleman en Johannes Morris, vrije kooplieden, en van Jacob Bisschop, gezworen makelaar, waarin zij verklaren dat de door schipper Jan Cornelissen Teerlingh geleverde meel van slechte kwaliteit was.Recife1643-10-28
Akte van attestatie, gepasseerd voor notaris Davidt Otsen Born te Recife, waarin Jan Dirckssen van Groningen en Joris Nijl van Manchester, adelborsten, verklaren dat Adriaen van Bullestrate met Cardena Etgena gesproken heeft en dat er brieven zijn uitgewisseld.Recife1643-04-28
Akte van attestatie, verleden voor notaris Daniel d’Outerleau op verzoek van Henricus Torquinius, door koopman Jan de Filinis, waarin deze verklaart dat de kisten suiker van Francisco Carnera d’Acosta door Torquinius verzonden, niet zijn aangenomen.
Akte van attestatie, verleden voor notaris Matheus Port, van Fredrick Vuijrberch en Samuel van Gansepoel, op verzoek van Gillis Crol en Jacques van Daele, betreffende de inhoud van hun pakhuis.Recife1652-04-08
Akte van capitulatie (kopie) overeengekomen tussen Miguel Giberton, gouverneur van het fort Povason te Porto Calvo, en gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau.Porto Calvo1637-03-03
Akte van capitulatie, in het Frans, overeengekomen tussen Miguel Giberton, gouverneur van het fort Povacao te Porto Calvo, en gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau.Porto Calvo1637-03-03
Akte van de verkoop door Adriaen van Nieulandt aan de hoge en secrete raden van Brazilië (ondertekend door Mathijs van Ceulen, Johan Gijselin en Adriaen van der Dussen) van de suiker, veroverd door de schepen Nassau en Wesel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.Recife1637-07-16
Akte van depositie (kopie), gepasseerd voor notaris Johan de Jongh te Recife, van luitenant-admiraal Cornelis Lichthart en equipagemeester Cornelis Dircksen Moen, betreffende een buitgemaakt Spaans jacht.Recife1643-01-15
Akte van overeenkomst (kopie), gepasseerd voor notaris George Everard Manrique te Recife, tussen Jan Cornelissen Teerlingh, kapitein van het schip Bordeaux, en Johan van Rasenberg, koopman, waarin hun geschil over de levering van meel geregeld wordt.
Akte van overeenkomst (kopie), gepasseerd voor notaris George Everard Manrique te Recife, tussen Jan Cornellisen Teerlingh, schipper van het schip Bordeaux en Johan van Rasenberg, koopman, waarin hun geschil over de levering van meel geregeld wordt.Recife1643-07-14
Akte van overeenkomst (kopie), verleden voor notaris M. Post te Recife, tussen Moses Navarro, contractadoor van de waag van Recife, en de hoge regering van Brazilië, representerende de West-Indische Compagnie.Recife1649-04-20
vorige
12...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in