Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Dirck Symonsz.

Woonplaats dader(s) Haarlem

Soort delict Doodslag

Delict Amsterdam

Gedagvaarde officier Mr. Jan Hubrechtszn., schout van Amsterdam en Claes van Dam subsitituut van de Procureur-Generaal van Holland

Amende civiel Ja, 12 Carolus guldens

Advies gevraagd aan Schout, burgemeesters en schepenen van Amsterdam en de president en luiden van onze Raad

Toedracht en bijzonderheden Dirck Symonsz wonende te Haarlem heeft in november 1525 remissiebrieven van de keizer gekregen i.v.m. doodslag begaan aan Pieter Heyn Dol. "In deerste van der vasten" is hij met een schip met zand in Amsterdam aangekomen. Daar hoorde hij dat zijn broer ook in de stad was bij "een waerdinne" geheten meester Ariaen. Hij heeft daar zijn broer aangetroffen in gezelschap van ene Eeuwout, een jongeman die zei "laten we goede chier maken". De waardin bracht hem "bier gewarmpt met boter"; De suppliant lustte geen "geboetert bier". De broer van de suppliant stelde voor ergens anders een kan wijn te gaan drinken. Allen zijn naar buiten gegaan, de suppliant en zijn broer Eeuwout en de "weerdin met haer jonck wyf" De suppliant heeft een lantaarn meegenomen op weg naar een herberg "in den gulden leen". Bij de brug blijft de suppliant achter om te plassen. Hierna ontmoet hij Pieter Heyn Dol, alias Dol, die hij goedenavond wenst. Deze antwoordt "Doet uwer moeder", "Dat laat ick myn vader doen" Dol heeft hierop zijn mes getrokken, de suppliant heeft geen mes en is doorgelopen tot hij bij Eeuwout was. Deze heeft zijn "coorde onverzien vuyter scheyde getrokken" en heeft Dol in zijn arm verwond, zodat hij viel. Hierna heeft hij de coorde in de brug gestoken zeggende "bermhertighe God, dat ick noeyt tot Amsterdam ben gecomen". Dol is acht weken later overleden, wat de suppliant zeer spijt omdat hij nooit iemand kwaad gedaan heeft. Uit vrees voor de jusititie is hij gevlucht en durft niet terug te keren. Hij krijgt gratie, moet civiele betering en de kosten van de justitie betalen. Alle gedaagden consenteren in het interinement. Gedaan in Den Haag, 19 februari 1526 stilo curie Hollandie

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0036

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in