Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 05-12-1543

Meer resultaten

Datum interinement 05-12-1543

Soort gratie remissie met relief wegens verjaring

Soort gratie opmerkingen open brief van relief wegens verjaring 07-08-1543

Gratie Den Haag

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Borrijt Willemsz

Woonplaats dader(s) Sommelsdijk

Slachtoffer(s) Marinus de Pijper

Soort delict feit en doodslag (manslacht)

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier stadhouder van de rentmeester van Bewesterschelde

Amende civiel 4 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden procedurekwestiesheeft brief door simpelheid en grote armoede niet geinteriNeerd binnen 6 wekenDeze heeft de volgende aanhef:Kaerle etc, doen te weten allen tegenwoordigen ende toecommende, dat hoe alzoe t’onse wedercompste in onsen landen van herwAartsovere vele ondersaeten van den selven onen landen ons gepresenteerd hebben huerluyden oitmoedige supplicatien om te hebben remissie ende pardoene van den feyten by huerluyden hier voirtyts gecommiteert zoe zedert onsen lesten vertreck van herwAartsovere als te voiren ende hemluyden te nemen in gracie ende genade in consideratie ende gedenckenisse bysonder vande grote gracien die Godt onse salichmakere ons verleent heeft duernde onse absentie vanden zelven landen in onse expeditie op te zijden van hongaerijen affricke ende elders tegen den turck mooren ende andere ongelovigen ende om die gedenckenisse van de payse tussen onse zeer lieve ende beminden bruedere die alder kerstelicker koninck ende ons met die sonderling begeerte die wy hebben te bringen ende houden onse voirsz. landen in payse ende vrede. Soe willen wy hierom en achtervolgende die heylige beliefte van onsen hemelschen vadere useren van barmherticheyt als geneycht wesende thuerluyden voorsz. bede ende versoucke om te doene ende deelen onse gracie onsen voorn. ondersaten naer den gelegentheyt ende qualiteit vanden feyten. Nu eest zo dat o.a. etc.suppliant zat in een herberg in de parochie van de Blake in Zuid-Beveland (in den jare 37 in de maand van mei lestleden) op een kermis aldaar ten huize van Cornelis Jansdr. met zijn meestersse daer hij suppl. thuys lach. Hoewel de armen suppl. was geenszins gehouden in de voorsz. Marinus eiste deze geld van hem, de suppl. weigerde, maar hij bleef doorgaan met geld eisen. De suppl. om van hem af te zijn wierp hem wat zilvergeld toe dat M. naer hem streeck, zeggende ook:”ik wil goud van u hebben. maar de suppl. zei dat hij goud noch zilver meer had. De voorsz. vrouwe zei, toen ze zag dat M. niet ophield, hebt paciencie eenen dach ik zal geld tot mijn meester halen en u dat geven. Hij bleef doorgaan en omdat de suppliant niet wilde vechten is hij met zijn vrouw weggegaan. M. haalde hen bij de molen in en toen moesten ze onder dreigementen weer terug naar de herberg, waar M. de vrouw heeft doen ontkleden ende geheeten te bedde gaan in presencie van de voorsz. suppl. Dewelcke M. houdende vele quade manieren van biet te tappen en dat weer uit te gieten. De waardinne zag de insolencien en is meer volk gaan halen, die meer kwaad belet mochten hebben. M. heeft de deur van de kamer gesloten en heeft zijn mes getrokken:”Gij en komt er nu niet af en om de suppl. te grieven van zijn lijf hem diverse steken gesteken. De suppl. ziende dat hij daar om tleven gekomen was ende nyeuwers weg en mochte heeft hem ter weere gestelt en M. een wonde gegeven. Kort daarna dood. zeer leet Meteen na de copie van de gr ver. volgt een brief van provisie omdat de impetrant door simpelheyt en grote armoede of anderssins geobmitteert heeft te doen en de tijt van 6 maanden heeft laten verstrijken en nu heeft hij begrepen dat die brieven hem van gene waarden zullen wezen tenzij hij door ons voorzien wordt van onze behoorlijke provisie en gratie van justitie daartoe dienende. Wij ontbieden en bevelen u om tot dagvaarding en interinement over te gaan, ommeschrijvende wes ghij hierinne gedaan zult hebben den welke wij ontbieden want de kennesse van de voorsz. remissie henlieden bevolen is commiteren dat zij partijen (die gehoort) doen goet cort recht ende expeditie van justitie niet zonder enige aanschauw te nemen op de verjaardhede van de brieven van remissie en pardon. We hebben de suppliant daarvan gereleveert en van alle andere simpelheden en onbedachtheden en releveren uit onze zonderlinge gratie mits dezen behalve amende civile om de verjaring al niettegenstaande ook enige surrepticelijken letteren vercregen ofte vercrijgen ter contrarien want enige van de vrienden en magen van de voorn. nedergeslagen hem houdende zijn in plekken daer men dexecutie van dezen niet en zoude willen gedogen. Wij indie gevallen willen dat die bevelen dagingen ende andere exploiten die aen heurlieder persoon gedaan zullen worden u addresseren aan henlieden indie ghij ze vinden kondt binnen onse gehoirsamicheden en indien Nee aan heurlieder procureurs, facteurs ende bewaerders van hun zaken of bij openbare publicatie in één van onze steden naest der plekken van hun residentie, ‘zij goet ende van werden ende voor zulck hebben wij die geauctoriseert ende auctoriseren uyt onse zunderlinghe gracie by deze want ons alzoe gelieftMechelen, 07-08-1543, bij de keizer ten relatie van den rade, get. Numanremissie van juli 1540 gegeven in Den Haag, bij de keizer get. Verreyckenopen brief van relieff van de verjaardheid van 7-8-1543 bij de keizer ten relatie van den Rade, get. Numaninterinement 5 december 1543

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3551, folionummer: 040r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in