Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 11-09-1545

Door een storing is het niet mogelijk om archiefstukken te reserveren of gebruikersprofielen aan te maken.
Meer resultaten

Datum interinement 11-09-1545

Soort gratie pardon

Gratie Utrecht

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Katrina Cornelisdr.

Woonplaats dader(s) Haarlem (Begijnhof)

Soort delict tfaict ende mesuz x (pastoor helpen uitbreken)

Jurisdictie delict Haarlem (schoutambacht)

Gedagvaarde officier Wouter van Bekestein, schout van Haarlem

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 10 kar.g

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden simpelheid en innocentie = onnozel advies provinciale raad (Holland)Aen onse alre genedichste vrouwe coninginne governante en regente etc. (verbeterd in: kaerle en allen de ghenen die desen onsen brief zullen sien saluyt wy hebben ontvangen de ootmoedige supplicatie vanSuppliante heeft een lijfrente van 62 karolusgulden lopen bij een priester genaamd Heer Willeboert, pastoor tot Egmond, waarvan zij elk jaar ‘heeft bedongen op haar lijf’ 7 gulden te krijgen. Deze priester nu is gevangen genomen in Den Haag en zij bezoekt hem, zittende in hechtenisse in de riddercamer om te vragen hoe hij haar de ‘hooftsomme’ en drie jaar achterstallige rente wil betalen. Hij zei haar naar Amsterdam te trekken en aan de gasthuismeesters van het St. Pietersgasthuis, onder dewelcken hij zei staande te hebben 125 karolusgulden ter cause van verkoop van land . Ze is naar hen toegegaan en zij hebben tegen haar geëxcipeert, zeggende dat de overgifte van het land nog niet gebeurd was en dat zij haar geen penningen konden handreiken als de abt van Egmond als leenheer de koopbrief of overgiftsbrief nog niet bezegeld had. Ze reisde terug naar de gevangen pastoor, hem zeggende dat zei anders niet en hadde (off te leven), die haar zei dat hij nog ‘goeds’ genoeg had om haar te betalen en hoopte nog wel uit te komen. Waarop zij arme simpele suppliante antwoordde (hoe soudt ghij hier vuyt comen). De pastoor zei dat hij een koord en een beitel daartoe nodig had ‘ende dair mocht ghij mij wel aen helpen indien ghij wilde’. Zij antwoordde dat zij zulks nyet en soude durven doen want zij dair duer in groot verdriet en lasten comen soude moegen. De pastoor zei dat als ze het dan niet wilde doen of ze het wel ‘verhoelen’ wilde houden en haar ‘taelman’ Jan Petersz. te kennen geven die ‘uw voogd is’ dat hij mij helpen wilde aan een beitel en een koorde om daarmee uit te geraken. En zij ‘simpele suppliante’ heeft het een priester verteld die haar zei het aan J.P. door te geven en hem te vragen of het gevaar of last zou geven. Dit heeft ze gedaan en J.P. zei haar dat het geen last of gevaar zou geven, want de pastoor ‘op zijn lijff niet gevangen en sat’. ze heeft hem nog eens gezegd het niet te willen doen als het gevaarlijk was en hij heeft dat nog eens ontkend (‘seer sterckelijk dat er geen perikel off zou komen’ haar mitsdien seducerende ende verleydende om tot seynen wille gedaen te worden) en heeft er nogal op aangedrongen. Zij weer naar de priester die haar twee beiteltjes en een koord geleverd heeft voor twee karolusgulden die zij van de schuldenaren van de pastoor had gekregen. Dit gereedschap heet zei aan J.P., de taalman, gegeven die ermee naar Den Haag gereisd is, waarvoor hij van haar teergeld kreeg van twee gulden, die zij ook van de schuldenaren van de pastoor had ontvangen. Hij heeft ze afgeleverd, zoals ze verstaan heeft, zodat de pastoor uit de gevangenis kon breken, maar hij is niet uitgekomen. Ze heeft begrepen dat hij naar Utrecht overgebracht is. Zij heeft dit in simpelheid en innocentie gedaan om haar geld en rente te krijgen, niet wetende daaraan misdaan of gedelinqueerd te hebben. Zij heeft verstaen dat Jan Peters daeromme is gevangen genomen in Den Haag en daarom vreest zij rigeur van justicie en heeft zich geabsenteerd in andere vreemde landen. Ze wil graag gepardonNeert geremitteerd en kwijtschelding zodat ze terug in haar geestelijk leven kan gaan, waar zij al 16 jaren in geweest is en richt zich tot de koninklijke majesteit als genedigste vrouwe ende regente deses landen als tot ‘een fonteynen vol gratien ende genaden’ (ook in d.b. 56)Advies van het Hof van HollandHooge edele vermogende wijse discrete heeren obedieerende seeckere beslotene brieven van de K.M.t ende d’apostille in date den lesten juny lestleden gestelt op de marge van eender requeste zijnder M t gepresenteert van wegen Katarine Cornelisdtr, hebben wy de zelfde requeste int lange gevisiteert ende alzoe wiy vuyter marge der zelfder requeste by confessie van eenen Jan Pietersz. alhier ter zelfder oirsaicke gevangen de waerheyt dien conform hebben vernomen soe dunct ons na communicatie te samen hier op gehadt ter correctie van uwer E .dat de K.M.t de suppliante hoere versochte provisie (als rechtsterm:= voorziening) sal mogen acorderen, mits doende emende honorable ende profitable seynden metsdesen uwer E. wederover de voirsz. requeste ende missive omme daer mede gedaen te werden naer der zelfder uwer E. goede geliefte. (Groet), den Haag 17 juli 1545De rekening in de GRK vermeldt: Zuster K.C. bagijn op tgrote bagijnhof in Haarlem, impetrante, die gecondempNeert is zonder faillie op haar hoofd te komen voor thof op dinsdag naastkomende met een brandende wassen kaars in haar hand en het hof in naam van justitie te bidden om vergiffenisse ende kaars in de kapel voor het heilige sacr. te offeren en de som van 10 kg te betealen mitsgaders de kosten en mysen van justitie indien daar enige gedaan zijn tot taxatie en moderatie van het hof. Ende dit al beroerende tbrengen van de instrumenten waarmee heer W. priester pastoor tot e. gevangen op de voorpoort gevangen uitgebroken gehad zoude hebben etc. blijkens bij tdictum van de sententie hier overgeleverd in date (zie datum)waer omme hier 10L

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3551, folionummer: 246r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in