Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 17-05-1547

Meer resultaten

Datum interinement 17-05-1547

Soort gratie pardon en rehabilitatie

Soort gratie opmerkingen pardon en rehabilitatie in zijn ambt van deurwaarder van de Grote Raad en van het Hof van Holland

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Adriaan van Cranenbrouck

Slachtoffer(s) Jacob Sijbrantsz.

Soort delict ambtsmisdrijf

Jurisdictie delict Naaldwijk (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier rentmeester van Naaldwijk

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Amende civiel 25 kar.g

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden provinciaal advies gevraagdNB twee gratieverleningen : 04-11-1546 (pardon, met ontheffing uit ambt) en 24-01-1547 (rehabilitatie in ambt)procedurekwesties eerste rekest om pardon, krijgt dat ook maar wordt inhabil verklaard tot enig ambttweede rekest vraagt ampliatie en rehabilitatie, krijgt opnieuw pardon met rehabilitatieNB Index criminele sententies p.19, 1546, wegens ontrouw in officio, bij intendit afgezet, inhabil verklaard tot enig ambt en tot restitutie (het kan ook een ander zijn, Joris Adriaansz. Craemboudt)Rekest 1: vraagt brief van pardon omdat hij t.a.v. de heer Cornelis heer van Zevenbergen niet een behoorlijke executie van het vonnis waarin deze betalen moest 1900 karolusguldens heeft uitgevoerd. Een lang verhaal waarin de deurwaarder door de heer van Zevenbergen aan het lijntje werd gehouden (op een gegeven moment, 28 juni wilde de Heer van Z. de deurwaarder die zeer vasthoudend, maar beleefd achter hem aanzat te spreken hij was de dag tevoren in eemskerk zijn woonplaats aangkomen en wilde dae zaak geheel en al regelen. Hij meldde zich dan ook bij zijn woonhuis, waar hem gezegd werd dat de heer van Z. ‘is moede gereisd en rust’, nadAT HIJ er wel drie geslagen uren had gewacht is hij maar weer weggegaan om het tweede kerkgebod te doen op eeen moment dat het meeste volk naar huis was en de volgende dag ‘smorgens tussen 6 en 7 uur naar vier of vijf clepkens van de voorsz. poye in Haarlem het tweede merktgebod. Op dezelfde dag in de voornoene, tussen negen en tien, kwam de heer van Zevenbergen persoonlijk naar de herberg de Witte Valk ‘ende ziende hem suppliant die aldaar gelogeerd was en hem mitten vinere winckende zeide deze of gelijcke woorden in substantie:”Ghij hebt op gister executie gedaan, ghij mocht wel vertoeft hebben, mijn hoofmeester is op gisteren achternoene naar de honsel gereisd, haast niet meer. De andere dag heeft hij een brief getekend de 28 juni gekregen van fop:Hij moest ophouden verder te procederen totdat hij hem anders zou laten weten. welke Fop wel een maand daarna de voorsz. acten en executorialen bij zijn dienaar heeft laten halen, nu in september ll en F. heeft haastelijk van suppliant begeert te hebben rELACIE EN DECLARACIE VAN ZIJN VOORSZ. EXECUTIE, HIJ SOUDE HEM TERSTOND BETALINGE DOEN ZUlks heeft de suppl. onbedachtelijk zeker geschrift onder zijn hand de voorsz. F. overgeleverd zonder het nochtans aan de executorialen te attacheren, zonder ook dat hij pertinentelijk zou kunnen weten wat hj geschreven heeft maar geducht hem in hetselve geschrift executie grotelijks ontgaan te hebben mitdat de kerk en merkgeboden niet naar vermogen volgns de instructie der ordonnantie van het hvh gedaan zijn met affixie van de billeten noch ook van de sulcke tot Heemskerke in staten gehouden te hebben, zulks hij suppl. zelve int voorsz. schrift overgegeven heeft met ook salaris van de wethouders betaald te hebben, maar is de voorsz. begonste executie gedaan om zake voorsz bijzonder om de heer van Z. bij tamelijke en redelijke maniere van bedwange te brengn tot betaling hopende dat de zake bij gevouch en vriendschap geind zou worden, zoals naderhand gebeurt is. Gelet op: Joost van Campen de meester van suppl. is tevreden,, de begonste executie is ook nooit bij justitie ten effecte gekomen, maar alleen door de deurwaarder begonnen om de heer van Z. op betamelijke manier te trekken) waardoor de executie van de verkoop van zijn goederen middels merktbod en kerkbot tegen werd gehouden. Hij probeerde goede vrienden te blijven en de heer Van Zevenbergen niet te schande te zetten. de markt- en kerkgeboden kondigde hij in alle vroegte af als er weinig volk op de been was. Uiteindelijk heeft hij het geld niet geind en dit ter ore komende van de pg is hij gevangen gezet op de Voorpoort. Dit gebeurde in juni 1546. Hij krijgt pardon in oktober, getekend op 4 (!) november 1546, maar wordt van zijn officie van deurwaarderschap gedestitueerd en wordt tot eeuwige dagen ‘inable’ verklaard zulcke of enige andere officie te mogen bedienenGemerkt dat het gedaan is om de heer van Z. zo weinig mogelijk te confunderen en ook dat hem beloofd was dat hij zou betalen, wat ook gebeurd is, zonder verkoping van goederen te hoeven doen zo heeft de suppl. ons verzocht om pardoen inhoudende clausule van rehabilitatie om zijn offficie weer te kunnen bekleden.kerckgebot= afroeping in of aan de kerk van bepaalde rechterlijke handelingen inzonderheid van de verkoop van onroerende goederen. Gratie I (?)04-11-1546 getekend StrickRekest 2: Ene Foppe Willemsz. tot Delft heeft suppliant onlangs zekere condempnacie en executoriale brieven van het hof van Holland geleverd, sprekende ten laste van de Heer van Zevenbergen die daarin gecondempNeert was in de som van 1900 karolusguldens (Joost van Campen rentmeester generaal van Jonkvrouwe Margriete Marie ende Machteld van de Marckete executeren op en buiten goeden vAN ONS NEVE HEER Cornelis VAN ZEVENBERGEN zeker achterstele renten verschenen st Jansmisse in de zomer of daaromtrent int jaar 1545), schellingen ende penningen. De suppl. moest de executie hiervan regelen, heeft hem persoonlijk gesommeerd, ‘tselve niettegenstaende ende consideracie nemende opte digniteijt van de gecondempNeerde, hadde weijnich gedifficuleert ende gedilaijreert d’executie op hope mit guede civile manieren te vercrijgen vuldoninge’. “Als namaels gebeurt is zoe tselve hij suppliant mit allen circumstancien heeft uwe ?.t. bij andere requeste in octobri l.l. te kennen gegeven versouckende gracie ende pardoen twelck uwe ?t t’advys van uwe /t raede in Holland gesien hebbende hem suppliant geaccordeerd hebben van zijn delicten mitte clausule van interinacie mit civile en eerlicke emende ende destitucie van zijne voorsz. officien ende verclAart hem suppliant inhabel omme immermeer glijcke off andere officien te mogen bedienen breder blijckende bijder copie van den pardoen hier bij gevoecgt deur welcke voorsz. restrictien de suppliant die een oudt man is van 57 jaar belast met en wijf en kk. gescepen ware om alle zijn leven om broot te gaen ende zijn leven in groter miserie te eynden ten zij dat uwe ?t believe hem suppliant bij andere uwe ?t gracie hier inne te voersien verzoekt oetmoedelijk door de passie ons heren dat uwe ? regard Neemt op des scamelen suppliants ouderdom en dat hij ook binnen de voorsz. 30 jaar tvoorsz. officie bediend heeft deugdelijk ende eerlijk als voorsz. is ende dat de mesusen nw(?) bij hem gedaan alleen voortkwamen uit zijn wens om de hoogheid van de heer van zevenbergen niet te beschamen.Believe de voorsz. restrinctien ende emenden bij uwer gracie te willen mitigeren mids revocerende de voersz. destitucie, hem te reabiliteren ende reponeren tot zijne voorsz. staten ende officien om die te mogen bedienen als voor date van het voorsz. delict. mids doende ende betalende zulke amenden civile als uwe ?t dat believen zal naar vermogen van zijn goeden. Afdoende de eerlijcke beternisse mitten interinementen vanden eersten brieven als niet nootlick gemerct de advyse van de raad van holland hierop gegeven na visitacie van de supplicacie daarinne de feiten zijn gesteld ende de kennelicheyt vander zwaerheyt van de zake mer alleenlick belastinge van de suppliant ende hem suppliant hiervan doen expedieren uwe ?t brieven van ampliacie (ampliatie= aanvulling) ende rehabilitacie in behoorlijke forme dit doende etc.apostille: fiaut lettre de pardon avec rehabilitacion en son office avecq interinement et en pryant au conseil et payant amende civile fx a Bins le 29-01-1547In gratieverlening tot het volgende veroordeeld : (Interinement) In besloten kamer van de RvH uit naam van justitie vergiffenis te vragen (welke emende honorable hij terstond gedaan heeft)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3552, folionummer: 094r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in