Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum beschikking: 1547-03-01

Meer resultaten

Datum beschikking 1547-03-01

Datum interinement 10-07-1548

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Jan Woutersz. Duyel

Woonplaats dader(s) Gorinchem

Slachtoffer(s) Jorden Hermansz.

Soort delict feit en doodslag (manslacht)

Jurisdictie delict Gorinchem (drostambacht)

Gedagvaarde officier Anthonis van Bruhesen, drost van Gorinchem

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 25 kar.g

Toedracht en bijzonderheden Heeft zitten drinken met een aantal mensen in een huis in Gorkum. Tussen s. en Jorden Hermansz. kyffelijke woorden ter cause van die geprente boekjes van de victorie die de K.M. in Frankrijk had gehad en van de victorie die de prins van Oranje in het land van Gulik had gehad en ook van de geprente boekjes van de victorie van de koning van Engeland ende van de Ierlanders. S.: ten es nyet al waer dat men prent (in de kantlijn: ende wilde sustineren dat alsoe nyet en was aangaande d’ierlanders alst int boeken stond ende dat hij se inden leger gesien hadde ende dat niet al waer en es dat men prent. J. persisteerde in de prent en zei dat s. loog. Waarop S. zei met eenen lachende monde: “Moet ik dit liegen zo liege ik gaarne o.d.w.i.s. Daarmee bleef de twist en kijffelijke woorden liggen. Een uur of anderhalf uur daarna is J. weer in het gelag gekomen en naast s. gaan zitten en verhaalt en vermaant hem weer van de boekjes ende wordde geseyt datter geprent waeren die gelogen waeren oft diergelijke woorden. S.:”In effecte hoort ghij wel dat het niet al waar en es dat men inde boekjes prent ik heb allen de dag moeten liegen dat moget gij nu ook wel liegen”. J.:”Hoe zit gij dus en bruyt (sprekende zeer onhebbelijk) int gelach, let u op mij, segget mij ende steect mij niet. S.:”Nee ik zal u niet smijten noch steken”. Toen tastte Jorden naar de schey? van s. die daarop zei:”Als gij nae mijn schey tasten wilt zo moogt gij wel in mijn gat (achterste tasten). Waarop J. zijn vuist ophief en s. eerst voor zijn hoot gedreven en geslagen heeft en s. daardoor verwarmd en heet van bloede heeft zich te weer gesteld stekende met een opsteker of eetmes naar J. die met een kandelaar die hij in zijn hand hield s. wilde smijten en naar hem werpen. maar deze werd hem uit de hand gewrongen bij enige van de gelagluiden, maar de kaars overgebleven in zijn hand gooide hij naar de s, In dit gevecht heeft s. J. boven in zin hoofd geraakt en verwond, binnen korten tijd daarna overleed deze daaraan. Zeer leet. Hoewel met de vrienden verzoend en ook heeft de drossaard al zijn goed verkocht bedragende tien karolusgulden waarvan hij de helft te weten 5 gulden na hem getrokken heeft. Gevlucht, levende in grote misere. Vraagt om gratie en genade, hem te vergeven en te remitteren alle pene ende amende en hem te doen expedieren uwe open brieve van remissie.Nog gevonden in doos 894 in het handschrift van de procureur; s. zegt achtervolgende uwer heeren appointement ( = rechterlijke uitspraak: Verclairt pais auxtrement le fait et mes...ment qui a donner le premier cop(?) faites a Bruxelles, 12 maart 1547) op de marge van zijnder requeste gesteld (dat hij anders nog breder en weet tfeyt te verclaren dan dat d’oirspronck van de twist ende kyffelicke wordden tusschen de voorsz. Jorden Hermansz. en suppliant quam vuyt tboecxken geprent ende beruerende die victorie van den coninck van Engelant ende van de Ierlanders gemerct die suppl. zeyde en woude sustineren dat al alzoe nyet en was aengaende dierlanders als int boecken stont en dat hij in den legere geweest hadde ende dat hij ze gezien hadde die voorsz. Jorden persisterende inde prente soe dat deen wordt dander inne brocht ende dat den voorsz. Jorden den supl. hiet liegen gelijk in de requesteItem verclAart voirts dat Jorden Hermansz. den eersten slach gaff smijtende den suppl. met zijn vuist voor zijn hootFiat remission enz. 15 maart, staat naast deze verklaring in de kantlijn. Het lijkt erop dat zowel de procureur als de suppliant in Brussel aanwezig moeten zijn geweest om zo snel te kunnen reageren op het appointement van 12 maart.

Vindplaats beschikking extern AdN, B 1759, 77, ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49572, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3552, folionummer: achterin

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in