Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 04-03-1544

Meer resultaten

Datum interinement 04-03-1544

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Pieter Jacobsz.

Woonplaats dader(s) Monnikendam

Slachtoffer(s) Jan Cornelisz.

Soort delict feit en doodslag (manslacht)

Jurisdictie delict Middelburg en Arnemuiden (baljuwschap)

Gedagvaarde officier Anthonis van Wissekerke, baljuw van Middelburg en Arnemuiden

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Amende civiel 25 kar.g

Toedracht en bijzonderheden onnozelZie copie 9,10,11en 11a (Franse tekst) NB bij rekest toevoegen: ‘is er sprake van verzoening’ vet = FransThoont ende geeft oitmoedelijck te kennen [Kaerle etc. doen etc. wij hebben ontfangen die ootmoedige supplicatie van] Pieter Jacobsz van Munnikendam belast met wijf ende vijf kleine kinderen ende dat zesde als tgod belieft [jonck man belast met een wijf groot van kinde ende vijf andere cleyne levende kinderen] tegenwoordelicken gevangen in de s’Gravensteen binnen [op stede van] Middelburg in Zeeland / hoe zekere tijd geleden [inhoudende hoe op ten 12de (zevensten) novembris l.l.] hij suppliant ( wordt steeds: remonstrant) gekomen is voor Arnemuiden met een roggeschip geladen met drie hondt (inhoudsmaat) (hondert)(trois cent de gros) grof bruwaets zout *zout uit Brouage bij La Rochelle* ende naer dat hij tzelve vercocht hadde/ es mit noch ander geselscap gaen zitten drincken op Arnemuyden ten huyse ende herberge van Jan Cornelisz. Scotte /genaempt Den Roeden Horn [Horen] (le Cornet Rouge)/ande bierstegere (in het Frans weggelaten)/aldaer onder andere /eenen Jan van Limmen tegens eenen anderen gemangelt heeft /twee houdt (deux cent) brouwaet souts [zouts] om twee broute *brouwsels* engels biers (deux brassins de cervoise dengelterre) /waerinne de [hij] suppliant mette voorsz. Limme de helft mede deelde /zulx dat de voorsz. coepslach gedaen wesende /ende hy suppliant wel by drancke zijnde ende zijn gelach (son escot ) betaelt hebbende/ heeft versocht [de selve suppliant] ande weerdinne oft joncwijf van de huyse [versocht heeft] dat men hem te bedde om slapen wijsen zoude /ende tjoncwijf [tselve jonckwijff] vanden huyse genaempt Engel Adriaansdochter /es mitten [selve] suppliant boven up een camer gegaen /daer hy es gaen leggen slaepen /ende naerdien hij [dat hy suppliant] een poese geslaepen hadde /es weder up gestaen ende van boven gecommen /tot inden voorvloer van de huyse zeggende tot haer tselve joncwijf /ic wil gaen tscepe slaepen ende is mit eenen Gys[Gijs] Oom van Amsterdam die daer present stondt /vuyten huyse gegaen naer zijn scip [ende] commende omtrent den tolhuys van Armuyden aldaer des [voirsz. daer desselfs] suppliants scip gelegen was voor een herberge genaempt “Het smacxken” up te jurisdictie van de baillu van middelburg (sur la jurisdiction de votre baelly dudit Middelbourg) zeyde ende sprack hij deposant [jurisdictie van onsen baelliu van Middelburch] totten voirsz. zelven Gijs Oom ick [zoe heeft hy suppliant geseyt ick hebbe grote] heb grooten dorst/ laat ons hier een kanne biers gaen drincken daer inne dezelve Gijs Oom consenteerde zijn gecomen [zulcx dat zij onder ...den gecommen zijn] ten huyse van de zelve Smacke ende de suppl. heeft [alwaer deselve suppl.iant] versocht [heeft aenden] ande weert genaempt Jan Cornelisz /een canne biers getapt te hebben /daer op dezelve weert antwoorde /ic en wil u geen bier tappen/ packt u vuytten huyse/oft ick helpe u daer vuyt /daer up de supplt soetelycken zeyde tapt ons toch een canne biers ic heb [hebbe] zoe grooten dorst /wy zullen u wel betalen /maer en heeft dezelve weert nyet willen verstaen een bier te tappen [ende] procederende de facto tot quaet /heeft de [hem] suppl. mit zijn vuyst geslagen /[zoe] dat hij suppliant ter aerden viel /ende bovendien [deselve weert] loepende lopende binnen den huyse inde kueken nemende een spit in zyn hant /[keuken heeft daer een spit genomen ende gevat] om den [zelve] suppliant daer mede te grieven oft duersteken deursteken ende hij suppliant up staende/siende den voorsz. weert commen heeft hem selven gepoecht tot nootelijcke deffencie ende de voorsz. w. mitten voorsz. [met tselve] spit inde hant heeft hem zelven gepoocht ter nootlijcke deffencie die hij suppl. die noyt zijn dagen tegens eenighe mensschen geschil gehadt en haddet hem stellende tot nootelijcke deffencie heeft die voorsz. weert een clayn quetzure gegeven mit zijn brootmes daer of hy corts daer naer gecomen es van levende lijve ter doot daer god dezelve of ontfermen wille welcken onnoselen nederslach hem suppl. vuyt gront zijn herten leet es. Ende alzoe hij suppliant gedurende deze tegenwoordigen oorloge geweest heeft cappityn opte zuyer ende hem stoutelycken ende vroomlycken gequeten heeft jegens de vianden van der K.M.t. ende noch altyts presenteert ende in de wille es te doene oick alsoe de partye geinteresseert eerlycken versoent ende gebetert zijn anmerckende ende considererende de onnoeselheyt ende toecoempst vander voorsz. crancke aventure u ma. t. sal gelieven te gunnen ende geven (?) de suppl. gracie ende remission in forma [vresende daer gekwetst oft gesteken te worden ter defentie nootwere van lijve den zelve Jan Cornelisz. weert/ een cleyn quetsure gegeven met een brootmes (un cousteau taille pain) daeraff hy Jan Cornelisz. corts daernae gecommen es van levende lijve ter doot// ende hoewel de selve suppliant noyt nyet anders en misdede weerdich van pugnitie ende dat hy van tselve feyt paeys met parttye gemaect heeft dies niett(emin?) mits dat hy daarom gevangen es als vooren zoe beducht hy/ dat naer tdifferent gerezen vander jurisdictie der plaetse daer hij gevangen is geworden tusschen onsen burgemeester (rentmeester) van Bewesterschelt ende onse voirsz baelliu van Middelburg (a cause de la jurisdiction du lieu ou il remonstrant a este prins) gevuyt ende gevuydeert sijn sal men tegens hem suppl. willen procederen tot capitale pugnitie (sera wydie) daerby zijn voirsz. wyff ende kinderen bedorven souden wesen zonder onse gratie ende bermherticheyt waerom hy ons oetmoedelyck gebeden heeft/ dat om te scuwen de grote costen die uyt zake van tselve different van deselve jurisdictie souden mogen gedaen worden ende oick in faveure van de goede ende getrouwe dienst die hy segt ons gedaen te hebben als capiteyn opte zu(a)erzee tegens onse vianden ende noch begheert te doene ons soude believen hem van tselve feyt te verlenen onse open brieve van remissie ende pardoene (sans amende en faveur et contemplation de votre Joyeuex retour pardecha et de la conqueste de votre pays de Gheldres)/// Soe eest dat] (de Franse formule gaat nog wat verder door over teruggave goederen en goede naam en nog een (moeilijk leesbare)regel).NB Volgens prof. Dekker onmiskenbaar ZeeuwsApostille in de kantlijn van de Franse tekst: L’interinement au conseil en Hollande

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3551, folionummer: 076v

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in