Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 21-02-1532

Meer resultaten

Datum interinement 21-02-1532

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Pieter Pancraasz.

Woonplaats dader(s) Sint-Laurens (Walcheren, parochie van)

Slachtoffer(s) Jacob Pietersz.

Soort delict doodslag

Delict ‘s-Gravenpolder

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier Adolf Hardinck, rentmeester van Bewesterschelde

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 40 pond (40 gr. vl.)

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden Was in zijn eigen huis. Komt op 6 juli 1528 omtr. 6 uur in de avond Jacob Pietersz. wel bij drancke aldaar. De suppl. heeft geeist naar zekere brieven die de voorn. Jacob verleyt ende gepast hadde om zekere schulden die hij schuldig was een Kerstiaen laurensz. die welke de voorn. suppl. onder hem had. maer om dieswille dat nog andere luiden in zijn huis zaten en dronken dat hij tniet zeggen en wilde voor heml. hetgeen geschiet was, zei hij: daar scheelt wat van deze brief en dat de brief niet autenthiek was en dat hij het hem breder mondeling zou verklaren als zij onder elkaar zouden zijn. en toen de anderen weggegaan waren, vroeg Jacob wat is er met die brief. S.: Jacob, zwager, uw brief is gans en gaaf maar kerstiaens brief is bij verzwinnenisse gecancelleert en de zegel is bij mij gebroken tussen een kleerkist. Ik bidde u weest tevreden en wilt verleyden kerstiaen eenen anderen brief van tgene dat gij hem nog schuldig zijt en mij dunct dat tbeste is want gij hebt er wat op gegeven ende ten es opten brief niet getekend. J: zou ik nog kosten hebben van die brief? Nee ik zal de brief schrijven en doen zegelen zonder uwe costen want gij behoort daar geen kosten van te hebben. J. niet wel tevreden: ik heb met K.s brief niets te doen, geeft mij tgene dat mijn is. Suppl. ; gij en K. hebben altijd zovel geschil en daarom wil ik de ene brief niet geven zonder de ander en zo K.s brief gecancelleert is hij mocht mij eise en ook wildy recht vuyt, wat schaadt u dat gij k. verlijt doet. J.: Geef mij mijnen brief want zou ik K. hier moeten brengen ik hadde liever dat hij zijn moeder zeerde hij heft mij ongelijk genoeg gedaan, en weer: Geeft mij mijnen brief. Suppl. Ik zal ze u noch K. deen zonder dander niet geven. Kom te gader gelijk ik zal ze u geven zoals ik u belooft heb en niet anders. J. zei soe en wildij mijnen brief niet geven en wildij. De voorn. suppl. zei gij hoort wat ik u zegge, J. Nu wel houdt die brief en zeert den brief en u moedere ook. Die voorn. suppliant die vergramt was mits dat hij zo gemolesteert hadde ende om die weinige woorden die de voorn. Jacob geprosereert hadde int uitgaande van de huize van de voorn. suppl. nam van hitte van bloede een vorke houdende het ijzer in zin hand en is daar mee naar de voorsz Jacob gegaan en als die voorn Jacob zag dat die suppl. naar hen kwam zei: ik en rade u niet dat gij mij slaat. suppl. vergramt so voorsz. was sloeg een slag of op zijn arm J. dat bevoelende heeft corte dagge uitgetrokken en is de suppl. ingelopen en zo nadat hij niet kon wijken mits ook dat hij gehouden was van zijn huisvrouwe vrezende zijn lijf heeft zoveel gedaan dat hij zich ontwranck van zijn huisvrouw en zo sprong achterwaarts en achterwaarts zijnde gaf de voorn. J. een slag tussen zijn hoofd en hals, zodat J. ter aarde viel, is kort daarna opgestaan met zijn dagge in zijn hand en is naar huis gegaan, zeggende Pieter ik zal het u nog vergelden en gij zult mij dat niet om niet gedaan hebben en komend op zijn vaders hoef is zijn gevoeg gaan doen en omdat hij zo wel bij dranke was terwijl hij zijn gevoeg deed is hij in elkaar gezakt en is daar twee uren gebleven en heeft veel overgegeven. Zijn vader vond hem: gij dronkaard wat doet gij hier en ziende dat hij hem niet heffen kon heeft de buren geroepen en hebben hem naar zijn huis gebracht. De vader zei tegende buren; ga maar naar huis hij is al vermoert t’en zal geen nood zijn wij zullen hem wel bestieren. Is omtrent middernacht gestorven meer van dronkenscap en koude Andries Godschalk deurwaarder, rekening: 40 pond. Samenvatting vrijwilliger: Dronken slachtoffer bezoekt dader thuis. Deze vraagt naar zekere brieven over schulden aan Kerstiaan Laurens. Vanwege de aanwezigheid van anderen in zijn huis wilde de dader hier niet op ingaan. Toen die bezoekers vertrokken waren zijn er brieven getoond. Hierop onstond een twistgesprek als gevolg van verbroken zegels. Bij het verlaten van het huis dreigde de dader het slachtoffer met een ijzeren vork. Uiteindelijk heeft hij het slachtoffer twee slagen toegediend, waarna het slachtoffer een mes trok en hem bedreigde. Dader heeft slachtoffer toen in de hals geslagen. Slachtoffer is naar huis gelopen en is gaan slapen maar heeft enkele malen overgegeven. Is later die nacht overleden. Bijzonderheden: slachtoffer was dronken

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 009r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in