Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van Rau Actie1) Jan Musculus te Amsterdam, gehuwd met 2) Lena Cruijder; 3) Anna Kleuvers, weduweb van wijlen Jacobus Cruijder. 4) Pieter Cruijder. 5) Leonard Holierhoek, gehuwd met 6) Josina Cruijder. 7) Jan de Haas, gehuwd met 8) Margaretha Cruijder. 9) Abraham Scheers met procuratie voor Pieter Scheers, gehuwd met Alida Cruijder. 10) Alida Cruijder, weduwe Gerrit van Duijn. 11) Catharina Cruijder, weduwe Hendrik van Waijenburg te Amsterdam. 12) Samuel Raquin, gehuwd met 13) Anna Maria Kleijn. 14) Jan Smit, gehuwd met 15) Hester Kleijn, 16) Wouterus Arnoldus Leeuwendaal, gehuwd met 17) Sara KleijnPieter Hottentot Claus, Medicinae Doctor, weduwnaar van wijlen Christina Johanna Cruiijder, en die een minderjarig kind hebben: Alida ClausHet testament van Izaak van Vleuten, dd 09-04-1765, dat benoemde tot erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer van halve bedde: het testament had benoemd tot executeurs: Jan Albrecht; Izaak Cruijder; Balthazar Deuffer.
Mandement van Rau Actie1) L. Nordegraaff, meester metselaar te Ameiden. 2) Cornelis van den Berg, meester timmerman te Schiedam. 3) Jan Dutwart, meester steenhouwer te Schiedam. 4) Leonardus Kool, meester loodgieter te Gorinchem. 5) Dirk Biesheuvel, meester smid te Werkendamde Kerkmeesters van Werkendamhet betalen,(vanwege de restauratie van de kerk en een nieuwe toren te Werkendam): 1) 5977gulden. 2) 6031 gulden. 3) 1828 gulden. 4) 3810 gulden. 5) 1159 gulden.
Mandement van Arrest en Rau Actie1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof
Mandament van appèl met de clausule van reliefAafje Freecks, meerderjarige dochter, wonende te LutjebroekZouw Janss, wonende te Oosterbeek en Jan Teunisse, de zoon van Zouw Janss voornoemdSuppliante wilde trouwen met Maarten Doncker. Er zijn twee proclamatien gedaan, 1e aan eerste partij, de 2e aan tweede partij. Suppliante heeft proces gevoerd voor Schepenen van Grootebroek, het vonnis was op 13-05-1715. De uitslag was niet bevredigend, dus gaat suppliante in hoger beroep
Mandement in cas relieff d'Appel, Pro Deo.Aaltje Jacobs, weduwe Jan Spelt, die vertrokken is naar Oost Indië in 1765Dirk Mol, burgemeester en Raad van Medemblik, gehuwd met Aafje Koeman.Het vonnis van de schepenen te Medemblik dd 12-09-1775, betreffende de zwangerschap van suppliante, met behulp van valse notariele akten en getuigenissen.
Mandament van anticipatie om het te brengen voor de Heren CommissarissenAaltje Swerver, wonende te HoornClaas Crootjes, wonende te HoornTegenpartij wordt bevolen op een precieze dag zijn grieven te brengen voor de Heren Commissarissen en dezelfde dag de zaak in appèl te voldoen. Het gaat over trouwbeloften die suppliant heeft gehad met Arent Brent, stuurman op Oostindië en waarvoor op 21-03-1712 een proces is geweest voor Schepenen van Hoorn. Er is haast bij want Arent vertrekt weer met zijn schip
Mandement van ReformatieAarnoud Noël en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamCornelis Rietveld en Lucas Cramer, als gemachtigden van de supplianten in Bengalen, sinds 1760.vonnis schepenen van Amsterdam dd 8/9 november 1775, betreffende de afrekening van de voorgeschoten gelden met hun opvolgers/erfgenamen.
Mandement in cas d'appel met de clausule van reliefAbel Cornelisz Oosterlandt, te AmsterdamDe schepen van AmsterdamErnstig bezwaar tegen het abusieve vonnis van het gerecht van Amsterdam (9 juli 1658) dat de suppliant als kwade opposant is bestempeld en veroordeeld tot de proceskosten
Mandament Poenaal en Rau ActieAbel Fechierre, gewezen predikant te OosterlandDe erfgenamen van Mr. Johan Cau, heer van Domburg, getrouwd met een dochter van de Vrouwe van OosterlandUitzetting uit zijn huis van de predikant, dat hij van particulieren gehuurd had, nadat hij zich uit het ambt van Predikant had teruggetrokken,
Mandament van rau actieAbraham Adolff Stuckerus, procureur voor de Gecommitterde Raden van de Staten van Holland en WestfrieslandGilles van Hessen, Heer van Piershil etc.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 300 gulden met de rente vandien tegen 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandement van arrest op goederenAbraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom
Mandement om aktie te instituerenAbraham Boas, Joodse koopman te Den HaagDe Pernassius van de Portugese Joodse gemeenschap te Amsterdam is aangesteld als voogd over de kindskinderen van Emanuel Levi Duarte.Suppliant voelt zich benadeeld door de tegenpartij en verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren om alle akties ten laste van de suppliant binnen 6 weken te staken.
Mandement penaalAbraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen
Mandement in relief d'appelAbraham Castanho, Portugees woonachtig in AmsterdamJacob van der Marckt, wonend te AmsterdamLevering van goederen zonder voldoende borgstelling waarna schepenen van Amsterdam tegenpartij machtigen zelf de goederen te verkopen. Suppliant gaat hiertegen in beroep, maar door onervarenheid niet binnen de gestelde termijn
Mandament van arrestAbraham Castans, wonende in Den HaagJacob Hertz, wonende in AntwerpenDe eerste deurwaarder wordt verwacht de tegenpartij in arrest te nemen. zolang hij de schuld aan suppliant niet heeft voldaan
Willig DecreetAbraham Cohen de Larageenverkoop op 15 Januari 1776 aan Jacob Mendes da Costa van een Tuin "Swigt Velsen" staande en gelegen op de stadsgrond van Amsterdam, in de Nieuwe Plantage aan de Middelweg. 7000 gulden
willig decreetAbraham Cohen de Lara, te Amsterdam, als executeur van het testament van Ester van Abraham Mendes da Costa, huisvrouw van Isaac Mendes da Costa.geenverkoop van een huis en erf te Amsterdam, op de Houtgracht of de Joden Groenmarkt voor 12.300 gulden
Mandement van Arrest en om Actie te instituerenAbraham Cortebrandt, agent, notaris en procureur alhier in Den Haag, executeur van het testament van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten, in zijn leven Heer van Zwieten, en ambachtsheer van Heicop en Boeicop, gelegen in het land van Vianen; George Louis van Sporzke, als gehuwd met Arnoldina Sebastina Kien, eerder weduwe van Mr. Gerard Bicker van Zwieten. en de diakonen van de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente te Amsterdam.Schout en Armmeesteren van Heijcop en BoeijcopTegenpartij beweert recht te hebben op 550 gulden uit de erfenis van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten (toezegging aan Jan de Jong, schout en secretaris en gaardermeester van de Heilige Geest (Armen in boeicop en Heicop) uit 1762)
Mandemen van arrest op persoonAbraham d'Asseredo (of Desaredo), Portugees koopman te Den HaagAbraham Gideon en Simpson Gideon, eveneens Portugese koopliedenArrestatiebevel voor Simpson Gideon die op het punt staat de Nederlanden te verlaten, om nog bijtijds een achterstallig bedrag van hem te innen
Mandement van arrest op persoonAbraham Dasseredo, te Den HaagSimson Gideon en Abraham Gideon, beiden compagnons en gewoond hebbend in Recife in BraziliëAchterstallig bedrag wegens geleverde goederen: de tegenpartij heeft geen vaste woonplaats in de Nederlanden en staat op het punt met een bevracht schip naar Barbados te vertrekken
Mandament van rau actieAbraham de MercadoDe erfgenamen van Antonio Alvares Machado; Juda Senjoor Henriques; Jacob de Mercado; Moses Anthones en Joseph de Arredundo als gezamenlijke proviadoors vande Providorie van 1702Tegenpartij moet aan suppliant terugbetalen 7616 gulden, 17 stuivers 2n 8 penn. wegens leveringen en hij moet betalen de kosten van het proces
Mandement van Willig DecreetAbraham de Pagnie, luitenant--kolonel in dienst van dit land; Herman Aarnout van Blommendaal gehuwd met Johanna de Pagnie; Gerrard van de Schepper, kapitein in dienst van dit land, gehuwd met Catharina Lucia Hacquet, voor hemzelf en nog als procuratie hebbende van Charles Hacquet, kapitein in het regiment van de Generaal; Callies Christina de Pagnie; Cornelia Hacquet en Charlotta Hacquet, allen erfgenamen van wijlen Salomon de Pagnie, in zijn leven kolonel en commendant van het tweede battaljon guardes te voet van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West FrieslandnvtOpenbaar verkocht op 11-09-1716 aan Anthony Elboo een huis en erf, stalling, koetshuis, een tuin, daarachter de orangeriehuis gelegen aan de Oostbuiten singel in Den Haag. Nagelaten door wijlen Salonon de Pagnie. Ten oosten de agent van der Burgh, ten westen de Herenweg, ten zuiden Gijsbert Bijstervelt en ten noorden Robbert Padde. Verkoopsom 9500 gulden
Mandement in cas d'Appel met de conclusie van RelieffAbraham Douglas te AmsterdamMr. Jan Abel Douglas, zijn meerderjarige zoonAppel tegen het vonnis (dd 05-04-1718) van het gerecht in Amsterdam, dat zijn zoon toestemming gaf om te huwen met Sara Luijcken, meerderjarige dochter van Mr. Daniel Luijken
Mandement van arrest op goederenAbraham du Sart te Haarlem met predikant Petrus Wijnstock te Durgerdam als borgen voor Christiaen Wijnstock, zijdewinkelierPetrus WijnstockDe suppliant kan zijn borg voor Christiaen Wijnstock niet voldoen en verzoekt daarom ter hoogte van de acte van indemniteit om beslag op de goederen, acten en effecten van de tegenpartij met het bevel hem te vrijwaren
Mandement PoenaalAbraham Duijvelaer, Heer van Duijnbeek, Burgemeester van Middelburg en Bewindvoerder van de WICC en Rekenmeester WIC; en Mr. Pieter de Huijbert, Heer van Burgt, Raadsman van het Hof van Vlaanderen; en Daniel Fruijtier, heer van Rittem; Mr. Pieter Reijniers Thoorn, Schepen van Vlissingen, allen participantenHet stadsbestuur van Veere, dat een candidaat stelt die niet aan de vereisten voldoet.Wegens het overlijden van Johan Maurignault ontstaat er in Veere en vacature voor een bewindhebber WIC. Men moet 3 sollicitanten zoeken, die over een kapitaal van 2800 gulden beschikken en die dat kapitaal al langer dan twee jaar bezitten, of die het geerfd hebben.
Mandement van Rau ActieAbraham Gerard Muller, notaris en klerk van de Griffie van dit Hof qq, met procuratie van Jan Muller junior, gehuwd met Johanna Geertruij Franken, en met procuratie van Helena van Ingen, moeder van Johanna Geertruij FrankenWillem Righout te Leiden en Willem van Ingen te AmsterdamDe uitbetaling van een Legaat van 1000 gulden, nagelaten door Theodora van Ingen, weduwe wijlen Abrahamus van Swanenburg in zijn leven predikant te Rijsoort
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefAbraham Ginckel, Hendrick en Jacob Ginckel, benevens Claes Bingertsen, getrouwd met Barbara Ginckel, allen kinderen en erfgenamen van Balthasar Ginckel, bij leven gewoond hebbend te Aken, als gedaagden en verweerders in conventie en eisers in reconventieLieden als Jacob Dubbeld, gehuwd met Mayken Brijers en Dyonys Pieterssen, getrouwd met Tryntje Brijers, beiden dochters en erfgenamen van David Brijers, als eisers en arrestantenBezwaar tegen de grove abusieve uitspraak van het gerecht van Amsterdam (26 augustus 1660), zonder rekening te houden met de eisers, oppositie te voeren of te overleggen binnen een kwart jaar, en eeuwig zwijgen en silentium op te leggen en door de tegenpartij aan de eisers en arrestanten geen behoorlijke rekening van hun administratie te laten leveren
Mandament van appèl met relief en inhibitieAbraham Granade, wonende te AmsterdamHester Ximenes, zijn gescheiden huisvrouwDe suppliant gaat appeleren aan het vonnis dat de Schepenen van Amsterdam geveld hebben op 27-03-1714
Mandement van attentaten en penaalAbraham Harinxma en Trijntje HarinxmaGoossen Claessen, respectievelijk schout en gerecht van AmstelveenSuppliant verzoekt stopzetting van de uitvoering van het onterechte vonnis door het gerecht met het weghalen van de goederen uit het sterfhuis van hun moeder; dit op straffe van een boete
Mandement penaalAbraham Harinxma en Trijntje Harinxma, de weduwe van Christiaen Boschot en wonend aan de Overtoom buiten AmsterdamSchout en schepenen van AmstelveenVerzoek om directe teruggave van de verwijderde goederen uit het sterfhuis van hun moeder
Mandament van ReformatieAbraham Houtman, commissaris der stad AmsterdamAdries Pels en zonenprotest tegen het schepenvonnis van Amsterdam, dd 10-07-1721, die de suppliant ontzegde zijn vordering op Andries Pels en zonen ter waarde van Fl. 49.500,00,00 voor 90.000 pond Cacao.(contract dd13-06-1715 voor notaris Dirck van der Groe)
Mandament van rau actieAbraham Jesurum, alias Salvador, wonende in Den Haag, voor hemzelf en als vader en voogd over zijn zoon Josua SalvadorJan Bruijn, curator over de boedel van Jacob Lopes HenricquesEr is geprocedeerd en bij het vonnis op 07-09-1711 is verleend verstek van antwoord en tegenpartij is gecondemneerd zijn actie tegen de zoon van suppliant te staken binnen de tijd van 6 weken en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement in cas d'appelAbraham Maertensz Bigge, wonend te PoortvlietLeendert Jansz Decker, verkoper van een stuk zaailandBezwaar dat de suppliant de huur vrij had bedongen, maar nadien nadelig was bejegend door het abusieve vonnis van de schepenen van Poortvliet (22 september 1660) waarbij de hofstede van Pieter Deep uit het arrest wordt gelicht en de tegenpartij onder ede moet zweren dat de grond werkelijk is verkocht aan de suppliant
Mandament van rau actieAbraham Quevellerius, wonende in Den HaagDe Bewindhebbers van de Generale Nederlandse Oostindische CompagnieTegenpartij moet betalen aan suppliant 197 rijksdaalders en 7 stuivers (iedere rijksdaalder te rekenen tot 48 stuivers hollands) met de rente van 4% per jaar en betalen de kosten van het proces
Mandement van arrest op goederenAbraham Reynertsz, trompetter op het schip van de commandeur de Ruyter, wonend te Hoorn en gehuwd met Marijtje Thijsdr, kind van Elbrecht Willemsz en voordochter van Anna Oloffs bij leven laatst weduwe van Robbert Barton; Matthijs la Meer, lakenwerker te Leiden en gehuwd met Annitje Thijsdr, de zuster van Marijtje ThijsdrDe erfgenamen van Trijn Willemsdr en de weeskamer van HoornBetaling en borgstelling door de tegenpartij van de prelegaten met 5% interest plus een derde van de verdere legaten en nagelaten goederen van Jan Barton en Robbert Isacksz
Mandament van rau actieAbraham Rottermond, medicine doctor in Den HaagDe Raden en Rekeningen van wijlen Zijne Koninklijke Majesteit van Engeland in Den Haag, als executeurs van zijn testamentTegenpartij wordt bevolen aan suppliant te betalen 440 pond, 17 schellingen en 6 pennies en twee maal 500 pond sterling over 2 jaren tractement 1701en 1702, met rente van 4 % per jaar en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement van reformatieAbraham Schut, schout te AmstelveenSimon Jansz CrolBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Nieuwer Amstel (9 september 1660), waarin zij de tegenpartij hebben toegestaan te slagturven in de Bovenkerkerpolder, de sloot te dempen en het land in te polderen weliswaar tegen een boete met kosten, maar de suppliant zijn verdere eis hebben ontzegd
Mandament van reductie met de clausule van inhibitie en reliefAbraham Sevenhuijsen, bedienaar des Goddelijken woodts te WormerPieter Pieterszn Krijgsman, wonende te WormerBezwaar tegen uitspraak van Pieter Pieterszn Roos Superarbiter 30-03-1715 tegenpartij is schuldig aan suppliant achterstallig huurpenningen van een huis 10 morgen land in het jaar 1709 voor 10 jaar gehuurd. Suppliant heeft Adriaan van Santen Louis Melk bestemt om te bemiddelen dus Gerard Bakker en Martes Jansz Steijnen. Ze hebben samen een superarbiter benoemd nl. Pieter Pietersz Roos. Deze heeft op 30-03-1715 een beslissing genomen die suppliant niet goedkeurd daarom vraagt hij mandament van reductie
Mandement van arrest op goederen en persoonAbraham Spilliers, koopman in VenetiëAlewijn Hendricxsz, schipper van het schip genaamd de HoopeAchterstallige levering van een lading krenten, alsmede de diefstal van 33 vaten en het faillissement van tegenpartij
Mandement van Appel met de Clausule van Relieff.Abraham Stevens te Middelburg in Zeeland, Hij heeft gevaren als schipper op de bark"Den Herstelder", en is te Middelburg gearriveerd uit CaracasBoudaan en van den Bosch, kooplieden te Middelburg als Generale gemachtigden van Jan Gerard Gartmer, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Robertus Samuel Brands, koopman te Curacaovonnis en arrest van zijn schip door de commissarissen ter extraordinaire vroegrolle de stad Middelburg dd 25 november 1774 en het vonnis van de Burgemeesteren en Scheepenen van Middelburg dd 28 november 1774
Mandement van Appel met de clausule van Relieff.Abraham Stevens te Middelburg in Zeeland. Hij heeft gevaren als Schipper op de bark "Den Herstelder" van Caracas, is heden gearriveerd in MiddelburgBoudaan en Van den Bosch, kooplieden te Middelburg, als generale gemachtigden van Jan Gerard Gartmer, koopman te Amsterdam als gemachtigde van Robertus Samuel Brands, koopman te Curacao.Vonnis van de commissarissen ter extraordinaris vroegrolle der stad Middelburg dd 25 November 1774 en het vonnis van Burgemeesters en Schepenen van Middelburg dd 28 november 1774
mandement poenaalAbraham ter Borch junior te AmsterdamDavid van Heijst en zoon Casparus.Verbod aan tegenpartij om suppliant lastig te vallen over oude zaken met Abraham ter Borch en Zoonen
Mandement van inmissie tot de possessieAbraham van Bodechem, gesubstitueerde erfgenaam in het testament van Marijtje GerritsdrAdriaen Cornelisz Sevenhuysen, executeur testamentair en president van het college van schepenen te AlkmaarDe tegenpartij poogt de suppliant af te houden van zijn erfdeel, namelijk een huis
Mandament van relief d'appèl met de clausule van inhibitieAbraham van de Zande, getrouwd met Maria Lijssen, eerder weduwe van Dirk van Sijrien, wonende te Amsterdam. Maria is erfgenaam ex testamento van haar moeder zaliger Adriaantie van der Boot, laatst weduwe van Jan Lijssen.Pieter van Nes, getrouwd met Cateleijntie Lijssen en mede erfgenaam van wijlen Adriaantie van der Boot.Bij het vonnis voor Schepenen van Amsterdam op 29-03-1715 is besloten dat Maria Lijssen en haar zusters man Hendrick van Dorsten, getrouwd met Hilletje Christiaanse, met tegenpartij moet samenwerken en een inventaris van de boedel moet opmaken. Suppliant is het hier niet mee eens en vraagt een nieuw proces aan.
Mandament van maintenueAbraham van der Meer, wonende te Middelburg, door de Bewindhebbers van de Oost Indische Compagnie in 1678 aangesteld tot kassier bij de OICDe Bewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ter Kamer ZeelandSuppliant was achter met betalingen. Daarom heeft hij op 26-08-1710 bij notariële akte twee borgen gesteld zodat hij zijn ambt kon blijven uitoefenen. Tegenpartij wil het kassierschap verkopen aan de heer de Bruijns voor 6000 ponden Vlaams. Suppliant verzoekt het Hof zijn ambt te mogen blijven uitoefenen
Mandement van arrest op goederenAbraham van Warmenhuysen, notaris te Den HaagPieter Lefebure, tevoren gewoond hebbend te Amsterdam en nu enige jaren buitenslandsBeslag door de deurwaarder over een hoeveelheid geld op basis van een obligatie, nu te goeder trouw berustende bij Pieter Dirck Jansz Uleus, koopman te Amsterdam, waarna betaling aan de suppliant
Mandement van debitis met de clausule van edicteAbraham Warmenhijsen te Amsterdam, deurwaarder bij het Hof van HollandVerscheidene niet met naam genoemd personen.Suppliant heeft van verscheidene personen nog een bepaald bedrag te goed
Mandement penaalAbram Galgerij, koopman te Leiden en getrouwd en niets hebbende uit te staan met Annetje Davidts, hoewel zij enige tijd bij hem in dienst wasAnnetje Davidtsdr., te LeidenBevel aan de tegenpartij de suppliant niet langer te belasten met het vaderschap van haar (overleden) kind en de gedane juridische stappen als kwalijk en ten onrechte af te doen
Mandement van arrest op goederenAdam Epay, kapitein ten dienste van het landMarike HuygenAchterstallige pachtsom innen door beslaglegging op goederen
Mandament van appèlAdam Grootestraat, rooimeesters in Rotterdam, getrouwd met Eva Tol; en nog Eva Tol, als bij huwelijkse voorwaarden behouden hebbende de administratie van haar goederen en erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen Willem van der Poel, die Eva tot zijn universele erfgenaam heeft benoemdMaria Dirks de Knooij en Josijntje Vreedenburgh, twee legatarissen van Willem van der Poel; en wijlen Hillegonda van der Poel, weduwe van Groote Jansz. VollenhoveEr is geprocedeerd voor Schepenen van Rotterdam en met de uitspraak op 02-12-1712 is suppliant het niet eens. Ze moeten aan tegenpartij betalen de legaten
vorige
12...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in