Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
1) Jan Musculus te Amsterdam, gehuwd met 2) Lena Cruijder; 3) Anna Kleuvers, weduweb van wijlen Jacobus Cruijder. 4) Pieter Cruijder. 5) Leonard Holierhoek, gehuwd met 6) Josina Cruijder. 7) Jan de Haas, gehuwd met 8) Margaretha Cruijder. 9) Abraham Scheers met procuratie voor Pieter Scheers, gehuwd met Alida Cruijder. 10) Alida Cruijder, weduwe Gerrit van Duijn. 11) Catharina Cruijder, weduwe Hendrik van Waijenburg te Amsterdam. 12) Samuel Raquin, gehuwd met 13) Anna Maria Kleijn. 14) Jan Smit, gehuwd met 15) Hester Kleijn, 16) Wouterus Arnoldus Leeuwendaal, gehuwd met 17) Sara KleijnPieter Hottentot Claus, Medicinae Doctor, weduwnaar van wijlen Christina Johanna Cruiijder, en die een minderjarig kind hebben: Alida ClausHet testament van Izaak van Vleuten, dd 09-04-1765, dat benoemde tot erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer van halve bedde: het testament had benoemd tot executeurs: Jan Albrecht; Izaak Cruijder; Balthazar Deuffer.26-06-1775
1) L. Nordegraaff, meester metselaar te Ameiden. 2) Cornelis van den Berg, meester timmerman te Schiedam. 3) Jan Dutwart, meester steenhouwer te Schiedam. 4) Leonardus Kool, meester loodgieter te Gorinchem. 5) Dirk Biesheuvel, meester smid te Werkendamde Kerkmeesters van Werkendamhet betalen,(vanwege de restauratie van de kerk en een nieuwe toren te Werkendam): 1) 5977gulden. 2) 6031 gulden. 3) 1828 gulden. 4) 3810 gulden. 5) 1159 gulden.05-07-1776
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
Aaltje Jacobs, weduwe Jan Spelt, die vertrokken is naar Oost Indië in 1765Dirk Mol, burgemeester en Raad van Medemblik, gehuwd met Aafje Koeman.Het vonnis van de schepenen te Medemblik dd 12-09-1775, betreffende de zwangerschap van suppliante, met behulp van valse notariele akten en getuigenissen.24-10-1775
Aarnoud Noël en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamCornelis Rietveld en Lucas Cramer, als gemachtigden van de supplianten in Bengalen, sinds 1760.vonnis schepenen van Amsterdam dd 8/9 november 1775, betreffende de afrekening van de voorgeschoten gelden met hun opvolgers/erfgenamen.12-12-1776
Abel Cornelisz Oosterlandt, te AmsterdamDe schepen van AmsterdamErnstig bezwaar tegen het abusieve vonnis van het gerecht van Amsterdam (9 juli 1658) dat de suppliant als kwade opposant is bestempeld en veroordeeld tot de proceskosten23-07-1658
Abel Fechierre, gewezen predikant te OosterlandDe erfgenamen van Mr. Johan Cau, heer van Domburg, getrouwd met een dochter van de Vrouwe van OosterlandUitzetting uit zijn huis van de predikant, dat hij van particulieren gehuurd had, nadat hij zich uit het ambt van Predikant had teruggetrokken,31-07-1721
Abraham Adolff Stuckerus, procureur voor de Gecommitterde Raden van de Staten van Holland en WestfrieslandGilles van Hessen, Heer van Piershil etc.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 300 gulden met de rente vandien tegen 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan.01-02-1715
Abraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom22-05-1656
Abraham Boas, Joodse koopman te Den HaagDe Pernassius van de Portugese Joodse gemeenschap te Amsterdam is aangesteld als voogd over de kindskinderen van Emanuel Levi Duarte.Suppliant voelt zich benadeeld door de tegenpartij en verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren om alle akties ten laste van de suppliant binnen 6 weken te staken.21-10-1716
Abraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen01-08-1653
Abraham Castanho, Portugees woonachtig in AmsterdamJacob van der Marckt, wonend te AmsterdamLevering van goederen zonder voldoende borgstelling waarna schepenen van Amsterdam tegenpartij machtigen zelf de goederen te verkopen. Suppliant gaat hiertegen in beroep, maar door onervarenheid niet binnen de gestelde termijn31-07-1651
Abraham Castans, wonende in Den HaagJacob Hertz, wonende in AntwerpenDe eerste deurwaarder wordt verwacht de tegenpartij in arrest te nemen. zolang hij de schuld aan suppliant niet heeft voldaan
Abraham Cohen de Larageenverkoop op 15 Januari 1776 aan Jacob Mendes da Costa van een Tuin "Swigt Velsen" staande en gelegen op de stadsgrond van Amsterdam, in de Nieuwe Plantage aan de Middelweg. 7000 gulden21-06-1776
Abraham Cohen de Lara, te Amsterdam, als executeur van het testament van Ester van Abraham Mendes da Costa, huisvrouw van Isaac Mendes da Costa.geenverkoop van een huis en erf te Amsterdam, op de Houtgracht of de Joden Groenmarkt voor 12.300 gulden21-06-1776
Abraham Cortebrandt, agent, notaris en procureur alhier in Den Haag, executeur van het testament van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten, in zijn leven Heer van Zwieten, en ambachtsheer van Heicop en Boeicop, gelegen in het land van Vianen; George Louis van Sporzke, als gehuwd met Arnoldina Sebastina Kien, eerder weduwe van Mr. Gerard Bicker van Zwieten. en de diakonen van de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente te Amsterdam.Schout en Armmeesteren van Heijcop en BoeijcopTegenpartij beweert recht te hebben op 550 gulden uit de erfenis van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten (toezegging aan Jan de Jong, schout en secretaris en gaardermeester van de Heilige Geest (Armen in boeicop en Heicop) uit 1762)02-05-1769
Abraham d'Asseredo (of Desaredo), Portugees koopman te Den HaagAbraham Gideon en Simpson Gideon, eveneens Portugese koopliedenArrestatiebevel voor Simpson Gideon die op het punt staat de Nederlanden te verlaten, om nog bijtijds een achterstallig bedrag van hem te innen05-10-1656
Abraham Dasseredo, te Den HaagSimson Gideon en Abraham Gideon, beiden compagnons en gewoond hebbend in Recife in BraziliëAchterstallig bedrag wegens geleverde goederen: de tegenpartij heeft geen vaste woonplaats in de Nederlanden en staat op het punt met een bevracht schip naar Barbados te vertrekken02-11-1656
Abraham de Pagnie, luitenant--kolonel in dienst van dit land; Herman Aarnout van Blommendaal gehuwd met Johanna de Pagnie; Gerrard van de Schepper, kapitein in dienst van dit land, gehuwd met Catharina Lucia Hacquet, voor hemzelf en nog als procuratie hebbende van Charles Hacquet, kapitein in het regiment van de Generaal; Callies Christina de Pagnie; Cornelia Hacquet en Charlotta Hacquet, allen erfgenamen van wijlen Salomon de Pagnie, in zijn leven kolonel en commendant van het tweede battaljon guardes te voet van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West FrieslandnvtOpenbaar verkocht op 11-09-1716 aan Anthony Elboo een huis en erf, stalling, koetshuis, een tuin, daarachter de orangeriehuis gelegen aan de Oostbuiten singel in Den Haag. Nagelaten door wijlen Salonon de Pagnie. Ten oosten de agent van der Burgh, ten westen de Herenweg, ten zuiden Gijsbert Bijstervelt en ten noorden Robbert Padde. Verkoopsom 9500 gulden29-09-1716
Abraham Douglas te AmsterdamMr. Jan Abel Douglas, zijn meerderjarige zoonAppel tegen het vonnis (dd 05-04-1718) van het gerecht in Amsterdam, dat zijn zoon toestemming gaf om te huwen met Sara Luijcken, meerderjarige dochter van Mr. Daniel Luijken02-05-1718
Abraham du Sart te Haarlem met predikant Petrus Wijnstock te Durgerdam als borgen voor Christiaen Wijnstock, zijdewinkelierPetrus WijnstockDe suppliant kan zijn borg voor Christiaen Wijnstock niet voldoen en verzoekt daarom ter hoogte van de acte van indemniteit om beslag op de goederen, acten en effecten van de tegenpartij met het bevel hem te vrijwaren22-06-1656
Abraham Duijvelaer, Heer van Duijnbeek, Burgemeester van Middelburg en Bewindvoerder van de WICC en Rekenmeester WIC; en Mr. Pieter de Huijbert, Heer van Burgt, Raadsman van het Hof van Vlaanderen; en Daniel Fruijtier, heer van Rittem; Mr. Pieter Reijniers Thoorn, Schepen van Vlissingen, allen participantenHet stadsbestuur van Veere, dat een candidaat stelt die niet aan de vereisten voldoet.Wegens het overlijden van Johan Maurignault ontstaat er in Veere en vacature voor een bewindhebber WIC. Men moet 3 sollicitanten zoeken, die over een kapitaal van 2800 gulden beschikken en die dat kapitaal al langer dan twee jaar bezitten, of die het geerfd hebben.22-01-1718
Abraham Gerard Muller, notaris en klerk van de Griffie van dit Hof qq, met procuratie van Jan Muller junior, gehuwd met Johanna Geertruij Franken, en met procuratie van Helena van Ingen, moeder van Johanna Geertruij FrankenWillem Righout te Leiden en Willem van Ingen te AmsterdamDe uitbetaling van een Legaat van 1000 gulden, nagelaten door Theodora van Ingen, weduwe wijlen Abrahamus van Swanenburg in zijn leven predikant te Rijsoort02-06-1775
Abraham Harinxma en Trijntje HarinxmaGoossen Claessen, respectievelijk schout en gerecht van AmstelveenSuppliant verzoekt stopzetting van de uitvoering van het onterechte vonnis door het gerecht met het weghalen van de goederen uit het sterfhuis van hun moeder; dit op straffe van een boete03-09-1653
Abraham Harinxma en Trijntje Harinxma, de weduwe van Christiaen Boschot en wonend aan de Overtoom buiten AmsterdamSchout en schepenen van AmstelveenVerzoek om directe teruggave van de verwijderde goederen uit het sterfhuis van hun moeder17-09-1653
Abraham Houtman, commissaris der stad AmsterdamAdries Pels en zonenprotest tegen het schepenvonnis van Amsterdam, dd 10-07-1721, die de suppliant ontzegde zijn vordering op Andries Pels en zonen ter waarde van Fl. 49.500,00,00 voor 90.000 pond Cacao.(contract dd13-06-1715 voor notaris Dirck van der Groe)05-08-1721
Abraham Reynertsz, trompetter op het schip van de commandeur de Ruyter, wonend te Hoorn en gehuwd met Marijtje Thijsdr, kind van Elbrecht Willemsz en voordochter van Anna Oloffs bij leven laatst weduwe van Robbert Barton; Matthijs la Meer, lakenwerker te Leiden en gehuwd met Annitje Thijsdr, de zuster van Marijtje ThijsdrDe erfgenamen van Trijn Willemsdr en de weeskamer van HoornBetaling en borgstelling door de tegenpartij van de prelegaten met 5% interest plus een derde van de verdere legaten en nagelaten goederen van Jan Barton en Robbert Isacksz28-03-1656
Abraham Sevenhuijsen, bedienaar des Goddelijken woodts te WormerPieter Pieterszn Krijgsman, wonende te WormerBezwaar tegen uitspraak van Pieter Pieterszn Roos Superarbiter 30-03-1715 tegenpartij is schuldig aan suppliant achterstallig huurpenningen van een huis 10 morgen land in het jaar 1709 voor 10 jaar gehuurd. Suppliant heeft Adriaan van Santen Louis Melk bestemt om te bemiddelen dus Gerard Bakker en Martes Jansz Steijnen. Ze hebben samen een superarbiter benoemd nl. Pieter Pietersz Roos. Deze heeft op 30-03-1715 een beslissing genomen die suppliant niet goedkeurd daarom vraagt hij mandament van reductie10-04-1715
Abraham Spilliers, koopman in VenetiëAlewijn Hendricxsz, schipper van het schip genaamd de HoopeAchterstallige levering van een lading krenten, alsmede de diefstal van 33 vaten en het faillissement van tegenpartij28-08-1651
Abraham Stevens te Middelburg in Zeeland, Hij heeft gevaren als schipper op de bark"Den Herstelder", en is te Middelburg gearriveerd uit CaracasBoudaan en van den Bosch, kooplieden te Middelburg als Generale gemachtigden van Jan Gerard Gartmer, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Robertus Samuel Brands, koopman te Curacaovonnis en arrest van zijn schip door de commissarissen ter extraordinaire vroegrolle de stad Middelburg dd 25 november 1774 en het vonnis van de Burgemeesteren en Scheepenen van Middelburg dd 28 november 177404-01-1775
Abraham Stevens te Middelburg in Zeeland. Hij heeft gevaren als Schipper op de bark "Den Herstelder" van Caracas, is heden gearriveerd in MiddelburgBoudaan en Van den Bosch, kooplieden te Middelburg, als generale gemachtigden van Jan Gerard Gartmer, koopman te Amsterdam als gemachtigde van Robertus Samuel Brands, koopman te Curacao.Vonnis van de commissarissen ter extraordinaris vroegrolle der stad Middelburg dd 25 November 1774 en het vonnis van Burgemeesters en Schepenen van Middelburg dd 28 november 177404-01-1775
Abraham ter Borch junior te AmsterdamDavid van Heijst en zoon Casparus.Verbod aan tegenpartij om suppliant lastig te vallen over oude zaken met Abraham ter Borch en Zoonen22-03-1775
Abraham van Bodechem, gesubstitueerde erfgenaam in het testament van Marijtje GerritsdrAdriaen Cornelisz Sevenhuysen, executeur testamentair en president van het college van schepenen te AlkmaarDe tegenpartij poogt de suppliant af te houden van zijn erfdeel, namelijk een huis21-12-1654
Abraham van de Zande, getrouwd met Maria Lijssen, eerder weduwe van Dirk van Sijrien, wonende te Amsterdam. Maria is erfgenaam ex testamento van haar moeder zaliger Adriaantie van der Boot, laatst weduwe van Jan Lijssen.Pieter van Nes, getrouwd met Cateleijntie Lijssen en mede erfgenaam van wijlen Adriaantie van der Boot.Bij het vonnis voor Schepenen van Amsterdam op 29-03-1715 is besloten dat Maria Lijssen en haar zusters man Hendrick van Dorsten, getrouwd met Hilletje Christiaanse, met tegenpartij moet samenwerken en een inventaris van de boedel moet opmaken. Suppliant is het hier niet mee eens en vraagt een nieuw proces aan.26-04-1715
Abraham Warmenhijsen te Amsterdam, deurwaarder bij het Hof van HollandVerscheidene niet met naam genoemd personen.Suppliant heeft van verscheidene personen nog een bepaald bedrag te goed06-11-1716
Adam Epay, kapitein ten dienste van het landMarike HuygenAchterstallige pachtsom innen door beslaglegging op goederen12-09-1656
Adam Osouw, burger en inwoner van Den Haag, gehuwd met Margareta Schouten.Johannes Pinxternakel, wonend te 's Hertogenbosch, buiten de jurisdictie van dit Hof.Suppliant heeft een lijfrente gekocht (waarde 555 guldens) van Adriana Pinxternakel, weduwe van Michiel de Veer. en de Tegenpartij heeft deze originele rentebrief met verkeerde en clandestine middelen bekomen27-06-1721
Adolff Forckenbeeck, koopman te Amsterdam en eiser in de zaak voor de commissarissen van de Zeezaken te AmsterdamQuilliame Henry, gedaagdeBeroep tegen het onjuiste vonnis van de commissarissen, welk beroep overigens wegens onervarenheid te laat werd ingediend bij het hof14-02-1656
Adolph Fuchs, generaal majoor ten dienste van majoor van Helumara van Noorwegen, verklaart dat hij suppliant heeft gecontracteerd Willem Arnott, Willem Faes, Jacques Hacquart, Sean Fouilliau, Nicolaes Kuer, David Lindeman, Bastiaen Reis, Gosseluk Herma en Danckert Furlms, kapiteins in hetzelfde regimentDe gecontracteerde kapiteinsVerzoek om arrest van personen wegens het achterblijven van rekeningen en levering van afdoende bewijs van de aangeworven soldaten met voorgeschoten bedragen08-05-1658
Adolph Jan Heshuijzen en Cie, kooplieden te Haarlem en AmsterdamAron Jacobs Polak en Joseph Jacobs Polak, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Jacob Henriquez de Granada, wonende in de colonie van SurinameVonnis schepenbank te Amsterdam dd 17 Maart 1774, en 12 en 14 December 1775. Terugbetaling van de somma van 20.000 gulden, met de interessen van dien, sinds 19 Augustus 1772..05-01-1776
Adolph Jan Heshuijzen en Cie, kooplieden te Haarlem en AmsterdamAron Jacobs Polak en Joseph Jacobs Polak, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Jacob Henriquez de Granada, wonende in de colonie van SurinameVonnis schepenbank te Amsterdam dd 17 Maart 1773, en 12 en 14 December 1775. De somma van140.000 gulden (hypotheek op de plantage "Nahamoë"), en terugbetaling van 20.000 gulden, met de interessen van dien, sinds 19 Augustus 1772..05-01-1776
Adranus van de Leus, medicinae doctor, wonend te Zevenbergen, erfgenaam onder benefice van inventaris van wijlen zijn halfzuster Digna van Kuijk, huisvrouw van Hendrik van der Heijde.Hendrik van der Heijde, weduwnaar van Digna van Kuijk, en haar leven de zuster van halve bedde van de suppliantDe uitspraak van het gerecht te Zevenbergen dd 15 april 1775, inzake de nalatenschap van Digna van Kuijk24-07-1775
Adriaan d'Overschie, Heer van BaartwijkHenricus Josephus Du Jardin; Ludovicus Nicolaas Du Jardin; Maria Catharina Du Jardin: allen kinderen en erfgenamen van wijlen Nicolaas Du Jardin, in zijn leven Ridder, Heer van Emsroden (Emsroeden), Asigem Nieuwenhove, etc. gehuwd met Francisca Helman, Vrouwe van Emsroeden (Emsroden)De Suppliant heeft op 8 mei 1686 aan de tegenparij gegeven die daar een schepenschuldbrief van stad en land van Zevenbergen voor zouden kopen @ 5% 's jaars. Tot meerdere securiteit van het kapitaal en interest was er een hypotheek gevestigd op 15 bunders en 120 roeden lands, gelegen in de gelderse polder onder de jurisdictie van Zevenbergen en stond de moeder van de debiteuren, Francisca Helman, Vrouwe van Emsroden, en Adriaen Herrevelt, Lambert Vijffhuijsen, Jacob van Ravesteijn, Nicolaas van Aken, procureurs voor dit Hof, borg,19-12-1721
Adriaan Maertensz Block, wonend te LisseJaspar Vlack, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij suppliant 1860 gulden moet betalen; op deze som komt alleen 1200 gulden in mindering als tegenpartij akkoord gaat met het contract zoals door suppliant aan makelaar is toegezegd26-05-1651
Adriaan Pietersz Wadden te Bommenede, Jan Wouters als getrouwd hebbend Maertje Pieters Wadden zaliger en wonend te Colijnsplaat, mitsgaders Pieter Wadden te Zonnemaire zich sterk makend voor zijn broeders Cornelis Wadden en Aert Wadden, eveneens wonend te Zonnemaire, nagelaten kinderen van Wadden Pietersz en erfgenamen van hun oom en oudoom wijlen Cornelis Wadden, gewoond hebbend te RhoonBeheerder van de na te laten goederen van Anthonis Aertsz Verstolck, koopman te Oud-BeijerlandBelemmering van de trebellianique portie (1/4) van de goederen door tegenpartij06-10-1651
Adriaan Schuurman, burger en inwoner van EdamAdriaan van Berkum, meester kuiper te Hoornhet Arrest van de tegenpartij in de brouwerij "De Witte Os" binnen Edam, dd 6 mei 176811-06-1768
Adriaan Sleght, koopman te Rotterdam en als laatste procuratie hebbende van de reders van het Galjootschip, genaamd de"Clasina" voor de walvisvangst in de straat Davids.Ruzie om een walvis die eerst geharpoeneerd was door de Clasina, en daarna binnengebracht is door De Jonge Dirk.fiat02-10-1725
Adriaan van Rhijn, wonend te HaarlemLudolf van Nieuwenhuijsen, raad en president Schepen, en Mr. Joan van Dijck, raad en oudschepen van Haarlem, en Johan Abert Borst, medicinae doctor te Haarlem.Het indict op 24 september 1721 door de gerechtsbode Christoffel van Bosheijden in de naam van de tegenpartij gedaan, en het vonnis van de Schepenbank van de 27-09-1721.09-10-1721
Adriaan van Schuylenburch, solliciteur in Den Haag, met last en procuratie van Matheus van der Houten, wijnkoper te HeusdenJohan Gottskercken, gewezen vaandrig in dienst van het land en tegenwoordig weduwnaar en boedelhouder van Lucretia Laforeest, eerder weduwe van ??? Borstel, wonend te Katwijk aan de RijnAchterstallig bedrag voor geleverde wijn en wijnazijn na verscheidene aanmaningen17-03-1651
Adriaen Adriaensz van den Wech, te HarinkhuizenJan Elisz, oom en toegewezen voogd van het kind van Adriaen Elisz en de dochter van de suppliant, beiden overleden en gewoond hebbend in de ZijpeBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Harinkhuizen waarbij Jan Elisz als voogd is gesteld over zijn kleinkind. Hij tracht het katholiek op te voeden in plaats van in het gereformeerde geloof van de overleden moeder. Suppliant vraagt om zelf met de voogdij te worden belast.25-09-1654
vorige
12...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in