Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Gerrit Jacobussen de Jongh (de Jong) als getrouwd met Maritje Thomas van der Burgh, laatst weduwe van wijlen Jan van Warmen wonend te HonsholredijckWillempje Cornelis Bouman, weduwe en boedelhoudster van wijlen Hendrik Leendertssen Broekhoven te HonsholredijckHet vonnis dd 29-october 1723 van de Vierschaar van Schepenen van Honsholredijck. De tegenpartij eist van de supplianten 200 gulden met rente van 3 en 3/4 %07-12-1723
Balthasar Jacobsz.Willemina Servaes Vanderloo.Het gaat over het proces dat suppliant tegen tegenpartij voert.04-07-1720
Balthasar Jacobsz.Willemina Servaes Vanderloo.Het gaat over het proces dat suppliant tegen de tegenpartij voert.04-07-1720
Jan Jurriaanse Bang, wonende te Amsterdam, in huwelijk met Willemina PietersenWillemina Pietersen, huisvrouw van de suppliant, wonende bij haar zuster zonder enige eigen goederenMaritale macht te stellen op goederen van de vrouw van de suppliant12-10-1807
Anthonij van Abcouw te Amsterdam, vleeschhouwer en keeurmeester van het vlees en spek aldaarWillemina Keetel, gewezen huisvrouw van de suppliant, die op 6 junij 1768 bij hem was weggelopenSuppliant wil een dagvaarding op 4 september 1769 om voor het hof te verschijnen25-07-1769
Rijntje Ghijsen Blenk c:s: weduwe van Cent Maertenszn Nibbis, wonende te MaassluisWillemina Jorisdr Nouwe,weduwe en boedelhoudster van Jacobus Hendrik EijgenraamNalatigheid in betaling van rente en aflossing van een hijpotheekbrief31-12-1748
Jacoba Josina Isabella van Wijhe, weduwe van wijlen Frederik Hendrik van Wassenaer (Wassenaar), in zijn leven heer van de beide Katwijken en het Zand, wonend in De HaagWillemina Frederica Quadt van Wijkrath, geboren van Wijhe, wonend in Den Haag, met als procureur David van Bijstervelt procureur van de respectieve hoven van Justitie in HollandHaar, suppliants gerechte halve vierde part van de Vlaamse Tiend in de Groede, Biervliet en Cadzand, alsmede 1/6de part van de andere halve vierde part van haar zuster, wijlen H.B. baronnesse van Wijhe, geboren Brakel28-07-1775
Adriaen van Benschop, te DordrechtWillemijntje Jacobs, te DordrechtDe tegenpartij verklaart de suppliant tot vader van haar kind, waarna hij eist dat ze zijn goede naam en faam niet te schande maakt of het kind bij hem thuis bezorgt en verder laster en dreigementen als kwalijk en ten onrechte afzweert
Johan Willem Lochmans, meerderjarig jongeman wonende te Den Haag, livreiknecht ten huize van de Gravin van Horner te Den Haag voor 36 gulden per jaarWillemijn de CockDe suppliant is genoodzaakt een proces in cas matrimoniaal te voeren voor het Hof van Holland. Hij heeft al diverse proceskosten betaalt maar kan het rapportgeld van de Griffie niet betalen, maar heeft veel belang bij de uitspraak van het Hof. Hij verzocht daarom het Hof hem van deze betaling te ontheffen en vrijstelling te verlenen.25-11-1716
Dirck Brugman, wonende te BeemsterWillem, Johan, en Adriaen Brugman, Tielman Roosterman, Gerritsz Joost Geelgieter of Joost Gerritsz GeelgieterOnenigheid over de afwikkeling van de nalatenschap door de administrateurs en de voogden over de onmondige kinderen17-09-1648
Nicolaas Noteman, David Crena, Isaacq Wiltens, kooplieden te DordrechtWillem Wouterse Nederveen wonende te Naaldwijk in Sliedrecht, Arie Stolk, wonende te Kortinoord, Willem Korthals, wonende te NiemansvriendVerzoek om beslag op koeien die Nederveen bij Stolk en Korthals had ondergebracht, na het niet eerlijk nakomen van gemaakte afspraken03-03-1761
Fomasachi en Compagnie; J.J. Uylenburg, kooplieden wonende te Amsterdam; Pieter Abro en Compagnie, te AmsterdamWillem Willink en Jan Willink, kooplieden te Amsterdam in procuratie hebbende van Perdonnet Joseph en Compagnie, kooplieden te MarseilleBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam inzake ontvangen van alle penningen van assurantien op goederen per schepen van de kapiteinen Marco Magud en Panjetti di Margariti door Pieter Abro en Compagnie06-07-1808
Jan Arentsz de Bout, wonende te 's GravenhageWillem Willemsz van den BurchBezwaar tegen vonnis van de schepenen vab 's Gravenhage inzake een geschil over een weddenschap03-06-1638
Mr. Willem Hallingh, advocaatWillem Willemsz ClaeswaelAchterstallige betaling van schuld via een obligatie waarvan ondertekening op zich laat wachten. Vonnis van het gerecht van Strijen vindt suppliant bezwaarlijk.28-09-1651
Mr. Adolph Pieter Herminghuijsen, advokaat voor dit Hof, als gevolmachtigde van de meerderjarige en als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Mr. Pieter Pittenius, in zijn leven ook advokaat voor dit HofWillem Wagtmans te Schiedam400 gulden + interest + kosten sedert 23 oktober 171331-05-1717
Johannes Christophoris ludeman, arts, wonende te Amsterdam als eigenaar van huis en erf binnen Amsterdam, schuin tegenover de Papenbrug, genaamd de "Vergulde Tent"Willem Vos, wonende te Amsterdam, eigenaar van het huis genaamd "de Oijevaer, gelegen aan de NieuwedijkHet beletten van doorgang tussen huizen en optrekken van bouwsels met gevolg van schade aan muren. Vonnis ten nadele van suppliant d.d. 22-03-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen13-05-1740
Rebecca Beurs (Beuns), huisvrouw van Willem Vleertman, wonende te AmsterdamWillem VleermanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 05-07-1726 inzake echtscheiding en alimentatie09-07-1726
Wilhelm Maurits van Cats, heere van Colster, Heiloo Oesdom etc.Willem van Wassenaar, generaal, indienst van dit land en Cornelis de Jonge heere van Ellemeet en EversdijkDe schor te Bieselinge te Zeeland. Suppliant is gerechtigd tot de aanwassen. De tegenpartij probeerde de aanwassen klandestien in te nemen en suppliant te beroven van zijn rechten. Supplianten verzoekt het Hof om aan de geven dat de suppliant de enige gerechtigde is tot de aanwassen van de schor te Biesellinge13-11-1716
Mosch Henriques de Mesquita, wonende te AmsterdamWillem van Tongeren, makelaar , handelend voor Jan van der Hoop, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van twee vaten terug gezonden assa fatida, die niet voldeden aan het vooraf geleverde monster01-05-1755
Maria Boeff, weduwe van Mr. Wijbrand van Itsma, wonende te 's GravenhageWillem van Stamhorst, wonende te AmsterdamVerzoek om binnen zes weken bewijs te leveren rechht te hebben op penningen waaronder een renversaal05-05-1761
Aernout de Dwinglo, geboren en wonende in Vlaardingen, op 17-12-1643 geadmitteerd bij de Staten van Holland en West-Friesland als notarisWillem van Ruijtenburch, ambachtsheer van Vlaardingen, burgemeesters en schepenen van Vlaardingen en drie Delftse notarissenOntheffing van het notarisschap08-01-1648
Johan Witheijn, koopman te Amsterdam, leveransier van balenwolWillem van Rooijen, curateur over de boedel en goederen van wijlen Andries ChevalierBezwaar tegen vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 08-03-1650 inzake het zich toeeigenen van een baal wol, geleverd door suppliant en niet betaald wegens overlijden van de koper29-03-1650
Anna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden12-04-1753
Josua Israel d'AndradeWillem van rensen en Tobias Boas, als curateurs in de boedel van Salomon PareiraBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-07-1727 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake het in arrest nemen van 2 assignaties van de ontvanger generaal van Hogerheijde05-08-1727
Mr. Lauerens Snelius, advocaatWillem van Ravesteyn als procureur van Johan van Overhijn van Schoterbosch, heer van Schoterbosch Oudschaspel, raad en schepen van de stad HaarlemDe tegenpartij heeft alle stukken ontvangen en dient binnen 24 uur te reageren14-01-1658
Johanna van Persijn, ongehouden (vrij, ongetrouwd) dochter, te Den HaagWillem van Persijn, commissaris van de monstering, Pieter van Persijn, commies en Mr. Nicolaes van Persijn, allen broers van de suppliante1) Beslag op de verkochte goederen en landerijen (Wassenaar), 2) overleg van rekeningen, bewijs en reliqua van het gevoerde beheer, 3) procederen om de verdeling van de erfenis in vier gelijke delen29-03-1658
Angelus Silvius, boekbinder uit LeidenWillem van Pelt cum suisVerzoek om tuigen in een niet genoemde zaak03-05-1737
Maria Teunisse, wonende te s'GravenhageWillem van Meurs, mr. timmerman , gehuwd geweest met Anna Kelder, wonende te s'GravehageNalatigheid bij aflossing van hypotheek23-09-1732
De Weesmeesters de stad Dordrecht, als last en procuratie hebbende van de weesmeesters van de stad Batavia, als executeurs van het Testament van Elisabeth Anna Immens, weduwe en erfgenaam van wijlen Cornelis Taay van Wesel, in leven Schepen van Batavia en enige erfgenaam geweest van zijn vrouw Johanna van Rhee, eertijds weduwe van Antony van der Goes en als voogden over de minderjarige kinderen van Elisabeth Anna ImmensWillem van Loon eertijds luitenant in dienst van de Oost Indische Compagnie, en zijn huisvrouw Cornelia Laurententius. In 1703 keerden zij vanuit Indië terug in Nederland en zouden volgens de supplianten in Leiden wonenWillem van Loon had in 1697 in Colombo 50 rijksdaalders ontvangen van Johanna van Rhee waarvoor hij een schuldbrief dat ondertejend. Bij zijn vertrek naar Nederland kreeg hij van haar een brief mee voor haar rentmeester Willem van Ruiven (inmiddels burgemeester van Delft) met de opdracht om Willemvan Loon een bedrag van 5000 gulden te lenen. Dit bedrag ontving hij verdeeld over de periode 1703 tot 1707 met belofte van restitutie. Deze bedragen heeft hij echter niet afgelost . De supplianten verzoeken het Hof de tegenpartij te gelasten hun schuld alsnog te voldoen05-10-1719
David Baruch (ook Berrug), koopman tegenwoordig in Den HaagWillem van Lobbrecht, tegenwoordig te Den HaagTegenpartij is in Recif (Brazilië) veroordeeld tot een som, die hij in Holland zou betalen, wat na ruim twee maanden nog niet is gebeurd21-12-1654
Christiaan Hitz, wonende te AmsterdamWillem van Kleeff (Kleef) en Christiaan Moseker, eigenaren van de chocolademolen, staande en gelegen aan de Hogendijk, buiten de Haarlemmerpoort in AmsterdamBedriegelijke handelwijze, bezwaar tegen het vonnis van het Committé van Justitie in Amsterdam en confirmatoire vonnis van schepenen van Amsterdam inzake kwaade behandeling bij preparatie van chocolade met valse ingredienten21-11-1806
Hendrik van Kessel en compagnie, wonende te DordrechtWillem van Hoevendaal, zonder vaste woon of verblijfplaatsBeslag indien mogelijk op geleverde doch niet betaalde vaten en lakmoes27-05-1778
Mr. Daniel van Alphen, wonende te LeidenWillem van Hemert, Pieter Frena, executeurs testementair van het testament van Abigael Boddings, gewoond hebbend in AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 27-03-1777 inzake de verkoop van aandelen in de Engelse Oost-Indische Compagnie16-09-1777
Maria Engebregt in Den Haad verlaten huisvrouw van Willem Helst, eerder weduwe van wijlen Hercules van Loon, in zijn leven bedienaar des Goddelijken Woords in dienst van de Oost-Indische Compagnie op Kaap de Goede Hoop, en daarna gehuwd met Willem van Helot, toen opperkoopman aldaar, die door de VOC ontslagen werd, en gepatrieerd naar Holland, en die zich gevestigd in Amsterdam, daarna voor de schepenen van Amsterdam een scheiding van tafel en bed in 1720 verkregen heeftWillem van Helotde sententie van het hof van Holland van 30 juli 1722, moet nagekomen worden en de scheiding van haar huwelijk met tegenpartij en de gerechte helft van haar gemeenschappelijke boedel en nog 300 gulden 'sjaars01-06-1725
Maima van Spa, weduwe van David Grijp, Wiggert Grijp, Amos Grijp laatstgenoemde ook als erfgenaam van zijn broeder Arent Grijp, enige kinderen en erggenamen van Sara Wiggers, weduwe van Amos Grijp allen wonende te AmsterdamWillem van Hees, wonende te Oude WeteringNalatigheid in betaling van geleverde winkelwaren21-05-1749
Hermanus van Loon, wonende te s'GravenhageWillem van Gasten, wonende te DelftNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie23-09-1748
Jacob George Roeters, koopman te AmsterdamWillem van Dijk, wonende te Amsterdam, Bartholomeus Bergijk, wonende te RotterdamNalatigheid in betaling van gemaakte onkosten voor reis en verblijf naar Weimar in Saxen, waar Godfried Fritscher als vertegenwoordiger der crediteuren heen was gereisd, i.v.m. bankroet van Frans Adolph van Schernik gewoond hebbende in Amsterdamen, waarvoor suppliant een bedrag had voorgeschoten22-11-1728
Lijntje Waters, wonende te RotterdamWillem van der Most, wonende te SchiedamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-12-1755 door schepenen van Schiedam gewzen inzake defloratien, kraamkosten en alimentatie voor het kind d.d. 12-04-1755 geboren, waarvan Willem van der Most ontkent de vadar te zijn29-01-1756
Daniel Montangie als executeur van het testament van Abraham van der Heijden, samen met Maria de Trie, laatst weduwe van wijlen Abraham van der Heijden en medevoogd over haar kinderen samen met Francois Halewijn.Willem van der Lindenhet vonnis van de schepenen van Leiden dd 2 april 1722 betreffende een som gelds + interest en kosten20-04-1722
Cornelis Wammesz , wonende in het ambacht van SchipluidenWillem van der Houff, baljuw en dijkgraaf van DelflandBezwaar tegen het vonnis door de welgeboren mannen Delfland gewezen d.d. 22-09-1636 waarbij de suppliant veroordeeld wordt te getuigen in een zaak, waarin hijzelf betrokken is op beschuldeging van mishandeling van Jan Dircksz Ruijtenburch10-11-1636
Anna van der Duijn, weduwe van Willem Readt, gewezen kapitein, en erfgename van Anna Machtelt van LooWillem van der Duijn, verblijvende in Duitsland, en zijn echtgenote Deliane Maria Grijp van Valkenstein, ook erfgename van Anna Machtelt van LooUitbetaling van een aandeel in levenslange lijfrente13-12-1675
Johan Matthijs , Coenraad Smitt, kooplieden te Amsterdam, boekhouders en mede-reders van het schip genaamd "de Nicolaas"Willem van den Huevel, handelend voor Johan Willem Halterman, Jan Isacq Fremeau, handelend voor Jacob den Sombe, Dronaard van Amerongen, gehuwd met Elisabeth Claudina Tounton, voor een deel partisepanten in het gemelde schipBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil verrekening van de opbrengst en gemaakte onkosten voor reparatie aan het schip, dat gebruikt werd voor vervoer van slaven naar Suriname18-07-1771
Jan Seeuw (Zeeuw) kraammeester te AmsterdamWillem van den Bergh, wijkoper; Joris van Hasselt, equipagemeester van de Oost Indische Compagnie te AmsterdamDe tegenpartij heeft onder valse voorwendsels voor elkaar gekregen de suppliant 2 en 1/2 jaar in een beterhuis te krijgen onder toezicht van Schepenen te Amsterdam. De tegenpartij probeert dit weer te verkrijgen en is verleend mandement Comparitie met surseance. Om erger te voorkomen verzoekt suppliant het Hof om mandement penaal dat hij ook verkreeg en vervolgens appoinctement comparitie met surseance, alvorens de suppliant gehoord te hebben.00-00-1716
De Raden en Mrs. van de rekeningen der domeinen van Hollansd en West Frieslandwillem van den Bergh, notaris, sequestor in de boedel van Constantia van Hoven, weduwe van Mr. Gerard Graswinkel, rentmeester de domeinenVerzoek om rekening en verantwoording te doen i.v.m. nog te ontvangen gelden die door de rentmeester waren geind en waarvoor van den Bergh de administratie voerde01-04-1727
Adriaan Hooghop, erfgenaam van wijlen Cornelis van LakerveltWillem van den Bergh, notaris te Den HaagWegens overlijden van de procureur van de tegenpartij aanstelling van een nieuwe procureur om de zaak voort te zetten28-01-1723
Cambier en Dankerts (of Danckers?), kooplieden te Amsterdam - eisersWillem Vaasen, wonende te Rotterdam - gedaagdeVerhalen van een schuld van 4.932 guldens en 5 stuivers wegens op de 22 september 1806 verkochte en geleverde 25 matjes en 5 vaten coffie extraat (extract?) aan Willem Vaasen, die bij plechtige eed heeft verklaard, dat hij deze goederen heeft nooit gekocht of aan anderen gegeven14-12-1809
Mr.Clement van Merken, scheepmaker wonende te MedemblikWillem Swaan, wonende te Medemblik, boekhouder van het fluitschip genaamd "De Juffrouw Anna"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 18 februari 1753 door schepenen van Medemblik gewezn inzake nalatigheid van betaling voor een vergoeding bij accoord d.d ? februari 1752 afgesproken15-03-1754
Willem Stiffrij, wonende Den Haag, Pieter Stiffrij, wonende Amsterdam, Johannes Strikker, gehuwd met Johanna Stiffrij, dochter van wijlen Frans Stiffrij, samen erfgenamen van Petronella Stiffrij, weduwe van Johannus Rosenhage, Lambertus van Alphen executeur-testementairWillem Stiffrij, eerste suppliant, in zijn functie als executeur-testementairVverdeling van een legaat aan de onvindbare familie van Johannus Rozenhage, over de andere erfgenamen02-12-1779
Esaias Dalibert, Lakenkoper in de stad Dordrecht, gehuwd met Aletta van Reijne en gestelde voogd over Elisabeth van Reijne (Reijnen), allen kinderen van Hendrik van Reijnen en Aletta Franken JansdochterWillem Smith, als geinstitueerde erfgenaamvan Catharina VDe erfenis van Catharina van Reijnen22-10-1717
Esaias Dalibert, lakenkoopman in de stad Dordrecht, gehuwd met Aletta van Reijne (Reijnen) en gestelde voogd over Elisabeth van Reijne (Reijnen), allen kinderen van Hendrik van Reijnen en Aletta Franken Jansdochter.Willem Smith, als geinstitueerde erfgenaam van Catharina van Reijnen, in haar leven Weduwe en boedelhoudster eerst van Jan Berker en naderhand van Johan van Driel.de erfenis van Catharina van Reijnen22-10-1717
123...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in