Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Theodorus Winkel van der Does, arts wonende te EdamWilliam Costerus, hoofdofficier te Edam in opdracht van Jan Tierhuis,hoofdofficier te MonnickendamBezwaar tegn vonnis d.d. 17-06-1732 door schepenen van Edam gewezen inzake een boet voor onbeheerst gedrag01-10-1732
Kerkenraad van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Grijns, vroedvrouw, wonende te EnkhuizenVerzoek om in hoger beroep het abusieve vonnis d.d. 02-09-1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake weigering om onder ede getuigenis der waarheid te geven m.b.t. vaderschap04-10-1754
Christiaan Sluijter c.s. qq. allen leden van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Crijns, vroedvrouw te EnkhuizenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. september 1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen te herzien inzake de weigering het vaderschap van de predikant bekend te maken, waardoor de gemeente i.v.m. slecht kerkbezoek, finacieel schade lijdt22-11-1754
Johannes Christophoris ludeman, arts, wonende te Amsterdam als eigenaar van huis en erf binnen Amsterdam, schuin tegenover de Papenbrug, genaamd de "Vergulde Tent"Willem Vos, wonende te Amsterdam, eigenaar van het huis genaamd "de Oijevaer, gelegen aan de NieuwedijkHet beletten van doorgang tussen huizen en optrekken van bouwsels met gevolg van schade aan muren. Vonnis ten nadele van suppliant d.d. 22-03-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen13-05-1740
Rebecca Beurs (Beuns), huisvrouw van Willem Vleertman, wonende te AmsterdamWillem VleermanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 05-07-1726 inzake echtscheiding en alimentatie09-07-1726
Frederik Kreuger, wonende te AmsterdamWillem Gerrit Salomonsz Dedel, hoofdofficier der stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 17-07-1778 inzake boete wegens toegebracht letsel02-11-1778
Quirina van Dam, weduwe van Leonard van Sonsbeecq, wonende te Ooltgensplaat, erfgename van haar overleden zuster Leonora van Dam, weduwnaar Jacob Gijblant, gedaagdeVier zonen van en erfgenamen van Aren Corneliss Witte, hun overleden vader, eisersbezwaar tegn vonnis van het collegie van baljuw en leenmannen van Voorne d.d. 12-08-1723, betreffende het te niet doen van een vonnis van schepenen van Oudeland inzake een betaling van ruim 316,- gulden en de kosten van beide processen08-09-1723
Philips van der Giessen, koopman te AmsterdamTheodore Rijswijk, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 30-01-1722 inzake valuta verlies bij aankoop van wisselbrieven26-01-1723
Mr. Daniël, Schepen en Raad van Amsterdam, als Erfmaarschalk en eigenaar van de koptienden in GooilandSophia van Wickevoort c.sBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Naarden d.d. 24-04-1730 gewezen inzake onwilligheid in volledige betaling van koptienden i.p.v. de helft16-03-1731
François Adriaan Veldkamp, wonende te Amsterdam, gewoond hebbende te HaarlemSimon Knol, koopman te Rottredam, gehuwd met Catharina Veldkamp dochter van de suppliant, walzan de Tombe, executeur testementair over de boedel van Gerrit Versluijs en Catharina BossuVerzoek om het appoinctement d.d. 1-09-1768 door schepenen van Haarlem, i.v.m. onder curatele stelling van de persoon en goederen van de suppliant, in hoger beroep te herzien29-10-1768
Cornelia van der Sprang, weduwe van Cornelis Warneke, wonende te AmsterdamRebeca Grave, echtgenote van Johannes Henricus Geels, wonende te AmsterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 15 juli door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een lening te herzien30-08-1785
Joseph Emanuel alias Isaacq Sulqua AbrabanelRabecca Abrabanel, gescheiden vrouw van suppliantBezwaar tegen vonnis d.d.27-04-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het arrest dat zijn gewezen echtgenote tegen hem had aangespannen in verband met een te vorderen bedrag ad, 84.000,- gulden + interest vanaf de scheidings datum, waardoor zijn goederen zouden worden verhypotheceerd en waarop zij recht meende te hebben i.v.m. op huwelijkse voorwaarden gesloten huwelijk13-02-1732
Maria Cornelis van der Marel, gehuwd met Pieter Heemskerk landbouwer te Wateringen, met haar moeder Lijsbeth Leendertsz Middelhuijsen, weduwe van Cornelis van der Marel en haar broer Jan Cornelis van der MarelPieter van HeemskerkNa opnamen van suppliante in een verbeterhuis i.v.m. drankmisbruik, wil Pieter Heemskerk na haat herstel deze situatie niet ongedaan maken en kijkt in het geheel niet meer na haar om. schepenen van Wateringen beslissen 15-04-1745 ook ten nadele van suppliante in opheffing van opname12-05-1745
Cornelis Edenburg, winkelier te AlkmaarPieter van der Nollen, Gerrit van Spaan, crediteuren van suppliantBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Alkmaar gewezen d.d. 23-03-1779, waarbij suppliant in hechtenis moet worden genomen en zijn voorstel om tot een schikking met de crediteuren te komen werd verworpen17-05-1779
Dirk Post, wonende te OudshoornPieter van der Bosch, wonende te OudshoornVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 20-03-1755 door schepenen van Oudshoorn en Gnephoek en het vonnis d.d. 17-07-1755 door de baljuw en mannen van Rijnland gewezen inzake geschil over een transportbrief, te herzien27-07-1756
Paulus Benelle, gehuwd met Anna Divera Kick, enige nagelaten kleindochter en erfgename van Daniël Kick, raad en vroedschap te AmsterdamPieter Schout Muijlman, Johannes Plantinus, Abraham manschot en Hendrik van Utrecht als executeur testementair van Daniël Kick en voogden ovet Gerard Hasselaer Nicolaeszoon, minderjarige zoon van Anna Divera KickGeschil bij afwikkeling van de nalatenschap, waarbij d.d. 16-1-1749 door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen ten nadele van supplianten28-01-1749
Catarina van der Velden, eerst weduwe en erfgename van Johan Crooswijck, later weduwe van Wigboldus Belcampius, wonende te BriellePieter Ploos van Amstel, notaris en procureur te BrieeleBezwaar tegn vonnis van burgemeester en schepenen van Brielle d.d. 02-12-1728 in cas preferentie04-01-1729
Pieter van Sontelande, schout te OostzaanPieter Pietersz Decker, voogd van Cornelis (ook genoemd Claes) Jansz Brechtis (ook genoemd Brechtes)Bezwaar tegen een vonnis van schepenen van Oostzaan d.d.14-12-1639 inzake betaling van een obligatie, daterend van 10-04-1636, betreffende een lening van 64 ponden à 40 groten, aangegaan door Brechtis (Brechtes)19-07-1640
Jan Leenderse van Nierop, wonende te RijswijkPieter Leenderse van Nierop, broer van de suppliant wonende te RijswijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-08-1731 door schepenen van Rijswijk gewezen inzake verrekening van verdiend loon van gedaagde en geleverde turf aan gedaagde28-09-1731
Mozes Henriques Coelho, koopman te Amsterdam, als gemachtigde optredend voor Zara Correa, weduwe van Isaac Correa, gewoond hebbende te LondenPieter Horens, Neercassel den Jongen, W, van Cooijmans, Henric Luden en Zonen, Johan allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d.. .., door schepenen van Amnsterdam gewezen inzake te niet doen van het vonnis d.d. 29 maart 1750 door commissarissen van de kamer van assurantien en averijen te Amsterdam gewezen08-08-1752
Wiggert van der Hoeff, koopman wonende te AmsterdamPhilip Salomon Cohen, wonende te AmsterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 15-11-1757 door schepenen van Amsterdam gewezen. inzake levering van tabak, te herzien23-02-1758
Thomas Meijer, koopman te AmsterdamPaulus van Rhijn, schipperSchade geleden aan gewicht bij vervoer van cacao van Curaçao naar Amsterdam. Commissarissen van zeezaken te Amsterdam stellen bij vonnis d.d. 15-12-1745 de schipper aansprakelijk voor geleden schade. Door schepenen van Amsterdam wordt echter bij vonnis d.d. 25-01-1747 ten nadele van suppliant in deze zaak beslist21-02-1747
Gebroeders Christoffes en Cie, kooplieden te AmsterdamPaulus van Driest, Jan Wies, Hendrik Nieuwlandt, assuradeurs te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 24-01-1770, door schepenen door schepenen van Amsterdam gewezen inzake opgelopen averij aan het schip, genaamd "Mercurius" te herzien05-03-1770
Pieter Pama, koopman in tabak te AmsterdamOverlieden van het waagdragersgilde te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een boete wegens opslag van goederen door onvrijen, inplaats van door waagdragers van het gilde24-02-1775
Hendrik broekman, arts, wonende te Rotterdam, gehuwd met Elisabeth Groenewout, Dochter van Adriana van Brandwijk, weduwe van Hendrik PhoonsenOverige erfgenamen van Hendrik PhoonsenBij testament waren na beider overlijden de erfgenamen van testateur en testatrice gelijkelijk gerechtigd tot de nalatenschap.Testatrice heeft na het overlijden van haar man bij de suppliant in gewoond en volledige verzorging genoten. Suppliant wil gemaakte kosten hiervoor in rekening brengen wat op moeilijkheden stuit. Vonnis gewezen voor schepenen van Rotterdam d.d. 13-09-1742 viel ten nadele van suppliant uit30-07-1743
Jan van der Waal nom, ux.wonende te Geervliet gehuwd met Magteltje Egberts van ZaarloosNelletje Meeldijk, wonende te Simonshaven weuwe en erfgename van Willem Janse Schuddebeurs, wedunar van Lijsbet Egbert van ZaarloosVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 16-09-1762 door schepenen van Simonshaven en Schuddebeurs gewezen inzake geschil over de afhandeling van de nalatenschap van Willem Janse Schuddebeurs en Lijsbet Egberts van Zaarloos, te herzien27-10-1762
Pieter Balgúerie, koopman te Amsterdam, last en procutatie hebbende van E. B Cameen, Johan P. Henblein en Abraham Grel, kooplui te StockholmN. van Pietsen en N. Schroder, kooplui te StockholmBezwaar tegen een vonnis d.d. 29-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een som gelds15-02-1723
Johan Willem Bertrand, notaris en procureur te Delf voor Bastiaen Andriesz Pikeman voor i/4 deel erfgenaam van Catharina van AkenMr. Willem Vlaerdingerwout en Michiel Poortermans als executeurs en voogden aangesteld over de minderjarige erfgenamenGeschil over inzage in de rekening en uitkereing van zijn erfdeel19-11-1748
Jacob Claas Poldervaart, Zacharias van der Thangh, wonende te EsselijkerwoudeMr. Theodorus van der Aas de Sterke, wonende te Leiden, baljuw van Esselijkerwoude, en Heer Jacobs van deBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1755 door schepenen van Esselijkerwoude gewezen inzake ten onrechte in rekening gebrachte kosten04-07-1755
Gerrit van der Hoep, Jacob Heijnoort qq, wonende te WoubruggeMr. Theodorus van der Aar de SterkeVerzoek om in hoger beroep het afgewezen verzoek, om het huisvuil aan de meest biedende te mogen verpachten, te herzien02-07-1762
Geertruijda Winter, weduwe van Mr. Jan de Dieu,secretaris van de BeemsterMr. Ludovicus Daniël de Dieu, zoon van de suppliant curatoren: Mr. Casparus Beets, Jacobus van SteenbergenVvvverzoek om in hoger beroep het mandament og appel d.d. 31-10-1769 door schepenen van Amsterdam uitgegeven inzake zogenaamd slecht gedrag en curatele over de suppliant, te herzien04-12-1769
Jan Reaal, Heer van Vreeland, oud schepen van Amsterdam en bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMr. Jan Six, heer van Hillegom en Vromade, mede burgemeester van AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 13-03 1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake weigering van inzage in de rekening en verantwoording van het huis "Den Witten Hondt" of genaamd "'t Wapen van Overijsel" komende uit de nalatenschap van Jacob Hoven van Zijl, Heer van Amelissvaart. De inkomsten daarvan moesten bij codicillaire dispositie ten goede komen aan behoeftige vrienden. Mr. Jan Six, zoon en enige erfgenaam van burgemeester Willem Six die met enige anderen personen daarover de administratie had gevoerd, blijft echter in gebreke16-04-1736
Sjerp Imkes, wonende buiten BovenkarspelMr. Jacob van den Ramhorst, schout van Grootebroek R : O :Verzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 29-11-1756 door schepenen van Grootebroek gewezen inzake het niet bevoegd opleggen tot betaling van een bedrag ad. 400,- gulden28-12-1756
Mr. Samuël van Stuls, schepen van Delft wonende te Breda, gehuwd met Cornelia van Beaumondt, als executeurs testementair van Bartha Johanna van Dam, grootmoeder van Mr. Simon Bogaert, zoon van Cornelia Beaumondt en Willem Carel BogaertMr. Francois Bogert, Mr. Willem van der Lelij, curatoren over de boedel van Mr. Simon Bogaert, zoon uit een eerder huwelijk van suppliants vrouwGeschil over aflossing van het restant van een opgenomen bedrag bij de bank door Mr. Simon Bogaert20-11-1753
Anthonij Patras c:s:Mr. Adraan Isaac ValkenierVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 04-07-1759 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake annulering van gemaakte afspraken on opheffing van het arrest op goederen van Adriaan Valkenier d.d. 17-06-1743 te herzien21-08-1759
David van Taarling, wonende te Amsterdam, gedaagdeMetta Pollius,weduwe van Willem Redogh, eiserBezwaar tegen schepenen van Amsterdam .d.d 17-11-1723 in een niet genoemde zaak, waarbij aan beide partijen hun eis en conclusie is ontzegd, maar aan suppliant niet de kosten17-12-1723
Elisabeth van Rhee, wonende te RotterdamMatthijs Hagendoorn, slager te RotterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis, d.d. 26-03-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen, inzake een poging om het huwelijk van Hendrik Hagendoorn, zoon van Matthijs met slinkse middelen te voorkomen27-05-1754
Antonia Willingh, wonwende te Leijden, huisvrouw van Mattheus de BunjeMattheus de BunjeBezwaar tegen voonis van Leijden d.d. 4-07-1732 inzake het onterecht uitgeven respetievelijk verkopen van onder huwelijkse voorwaarden ingebrachte gelden en goederen15-01-1733
Mathijs Coenraetse, echtgenoot van Jannetje Verburg en andere voor 4/5 deel erfgenamen van Lijsbeth Janse leemput allen wonende te Rotterdam, eisersMaria, Jan en Alida Leemput, erfgenamen van Hendrick Janse Leemput, gedaagdenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-04-1723 inzake het eigendomsrecht op 2 campen land of blekerijen, een woonhuis, erf en spoelhuis05-07-1723
Evert van Engelen, oud schepen van WeespMaria Jans Hertogs en twee andere executeurs van de boedel van wijlen Cornelis DrosthangenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Weesp d.d. 1-11-1729, waarin hij alleen zijn zaak wint, mits hij onder ede verklaart dat hij ten tide van de eerste huurbetaling niet wist, dat door hem gehuurde land kleiner was dan opgegeven25-11-1729
Engbert Huijgens c:s: qqMargaretta Juta, weduwe van Pieter GrimVerzoek om in hoger beroep het vonnis d..d. 27-09-1774 door schepenen van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de VrijeGeer, gewezen inzake een frauduleuze huurschuld te herzien14-10-1774
Adriaan van Nispen, nu timmerman, wonende te delftMargaretha BeukelmanHet verbreken van trouwbeloften, waarbij door schepenen van Delft d.d. 25-07-1744 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen12-10-1744
Jan Akkerman Harge, procureur wonende te Callantsoog zaakwaarnemer voor de belanghebbenden in de lading van het schip genaamd de "de jonge Willem" dat in december 1747 te Callantsoog verongelukteLouris Botter, wonende te SchagenNa het gewezen vonnis voor het gerecht van Schagen betreffende een zaak tussen Harge en Botter d.d. 19-02-1748 nu verzoek deze zaak te herzien01-03-1748
Pieter du Peirou, koopman te AmsterdamLouis Renard, eveneens koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 19-11-1723 betreffende een transactie van 9900,- gulden in de eerste subscriptie van de Westindische Compagnie30-11-1723
Jacques Ferrand, wonende te AmsterdamLoos en Breitenfeld, kooplieden te AmsterdamNalatigheid bij voldoening van een wisselbrief waarbij door schepenen van Amsterdam d.d. 26-08-1744 ten nadele van de suppliant vonnis was gewezen18-11-1744
Jacobus, Jan, geesje en Jacomina Warnars, kinderen van Gerrit Warnars. Aan laatstgenoemde legateerde Gerrit Barends ten Broeke een bedrag van 2300.- gulden aan wie diit onder fideicommis uit de nalatenschap van Sara ter Haar, weduwe van Jan Kist toekwamLijsbeth van Keulen, weduwe en zich Kwalificerende als medeérfgename van Gerrit Barends te Broeke en zeggende de moeder te zijn diens zoon Jan te BroekeBezwaar tegen gewezen vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 12-07-1742, vermoedelijk de erfenis betreffend27-07-1742
Willem de Graeff, substituut secretaris van den Briel, mede-reder en portionaris in Gaffelschuit de Hoop en andere mede-reders en eigenaren van de Hoop, gedaagden en gevoegdenLeunis Colaard de Raad, gewezen stuurman op de Hoop, eiserBezwaar tegen vonnis van schepenen van den Briel d.d. 03-06-1723 inzake een bedrag van ruim 128,- gulden in een ongenoemde zaak
Willem Verboom, gehuwd met Neeltje van Leeuwen, eerder weduwe van Jan Mulder wonende te Noord WaddinxveenKlaas van Stavel, wonende te Noord WaddinxveenVerzoek om in hoger beroep het pppoinctement, zonder datum, door schepenen van Noord Waddinxveen afgewezen i.v.m.weigering om Pro Deo te mogen procederen te herzien08-07-1787
Frederik, Graaf van Gronsvelt Diepenbrock, vrijheer van Empel etc, Heer van Werkendam, Werken en Endegeest etc, wonendete s'GravenhageJustus Frans Kip, aangesteld als rentmeester over de vrije heerlijkheden Oegstgeest en PoelgeestKip heeft aan Pieter Slobbe 200 roeden land verhuurd zonder daarvoor een geldige huurcedule op te maken. Deze was dooor suppliant niet gezien of ondertekend. Waarop Slobbe Kip heeft doen dagvaarden voor schepenen van Oegstgeest en Poelgeest. Later werd een geldige huurcedule opgemaakt maar deze werd door slobbbe geweigerd. Suppliant maakt nu bezwaar tegen gewezen vonnis d.d. 31-10-1752 waarbij Kip werd aansprakelijk gesteld voor de kosten van het proces26-11-1742
Pieter Mijtermolen, wonende te AmsterdamJosua Emanuel KalkarBezwaar tegen het vonnis d.d. 25-03-1728 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een gedeelte van geleverde thee13-04-1728
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in