Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Catharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen06-10-1727
Anna Catharina Smith, wonende te Amsterdam, dochter van Diederik Smith, koopman te AmsterdamWillm van der KeereVerbreking van trouw beloften en verzoek om teruggave van brieven20-12-1754
Maima van Spa, weduwe van David Grijp, Wiggert Grijp, Amos Grijp laatstgenoemde ook als erfgenaam van zijn broeder Arent Grijp, enige kinderen en erggenamen van Sara Wiggers, weduwe van Amos Grijp allen wonende te AmsterdamWillem van Hees, wonende te Oude WeteringNalatigheid in betaling van geleverde winkelwaren21-05-1749
Hermanus van Loon, wonende te s'GravenhageWillem van Gasten, wonende te DelftNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie23-09-1748
Jacob George Roeters, koopman te AmsterdamWillem van Dijk, wonende te Amsterdam, Bartholomeus Bergijk, wonende te RotterdamNalatigheid in betaling van gemaakte onkosten voor reis en verblijf naar Weimar in Saxen, waar Godfried Fritscher als vertegenwoordiger der crediteuren heen was gereisd, i.v.m. bankroet van Frans Adolph van Schernik gewoond hebbende in Amsterdamen, waarvoor suppliant een bedrag had voorgeschoten22-11-1728
De Raden en Mrs. van de rekeningen der domeinen van Hollansd en West Frieslandwillem van den Bergh, notaris, sequestor in de boedel van Constantia van Hoven, weduwe van Mr. Gerard Graswinkel, rentmeester de domeinenVerzoek om rekening en verantwoording te doen i.v.m. nog te ontvangen gelden die door de rentmeester waren geind en waarvoor van den Bergh de administratie voerde01-04-1727
Pedro de Diependaal, te AmsterdamWillem Smit, Johan Donraat en Pedro Rogiers en later eventueel weduwe Dirk EnteUitbetalen van wisselbrief17-03-1723
Susanna Ignatia van Schume, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermaker, thesaurier en rentmeester der domeinen en voogdes over haar minderjarige kinderenWillem Kersseboom, commies van de rekenkamer te s'GravenhageJan Franse, wonende te AmsterdamNalatigheid in voldoening van twee wisselbrieven23-10-1748
Leendert van der Valk, koopman te s'GravenhageWillem Kersseboom en Jan FranseNalatigheid in aflossen van een wisselbrief31-05-1748
Jacob van Hattum, notaris te s'Gravenhage en Hendrik van Salin, procureur, als executeurs testemetair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Jacoba Stuckerrus, weduwe van Adriaan HaaksWillem Kaiser, gewezen secretaris van NieuwehoornNalatigheid in aflossing van geleend geld onder hypotheek03-07-1727
Adriaan Moetjens, boekverkoper te 's GravenhageWillem Hendrik Hop, Pieter de Graaf, Daniel en Pieter Nijman, Nicolaas Veenendaal, Jean Jacques Duval, Joannes van Duuren, Jean Neauline, Fredrik Boucquet en Otto van TholGeschil over betaling van onkosten ontstaan door proces van enkele crediteuren. De meeste andere crediteuren waren accoord gegaan om uit de opbrengst van de inventaris hun tegoed te verkrijgen. Zij weigeren nu echter om in dezekosten te delen28-09-1750
Kornelis van der Hoop, baljuw van LekWillem Groenewoud, wonende te Oudekerk op de IJsselNalatigheid in aflossing van een lening12-03-1742
Annetje Koenen Oostdam, weduwe van Jan Pieterse 's Gravendijk, wonende te NoordwijkerhoutWillem en Pieter van Leeuwen, als erfgenamen van Dirk Koenen Oostdam en Grietje Hendriks van LeeuwenHet niet nakomen van testementair vastgelegde afspraken, waarbij voor de verzorging en onderhoud van suppliante moest worden ingestaan10-93-1751
Willem Hoff, wonende te Amsterdam, als zaakwaarnemenr voor Catharina en Anna Ismark, kinderen van Paulus Ismark en Catharina Kramer, Pieter Reman i.p.v.Jan Swaan voor Cornelis, Michiel, en Vastrik Sinklaar, als regenten van het Aalmoezeniers en Burgerweeshuis. Genoemde kinderen waren de enige broeders en zusters kleinkinderen van Gerrit Ismark en Anna BandoerWillem de Hoet, Cornelis Verheul en Arent Wagemans, allen wonende te Amsterdam als executeur testementair in de boedel van Gerrit Ismark gehuwd met Anna BandoerGevraagd om levering van staat en inventaris van de boedel van Gerrit Ismark en Anna Bandoer alsmede alle brieven charters en papieren28-10-1750
Cornelia Ravesteijn, weduwe van Andreas Jongereus, wonende te RotterdamWillem Cras, wonende te Leiden en de weesmeesters van Leiden als zijn voogdenHet niet nakomen van ondeling gesloten trouwbeloften18-03-1732
Jean George Herbst, cassier van Zijn Majesteit van Groot Brittannië, met procuratie van Willem Baron van Hamersteijn, Hannovers edelmanWillem Caclemeij, Procureur voor het Hof van Holland, curator ad litus over de uit de gevangenpoort ontsnapte David Flotard en Charles Grongnet, fransman, verblijvende te AmsterdamZeer ingewikkelde zwendel met een obligatie van 10.000,- gulden03-09-1723
Dina Vockestaard, weduwe van Mr. Gerard de Mient, griffier van LeidenWillem BrooksNalatigheid in aflossing van een hypotheek05-02-1725
Barent van Asperen, geboren beijerus, bode van StreefkerkWillem Ariense Swijnenburg, gehuwd met Lijsbet Cornelisse Croeftam en Bastiaan Ariense SwijnenburgSuppliant en Bastiaan Ariense Swijnenburgh zijn beiden benoemd als voogden over de minderjarige erfgenamen van Neeltje Cornelisse de Haan, weduwe van Cornelis Croeftam overleden juli 1740 en moeder van Lijsbet Cornelisse Croeftam, zijn na de dood van de testatrice niet bereid om een behoorlijke staat en inventaris van de boedel op te maken01-11-1740
Mr. Jan van Dijksloot, baljuw van Hazerswoude c.s. q.q als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Cornelis van der GoesWilhem Cramers, wonende te Middelburg, administrateur over de goederen van Cornelis van der GoesVerzoek om levering van behoorlijke rekening en verantwoording van gevoerde en overgifte van waardepapieren11-09-1727
Eduard van Velsen, notaris en rentmeester in den Haag, en Thirrij Reijnard, klerk op de griffie van dit Hof, executeurs testementair van Anna Gorcum, weduwe van Cornelis Duvelaar, gewezen predikant de Waalse gemeente te Middelburg en voogden over haar innocente enige , zoon en erfgenaamWeesmeesters van Middelburg en ZeelandWeigering door de weesmeesters van Middelburg om twee rente brieven van samen 400,- gulden per jaar, een obligatie van 100 pond Vlaams en eventuele andere , tot de boedl behorende goederen, goederen aan de executeurs over te dragen15-10-1723
Rijk van den Broek, koopman te Leiden, in opdracht van Abraham Eijken Govertsz en jacob Pijpen, gehuwd met Maria Eijken en voor Abraham Eijken, wonende te Leiden, kinderen van Govert en Cornelis Eijken, allen erfgenamen ab intestato van Johannes Stolk overleden 1735 te BrielleWeesmeesters van BrielleVerzoek om rekening en verantwoording van de administratie en het beheer van de nalateschap van Johannes van Stolk, die zij tot zich genomen hadden daar er geen testementair dispositie aanwezig was25-12-1736
Mr. Willem van der Lelij, raad in de vroedschap te Delft, Joris Geesteranus, notaris te Delft, als curatoren over de persoon en goederen van Nicolaas van StrijenWeesmeesters van AmsterdamVerzoek om de goederen berustende onder beheer van de weesmeesters en komemde uiteindelijk uit de boedel van Isaac Gerard vrij te maken18-07-1747
Jan in Barent ten Ellevelt c:s:Weeskamer van LeidenNalatigheid in uitvoering van gemaakte afspraken betreffende obligatie, komende uit de nalatenschap van Maria Broekhuis weduwe van Arie Brederode, gewoond en overleden te Leiden18-11-1748
Mr. Lucas Pompejus Occo, Nicolaas Creagh, verzoegers van het Rooms Katholieke oude armen Comtoir te AmsterdamWeeskamer van AlkmaarBezwaar tegen het afdragen van 8000.- gulden als legaat geschonken aan het Rooms Katholieke Oude Armen Comtoir te Amsterdam23-03-1753
Pieter van LelijveltWaling van RijnNalatigheid in aflossing van een obligatie14-11-1742
Nicolaas BrouwerTjaart Bakker, schout en secretaris van KoudekerkeNalatigheid in betaling van lening19-07-1745
Anna Margatetha More, weduwe van Jan van den Bosch,resident van de Hoog Mogende Heren staten GeneraalThomas van den Bosch, wonende te Amsterdam, voogd over de kinderen van Jan van den Bosch en supplianteOnenigheid over het nakomen van de huwelijkse voorwaarden en de bepalingen van het testament van Jan van den Bosch27-08-1726
Sara van Lennip, weduwe van wijlen Jacob Feijtana, wonende te AmsterdamThomas Hoope, executeur van het testament van wijlen Jan van Lennip, Sara's vaderNalatigheid in rekening en verantwoording over de periode 1-11-1736 tot 1-05-1737 m.b.t. het huis aan de Nieuwegraft te Huisterdam, dat aan de testateur heeft toebehoord04-10-1737
Catharina van der Driessche, weduwe van Jan van der Velde, wonende te Gent, koopvrouwTheresia Leeuweriks, weduwe van Jan le Pla en meerdere inwoners te RotterdamSuppliante wil zich in Rotterdam vestigen om handel te drijven wat haar door lasterlijke inlichtingen onmogelijk wordt gemaakt. Deze inlichtingen moeten nu onder ede worden bevestigd of ontkend14-09-1735
Maria van Schouwen, weduwe en boedelhoudster van Jan Beverangen wonende te Gouda en borgstaande voor Jacobus BiesenbroekTheodorus Zwartsenburg, gehuwd met Catharina Beverangen, weduwe en boedelhoudster van jacobus BiesenbroekVerzoek om verbod op verkoop van goederen uit de nalatenschap van Jacobus Biesenbroek en opheffing van borgtocht aan Cornelis Boon i.v.m. 2 leningen van resp. 1000.- en 6000.- gulden13-04-1753
Abrham Douglas, voor zoon van Abraham Douglas, gewezen opperkoopman te Malakka, en eerste raad en Directeur Genraal van Nederlands IndiëTheodorus Rijswijk, oud schepen van Amsterdam, Jan Davids van Mansdalen, wonende te Amsterdam, en Johanna van Breugel, weduwe uit het tweede huwelijk van de oude Abraham Douglas en eerder weduwe van Tobias Hardekop, wonende te Voorburg, benevens de curatoren aangesteld over Jan Abel DouglasOnenigheid over het uitkeren van de nalatenschap van de oude Abraham Douglas23-10-1726
Leendert Jacobse van der Veen, Caatje Pieters, weduwe van Jan Groen, beiden wonende te Ketelt'Gerecht van KetelTegenwerking bij het verzoek hun huwelijk te laten voltrekken19-07-1731
Joachim Frederik Schlieman, arts wonende te Zaandam voor zichzelf en als geinstitueerde erfgenaam van zijn overleden vrouw Johanna Susanna SmitsbergenSusanna Petrina Stephanie, weduwe van Paulus Smitsbergen, suppliants schoonmoeder, wonende te LeidenNalatigheid bij aflossing van een obligatie25-01-1751
Gerard van Asten , als rentmeester van Carel Joseph d'Overschie, Baron van 't Roomse Keizerrijk Borggraat van Heulle, Vrijheer van Baartwijk en 't Klinkerland Heer van Bierges Wilbeeque etc etcStijntje verduijn, weduwe van Jacob Gerritse Hogervorst en Goverd Goverse van Ankeren, haar zoonNalatigheid in voldoening van huur, verponding molen en sluisgeld over de huur van 3 morgen, 300 roeden weiland gelegen in het Hof van Delft, in de Wippolder bij Noordhoorn, zijnde onvrij Hofland25-04-1741
Margareta van der Elst, weduwe en erfgenaam van Leonard van Ophonen, gewezen brouwer te DelftSteven Kreethuijsen, wonende te SchiedamRestitutie van een bedrag van 150,- gulden, teveel betaald voor een partij graan20-07-1724
Deliana Verbrugge, met haar moeder Petronella van Nierop, weduwe van Dirk Verbrugge, wonende te RotterdamSimon van Maale, met zijn ouders Jacob van Maale, koopman in wijnen, en zijn vrouwNalatigheid in het nakomen van trouwbeloften25-07-1743
Johanna Pax, weduwe en enige universele erfgename van Benhardus Ruijmgaar, wonende te Heusden, Benhardus Ruijmgaar is de zoon van Simon Ruijmgaar en Elisabeth FutsSimon RuijmgaarAls voogd heeft Simon Ruijmgaar zijn zoon al ten onrechte benadeeld bij het toekennen van zijn moederlijk erfdeel. Na het overlijden van haar man verzoekt suppliante nu om overlevering van 3 acten en staat en inventaris van alle bescheiden31-07-1748
Hermanus van Caam, deurwaarder te LeusdenSimon Lodewijk van de Poll, commies te LeusenNalatigheid bij aflossing van een obligatie11-04-1741
Agatha van der Geer, weuwe van Bastiaan van Noten, incas. ,kooplieden incas te HaastrechtSijmon Ghijse, burgemeester van SchiedamNalatigheid in betaling van restantbedrag over geleverd zeildoek door tussenkomst van Witte Allewijnsz Koning, zeilmaker te Schiedam later rotterdam geleverd11-05-1725
Adriaan Jan Bartholotti van den Heuvel, Heer van Rijnenburgh en diverse familieleden, allen erfgenamen van wijlen Geertruijd Dorothea van Golsteijn, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Baptista Bartholotti van den Heuvel ect.Siewert de VriesAchterstallige pacht over 2 perceelen land in de Bijlermeer01-11-1724
Vrank Claaszoon Romeijn, wonende te Nootdorp, Cornelis Claaszoon Romeijn, wonende te Voorschoten kinderen en erfgenamen van Claas Leenderts Romeijn gewoond hebbende te DelftGauwSchrevel MiddelhuijsenMr. Johan de Bie inmiddels overleden heeft 2 morgen land verhijpothekeerd,aan Claas Leendertse Romeijn en in gebruik bij Schrevel Middelhuijsen, wat de supplianten nu willen verkopen25-03-1749
Arij Aertsen Samson, Veenman , wonende te AarlanderveenSchout, secretaris en schepenen van Aarlanderveen en anderenTegenwerking bij overdracht van landerijen i.v.m. vermeende schuld van suppliant aan Willem Eijkhout, ambachtsbewaarder van Aarlanderveen11-06-1743
Johannes Coijman, Mr. timmerman te HeusdenSchout, burgemeester en heemraden van Heesbeen en AalborgNalatigheid in betaling van aangenomen werk betrffende het maken van een brug voor de somma van 340.- gulden28-06-1748
Aletta Cambur en vier andere, ,nameelijk leden van de familie CamburSchout en schepenen van NootdorpWeigering om te staan over het tranport van een vogelkooi29-11-1723
Cornelis Jacobse van Veen, landbouwer te KalslagenSchout en schepenen van Nieuwveen en UiterbuurtGeschil bij verkoop van huis i.v.m. de opbrengst waarvan de genoemde schepenen eisen dat deze op de secretarie moet blijven waarmee suppliant geen genoegen neemt02-05-1749
Hillebrand van der Wild, wonende te StompwijkSchout en schepenen van NieuweveenTegenwerking bij overdracht van huis, erf en tuin aan Willem Looijen10-01-1732
Rockus Stougje, kerkmeester van Oud HeijnenoordtSchout en schepenen van Mijnsherenland en van MoerkerkenZonder toestemming afgraven van een stuk land aan de kerk behorend, zonder daarvoor de grondprijs en de belastingen te betalen06-09-1743
Jan Albertse van de Velde, wonende tussen Haarlem en Leiden en ook gewoond hebbende te HeemstedeSchout en schepenen van HeemstedeWeigering om zich weer in Heemstede te mogen vestigen alhouwel schout en schepenen zich d.d. 01-04-1722 borg hadden gesteld, indien nodig het gezin weer te huisvesten28-04-1727
Eleonara Maria Hoijnck van Papendrecht, weduwe van Johan van Klinkhoven, wonende te PapendrechtSchout en schepenen en secretaris van KorendijkOngenoegen over betaling van verschuldigd pondgeld na de koop van woning en land gelegen in de polder van Eendraght onder de Korendijck (zie 51) i.v.m. in gebreke blijven van het gerecht van de korendijck26-10-1731
Pieter Jacobus van der Hoorn, Cornelis Korne Kroft, c.s.allen inwoners en ingelanden van Ter HaarSchout en ambachtsbewaarder van Ter HaarVerzoek om authhentieke copien van de laats gesloten rekeningen van de verpondingen ect01-03-1752
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in