Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
4048 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4048 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Catharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen06-10-1727
Henrick Aertsz du Sijns, met procuratie van de erfgenamen van wijlen Willem Dashorst, samen crediteuren van de erfgenamen van Adriaan van Herwijnen en Oeiken Barentsdr, echteliedenZeger Adriaenz van Herwijnen, wonende te Waardhuizen in het land van Altena, zoon van Adriaan van Herwijnen en van Oeiken BarentsdrBetaling over achterstallige pacht van 1635 tot 1643 met rente de penning 1618-09-1643
Cornelia Martina en Barendina van den Berg, enige erfgenaam van hun zuster Debora van den Berg, weduwe en erfgename van carel appelbloem, later gehuwd met Zacharias van LehenZacharias LehenHet zich niet houden aan afspraken bij huwelijkse voorwaarden opgesteld en zodoend werden de supplianten benadeeld03-08-1731
Nicolaas Kiere, wonende te AmsterdamZacharias Handler, makelaar te AmsterdamHoger beroep tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 15-10-1778 inzake het niet betalen van geleverde goederen05-11-1778
Michiel Bruijningh, raad en vroedschap van Amsterdam, gemachtigde van Martinus van Barneveld gehuwd met Geertruijda Bruiningh, zuster van de suppliant, erven ab. intestato van Mr. François Bruijningh, gewoond hebbend te AmsterdamZacharias BaruchBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1767 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over een contract, m.b,t. loten , waarvan suppliant onkundig is en bewijs wil hebben op de handtekening onder het contract van Mr. François Bruijning wel authentiek is12-10-1767
Cristina van Oijen, geassisteerd met haar vader Arien van Oijen, wonende te Asperen, eiserWouter van Someren, gedaagdeBezwaar tegen vonnis van het Gerecht van Asperen d.d. 17.11-1723 inzake een som van 500,- gulden voor het verbreken van trouwbeloften, vergoeding voor de floratie en kraamkosten voor het kind15-12-1723
Matheus Eijssing, makelaar te AmsterdamWouter Straalen, wonende te GoudaVonnis gewezen door schepenen van Gouda d.d. 9-12-1750 waarbij geschil ontstaat over al dan niet ontvangen geldbedrag31-12-1750
Neeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen15-08-1623
Cornelis Timmers. wonende te Lage ZwaluweWouter de Beer, wonende te Lage ZwaluweBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 maart 1753 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake vermeende koop van huis, schuur , hof en erf01-05-1753
Nicolaas Freher jr. wonende te Amsterdam, Nicolaas Freher sr. wonende te AmsterdamWinser en Co., te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-03-1771 door scheepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een oblgatie23-04-1771
Anna Catharina Smith, wonende te Amsterdam, dochter van Diederik Smith, koopman te AmsterdamWillm van der KeereVerbreking van trouw beloften en verzoek om teruggave van brieven20-12-1754
Mr. Grard Bicker van Swieten, heer van Swieten Raad en commissaris van Amsterdam, gedaagdeWilliam van den Bergh de Jonge, makelaar, eiserBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Amsterdam d.d. 28-10-1723 uitgesproken 30 oktober waarbij suppliant wordt veroordeeld tot betaling van 827,- gulden wegens vverdiende courtage26-11-1723
Theodorus Winkel van der Does, arts wonende te EdamWilliam Costerus, hoofdofficier te Edam in opdracht van Jan Tierhuis,hoofdofficier te MonnickendamBezwaar tegn vonnis d.d. 17-06-1732 door schepenen van Edam gewezen inzake een boet voor onbeheerst gedrag01-10-1732
Maertgen Adriaansdr, weduwe van Jacob Cornelisz BoonWillhem Melchiorsz Welhouch, wonende te SchiedamOnenigheid over de verdeling van de opbrengst van een vicari, gesticht door Geertruijt Floris Heijndricxdr16-05-1623
Johannes Natarp, koopman te LeidenWillen Hooijer, als procureur van Johannes Cortebrand, notaris en procureur te s'GravehageVerzoek om overlevering acten en munimenten inzake mandament van rauw actie11-03-1746
Kerkenraad van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Grijns, vroedvrouw, wonende te EnkhuizenVerzoek om in hoger beroep het abusieve vonnis d.d. 02-09-1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake weigering om onder ede getuigenis der waarheid te geven m.b.t. vaderschap04-10-1754
Christiaan Sluijter c.s. qq. allen leden van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Crijns, vroedvrouw te EnkhuizenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. september 1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen te herzien inzake de weigering het vaderschap van de predikant bekend te maken, waardoor de gemeente i.v.m. slecht kerkbezoek, finacieel schade lijdt22-11-1754
Rijntje Ghijsen Blenk c:s: weduwe van Cent Maertenszn Nibbis, wonende te MaassluisWillemina Jorisdr Nouwe,weduwe en boedelhoudster van Jacobus Hendrik EijgenraamNalatigheid in betaling van rente en aflossing van een hijpotheekbrief31-12-1748
Dirck Brugman, wonende te BeemsterWillem, Johan, en Adriaen Brugman, Tielman Roosterman, Gerritsz Joost Geelgieter of Joost Gerritsz GeelgieterOnenigheid over de afwikkeling van de nalatenschap door de administrateurs en de voogden over de onmondige kinderen17-09-1648
Nicolaas Noteman, David Crena, Isaacq Wiltens, kooplieden te DordrechtWillem Wouterse Nederveen wonende te Naaldwijk in Sliedrecht, Arie Stolk, wonende te Kortinoord, Willem Korthals, wonende te NiemansvriendVerzoek om beslag op koeien die Nederveen bij Stolk en Korthals had ondergebracht, na het niet eerlijk nakomen van gemaakte afspraken03-03-1761
Jan Arentsz de Bout, wonende te 's GravenhageWillem Willemsz van den BurchBezwaar tegen vonnis van de schepenen vab 's Gravenhage inzake een geschil over een weddenschap03-06-1638
Johannes Christophoris ludeman, arts, wonende te Amsterdam als eigenaar van huis en erf binnen Amsterdam, schuin tegenover de Papenbrug, genaamd de "Vergulde Tent"Willem Vos, wonende te Amsterdam, eigenaar van het huis genaamd "de Oijevaer, gelegen aan de NieuwedijkHet beletten van doorgang tussen huizen en optrekken van bouwsels met gevolg van schade aan muren. Vonnis ten nadele van suppliant d.d. 22-03-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen13-05-1740
Rebecca Beurs (Beuns), huisvrouw van Willem Vleertman, wonende te AmsterdamWillem VleermanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 05-07-1726 inzake echtscheiding en alimentatie09-07-1726
Mosch Henriques de Mesquita, wonende te AmsterdamWillem van Tongeren, makelaar , handelend voor Jan van der Hoop, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van twee vaten terug gezonden assa fatida, die niet voldeden aan het vooraf geleverde monster01-05-1755
Maria Boeff, weduwe van Mr. Wijbrand van Itsma, wonende te 's GravenhageWillem van Stamhorst, wonende te AmsterdamVerzoek om binnen zes weken bewijs te leveren rechht te hebben op penningen waaronder een renversaal05-05-1761
Aernout de Dwinglo, geboren en wonende in Vlaardingen, op 17-12-1643 geadmitteerd bij de Staten van Holland en West-Friesland als notarisWillem van Ruijtenburch, ambachtsheer van Vlaardingen, burgemeesters en schepenen van Vlaardingen en drie Delftse notarissenOntheffing van het notarisschap08-01-1648
Johan Witheijn, koopman te Amsterdam, leveransier van balenwolWillem van Rooijen, curateur over de boedel en goederen van wijlen Andries ChevalierBezwaar tegen vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 08-03-1650 inzake het zich toeeigenen van een baal wol, geleverd door suppliant en niet betaald wegens overlijden van de koper29-03-1650
Anna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden12-04-1753
Josua Israel d'AndradeWillem van rensen en Tobias Boas, als curateurs in de boedel van Salomon PareiraBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-07-1727 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake het in arrest nemen van 2 assignaties van de ontvanger generaal van Hogerheijde05-08-1727
Angelus Silvius, boekbinder uit LeidenWillem van Pelt cum suisVerzoek om tuigen in een niet genoemde zaak03-05-1737
Maria Teunisse, wonende te s'GravenhageWillem van Meurs, mr. timmerman , gehuwd geweest met Anna Kelder, wonende te s'GravehageNalatigheid bij aflossing van hypotheek23-09-1732
Hendrik van Kessel en compagnie, wonende te DordrechtWillem van Hoevendaal, zonder vaste woon of verblijfplaatsBeslag indien mogelijk op geleverde doch niet betaalde vaten en lakmoes27-05-1778
Mr. Daniel van Alphen, wonende te LeidenWillem van Hemert, Pieter Frena, executeurs testementair van het testament van Abigael Boddings, gewoond hebbend in AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 27-03-1777 inzake de verkoop van aandelen in de Engelse Oost-Indische Compagnie16-09-1777
Maima van Spa, weduwe van David Grijp, Wiggert Grijp, Amos Grijp laatstgenoemde ook als erfgenaam van zijn broeder Arent Grijp, enige kinderen en erggenamen van Sara Wiggers, weduwe van Amos Grijp allen wonende te AmsterdamWillem van Hees, wonende te Oude WeteringNalatigheid in betaling van geleverde winkelwaren21-05-1749
Hermanus van Loon, wonende te s'GravenhageWillem van Gasten, wonende te DelftNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie23-09-1748
Jacob George Roeters, koopman te AmsterdamWillem van Dijk, wonende te Amsterdam, Bartholomeus Bergijk, wonende te RotterdamNalatigheid in betaling van gemaakte onkosten voor reis en verblijf naar Weimar in Saxen, waar Godfried Fritscher als vertegenwoordiger der crediteuren heen was gereisd, i.v.m. bankroet van Frans Adolph van Schernik gewoond hebbende in Amsterdamen, waarvoor suppliant een bedrag had voorgeschoten22-11-1728
Lijntje Waters, wonende te RotterdamWillem van der Most, wonende te SchiedamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-12-1755 door schepenen van Schiedam gewzen inzake defloratien, kraamkosten en alimentatie voor het kind d.d. 12-04-1755 geboren, waarvan Willem van der Most ontkent de vadar te zijn29-01-1756
Cornelis Wammesz , wonende in het ambacht van SchipluidenWillem van der Houff, baljuw en dijkgraaf van DelflandBezwaar tegen het vonnis door de welgeboren mannen Delfland gewezen d.d. 22-09-1636 waarbij de suppliant veroordeeld wordt te getuigen in een zaak, waarin hijzelf betrokken is op beschuldeging van mishandeling van Jan Dircksz Ruijtenburch10-11-1636
Anna van der Duijn, weduwe van Willem Readt, gewezen kapitein, en erfgename van Anna Machtelt van LooWillem van der Duijn, verblijvende in Duitsland, en zijn echtgenote Deliane Maria Grijp van Valkenstein, ook erfgename van Anna Machtelt van LooUitbetaling van een aandeel in levenslange lijfrente13-12-1675
Johan Matthijs , Coenraad Smitt, kooplieden te Amsterdam, boekhouders en mede-reders van het schip genaamd "de Nicolaas"Willem van den Huevel, handelend voor Johan Willem Halterman, Jan Isacq Fremeau, handelend voor Jacob den Sombe, Dronaard van Amerongen, gehuwd met Elisabeth Claudina Tounton, voor een deel partisepanten in het gemelde schipBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil verrekening van de opbrengst en gemaakte onkosten voor reparatie aan het schip, dat gebruikt werd voor vervoer van slaven naar Suriname18-07-1771
De Raden en Mrs. van de rekeningen der domeinen van Hollansd en West Frieslandwillem van den Bergh, notaris, sequestor in de boedel van Constantia van Hoven, weduwe van Mr. Gerard Graswinkel, rentmeester de domeinenVerzoek om rekening en verantwoording te doen i.v.m. nog te ontvangen gelden die door de rentmeester waren geind en waarvoor van den Bergh de administratie voerde01-04-1727
Adriaan Hooghop, erfgenaam van wijlen Cornelis van LakerveltWillem van den Bergh, notaris te Den HaagWegens overlijden van de procureur van de tegenpartij aanstelling van een nieuwe procureur om de zaak voort te zetten28-01-1723
Mr.Clement van Merken, scheepmaker wonende te MedemblikWillem Swaan, wonende te Medemblik, boekhouder van het fluitschip genaamd "De Juffrouw Anna"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 18 februari 1753 door schepenen van Medemblik gewezn inzake nalatigheid van betaling voor een vergoeding bij accoord d.d ? februari 1752 afgesproken15-03-1754
Willem Stiffrij, wonende Den Haag, Pieter Stiffrij, wonende Amsterdam, Johannes Strikker, gehuwd met Johanna Stiffrij, dochter van wijlen Frans Stiffrij, samen erfgenamen van Petronella Stiffrij, weduwe van Johannus Rosenhage, Lambertus van Alphen executeur-testementairWillem Stiffrij, eerste suppliant, in zijn functie als executeur-testementairVverdeling van een legaat aan de onvindbare familie van Johannus Rozenhage, over de andere erfgenamen02-12-1779
Pedro de Diependaal, te AmsterdamWillem Smit, Johan Donraat en Pedro Rogiers en later eventueel weduwe Dirk EnteUitbetalen van wisselbrief17-03-1723
Ambachtbewaarders en schepenen van HazerswoudeWillem Sebastiaan Boers, baljuw van HazerswoudeVerzoek om rechtshandhaving na opruiend gedrag van de baljuw tegen het wettig gezag,Alle hinder weg te nemen en de supplianten en hun functie schadeloos te stellen19-02-1788
Cors Groenewegen, wonende te Hazerswoude, landbouwerWillem Sebastiaan Boers, baljuw te HazeswoudeWeigering om restitutie van 700- gulden aan de baljuw overhandigd, i.v.m. amnestie van alle vonnissen, verleend bij plakaat van 27 september 178725-11-1788
Abraham Cortebrant, notaris en procureur te s'GravenhageWillem Scheerkens, notaris te LeidenVermeende onwettigheid bij het bekomen van acte van cautie en nalatigheid en verplichtingen bij het verlenen van een hypotheek van 8000.- guldenaan Dirk Cuijpers, wonende te s'Gravenhage onder borgtocht van zijn schoonvader Johannes Natorp wijnkoopman te Leiden03-12-1744
Nicolaas Boomhouwer de Jonge, wonende te Leiden c:s:Willem Scheerken, notaris te LeidenVerzoek om beschuldiging te bewijzen i.v.m. verdiend salaris10-07-1754
Janneken Jansdr, weduwe van Joachum van der Hulst, wonende te Delft, houder van 2 obligaties van 1600 gulden elk tegen de 16e penningWillem RooclaesVerhalen van een schuld, nadat de onschendbaarheid van de tegenpartij is opgeheven18-03-1650
vorige
12...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in