Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Francois Bange,wonende te Amsterdam, hij was verschillende jaren in dienst van de Hofhouding gedurende de minderjarigheid van Johan Willem Frits, in zijn leven Prins van Oranje en Stadhouder van Friesland en Groningen en AmelandZijn vorstelijke Doorluchtigheid de Heer Landfraaf Hessencassel en de Princes Douariere van Nassau als voogden over de minderjarige wezen van Prins Johan Willem Friso van NassauDe eerste deurwaarder is geauthoriseerdom onder de Raden en Meesters de ekeningen van de Domeinen van wijlen zijne Majesteit van Groot Britannie in arrest te nemen de goederen en de effecten behorende tot de nalatenschap van wijlen Johan Willem Friso, Tegen partij moet suppliant een schuld betalen van 20 208 gulden 29 stuivers en 8 penningen wegens leverantie van stoffen rente 4% en winkelwaren
Bathasar Kivit (Kievit) medicinae doctor wonend in Den HaagZijn huisvrouw Maria VrolijkHet vonnis van de rechtbank in Den Haag dd 9 julij 171818-07-1718
Kornelis Pellenaer van Alenburg wonende te Voorburg in de herberg "De Swaen".Zijn huijsvrouw, Anna Maria van Donselaer.Appel tegen de Authorisatie (door het gerecht van Voorburg) tot confinement uit 1715, ongedateerd, en een Acte van vernieuwing uit 1721, ongedateerd, en een acte van curatele d.d. 2 mei 1721.05-09-1721
Pieter van der Bunck, notaris en procureur voor de Hoge Raad in Holland als last en procuratie hebbende van de Heer en Mr. Francois van der Hoop, raad ordinaris in de Hoge Raad, en gehuwd met Maria Hartleij, enige dochter en erfgename ab intestato van wijlen Elisabeth van der Laenen in haar leven weduwe en universeel erfgename van Adriaen van Sterrevelt, in zijn leven procureur voor dit Hofzekere dwarse personen, voor zover zij zich onder de jurisdictie van dit Hof bevinden.De weigering om achterstallig Salaris en Verschotten aan de suppliante te betalen23-05-1718
de procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.zeeker vrouwspersoon, genaamd Maria Anna Catharina Steinhaus.Het arresteren van goederen uit het bezit van Tegenpartij, ter waarde van 6000 gulden,26-04-1775
De Procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandZacharias van den Bergh, gewezen dienaar van de Procureur Generaal, gehuwd met een dochter van Abraham Sloff, eveneens een dienaar van de Procureur Generaal.Bloedschande en Overspel. Abraham Sloff is in 1772 voor de tweede keer gehuwd met Alida van Meeren, dus ten opzichte van Zacharias van den Bergh is zij een Stiefschoonmoeder. Zij hebben meerdere malen vleselijke conversatie gehad, en dus Bloedschande met Overspel gepaard, gepleegd.08-02-1776
Jacob van Rhiet, koopman tot AmsterdamZacharias Rode, bewindhebber van de Oostindische CompagnieBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 8 mei 1655. waar bij suppliant verplicht wordt 20 balen peper te leveren aan tegen partij met aftrek van alle mogelijke kosten31-05-1655
Bruyn Henricxsz van Wesendonck, te NieuwveenYsaack de la Vigne, te Amsterdam als voogd van het nagelaten weeskind van Johannes de Gabriel, bedienaar van het goddelijke woord te HarderwijkWeigering van la Vigne de afgeloste obligatie aan de suppliant te overhandigen en te cederen: bevel tot levering en de voldoening van de resterende eindsom23-10-1657
Jacob Houttuyn, notaris te Den Haag, als curator van de boedel van Reynier Casembroot, geweest zijnde commies van de financiën van de GeneraliteitWouter van Segwaert, gehuwd met juffrouw Antonia CasembrootAfstand van goederen getransporteerd aan tegenpartij door Reynier Casembroot ten nadele van zijn crediteuren en verbod op de verkoop van goederen en de gerechten te verbieden enige verkoop toe te staan22-06-1657
Jacob van Nierop, baljuw van de stad BeverwijkWouter Arentsz, hovenier en stalknecht van Willem Lodder, en mede schepen van BeverwijkTegenpartij opdragen zich niet via zijn schepenambt te bemoeien met de benoeming van een nieuwe dominee, en zijn lasteringen en hatelijkheden jegens ds. Symon van Breen, predikant te Beverwijk achterwege te laten19-02-1658
Suys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen15-11-1651
Francois Beaumont, raad en commissaris instructeur, in Maastricht, priviadoor voor de troepen van dit land alsook van de Engelse Kroon, gedurende de laatste oorlog (Successieoorlog)William Borroughs (Burroughs) te Londen, Engeland, mede secretaris van Generaal Caddogan (samen met wie hij de proviandering voor het leger verzorgde)terugbetaling van 1) £ 5672. 2) £ 6222. 3) £ 120. met rente @ 6% jaarlijks vanaf 1714.03-01-1718
Jan Ficher, schipper op de schepen de "John"en de "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het arrest van de "John and William"met een lading kolen09-02-1725
Pieter Jansz Rogge, koopman te ZierikzeeWillen van Roon, koopman in GoesHet vonnis van het gerecht in Zierikzee dat de suppliant heeft veroordeeld tot betaling van 35 pond Vlaams plus proceskosten, hoewel de tegenpartij niet het contractueel overeengekomene heeft geleverd en de suppliant een "frivool" toegezegde hoeveelheid daarom heeft geweigerd23-07-1653
Balthasar Jacobsz.Willemina Servaes Vanderloo.Het gaat over het proces dat suppliant tegen tegenpartij voert.04-07-1720
Anthonij van Abcouw te Amsterdam, vleeschhouwer en keeurmeester van het vlees en spek aldaarWillemina Keetel, gewezen huisvrouw van de suppliant, die op 6 junij 1768 bij hem was weggelopenSuppliant wil een dagvaarding op 4 september 1769 om voor het hof te verschijnen25-07-1769
Jacoba Josina Isabella van Wijhe, weduwe van wijlen Frederik Hendrik van Wassenaer (Wassenaar), in zijn leven heer van de beide Katwijken en het Zand, wonend in De HaagWillemina Frederica Quadt van Wijkrath, geboren van Wijhe, wonend in Den Haag, met als procureur David van Bijstervelt procureur van de respectieve hoven van Justitie in HollandHaar, suppliants gerechte halve vierde part van de Vlaamse Tiend in de Groede, Biervliet en Cadzand, alsmede 1/6de part van de andere halve vierde part van haar zuster, wijlen H.B. baronnesse van Wijhe, geboren Brakel28-07-1775
Adriaen van Benschop, te DordrechtWillemijntje Jacobs, te DordrechtDe tegenpartij verklaart de suppliant tot vader van haar kind, waarna hij eist dat ze zijn goede naam en faam niet te schande maakt of het kind bij hem thuis bezorgt en verder laster en dreigementen als kwalijk en ten onrechte afzweert
Mr. Willem Hallingh, advocaatWillem Willemsz ClaeswaelAchterstallige betaling van schuld via een obligatie waarvan ondertekening op zich laat wachten. Vonnis van het gerecht van Strijen vindt suppliant bezwaarlijk.28-09-1651
Wilhelm Maurits van Cats, heere van Colster, Heiloo Oesdom etc.Willem van Wassenaar, generaal, indienst van dit land en Cornelis de Jonge heere van Ellemeet en EversdijkDe schor te Bieselinge te Zeeland. Suppliant is gerechtigd tot de aanwassen. De tegenpartij probeerde de aanwassen klandestien in te nemen en suppliant te beroven van zijn rechten. Supplianten verzoekt het Hof om aan de geven dat de suppliant de enige gerechtigde is tot de aanwassen van de schor te Biesellinge13-11-1716
Johanna van Persijn, ongehouden (vrij, ongetrouwd) dochter, te Den HaagWillem van Persijn, commissaris van de monstering, Pieter van Persijn, commies en Mr. Nicolaes van Persijn, allen broers van de suppliante1) Beslag op de verkochte goederen en landerijen (Wassenaar), 2) overleg van rekeningen, bewijs en reliqua van het gevoerde beheer, 3) procederen om de verdeling van de erfenis in vier gelijke delen29-03-1658
Abraham Gerard Muller, notaris en klerk van de Griffie van dit Hof qq, met procuratie van Jan Muller junior, gehuwd met Johanna Geertruij Franken, en met procuratie van Helena van Ingen, moeder van Johanna Geertruij FrankenWillem Righout te Leiden en Willem van Ingen te AmsterdamDe uitbetaling van een Legaat van 1000 gulden, nagelaten door Theodora van Ingen, weduwe wijlen Abrahamus van Swanenburg in zijn leven predikant te Rijsoort02-06-1775
Claes Garbrantsz Scheurhoff, boekhouder van de West-Indische Compagnie te Hoorn, als arrestant eiser in conventie en verweerder in reconventieWillem Pietersz van Swanenburch, Claes Gerritsz Wortel en Cornelis Cornelisz Gorter en Jan Gerritsz, gearresteerde, gedaagde en eisersBeroep tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Oudorp dat de suppliant zijn eis heeft ontzegd en hem hebben veroordeeld tot de uitspraak van neutrale mannen, met kosten ter beoordeling en moderatie van de schepenen25-09-1656
Jan Roelantsz Lathouer, te Oud-BeijerlandWillem Pietersz Broeder (of broeder)Bezwaar tegen de uitspraak van het gerecht van Oud-Beijerland waarbij de suppliant ten onrechte veroordeeld wordt tot de kosten van de taxatie en moderatie door de schepenen wegens betwisting door de tegenpartij van een aanzienlijke som geld voor de levering van laken11-06-1653
Carel Gijsberty, rentmeester van de vrouwe douarière van Brederode en Vianen, en gewezen compagnon in een zeperij met tegenpartijWillem Muylman, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag in obligaties en andere schulden dat om inventarisatie en sanering vraagt29-09-1656
Hendrick van Gelders, meester kleermaker in Den HaagWillem Maurits van Cats, Heer van Colster etc.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een bedrag van 489 gulden en 2 stuivers voor geleverde en gemaakte kleding en hij moet betalen de kosten hierom gedaan19-04-1715
Anna Margaretha van den Kerkhoven, weduwe van wijlen Martinus Abraham de Bourghelles, wonende te Drunen, Meijerij van Den Bosch, met vier minderjarige kinderen door haar man aan haar verwekt, met name: Wijnand Johannes de Bourghelles; Jacobus Abrahamde Bourghelles; Maria Elisabeth de Bourghelles: en Judina Anna de Bourghelles.Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, Heer van Bergen, wonende te BergenTwee obligaties, waarvan in de Huwelijkse Voorwaarden (dd 26 Augustus 1753 voor notaris Willem Hoijer te Den Haag) was overeengekomen, dat zij niet vervreemd mochten worden, tenzij....de ene 1000 ponden, de andere 2000 ponden @ 40 groten per pond21-06-1776
Susanna Ansael (ook Anseel), Engelse jongedochter te Den HaagWillem Lib (ook Lip), Engelsman wonend te Den HaagVerzoek om toewijzing van een raadsman pro deo01-09-1653
Huybrecht Pietersz van der Meer, wonend onder MonsterambachtWillem Jansz van Outshoren, eveneens te MonsterambachtDoor het gerecht van Wateringen is suppliant het recht van naasting (als bloedverwant in de rechten van de verkoper in plaats van de koper te treden) ten laste van tegenpartij ontzegd18-07-1651
Gillis van der Heck te Den Haag, met last en procuratie van de heer CamerariusWillem Jacobsz Veenman, schout te Abcoude en Vreeland als principaal, alsmede Gerart van Reede van Nederhorst, raad van de heren staten van Utrecht en erfgenaam van zijn vader Godart van Reede, heer van Nederhorst, Vreeland en Kortenhoef, als borgAchterstand van betaling op een obligatie van 2000 gulden met interest20-03-1651
Cornelis van den Bergh, oud-schepen, Heyndrick den Touwer, kapitein van de burgerij, Johan de Mey en Dona Daniëlsz van der Hey, kooplieden te Rotterdam en eigenaars van het schip genaamd de DavidWillem Hemstead, Engels koopman te RotterdamAangekocht schip de David geladen in Newcastle en onderweg naar Rotterdam aangerand door schepen van de majesteit van Spanje, waarna de supplianten het schip te Duinkerken hebben opgeëist en de "rovers" het schip inclusief lading in Vlissingen hebben verkocht en de kopers ermee naar Vlaanderen zullen vertrekken, zodat de supplianten van het schip met inhoud worden beroofd28-04-1657
Johan de Wilt, wonende te Oudewater, bedienaar des Goddelijken woord.Willem Gijsbersse Haag, wonende in Leerbroek.Tegenpartij heeft van suppliant gehuurd een huis met hooibergen, schuur en beplanting, groot 21 morgen, voor 5 jaar tegen een bedrag van 15 gulden de morgen. Hij is echter in gebreke gebleven te betalen.14-06-1720
Jan Reynen van Sterrevelt, wonend te Leiden als bezitter van 13,5 hond land aan de Broeckweg van ValkenburgWillem Dircx van Blinkenberch, gehuwd met Annetje Dircx, en Philips DircxDe tegenpartij afhouden van de possessie van het overpad dat bezit is van de heer Jacob van Wassenaar, heer van Obdam en rentmeester van de goederen van de abdij van Leeuwenhorst03-05-1658
Klaas de Groot te RotterdamWillem de Molder, gewezen schipper op het schip "Africa". en mr. Boudewijn Jongkind, secretaris van Gouda en Hendrik Houtam, bode van GoudaAppel tegen het vonnis van Schepenen van Rotterdam, dd 13/15 april 1768, betreffende een rekening voor het transport van 238 slaven naar America, en het lossen daarvan in een franse kolonie, 952 _500 =1452 gulden19-05-1768
Frans van Huigelshouck, als gemachtigde van Claes Willemsz, gehuwd met Aeltje Pietersdr, de weduwe van Symon BonefaesWillem Cornelisz BoogaertBeslag op huis en erve om een bedrag op een zekere rentebrief aan Simon Bonefaes uit te keren en een verbod op verkoop door de schout en schepenen van Nieuwenweg22-06-1657
Claes Gijsbertsen GroenWillem Canter, rentmeester van de vrouwe van CappelleVerbod op schriftelijke dreigementen de huurder Jan Jansz van der Hoeve uit het door de suppliant gekochte en door Gillis Canter genaaste huis te zetten (hangende het naastingsproces), en nogmaals te verkopen als kwalijk en ten onrechte gedaan17-05-1656
Dirck Thonisz van Deutecum, te BeijerlandWillem Ariensz Kooyman en Giel JanszBezwaar tegen het abusief en onrechtmatig vonnis van de schepenen van Oud-Beijerland waarbij de suppliant is veroordeeld de geëiste som terug te betalen binnen acht dagen plus de kosten, terwijl de som reeds door Giel Jansz al was gelicht (na eerdere restitutie van het bedrag)10-09-1657
Mr. Everhart van Vleede, te UtrechtWillem Anthonisz Clocq, boomgaardman te LeidenOpgeschorte procedures van tegenpartij zijn onrechtmatig en kwalijk verklaard als notoire daden en diens deurwaarder Krentsbergen verbieden bij arrest verder te procederen21-09-1656
Theodorus Schepman, medicinae doctor te Rotterdam, gehuwd met Josina van Heiningen, en als last en procuratie hebbvende van Leentje van Heiningen, weduwe Gerrit Brattem; vvan Jacob van Heiningen; Dirk Nagtegaal, gehuwd met Antje van Heiningen; Maarten de Wit en Willem de Knaap gehuwd met Leentje de Wit, nagelaten kinderen van Maarten de Wit, gehuwd geweest met Maartje van Heiningen. Te samen kinderen en Kleinkinderen en erfgenamen van Leente Willemse Graauw, in haar leven weduwe van Teunis van Heiningen als eigenaars van hunlieder huising, pakhuising en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Leuvenhaven binnen RotterdamWilhelmus de Monchij, azijnmaker , te Rotterdam, en buurman van supplianten.vonnis Schepenen van Rotterdam dd 23 november 1768 over de rooilijnen van de scheidsmuur tussen de huisingen van supplianten en tegenpartij19-12-1768
Pieter Opperdoes, burgemeester en Raad van de stad Hoorn, gehuwd met Magdalena Ment; Arend Groot, Raad van de stad hoorn, gehuwd met Alida Ment.Wilhelmina de Veth, weduwe van Cornelis Ment de oude, voogdesse over de minderjarige kinderen en mede ergename van Cornelis Ment de jongeDe boedel van Wijlen Cornelis Ment de oude alsnog te laten inventariseren en te taxeren, zoals was overeengekomen met Pieter Opperdoes.30-09-1718
Laurens Hommers, koopman te Amsterdam en gedaagdeWilem Dircxsz Compas, eiserBezwaar tegen het vonnis van de Commissie van Cleyne Saecken waarin suppliant is veroordeeld tot betaling van de geëiste som terwijl zijn procureur destijds ziek was, alsook een beroep tegen de verlangde comparitie en het nihil op het verzoek om purge22-12-1656
Joshua Israël d'andrade, wonende te Amsterdam.Wijntje Melckers, weduwe en boedelhoudster van Willem van Roijen, in zijn leven Meester Metselaar te Amsterdam.Suppliant verzoekt mandament in cas d'appèl tegen een vonnis van Schepenen van Amsterdam van 15 mei 1720 waarin suppliant wordt bevolen zijn gemaakte goot op de gemene muur weg te halen. Hij doet dit alleen op de ene helft van de muur. Tevens moet hij zijn dak weghalen, waardoor zijn schoorsteen voor een gedeelte moet worden afgebroken.01-07-1720
Hendrik Kints, wonende op de Osdorperweg.Wijnand Alstophius (Alstopphius), schout van Slooten, Slooterdijk, Osdorp en de Vrije Geer.Een niet gewettigde inbeslagname van des suppliants inboedel etc. ten behoeve van een zekere adolf Meijer06-06-1775
Matthias Ropert, luitenant kolonel, en Joannes Ropert, kapitein in dienst van dit land.Wijlen George de Bije, in zijn leven Heer van Albrandswaart en kapitein in het leger.Volgens het testament van George de Bije van 24 juli 1702 moeten zijn erfgenamen, zijn broer Willem de Bije en zijn zuster Jolina de Bije en Jacoba Hester, uitkeren aan supplianten een bedrag van 1000 dukatons plus rente. Ze zijn echter in gebreke gebleven.25-06-1720
Cornelis Buijs, wonende te Waspik.wijlen de weduwe van Wijlen suppliants broer, Martinus Buijs, steenbakker, als borg voor de lening die haar man bij zijn broer aanging, en hun kinderen, wonende te Gorinchem.geleend geld (7 september 1712), met de interest van dien, dat de kinderen weigeren te betalen28-05-1721
Anna Chauvel de Sandonville, procuratie hebbende van Meester David Chauvel, haar vader, wonende te Dieppe in Frankrijk, nagelaten zoonen erfgenaam van wijlen David Chauvel en Judith Lalleman, die erfgenaam was van moeders zijde van wijlen Simon Coquet, Heer van Marsillij.Wijlen David Sandra, in zijn leven koopman, en Philips de Waal, kiezer, beide wonende te Middelburg, getrouwd met Catharina Sandra, kinderen en erfgenamen van Pieter Sandra, in zijn leven boekhouder van de West Indische Compagnie te Middelburg.Suppliant verzoekt het Hof de weduwe, de meerderjarige erfgenamen en de voogden over de minderjarige kinderen te komen tot scheiding en deling van de boedel en nalatenschap van David Sandra en ze moeten de arrementen van het proces aannemen.15-05-1715
Johan Reessen, wonende te Emberich, erfgenaam van zijn vrouw, wijlen Anna Catharina Karman, dochter van Carel Karman, in zijn leven schepen te EmberichWesselius de Poorter en Willem Honkoop, executeurs van het testament, en mede-erfgenamen van Alida Pretorius, weduwe van Johannes de Poorter en Anna Margareta Pretorius, erfgenamen voor 1/4 part van Petronella Karman, overleden te Leiden.Appel tegen het vonnis van de schepenen der stad Leiden dd 10-07-1721, betreffende de erfenis van zijn vrouws moeder, Petronella Karman05-08-1721
Mr. Hendrik Roscam, advocaat voor dit Hof, en Cornelis van IJpelaar als last en procuratie hebbende van Thomas Walraven van IJpelaar en Agnes Bartruijt van Heijsgen, echtelieden en Heer en Vrouwe van HeesWens, Amsterdamse marktschipperEen losrentebrief dd 17-04-1668 fol. 7468 ten name van Vrouwe Elisabeth Maas ten behoeve van Jan van der Meer van Berendrecht, die Thomas Walraven van IJpelaar gekregen had van Johan der Meer van Berendrecht dd 21-02-1721 per donationem inter vivos. (Bewijs: Schout en Gerecht van De Lier)16-06-1723
Gijsbert van Versevelt, tafelhouder te Weesp, als man en voogd van Eva van Damme en vervangende Zeger van der Pullen, procureur te Haarlem als voogd van Nicolaes van Damme, de minderjarige broer van zijn vrouw [Eva], beiden kinderen van wijlen Jan van Damme gewoond hebbend te HaarlemWeesmeesters van de weeskamer van Haarlem alsmede de beheerders van de erfenis, weduwen, erfgenamen of voogdenUitbetaling van f 4000 plus jaarlijks gekweekte interest op interest sedert de uitzetting van het kapitaal aan de suppliant en sluiten van de rekening13-01-1654
Hendrick Bijvoet (Hendrik Bijvoedt), burger en inwoonder van de stad AmsterdamWeduwe van (Pieter) Steen en Zoon, kooplieden te Amsterdam als gemachtigden van Pieter Hebert, Koopman te Lissabon, Portugalde uitspraak van het gerecht te Nieuwer-Amstel dd 12 januarij 176921-02-1769
vorige
12...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in