Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appèl met de clausule van reliefAafje Freecks, meerderjarige dochter, wonende te LutjebroekZouw Janss, wonende te Oosterbeek en Jan Teunisse, de zoon van Zouw Janss voornoemdSuppliante wilde trouwen met Maarten Doncker. Er zijn twee proclamatien gedaan, 1e aan eerste partij, de 2e aan tweede partij. Suppliante heeft proces gevoerd voor Schepenen van Grootebroek, het vonnis was op 13-05-1715. De uitslag was niet bevredigend, dus gaat suppliante in hoger beroep
Mandament van arrest met de clausule van edictFrancois Bange,wonende te Amsterdam, hij was verschillende jaren in dienst van de Hofhouding gedurende de minderjarigheid van Johan Willem Frits, in zijn leven Prins van Oranje en Stadhouder van Friesland en Groningen en AmelandZijn vorstelijke Doorluchtigheid de Heer Landfraaf Hessencassel en de Princes Douariere van Nassau als voogden over de minderjarige wezen van Prins Johan Willem Friso van NassauDe eerste deurwaarder is geauthoriseerdom onder de Raden en Meesters de ekeningen van de Domeinen van wijlen zijne Majesteit van Groot Britannie in arrest te nemen de goederen en de effecten behorende tot de nalatenschap van wijlen Johan Willem Friso, Tegen partij moet suppliant een schuld betalen van 20 208 gulden 29 stuivers en 8 penningen wegens leverantie van stoffen rente 4% en winkelwaren
Mandement in cas d'Appel met de clausule van InhibitieBathasar Kivit (Kievit) medicinae doctor wonend in Den HaagZijn huisvrouw Maria VrolijkHet vonnis van de rechtbank in Den Haag dd 9 julij 1718
van AppelKornelis Pellenaer van Alenburg wonende te Voorburg in de herberg "De Swaen".Zijn huijsvrouw, Anna Maria van Donselaer.Appel tegen de Authorisatie (door het gerecht van Voorburg) tot confinement uit 1715, ongedateerd, en een Acte van vernieuwing uit 1721, ongedateerd, en een acte van curatele d.d. 2 mei 1721.
Mandement van inductiePieter Aridtsz Verschoor, bouwman wonend te SaarloosZijn crediteurenVerzoek om uitstel van betaling aan de tegenpartij wegens gestorven vee en slechte graanopbrengst gekoppeld aan de zorgen voor zijn vrouw en zes kinderen
Mandement van Debitis in cas van Salaris met de clausule van Edicte.Pieter van der Bunck, notaris en procureur voor de Hoge Raad in Holland als last en procuratie hebbende van de Heer en Mr. Francois van der Hoop, raad ordinaris in de Hoge Raad, en gehuwd met Maria Hartleij, enige dochter en erfgename ab intestato van wijlen Elisabeth van der Laenen in haar leven weduwe en universeel erfgename van Adriaen van Sterrevelt, in zijn leven procureur voor dit Hofzekere dwarse personen, voor zover zij zich onder de jurisdictie van dit Hof bevinden.De weigering om achterstallig Salaris en Verschotten aan de suppliante te betalen
mandement van Arrestde procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.zeeker vrouwspersoon, genaamd Maria Anna Catharina Steinhaus.Het arresteren van goederen uit het bezit van Tegenpartij, ter waarde van 6000 gulden,
Mandement Crimineel met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeDe Procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandZacharias van den Bergh, gewezen dienaar van de Procureur Generaal, gehuwd met een dochter van Abraham Sloff, eveneens een dienaar van de Procureur Generaal.Bloedschande en Overspel. Abraham Sloff is in 1772 voor de tweede keer gehuwd met Alida van Meeren, dus ten opzichte van Zacharias van den Bergh is zij een Stiefschoonmoeder. Zij hebben meerdere malen vleselijke conversatie gehad, en dus Bloedschande met Overspel gepaard, gepleegd.
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob van Rhiet, koopman tot AmsterdamZacharias Rode, bewindhebber van de Oostindische CompagnieBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 8 mei 1655. waar bij suppliant verplicht wordt 20 balen peper te leveren aan tegen partij met aftrek van alle mogelijke kosten
Mandement van cassatieBruyn Henricxsz van Wesendonck, te NieuwveenYsaack de la Vigne, te Amsterdam als voogd van het nagelaten weeskind van Johannes de Gabriel, bedienaar van het goddelijke woord te HarderwijkWeigering van la Vigne de afgeloste obligatie aan de suppliant te overhandigen en te cederen: bevel tot levering en de voldoening van de resterende eindsom
Mandament van reformatieRobbert Pantoune, koopman van de Schotse natie te Veere, en boekhouder van het schip "de Postillion Galaij"Wouter Watson, schipper van het voornoemde schipSuppliant wil van tegenpartij rekening en bewijs van zijn handelingen als kapitein. Bij het vonnis op 22-02-1715 is suppliant tekort gedaan. Daarom vraagt hij mandament van reformatie
Mandement penaalJacob Houttuyn, notaris te Den Haag, als curator van de boedel van Reynier Casembroot, geweest zijnde commies van de financiën van de GeneraliteitWouter van Segwaert, gehuwd met juffrouw Antonia CasembrootAfstand van goederen getransporteerd aan tegenpartij door Reynier Casembroot ten nadele van zijn crediteuren en verbod op de verkoop van goederen en de gerechten te verbieden enige verkoop toe te staan
Mandement penaalJacob van Nierop, baljuw van de stad BeverwijkWouter Arentsz, hovenier en stalknecht van Willem Lodder, en mede schepen van BeverwijkTegenpartij opdragen zich niet via zijn schepenambt te bemoeien met de benoeming van een nieuwe dominee, en zijn lasteringen en hatelijkheden jegens ds. Symon van Breen, predikant te Beverwijk achterwege te laten
Mandement van arrest op goederenSuys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen
Mandament van reformatieMatthijs Roemer, koopman en kassier te AmsterdamWolff Goutsmidt en Andries Meijes, als executeurs van het testament van Abraham AronsEr is geprocedeerd en met het vonnis op 07-11-1713 voor Schepenen van Amsterdam is suppliant het niet eens en vraagt het Hof mandament van reformatie
Mandament poenaalDe Armmeesters van Alphen en OutshoornWingert Lello, vader van het spinhuis te LeidenTegenpartij moet aan supplianten toezenden het kind van Grietje Jans onnozel, die in het spinhuis zwanger is geworden of anders de supplianten daarmee te incommoderen en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteFrancois Beaumont, raad en commissaris instructeur, in Maastricht, priviadoor voor de troepen van dit land alsook van de Engelse Kroon, gedurende de laatste oorlog (Successieoorlog)William Borroughs (Burroughs) te Londen, Engeland, mede secretaris van Generaal Caddogan (samen met wie hij de proviandering voor het leger verzorgde)terugbetaling van 1) £ 5672. 2) £ 6222. 3) £ 120. met rente @ 6% jaarlijks vanaf 1714.
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relieff.Jan Ficher, schipper op de schepen de "John"en de "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het arrest van de "John and William"met een lading kolen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePieter Jansz Rogge, koopman te ZierikzeeWillen van Roon, koopman in GoesHet vonnis van het gerecht in Zierikzee dat de suppliant heeft veroordeeld tot betaling van 35 pond Vlaams plus proceskosten, hoewel de tegenpartij niet het contractueel overeengekomene heeft geleverd en de suppliant een "frivool" toegezegde hoeveelheid daarom heeft geweigerd
Mandament van tuijgen.Balthasar Jacobsz.Willemina Servaes Vanderloo.Het gaat over het proces dat suppliant tegen tegenpartij voert.
Mandement van AnticipatieAnthonij van Abcouw te Amsterdam, vleeschhouwer en keeurmeester van het vlees en spek aldaarWillemina Keetel, gewezen huisvrouw van de suppliant, die op 6 junij 1768 bij hem was weggelopenSuppliant wil een dagvaarding op 4 september 1769 om voor het hof te verschijnen
Mandement poenaal van Rau ActieJacoba Josina Isabella van Wijhe, weduwe van wijlen Frederik Hendrik van Wassenaer (Wassenaar), in zijn leven heer van de beide Katwijken en het Zand, wonend in De HaagWillemina Frederica Quadt van Wijkrath, geboren van Wijhe, wonend in Den Haag, met als procureur David van Bijstervelt procureur van de respectieve hoven van Justitie in HollandHaar, suppliants gerechte halve vierde part van de Vlaamse Tiend in de Groede, Biervliet en Cadzand, alsmede 1/6de part van de andere halve vierde part van haar zuster, wijlen H.B. baronnesse van Wijhe, geboren Brakel
Mandement penaalAdriaen van Benschop, te DordrechtWillemijntje Jacobs, te DordrechtDe tegenpartij verklaart de suppliant tot vader van haar kind, waarna hij eist dat ze zijn goede naam en faam niet te schande maakt of het kind bij hem thuis bezorgt en verder laster en dreigementen als kwalijk en ten onrechte afzweert
Mandement in cas van reformatieMr. Willem Hallingh, advocaatWillem Willemsz ClaeswaelAchterstallige betaling van schuld via een obligatie waarvan ondertekening op zich laat wachten. Vonnis van het gerecht van Strijen vindt suppliant bezwaarlijk.
Mandement van MaintenueWilhelm Maurits van Cats, heere van Colster, Heiloo Oesdom etc.Willem van Wassenaar, generaal, indienst van dit land en Cornelis de Jonge heere van Ellemeet en EversdijkDe schor te Bieselinge te Zeeland. Suppliant is gerechtigd tot de aanwassen. De tegenpartij probeerde de aanwassen klandestien in te nemen en suppliant te beroven van zijn rechten. Supplianten verzoekt het Hof om aan de geven dat de suppliant de enige gerechtigde is tot de aanwassen van de schor te Biesellinge
Mandement van samengestelde strekking (zie betreft)Johanna van Persijn, ongehouden (vrij, ongetrouwd) dochter, te Den HaagWillem van Persijn, commissaris van de monstering, Pieter van Persijn, commies en Mr. Nicolaes van Persijn, allen broers van de suppliante1) Beslag op de verkochte goederen en landerijen (Wassenaar), 2) overleg van rekeningen, bewijs en reliqua van het gevoerde beheer, 3) procederen om de verdeling van de erfenis in vier gelijke delen
Mandament van arrestErasmus Smits, kastelein van het Hof van Holland, en Hendrick van der Salm, procureur van de Gecommitterde Raden van de Staten van Holland en West FrieslandWillem van Bronkhorst, procureurDe eerste deurwaarder moer beslag leggen op alle papieren en obligaties die onder tegenpartij berusten en toebehoren aan Anthonij Gouinij, aannemer te Bergen op Zoom, met rente van dien en de kosten hierom gedaan
Mandement van Rau ActieAbraham Gerard Muller, notaris en klerk van de Griffie van dit Hof qq, met procuratie van Jan Muller junior, gehuwd met Johanna Geertruij Franken, en met procuratie van Helena van Ingen, moeder van Johanna Geertruij FrankenWillem Righout te Leiden en Willem van Ingen te AmsterdamDe uitbetaling van een Legaat van 1000 gulden, nagelaten door Theodora van Ingen, weduwe wijlen Abrahamus van Swanenburg in zijn leven predikant te Rijsoort
Mandement in cas van reformatieClaes Garbrantsz Scheurhoff, boekhouder van de West-Indische Compagnie te Hoorn, als arrestant eiser in conventie en verweerder in reconventieWillem Pietersz van Swanenburch, Claes Gerritsz Wortel en Cornelis Cornelisz Gorter en Jan Gerritsz, gearresteerde, gedaagde en eisersBeroep tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Oudorp dat de suppliant zijn eis heeft ontzegd en hem hebben veroordeeld tot de uitspraak van neutrale mannen, met kosten ter beoordeling en moderatie van de schepenen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJan Roelantsz Lathouer, te Oud-BeijerlandWillem Pietersz Broeder (of broeder)Bezwaar tegen de uitspraak van het gerecht van Oud-Beijerland waarbij de suppliant ten onrechte veroordeeld wordt tot de kosten van de taxatie en moderatie door de schepenen wegens betwisting door de tegenpartij van een aanzienlijke som geld voor de levering van laken
Mandement om rekening, bewijs en reliquaCarel Gijsberty, rentmeester van de vrouwe douarière van Brederode en Vianen, en gewezen compagnon in een zeperij met tegenpartijWillem Muylman, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag in obligaties en andere schulden dat om inventarisatie en sanering vraagt
Mandament van rau actieHendrick van Gelders, meester kleermaker in Den HaagWillem Maurits van Cats, Heer van Colster etc.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een bedrag van 489 gulden en 2 stuivers voor geleverde en gemaakte kleding en hij moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om executie te zien decernerenEverhard Schimmelpenning, Raad en Vroedschap van 's-GravenhageWillem Maurits van Cats, Heer van Colster en Heiloo, en Hoogheemraad van SchielandTegenpartij moet aan suppliant betalen 3.750 gld met rente volgens obligatie d.d. 25-07-1697
Mandement van Rau ActieAnna Margaretha van den Kerkhoven, weduwe van wijlen Martinus Abraham de Bourghelles, wonende te Drunen, Meijerij van Den Bosch, met vier minderjarige kinderen door haar man aan haar verwekt, met name: Wijnand Johannes de Bourghelles; Jacobus Abrahamde Bourghelles; Maria Elisabeth de Bourghelles: en Judina Anna de Bourghelles.Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, Heer van Bergen, wonende te BergenTwee obligaties, waarvan in de Huwelijkse Voorwaarden (dd 26 Augustus 1753 voor notaris Willem Hoijer te Den Haag) was overeengekomen, dat zij niet vervreemd mochten worden, tenzij....de ene 1000 ponden, de andere 2000 ponden @ 40 groten per pond
Verzoek om appointementSusanna Ansael (ook Anseel), Engelse jongedochter te Den HaagWillem Lib (ook Lip), Engelsman wonend te Den HaagVerzoek om toewijzing van een raadsman pro deo
Mandement van arrest om persoon en goederenWillem Brouwer, koopman te Rotterdam met procuratie van Jacob Bernard te LondenWillem Jennings, goudsmid in LondenVerzoek tot aanhouding van Willem Jennings en beslag op zijn goederen waaruit het achterstallige bedrag van honderd pond sterling (ca. f 1100) op basis van een obligatie plus interest zal moeten worden opgebracht
Mandement van arrest op goederenJoris Jacobsz Beydesin, te Amsterdam, eerst gehuwd met Weijntje Hertgers, de dochter van Jan Gerritsz HertgersWillem Jansz van Sanen en Lijsbeth Jans Hertgers, de zwager en zuster van WeijntjeBeslag op de boeken, brieven, papieren en charters uit de boedel van Jan Gerritsz Hertgers en Grietje Fertis, zijn huisvrouw zaliger
Mandement in cas van reformatieHuybrecht Pietersz van der Meer, wonend onder MonsterambachtWillem Jansz van Outshoren, eveneens te MonsterambachtDoor het gerecht van Wateringen is suppliant het recht van naasting (als bloedverwant in de rechten van de verkoper in plaats van de koper te treden) ten laste van tegenpartij ontzegd
Mandement van arrestGillis van der Heck te Den Haag, met last en procuratie van de heer CamerariusWillem Jacobsz Veenman, schout te Abcoude en Vreeland als principaal, alsmede Gerart van Reede van Nederhorst, raad van de heren staten van Utrecht en erfgenaam van zijn vader Godart van Reede, heer van Nederhorst, Vreeland en Kortenhoef, als borgAchterstand van betaling op een obligatie van 2000 gulden met interest
Mandement penaalDirck van Wijck, oud-burgemeester van WoerdenWillem Jacobsz Benwey, wonend in dezelfde stadTegenpartij noodzaken de potaarde en groenaarde tot 600 roeden weg te halen uit de vermelde kamp
Mandament van rau actieCornelia Meijer, als moeder en voogdes over haar minderjarige dochter Magdalena van der HoevenWillem Hendrik Vlaardingerwoud, geboren in Delft, en zijn voogden N. Hoogenhoek, oud burgemeester, en George d'Acquet, secretaris van de weeskamer te DelftEerste tegenpartij moet het huwelijk met tweede suppliant door laten gaan. Tweede tegenpartij moet het huwelijk gedogen. Ook moet tegenpartij betalen de kosten hierom gedaan
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDe gezamenlijke erfgenamen van Frans Munckenburg, wonend te OostlandWillem Hendricksz Verbraeck cum suis onder de kooplieden van de stad Amsterdam, beheerder van enkele effecten van Frans MunckenburgBezwaar tegen de vereiste som door het gerecht van Amsterdam, terwijl ondanks de dagvaardingen het beroep buiten de verstreken termijn van het vonnis niet heeft kunnen plaatsvinden of is ingediend wegen het buitenlands verblijf van supplianten, mede door oorlog en andere voorvallen
Mandement van arrest op goederen en penaalCornelis van den Bergh, oud-schepen, Heyndrick den Touwer, kapitein van de burgerij, Johan de Mey en Dona Daniëlsz van der Hey, kooplieden te Rotterdam en eigenaars van het schip genaamd de DavidWillem Hemstead, Engels koopman te RotterdamAangekocht schip de David geladen in Newcastle en onderweg naar Rotterdam aangerand door schepen van de majesteit van Spanje, waarna de supplianten het schip te Duinkerken hebben opgeëist en de "rovers" het schip inclusief lading in Vlissingen hebben verkocht en de kopers ermee naar Vlaanderen zullen vertrekken, zodat de supplianten van het schip met inhoud worden beroofd
Mandement penaalWillem van der Ameyden, wonend te Gorinchem, gehuwd met juffrouw Maria van der Hagen, de weduwe van Anthoni Carlos Irlex (Inlex??), testamentair voogdes van Catarina Cloots, haar minderjarige dochterWillem Gijsbertsz van der KarDagvaarding van de tegenpartij om binnen 6 weken zijn gepretendeerde akte in te dienen of anders eeuwig zwijgen en silentium
Mandement om condemnatie te zien decerneren.Johan de Wilt, wonende te Oudewater, bedienaar des Goddelijken woord.Willem Gijsbersse Haag, wonende in Leerbroek.Tegenpartij heeft van suppliant gehuurd een huis met hooibergen, schuur en beplanting, groot 21 morgen, voor 5 jaar tegen een bedrag van 15 gulden de morgen. Hij is echter in gebreke gebleven te betalen.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMagdalena Preunen, de weduwe van Nicolaes Limolen, wonend te Den HaagWillem Gerritsz Schreun, namens zijn echtgenote, cum suis de erfgenamen van Aeltje PietersBezwaar door tegenpartij op lasten gemaakt voor Nicolaes Cornelisz Hodenpijl met instemming van de suppliant; verzoek om vermindering van het vonnis waarin de tegenpartij de eis van de suppliant heeft ontweken en de zaak is verjaard
Mandement van inmissie van de possessieJan Reynen van Sterrevelt, wonend te Leiden als bezitter van 13,5 hond land aan de Broeckweg van ValkenburgWillem Dircx van Blinkenberch, gehuwd met Annetje Dircx, en Philips DircxDe tegenpartij afhouden van de possessie van het overpad dat bezit is van de heer Jacob van Wassenaar, heer van Obdam en rentmeester van de goederen van de abdij van Leeuwenhorst
Mandament om actie te instituerenJohannes van Oorschot, door het testament van wijlen Cornelis de Bree, aangesteld tot mede executeur van zijn testament en deelvoogd over de minderjarige kinderen, nagelaten door wijlen Cornelis de Bree de jonge, zijn overleden zoonWillem de Roo, getrouwd met Sara de Bree en Jacob de Lint, getrouwd met Susanna de BreeTegenpartij moet binnen 6 weken aan suppliant vertellen welke prelegaten en zakhorloges ze willen hebben en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Om Mandement in cas relieff d'AppelKlaas de Groot te RotterdamWillem de Molder, gewezen schipper op het schip "Africa". en mr. Boudewijn Jongkind, secretaris van Gouda en Hendrik Houtam, bode van GoudaAppel tegen het vonnis van Schepenen van Rotterdam, dd 13/15 april 1768, betreffende een rekening voor het transport van 238 slaven naar America, en het lossen daarvan in een franse kolonie, 952 _500 =1452 gulden
Mandament van reformatieMeester Daniel van der Hoeven, advocaat en notaris te Delft, als enige en universele geinstitueerde erfgenaam van wijlen Sara Doens de Man, zijn overleden huisvrouw, tevens van zijn twee minderjarige kinderen bij zijn vrouw verwektWillem de Man, ook wonende te Delft, als enige nagelaten zoon en universele erfgenaam van zijn vader Dodeneus de ManEr is een proces geweest en met het vonnis voor Schepenen van Delft op 06-07-1712 is suppliant het niet eens
vorige
12...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in