Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
21 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 21 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Dirk Heyting, wonende in Den Haag, enige executeur testamentair van de nalatenschap van Adriaan Hordijk Verstolk, gewoond hebbende te Driel (Over - Betuwe), op 6 januari 1810 te Amsterdam overleden. De grootvader was Adriaan Verstolk, gewoond hebbende en overleden te RotterdamAdriana Catharina Verstolk, weduwe van Mr. Johan Adriaan Bichon, vrouwe van Oost en West IJselmonde, wonende te Rotterdam en Mr. Marinus Cornelis Bichon, wonende te UtrechtDe nalatenschap 10.000 ponden annuiteiten onder administratie van Adriana Catharina Verstolk, rekening en verantwoording voor administratie en vergoeden alle kosten, schaden en interesten04-02-1811
Bastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.05-03-1721
Olivier van Vlierden koopman te Rotterdam; schepenen ter stad Schoonhoven, als eiser in cas Referentie op de goederen van Cornelis Oosterbaan; Cornelis OosterbaanAnna Maria de Coster, echtgenote van Cornelis OosterbaanProtest tegen het vonnis van 1 november 1718 uitgesroken door Schepenen van Schoonhoven, dat Maria 1000 gulden zou ontvangen , als opbrengst van de verkochte goederen. Suppliant verzoekt om Mandament van reformatie29-12-1718
Bartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant23-11-1808
Esteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben12-10-1650
Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen15-12-1716
Francien van der Eijck weduwe van wijlen Jacobus de Lange en zijn leven plateelbakker te DelftCornelis Prins, koopman in Delfts Porceleinen wonende te RotterdamOnbetaalde rekeningen van 5339 gulden voor geleverd porcelein. Ondanks verscheidene aanmaningen zijn de rekeningen nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om proces te starten08-12-1716
Philippe Didier de Boucoer, kolonel commandant van het Regiment van de Generaal Majoor van Cralingen, wonend te Gorinchem.Eduard van Velsen, Notaris en Rentmeester alhier in Den Haag, getrouwd met Debora van der Horst, Daniel van der Snoek, getrouwd met Cornelia van der Horst, te Rotterdam, Margarita van der Horst, weduwe van wijlen Jacobus Pijl, Aletta van der Horst en Maria van der Horst, tesamen de erfgenamen ab intestato van Jacobus van der Horst.De Suppliant had in Augustus 1720 met hun vader afgesproken en gedeeltelijk betaald enige actiën in de compagnie van Assurantie der stad Schiedam, (Brief van 15 augustus 1720). Restitutie aan de Suppliant van 1260/00/00 gulden onder verrekening van de reeds betaalde penningen Fl. 119/8/00. en de kosten07-10-1721
Johan Prahll, gearesteerde en gegijzelde onder het Raadhuis te RotterdamFraderik Willem Schlosser, koopman te Amsterdam, doch zijn domicilium citandi et executandi gekozen hebbende te huize van zijn procureur Jacob Pieter Beyerman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen te Rotterdam inzake een som van 4.273 guldens voor aflevering van wijnen, voor rekening van C.G. Teitzen (Teitzer), te Nieuwied. Vergoeden van de schade, kosten en interesten11-03-1805
Theodore Franciscus de Meij, gehuwd met Cornelia Vingerhoet, dochter en mede ergename van wijlen Jacob Vingerhoet wonende te Rotterdam; Elisabeth Vingerhoet gehuwd met Harman van Gelee.Gerard Vingerhoet; Johan de Bruijn; Anthony de Vries, voogden van de minderjarigen erfgenamen van wijlen Jacob VingerhoetVerdeling van de erfenis. Suppliant verzoekt het Hof om de boedel van Johan Vingerhoet te schiften, scheiden en te delen.30-11-1716
Johannes Schonenburg; Gerrit de Bes den ouden; Arij Maartense Bes; Cormelis Blom; Cornelis de Tiocker; Dirk den Butter; Claijs Sterrenburgh en Jan Vermaat als last en procuratie hebbende van Gerrit de Bes; Cornelis vander Wiel; Andies Pieterse Nagtegaal; Arij Jacobse; Frederik Jacobse; Willem Jorissen van Vliet, als voogd van de kinderen van Yffje Jochems; Claas Huijbertse Toom; Jacobus Huybertsen Toom; Reijer Jacobsen; Jan Pieterse Gourak; Dirk Gelderblom; Floris Janse Verkaik en nog Dirk den Butter als last hebbende van Ariaantje Cornelisz; Floris Jacobse Fonk; Willem Pieterse Swijnenburgh Samuel Cornelis; Cornelis Sterrenburgh, zo voor zichzelf en gelastzijnde van zijne Moije Maritgie Stuij; Gerrit Sterrenburgh; Dirk de Bes; Willem Dirksen; Cornelis Claasz Boer; Cornelis Leendertsz; Arij Willemse; Arij Dirkse Buurman; Gerrit Claasen; Cornelis Ariense; Cornelis Cornelisz; Teunis Janse; Arij Janse Stuij; Mr. Johan Hoijink van Papendrecht advokaat, wonende binnen de stad Dordrecht; Lijntie Aers; Gerrit Dirkse Buurman, zo voor zich zelf en als last hebbende van Gijsbert Willemse en Pieter Joosten, en van Annigie Dircxe; Ariaantje Jans; Arij Sterrenburgh; Willem Arndriesse; Cornelis Jansz Verhoeff, zo voor hemself en als gelast van zijn mieder Neeltaje Aeriensz; Jan Cornelisz; Arij Foppe; Cornelis cornelissz; Aalvert Willemsz; Jan Cornelisz, zo voor zich zelf en als last hebbende van de weduwe van Johannis Gijsius; Opieter Willemsz Branken, zo voor zich zelf en als last hebbende van Neeltje Ariensz; Claas Schalke van Nes; Tonis Cornelisz Anuijs (of Annijs); Jacobus Ariensz Bool; Cornelis Maartensz Sterrenbergh; Teunis Claas; Wouter Spruijt; Bouwman Joosten Croon; Arij Ariensz Stevenlant; Samuel Willemz, als last hebbende van zijn moeder de weduwe van Willem Samuels; Abraham Samuels; Pieter Jochemse Vermeij; Krijn Klaase Verleck; Frans Cornelisz Erkelens; Jan Ariensz; Willem Willemsz; Cleijs Ariensz van Es; Rochus Ariens de Bes; Teunis Ariense; Teunis Vonk; Rochus Ariense; Pieter Dirxz als last hebbende van de kinderen en erfgenamen van Leendert… [ deze puntjes staan ook in het document], in zijn leven bakker te Alblasserdam; Arij Aartse; Arij Teunisz Blom; Pieter Laurens van Schagen; Arij Bastiaanse ; Jannitje Ariensz; Claas Zegerts Flink, zo voor hemzelf en als last hebbende van Yffje Jochems; Geeman (of Gelman) de Heck; Jan Ariense; Gerrit Ariensz; Pieter Lambertse de Bruijn; Maaerten Cornelisz, als last hebbende van zijn moeder Ygje Foppen; Gerrit Ariensz Boel; Pieter Joppen als last hebbende van zijn moeder Sussanna Pietersz Blom; Jan Louwen Aaldijk; Jasper Theunisz; Laurens Ariensz; Pieter Cornelisz; Pieter Ariense; Cornelis Gerritse Verweij; Cornelis Willemsz Blom: Willemtje Huysman, als last hebbende van haar moeder de weduwe Zrij Jansz Huijsman; Cornelis Ariensz; Pieter Ariensz; Hendrik Zegertrsz; Willem Cornelisz ; Cornelis Pietersz, als last hebbende van zijn vader Pieter Cornelisz; Aaltje Ariensz; Dirk Bouwensz; Cleys Sterrenburgh als voogd over het weeskind van Marinus Janse en als last hebbende van de weduwe van Arij Cornelisz Grootenboer; Ary Ariensz Bosenmaas; Sterman Janse, als last hebbende van Maarten Willemse Capteijn, en Zeger Zegerse als last hebbende bij missieve van zijn eigenaar den Heere van Westeholst, here van Scherpensell etc. zijnde geschreven uit Rotterdam, alle Ingelanden van den dorpe van Streefkerke.Jacob de Meij, Heer van SreefkerkDe tegenpartij meent recht te hebben op tienden van opbrengst van koren, hennep, zaad en vlas die de supplianten op de landen van de Heerlijkheid van Streefkerk hebben verbouwd. Op 26 juli 1716 gepubliceerd binnen Streefkerk. De supplianten verzoeken het Hofom de vermeende rechten van de tegenpartij als niet rechtmatig te verklaren17-09-1716
De advocaat fiscaal des Konings voor de Nationale Domeinen in het voormalig departement HollandJacobus Willemsen en Jan Hubregt ( Hubrecht ) Lentvrinck, notaris en procureur, beide als executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantiou en Maria van der Nop, te Rotterdam. Erfgenamen: Jacobus Willemsen in huwelijk hebbende Amelia Hofhout in Den Haag wonende, met authorisatie van haar man; van Gijsberta Aufmord ( Aufmond ), gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hospanjon; van Charlotte Aufmord ( Aufmond ), weduwe van wijlen Hendrik van Salk, beide wonende te Rotterdam - erfgenamen van moederszijde; mede enige efgenamen van vaderszijde van wijlen Gijsberta de Fromantion, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantion en Maria van der Nop, wonende te Rotterdam en daar overleden.Verantwoording en rekening van de directie en administratie over de boedel en nalatenschap van Gijsberta de Fromantiou, alle boeken, brieven, chartes en papieren tot inventaris, met de vruchten, baten en profijten14-09-1808
Anna van der Lelij, weduwe van Johan Gardeijn, tegenwoordig wonende te RotterdamJan Hennekijn (Hennequijn), zwager van Suppliant.Suppliant heeft op 5 mei 1709 haar zwager Jan Hennekijn (Hennequijn) gemachtigd om haar zaken te beheren, voor notaris Hugo Pijl gepasseerd. Tegenpartij heeft echter tot 31 januari 1710 geen verantwoording afgelegd. Suppliant vezoekt proces te mogen voeren.09-01-1714
De keizerlijke advocaat-fiscaal van de Nationale domeinen in het voormalig departement Holland - I. BakkerJan Hubrecht Lentfrink, notaris en procureur, wonende te Rotterdam en Jacobus Willemse, getrouwd met Amelia Hofhout, wonende in Den Haag, executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou en Maria van der Nop, wonende te Amsterdam en daar overleden; mitsgaders: Gijsberta Aufmont, gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hespanjon en Charlotta Aufmont, weduwe van Hendrik van Falk, beide wonende te RotterdamOnenigheid tussen erfgenamen van Amelia Hofhout15-10-1810
Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan09-01-1714
Arnoldus Lader wonende te Haarlem, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Caatje van Hadde, vader en voogd van zijn minderjarige kind (geen naam genoemd). Wijlen Margaretha van Blenckvliet weduwe van Johan van der Cloot heeft op 18 mei 1706 per testament bij notaris Blockerus te Rotterdam, gerelateerd aan de 3 nagelaten kinderen van haar neef, Jacobus van Hadde, t.w, Jan van Hadde; Anna van Hadde gehuwd met Jan van Dijck (of van Eijk); Caatje van Hadde, gehuwd met Arnoldus LaderLaurens Schijn en Adriaan van Alkemaar beide wonende te Rotterdam, beide administrateurs van fidei - commissaire goederenEen erfenis kwestie, suppliant verzoekt her Hof om de tegenpartij te beverlen een bepaalde som uit te keren van de ingekomen som geld21-07-1716
Josua Touloop, koopman te RotterdamLevinus Gerardus de Mooy en Celia Hogens, echteliedenDe tegemnpartij heeft een obligatie bij Willem George Pennington koopman te Rotterdam, gepasseerd dd. 1 juli 1712. Willem George Pennington heeft deze obligaties gedonneerd aan suppliant, dd 6 november 1716. De tegenpartij heeft tot nog toe de verplichte rente niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren om de rente te voldoen.23-11-1716
Johannes van Wijgaarden pruikemaker te Den HaagMaria van Balcon, weduwe van wijlen Hermans van Wijgaarden, in zijn leven ijzersmid te Rotterdam. ouders van suppliant.Suppliant eist zijn deel in de nagelaten erfenis08-12-1716
Mr. Pieter Hendrik van de Wall en Mr. Johannes Cornelius van der Kemp, chef van de tweede divisie bij het MInisterie van koophandel en colonien, wonende in Den Haag; mitsgaders: Mr. Otto Pieter Groeninx van Zoelen, wonende te Rotterdam, voor zichzelf en nog als de rato caverende voor zijn zuster A.M. Groeninx van Zoelen, getrouwd met D.F. van Grotestins, als impetrantenMr. Cornelis Johannes van Haansbergen en Willem Hendrik Ziegler, wonende in Wassenaar, en mede Kerkmeesteren van de Gereformeerde grote kerk in RotterdamDe supplianten zich keren tot deze Hove verzoekende mandament van Tuijgen12-06-1807
Gerrit Engelbregt, gehuwd met Maria Vos, dochter en enige erfgenaam ab intestato van wijlen Reynar Vos. Aanvaart zijn boedel onder beneficie van inventarisnvtMandement van decreet in ordinaria forma . 1/5 deel van een huis, erf en achterhuis aan de Kloveniersburgwal; een huis, achterhuis, erf en tuin, betreffende een scheepsbeschuit bakkerij aan de Angeliersgracht; een krimp en nog een huis en erf in de Poolse Jonckergang; drie stukken land gelegen in Purmerland en Ilpendam, groot 5 deijmt; een stuk land genaamd Deijmtie, groot één deijmt, te leveren bij willig decreet11-11-1718
Pieter van Dun, wonende in Den Haag en I.I. Le Clerc, te samen fabrikeurs in compagnie in Den HaagWillem Pennings, zadelmaker te RotterdamEen contract tussen de partijen op de 8 september 1807 door I.I. Le Clerc getekend - levering van 250 patroontassen met bandeliers en 250 cordenriemen op de 6 october 1807 voor de som 1.143 guldens en 15 stuivers. Door Raad van administratie van het bataillon de levarentie was afgekeurd. De zadelmaker eist schadeverguning met interesten voor zijn werk05-10-1810
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in