Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
378 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 378 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrestJohannes van Grondelle, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Jan Crielaert en Adriaen Schadé, notarissen te Rotterdam, die gemachtigd zijn in de zaken van lambertus van Andel, opperkoopman in dienst van de Oostindische Compagnie gehuwd met Elisabeth Wolfse en voor Gerard van Andel, klerk op de assurantiekamer te Rotterdam, die zulks doen voor Hendrik van Ingen, reizend bode van RotterdamAarnout LuijmersNalatigheid in afbetaling van een obligatie ten gunste van Lambertus van Andel, en vertrek zonder achterlating van vast adres
Mandament relif d'appelPascal Briamout, weduwe van Jean Nantenel wonende te LuikAbraham de Bock, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-03-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het onrechtmatig beslag laten leggen op goederen
Mandament van rauw actieGeertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften
Mandament in cas relieff d'appelJohan Hartcop, koopman te RotterdamAbraham Twent, koopman te RotterdamBezwaar tegen een vonnis d.d. 15-02-17 door schepenen van Rotterdam inzake betaling van een som gelds
Mandament relief d'appel met de clausule ven inhibitieNicolaas van Overveld Roelandzn, koopman wonende te RotterdamAdriaan Frederik van aken, koopman, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-07-1756 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over een schuldrentebrief
Mandament van arrest met edictPieter de Ruijter, koopman te RotterdamAdriaan van DijkNalatigheid in overlevering van bescheiden tot verschillende verkochte huizen en scheepswerven behorende aan Pieter Ruiter zijn verkocht
Mandament in cas van relief d'appelBaltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden
Mandament van rauw actieLucas Schermer, marktschipper van Rotterdam op 's Gravenhage voor zichzelf en Pieter van den Helm, wonende te Rotterdam die samen met de suppliant voogden zijn over Chritina de Raad, dochter uit een eerder huwelijk van suppliants vrouw Zophia Dullaert en Johannes de RaadAdriana Dullaert, weduwe van Casparus van der Tak wonende te DelftVverzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Hendrik Dullaert
Mandament relief d'appelCornelis Dubbeldemuts, koopman te RotterdamAdrianus van Willigen, Jacobus Jolij, Johan van VollenhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-03-1753 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over een rekening courant
Mandament om kosten schade en interestenAdriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden
Mandament van beneficie van inventaris en van rekening, bewijs en reliquaMaria Loot, weduwe en erfgename van Jan de Grande, gewezen koopman te RotterdamAernout Hofflandt, curateur over denagelaten boedel van Jan de GrandeWeigering van de curateur om aan de weduwe en erfgename inzicht te geven in de boedel
Mandament relief d' appelPieter de Ruijter, koopman te Rotterdam, gewezen reder en eigenaar van het fregatschip genaamd "de Princes van Braziel"Andries Janse, stuurman, Thomas Brouwer bootsman, Jan Christoffelse, Jan Teunisse, Klaas Vos, Asseures Roelofse en Jan radijs, allen MatrozenGeschil over uitbetaling van gage aan de bemanning van het schip dat voor de haven van Oostende verongelukte. Het vonnis gewezen door schepenen van Rotterdam d.d. 8-12-1745 was voor suppliant nadelig uitgevallen, voorafgegaan door een vonnis door commissarissen van zeezaken d.d. 9-12-1744
Mandament van rau actieBouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties
Mandament om actie te instituerenLambert van der Beets, commies van charters en klerk tot het opnemen van rekeningen der admiraliteit op de Maas,wonende te RotterdamAnna Heijnen, dienstbode bij suppliant en diens vrouwLeugenachtige beschuldiging van de suppliant als zou hij Anna Heijnen zwanger gemaakt hebben
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieThomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie
Mandament om actie te instituerenPaulus van den Boogaard cums: qq: , wonende te DelftAnthonij van Ceters, wonende te Middelburg, Pieter de Jong, gehuwd met Maria Catharina van Cetirs, wonende te RotterdamGeschil over een obligatie
Mandament penaal en rauw actieMr. Franco Pauw, raad en vroedschap te Delft, als voogd over Anna Petronella van Heemskerk, dochter van Mr. Antonij van Heemskerk overleden 3-11-1748, commissaris van zeezaken te Rotterdam en gehuwd geweest met Antonia Petronella Elsevier. Zij huwt later met Cornelis van Heemskerk van Beest, luitenant kolonel van een compagnie voetvolkAntonia Petronella ElsevierOnrechtmatige toeeigening van de nalatenschap door moeder ten ongunste van haar kind en vraag om opening van zaken om goed beheer te kunnen voeren
Mandament relief d'appelSimon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam
Mandament van rauw actie commissoziaalAdriaan Hordijk, koopman te Rotterdam als vertegenwoordiger van Margareta de HaanArnoldus Becx, koopman te Rotterdam en Willem de Graaff, oud schepen en substituut secretaris van den BrielExecuteurs en voogden voldoen niet aan hun verplichtingen bij de afhandeling van de nalatenschap van Gerard Slaats, oud burgemeester van Brielle
Mandament van rauactieAgneta Catharina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te OverschieNalatigheid in aflossing van een hypotheekbrief
Mandament van rauw actieAgneta Catarina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te Overschie, weduwnaar van Niese SwanenburgNalatigheidbij aflossing van 2 hypotheken
Mandament van rauw actieRegnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn
Mandament in cas d'appel met de clausule van relief en inhibitieJob Willems Slingerlant, koopman uit RotterdamArnout Hofflant, administrateur over de goederen van het weeskind van Annitgen SnewijthBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1645-05-08 inzake betaling van de hoofdsom van een wisselbrief
Mandament van reformatieNicolaas Oursel, koopman te RotterdamAssuradeurs met namen: Joan Orij en Zoon, Pedro Rogiers, Jan van der Hoop, Isaacq van Alphen, Josaca Veleton JeuneNa vergaan van schip verzekerde, zijn goederen niet geborgen. Na voorafgaand proces voelt suppliant zich benadeeld
Mandament van rauw actieMaria Boesem, weduwe van Lambertus van t'Hof, wonende te RotterdamBarbara wessens, weduwe van Jan Struijk, koopman te RotterdamNalatigheid in aflossing van twee obligaties
Mandament van appelAntonij de Laurette, koopman, wonende te RotterdamBarend Dirk Middendorp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1772 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onbetaalde geleverde goederen aan Wlliam Koks, zwager van Middendorp, tot een bedrag van 3632 : 14 : 8 gulden
Mandament van arrest en rau actieCornelis de Ruter, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria Gabriels Hogerwerff, en voogd over het kind van zijn vrouws zuster,samen erfgenamen van Gabriel AertszBetsmande,en Cornelis Thijs Jong, beide wonende in de GalathepolderVordering van twee onbetaalde schulden en renten d.d. 01-09-1647 van respectievelijk 390.- gulden 13 stuivers en 741.-gulden 8 stuivers en 12 penningen
Mandamen van rauw actieJohan Mulders, kassier van de V.O.C te Rotterdam in opdracht van Cornelis van Cloon, burger hopman van Tiel, Jan Nooth, commies van s'Lands magazijn te Tiel en verdere erfgenamen van 3/4 nalatenschap van Aernout van Cloon, kapitein luitenant van de V.O.C gehuwd geweest met Anna Maria Grevenbroek em Michiel van Pel koopman te Middelburg in opdracht van Margareta van Cloon, voor 1/4 erfgenaam van haar broeder Aernout van CloonBewindhebbers van de V.O.C. , kamers van ZeelandRestitutie van de door aernout van Cloon aan V.O.C. in bewaring gegeven geld
Mandament van rau actieLucia Sinculer, wonende te Rotterdam, enige dochter van Willem Sinculer en Helena NorreBewindvoerders van de West Indische CompagnieNalatigheid in uitkering van supplianted deel. Als fideicommissaire erfgename van Robbert Norre, haar oom
Mandament van spolieSara Charles, weduwe en boedelhoudster van Jan Rotterdam, wonende te NieuwkoopBoudewijn van de VreedeHerstel van schade, toegebracht aan het erf en onroerend goed van suppliante, gelegen in Nieuwkoop waar de " Vergulde wagen" uithangt
Mandament van arrestMr. Lambert d' Overschie, als vader en voogd van zijn kinderen bij wijlen Margareta van Sevenhuisen, zijn eerste vrouw en als verhuurder van een woning en landBurgemeester de Reusch te Rotterdam en de weduwe en boedelhoudster van IJsbrant van Houten, die zichzelf in 1646 borg had gesteld voor Leendert Willemsz Graaff,bouwman onder Middelharnis, huurder van de woning en landVerhalen van een huurschuld van ruim 2019 gulden aan de verkoopsom van een huisen erf in Rotterdam, door de weduwe van borgsteller verkocht
Mandament relief d'appelGeertruijd van der Schelling, gesepareerdevrouw van Aart Stiermans, wonende te RotterdamBurgemeester en wethoudres van RotterdamOnenigheid over het metselen van een muur, waarbij proces werd gevoerd d.d. 7-8-1751 en 24-0-1751 dat voor de suppliante nadelig verliep
Mandement van rau actie met de clausule van edictCatharina de Beukelaar, wonende te Rotterdam, gehuwd met Isaack de KoningCarel Ooms, Laurens Verwijk, wonende te Rotterdam, executeurs-testementair en administrateurs over de boedel van Thomas de Beukelaar, suppliantes zwager, de Groote en Crasser, goederen onder zich hebbende te BataviaVerzoek aan allen en een iegelijk die menen enig beter recht te hebben op 2/3 deel van de nalatenschap van Thomas de Beukelaar
Mandament relief d' appelGerrit de Leeuw, wonende te AmsterdamCatharina Elizabeth van der Zwem, suppliantes echtgenoteBezwaar tegen het appoinctement van dispositie d.d. 19 januari 1790 door schepenen van Rotterdam verleend op het rekest van maintenue, met het verzoek om seperatie van het huwelijk, vanwege vermeende mishandeling en onttrekken van de maritele macht
Mandament van arrest, maintenue, penaal en rauw actieCatharina Fruithoven, weduwe van Jacobus Kerkhoven, later suppliants echtgenote en Willem Vink, artswonende te Rotterdam en schoonzoon van Cathrina FruithovenHet niet nakomen van de afspraken onder huwelijkse voorwaarden gesloten door Catharina Fruithoven en nalatigheid bij aflossing van geleend geld door Willem Vink
Mandament om commissie op commissarissenMr. Paulus Gevers, hoofdofficier te Rotterdam R: O:Catharina Mulder, weduwe de LangeNa mandamet van appel nu verzoek om commissie op commissarissen in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament om tuigenMr. Paulus Gevers, hoofdofficier te Rotterdam R:O:Catharina Mulder, weduwe de LangeNa mandament van appel nu verzoek om tuigen in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieJacob Lois, oudschepen van RotterdamCatharina Swaneveldt, de zogenaamde erfgenamen, gewezen weduwe van Theophilus BainhamBezwaar tegen vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 19-06-1675 gewezen, inzake veroordeling tot betaling van suppliant het restant van de koopsom van een huis
Mandament van reformatieAdriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak
Mandament van arrest en rau actie met edictLodewijk van Zeller en Zoon, kooplieden te Rotterdam, als vertegenwoordigers van Elisabeth Bretland en Samuel Bretland, executeurs van het testament van wijlen respectievelijk hun echtgenoot en vader Benjamin Bretland, wonende te LondenCharles, Graaf van Cornwallis c.s en Graaf van Northhanpton c.s en Simon Knol, notaris te RotterdamTerugbetaling van een schuld
Mandament van appelMaarten Valk.wonende te West Zaandam waarnemende de houtzagerij en negotie voor Herman Bichop, wonende te RotterdamChristiaan Frederik Schreuder, kastenmaker, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling voor geleverde houtwaren
Mandament van appel met de clausule van inhibitie en reliefMichiel Luijers, gehuwd met Jacoba van der Ninne, wonende te RotterdamChristiaan OpmeerBezwaar tegen vonnis d.d. 17 november door schepenen van Rotterdam gewzen inzake vermeende defloratie met gevolgen
Mandament van reformatieSamuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn
Mandament van arrest en rauw actieJean Croesen, 1e Klerk ter secretarie en Joost Hartigh, koopman te Rotterdam, mede executeurs van het testament van wijlen Hendrik van der Bel, opperkoopman en opperhoofd bij de V.O.C in JapanChristoffel Laurens de Hartogh, erfgenaam van Johan de Hartogh, gewezen baljuw op Batavia, en zijn mede erfgenamenEen oude leneing, nog niet terugbetaald aan Hendrik van der Bel
Mandament om executie te decernerenAdriaantje Harthout, wonende te RotterdamClaas Ariense Krepijn en zijn vader Arij KrepijnWegens vertrrek van de tegenpartij kan het uitvoeren van het vonnis van 11-03-1722 van Overschie betreffende het kraamgeld en alimentatie van het kind verwekt door gedaagde Claas Ariense Krepijn geboren op 15-10-1721 niet geéffecteerd worden
Mandament van rauw actiePieter Hoes, mr. koekebakker te Rotterdam wedunaar van Anna Miskijn, ( die tot de erfgenamen van Maria de Jager weduwe van Hendrik Abrons behoorde)Claas Miskijn te Rotterdam en Hendrik Steeman te Schiedam, executeursVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Maria de Jager, weduwe van Hendrik Abrons, die 10-04-1734 te Schiedam is overleden
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieNicolaas Montanban, koopman te RotterdamClara Catharina Stumphius, weduwe van Bernardus KaaskoperBezwaar tegen vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 03-01-1726 waarbij suppliant wordt veroordeeld om een aan hem verstrekt kapitaal terug te betalen na rekening en verantwoording te hebben afgelegd
Mandament relief d'appelJacob Bremenr qq notaris te RotterdamCommissarissen van zeegerecht te RotterdamBeroep om herstel van de uitspraken d.d. 20-07-1754 door commissarissen van het zeegerecht en d.d. 30-07-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geleden schade door slecht weer, van per schip vervoerde goederen
Mandament van rau actie met de clausule van edictJacob Bordels, notaris te Rotterdam, als lasthebber en prcuratiehouder van Hendrick Brenkman, boekhouder in dienst van de Oostindische Compagnie en secretaris van de Raad van Justitie der Casteels te Banda, Voornoemde Hendrick Brenkman bevindt zich buiten de jurisdictie van het Hof van Holland.Cornelis Blick en Francois van der Vink, voogden en executeurs van wijlen Roeland Brenkman.Hendrick Brenkman heeft van Roeland Brenkman een bedrag geërfd van 750 gulden, wat hij nog niet van de tegenpartij heeft ontvangen, wat zij moeten betalen met een rente van 4% jaarlijks, plus de kosten hiervoor gemaakt.
Mandament van rau actieDe weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in