Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
107 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 107 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
Piere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen13-04-1657
Anthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen24-06-1721
Joost Botlek, gehuwd met Pietertje Jacobs; Jan Albertsz gehuwd met Jannetje Jacobs tesamen wonend te Rotterdam; Michiel Spiegelburgh gehuwd met Feitje Jacobs te Hoorn en Steven Cornelisz als man en voogd van Marritje Jacobs te Rotterdam, allen erfgenamen ab intestato van Govert ten Bacq, hun broeder in dienst van de Oost-Indische Compagnie en verongelukt op het schip RobijnAgatha van Diemen te Amsterdam, ca. twaalf tot veertien dagen gehuwd geweest met Govert ten Bacq in PerziëBevel aan tegenpartij de staat en inventaris van alle middelen, goederen en effecten in te leveren
Jacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis28-06-1657
Thomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.18-07-1721
Hendrick Aryensz, wonend te RotterdamAnnitje Pieters, te RotterdamTegenpartij beweert ten onrechte dat de suppliant haar trouwbeloften zou hebben gedaan29-02-1656
William Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens08-09-1766
Sacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.24-04-1651
Johannes Boels Koopman te BruggeCornelis Anselmus, kuiper te Rotterdam en Cornelis Hartog, koopman te Rotterdam, met procuratie van Jan Bos, schipper van Sluis in Vlaanderen.het vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 16 julij 1776 / 1 augustus 1776.16-09-1776
Jannetje Gillisdr, te RotterdamCornelis EngelszAchterstallige beloning wegens werk als gouvernante, naaister; tevens ten onrechte uitgescholden terwijl ze haar loon kwam opeisen09-07-1657
Hillegond van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren te Utrecht, doch nu wonende alhier (in Den Haag)Cornelis van Noord, jongeman van omtrent 28 jaren, gewoond hebbende buiten Rotterdam, zoon van Claes Aartse van NoordCornelis van Noord heeft bij autografische (zelf geschreven) onderhandse akte een trouwbelofte gedaan aan Suppliante, wijders op 25 november 1717 voor notaris en getuigen, wederom trouwbelofte gedaan en wederzijdse testamenten laten opstellen. Ook zijn vader Claes Aartse van Noordvond het goed. De suppliante is zwanger en de tegenpartij verdwenen zonder opgaaf van redenen.12-04-1718
Hillegont van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren in Utrecht, en wonend in Den HaagCornelis van Noort, jongeman, wonend buiten de stad Rotterdam, 28 jaar oudtrouwbelofte in een eigenhandig akte op 12 october 1717, en in een Akte voor Notaris en getuigen dd 25-11-1717, waarin zij mutuele testamenten maakten, en zijn vader Claats (Claas) Aarts van Noort toestemming. De suppliante is geimpregneerd door Cornelis van Noort.25-02-1718
Margaretha van Son te Dordrecht, eertijds weduwe en boedelhoudster van Jan Benion, in zijn leven koopman te Schiedam, en als weduwe van Rochus van Noortwijk, voor haarzelf en recht hebbende van Eduard van der Gon, Raad en Vroedschap en Oud-burgemeester van SchiedamDaniel de La Motte, koopman te RotterdamDe onkosten van het proces over 945 guldens en 2 stuivers: restant: 395 guldens en 2 stuivers.20-06-1721
Guilliaume (Guiliaume) Baron van HamersteijnDavid Flottand met als borgen Pierre Vatas, medicinae doctor, in Den Haag en Etienne Caillaud, koopman te RotterdamDe terugbetaling en rente over een kapitaal van 10.000, gulden.16-06-1718
Gilles Groeneveld, koopman te RotterdamDe 4 assurradeurs: Jacob Luden (1000 gulden); Jurriaan Bartelse (1000 gulden); Johannes Luden (1000 gulden); en Dirk Luden (1000 gulden)De uitspraak de commissarissen van het Zeegerecht in Rotterdam dd 24 februarij 1768, omtrent een verzekering die aangegaan werd op 12 september 1765.05-04-1768
Matthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen29-11-1775
Jan de Voys, herbergier in de Koningh van Vranckrijk te RotterdamDe crediteuren van de suppliantVerzoek om uitstel van betaling aan crediteuren wegens moeilijke omstandigheden door wanbetaling van debiteuren22-03-1656
Elisabeth Michiels, de weduwe van Pieter Ariensz Caescooper, bij leven wonend te RotterdamDe crediteuren van de supplianteVerzoek om uitstel van betaling van een achterstallig bedrag wegens ziekte en overlijden van haar man en zorgen voor haar kinderen, terwijl enkele crediteuren haar schuld willen invorderen21-07-1656
Jannetje Tobias, de weduwe en boedelhoudster van Frans van Leeuwen, wonend te DelftDe curatoren van de verlaten boedel van Leendert de Jonge, kruidenier en gewoond hebbend in RotterdamAls eigenares van een huis uit de boedel van Leendert de Jonge wil de suppliante de sleutels van het huis hebben om het te verhuren: verzoek om een verbod aan de tegenpartij om dit te beletten11-09-1656
Jan Reyniersz de With, te RotterdamDe erfgenamen van Bastiaen Bastiaensz Pors, bij leven wonend te CharloisSchuld gehypothekeerd op 3 morgen 67 roe land, die na herhaalde aanmaningen niet is betaald zodat suppliant beslag wil laten leggen op gewassen en vee op het land19-06-1653
De weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien14-05-1657
Jan Marcusz Mom, wonend te RotterdamDe kinderen en erfgenamen van Willlem Verbrugge, gewezen valkenier van de graaf van HollandVerzoek om de tegenpartij een nieuwe procureur te laten benoemen na het overlijden van hun vorige raadsman Pieter van Luchtenburch19-06-1657
Johan Rogge, wonende te RotterdamDe meerderjarige erfgenamen en voogden over de minderjarige erfgenamen van Matthijs Snoek, Hendrik Snoek getrpuwd met Agtha SnoekMatthijs Hendrik jn kinderen van Annetje de Haan volle zuster van wijlen Johan de Haan de oude in zijn leven viceadmiraal ter zee van deze stad allen te samen de naaste vrienden van Johanna Reijnst, nagelaten kind van wijlen Agatha de Haan, verwekt bij Cornelis Reijnst zaligerErfenis kwestie: Johan de Jonge zaliger heeft op 17 Juli 1687 zijn testament gemaakt Hij heeft tot zijn enige erfgenaam benoemd zijn nicht Johanna Reijnst vernoemd. Nu wil Lucas Adolph Engelhart, die getrouwd is met Agatha Claassen de Haan, aanspraak maken op de helft van de erfenis omdat bij de familie van testateur van vaders zijde , andere namen die in dit rekest voorkomen zijn: Haesje e Haan; Alida Bickers van Zwieten weduwe van Lambert Reijnst; Cornelia cleijnmeel ; Jacob Verrijn , getrouwd met Alida Cleijnmeel en Hillegonda Cleijnmeel.26-03-1715
Mr. Balthasar Basius, advocaat en borg voor Matthijs Leendertsz, schipper van de St. Pieter en verweerder in het proces met Robbert Anderson als eiserDe reders van het schipUitvoering van het vonnis door het gerecht van Rotterdam ten onrechte gedaan plus het verbod hiermee door te gaan, aangezien de suppliant nadrukkelijk heeft ontkend ooit borg voor Robbert Anderson te zijn geweest13-06-1656
Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten27-05-1653
Jan van Huyseren, burger en koopman te Windau in Courland (Letland), voor zichzelf en namens zijn medereders aldaar woonachtig, als eigenaars van het voormalige fluitschip St. Jan Baptist of de DooperDe tegenwoordige schipper, matrozen, reders en anderenVerzoek beslag te leggen op het schip met toebehoren dat momenteel in de Leuvehaven van Rotterdam ligt, voordat het geladen weer vertrekt: het schip was eerder door Engelse kapers of piraten gekaapt en van teken en naam veranderd18-11-1653
Jan van Marselis en Theodore van Marselis, kooplieden te AmsterdamDe weduwe Archibald Hamilton en Meyners, kooplieden te Rotterdam.De beschikking van de Schepenen van Amsterdam, dd 13 julij 1769 betreffende een cognossement dd 1 october 1768 te Suriname getekend door Arij van der Pot, schipper van het schip "De Maas" wegens 25 balen Surinaamse Koffiebonen.25-07-1769
Pyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn15-09-1657
Jacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom04-10-1657
Jan Douche, gehuwd met Jacomyna Quakelveen, de weduwe van kapitein Jan Graveau, gewoond hebbend te Rochelle in FrankrijkDe weduwe van scheepskapitein Jacob Foran te Rotterdam, bij leven f 1800 schuldig aan zijn zwager Gabriël Grain te RochelleGabriël Grain had beslag laten leggen op de lading van een schip bevracht door Jan Graveau waarin Foran partenier (medereder) was. Om het schip vrij te krijgen had Graveau f 1800 betaald en getracht dit van de weduwe van Foran terug te krijgen. Deze had echter de supplianten onder valse voorwendselen laten arresteren die het arrest inmiddels ongedaan hadden gemaakt bij het hof. Zij willen nu beslag laten leggen op haar huis in Rotterdam om alsnog de achterstallige schuld te innen.16-05-1651
Jacob Lughte (Lugte), marschipper van Rotterdam op 't Sas van GentDe weduwe van wijlen Abraham Lughte, toendertijd ook schipper, wonen te Dordrecht, met als Borgen: ( de weduwe van wijlen) Teunis Lughte te Dordrecht, Cornelis van der Aa, en Abraham Hutten te Rotterdam.Terugbetaling van een lening van 600 gulden @ 5 % 'sjaars dd 8 augustus 1714 voor notaris Mr. Francois Waerts17-06-1718
Anthoni van Wijk, te RotterdamDe weduwe, erven of representanten van wijlen Hendrik Oprel, in zijn leven bouwman in Nieuw BeijerlandDe uitspraak van het gerecht te Nieuw Beijerland13-10-1768
Johan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)26-08-1654
Symon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam01-01-1656
Jacob Paets, brouwer te RotterdamDirck Lenaertsz Delfgau, herbergier te BergschenhoekWegens een achterstallig bedrag aan suppliant wil deze de verkoop van grond en huis van de tegenpartij door de gerechtsbode tegenhouden, de gerechtsdienaars geen overdracht laten voltrekken en de verkoop als kwalijk en onterecht nietig laten verklaren02-12-1653
Bernardus Kuijper, koopman en brander (generstoker) te RotterdamDirk Crooswijk te Rotterdam, gaarder van 's-Lands gemeene middelen over de stad Rotterdamvannis van de schepenen van Rotterdam dd 19 september 177629-10-1776
Dingeman Weeland; Jan Patijn de Jonge; en Johan de Buck, voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Barend de Buck, in zijn leven pontgaarder te Rotterdamdiverse personen, niet opgenoemdDiverse geldsommen, waarover men het niet eens kan worden.04-02-1718
Mr Gerard de Lange, burger en inwoner van Rotterdam.Dr. Greorgius Boudens, president Burgemeester van de stad Gouda en Baljuw en Schout van het land van Steijn en Willens.vonnis, dat de welgeboren mannen van Steijn en Willens hem hadden opgelegd op 04-12-172115-12-1721
Arie De With en Trijntje De Bruijn, wonend buiten Rotterdam als geinstitueerde erfgenamen van wijlen Claes De Vos, in zijn leven molenmaker buiten de Oostpoort te Rotterdam.Eeuwit De Man, timmerman te Geertvliet en Abraham Vermole, timmerman te Spijkenisse.Fl. 285: 00: 13 wegens geleverd hout.31-10-1721
Mr. Andries Berlicom, secretaris van RotterdamEngelbrecht de Groot, wonend te Oud-PiershilVerzoek om beslag te mogen leggen op de gewassen op het land wegens achterstallige landhuur20-06-1653
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
Johanna Wilhelmina Langenberg, weduwe van wijlen Coenraad Metelerkamp te Hillegersberg als moeder en voogd over Coenrada Metelerkamp, minderjarige jongedochter te RotterdamFrancois Bollenois, en Abraham Bollenois zijn vader, te RotterdamFrancois Bollenois heeft Coenrada Metelerkamp bezwangerd, en haar moeder vraagtn aan de vader van Francois 600 gulden (defloratie) 100 gulden (bevalling) en 3 gulden per week totdat het kind 18 jaar oud is, en zelf de kost kan verdienen02-02-1775
Johan van Weel, notaris en procureur te Rotterdam, met actie en transport van Jan Gruninger die last en procuratie had van Humphrie Davie, koopman te RotterdamGerrit Hartinck, te BreevoortAchterstallige schuld die de supplianten willen terugvorderen door beslag te leggen op een tegoed dat Hartinck eerstdaags in Den Haag zal komen opnemen01-02-1653
Mr. Jan van den Burgh, advocaat voor dit Hof. cum suis: Jan van Ravesteijn, koopman te RotterdamGerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft.Gerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft, zijn met medeneming van al hun bezittingen vertrokken uit Delft en Vianen, en dus failliet gegaan.25-07-1721
Ida Hermina Adriana van Berckel, huisvrouw van Paulus Hendrik Justus Ivoij, gewzen ontvanger van de gemene lands middelen over de stad Rotterdam en het onderhorig Quartier,(buiten gemeenschap van Goederen getrouwd).Govert van de Pot, commies en boekhouder ter finantie van Holland, wonende te Den HaagVonnis van de schepenen van Rotterdam dd 12/15-12-1774 betreffende de insolvente boedel van haar man, met als schuldeisers Govert van de Pot; Dirk Scheurwater en zoon; en de erfgenamen van wijlen Maria Jacoba van Ravesteijn09-03-1775
Balthasar Basius, borgsteller ten behoeve van Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Walkinschau, Schots koopman, ten laste van Matthijs Leendertsz, schipper; heeft in opdracht van Anderson borg ontvangen van procureur Hartman de Custer, destijds klerk van de secretarie van RotterdamHartman de Custer namens de gemene reders van de schepenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam waarbij suppliant de zaak van de Custer tegen de reders moet verdedigen waarvan hij niets afweet, terwijl de Custer nog niet eens op de eis van de reders heeft geantwoord en het proces al eerder door suppliant is gestaakt en de borg is gerestitueerd01-06-1656
Jan de Bruin (Bruijn), wonend te RotterdamHeijman en Calman Heilbron (Heijlbron)Een oplichtingsgeschiedenis, waarin de suppliant een lot in de Generaliteits Loterije neemt op instgatie van de Jood Jacob Barents (Barends) thans in de gevangenis in Rotterdam. Met behulp van Abraham Krix, ook gevangen in Rotterdam, koopt hij de prijs van 22.000 gulden, middels een obligatie van 2000 gulden. De obligatie raakt in handen van de Tegenpartij, die deze op de suppliant willen verhalen.01-02-1776
Bartholomeus en Mr Cornelis Boon van Engelandt, gesurrogeerde executeurs van het testament van wijlen Grietje Cornelis, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Abraham van Vleuten.Hendrik Hallet, met als borg: Laurens HalletDe betaling van een huis en erf, staande aan de Westzijde van de Lombert te Rotterdam, dat verkocht is op 1 mei 1712.22-02-1718
Rufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat15-05-1715
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in