Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
156 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 156 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement om betalingDavid Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePiere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen
Mandement van evocatieThomas van Naers en Johannis van Weel, beiden te RotterdamAbraham van den Berg en zijn vrouw Jannetje MeessenWegens het overlijden van Van den Berg hebben de supplianten verzocht de tegenpartij de arrementen van het proces aan te nemen of door aanwijzing van erfgenamen of representanten te benoemen
Mandament om procureur acceptant te stellenAnna Maria Damen, weduwe van wijlen Joan van Cempen; Siberta Damen, weduwe van Meester Guillielmo van Tetz, en Maria Jacoba Damen, allen voor zichzelf en zich sterkmakende voor Adam Damen, voor hemzelf en als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Jacob Damen, tesamen erfgenamen van wijlen Clasina Pater, in haar leven weduwe van Adam Damen de oude en als execteurs van de uiterste wil van de voornoemde Clasina PaterAdam Simonsz. Veenrale, eerst koopman te Amsterdam en later wonende te RotterdamClasina Pater voornoemd heeft 2 processen lopen bij het Hof van Holland tegen tegenpartij. Beide zaken zijn voldongen maar kunnen niet verder bepleit worden omdat de procureur van tegenpartij, Abraham Selkaart van Wouw, is overleden. Tegenpartij moet een nieuwe procureur aanstellen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMichiel Stepsius, notaris te DelftAdolph Croeser, te Rotterdam en eiserBezwaar door de suppliant tegen het vonnis (13 november 1660) van de schepenen van Delft, waarin hij werd veroordeeld de som voor het huis en het erf te betalen met compensatie van kosten, terwijl de suppliant niet was geïnformeerd over de verkoopvoorwaarden
Mandament om Appel met de clausule van Relief en inhibitie, in communi formaAnthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen
Mandement van arrest op goedere nJoost Botlek, gehuwd met Pietertje Jacobs; Jan Albertsz gehuwd met Jannetje Jacobs tesamen wonend te Rotterdam; Michiel Spiegelburgh gehuwd met Feitje Jacobs te Hoorn en Steven Cornelisz als man en voogd van Marritje Jacobs te Rotterdam, allen erfgenamen ab intestato van Govert ten Bacq, hun broeder in dienst van de Oost-Indische Compagnie en verongelukt op het schip RobijnAgatha van Diemen te Amsterdam, ca. twaalf tot veertien dagen gehuwd geweest met Govert ten Bacq in PerziëBevel aan tegenpartij de staat en inventaris van alle middelen, goederen en effecten in te leveren
Mandement om betalingJacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis
Rau ActieThomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.
Mandement penaalHendrick Aryensz, wonend te RotterdamAnnitje Pieters, te RotterdamTegenpartij beweert ten onrechte dat de suppliant haar trouwbeloften zou hebben gedaan
Mandament van rau actieMeester Floris Pieter Pittenius, advocaat bij het Hof van holland en Johan Bout, secretaris van de heerlijkheidRrijswijk. Als voogden over Ferdinand Jacob Goor, minderjarige nagelaten zoon en enig kind van wijlen Johan Wijnand Goor, in zijn leven Luitenant Generaal van de Infanterie van deze staat. Hij is geinstitueerde erfgenaam van wijlen Johanna Elisabeth Volbergen, eerder weduwe van Meester Willem van Vierssen, in zijn leven Raadsheer in de Raad van BrabantChristiaan Wageman, wonende te Rotterdam en getrouwd met Maria Breugel, dochter van Johan BreugelTegenpartij moet aan suppliant terugbetalen de penningen en lijfrenten van de lijfrentebrief van 100 gld per jaar d.d. 04-07-1665 op het kantoor van Salland in de provincie Overijssel met rente van 4% per jaar. De onbetaalde restanten en de nog te verschijnen lijfrenten worden aan suppliant uitbetaald en ze moeten betalen de kosten van het proces
in cas d'AppelWilliam Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens
Mandement penaalSacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.
Mandament om een precieze dag te kiezenPieter van der Burgh, notaris en procureur in Den HaagCornelia van der Eest, huisvrouw van Josias ZasOp 15-05-1712 is tegenpartij gekwalificeerd om naast de suppliant uit handen van de Oost Indische Compagnie te Rotterdam en de Weesmeesters aldaar te ontvangen alle goederen uit de nalatenschap van de vader van tegenpartij. Suppliant vraagt rekening en verantwoording van tegenpartij
Mandement in cas Relieff en d'AppelJohannes Boels Koopman te BruggeCornelis Anselmus, kuiper te Rotterdam en Cornelis Hartog, koopman te Rotterdam, met procuratie van Jan Bos, schipper van Sluis in Vlaanderen.het vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 16 julij 1776 / 1 augustus 1776.
Mandament van rau actieAriaentje Cornelis, weduwe van wijlen Jacob Leendert van Oosten, wonende te HillegersbergCornelis Cornelisse Vollebregt, wonende te Hillegersberg en Gijsbert Pelt, wonende te RotterdamEerste tegenpartij moet aan suppliant betalen 1600 gld met de onbetaalde rente van 3% per jaar. Tweede tegenpartij moet dat gedogen
Mandament van appèl met de clausule van inhibitieIsaacq Vinck, koopman te Rotterdam, de collatie gekregen van eeuwige vicarije voor zichzelf en ook nog als mede-erfgenaam en als procuratiehouder van de verdere mede-erfgenamen van Eva van Teijlingen, die erfgenaam was van haar overleden broer Lambertus van TeijlingenCornelis de Jong tegen Arij Simons, getrouwd met Margareta Schonken, eerder weduwe van Everard Maas en Margareta voornoemd nog tegen de weduwe van Cent Adriaense Backer, Pieter Arijense van der Zijde en Willem Cornelis Ruijghoofd; Pieter Arijense, Cornelis Arijensee en Neeltje Aeijense, nagelaten kinderen en erfgenamen van Arien HendriksEr is een proces geweest voor Heemraden van Ouderkerk aan de IJssel en met het vonnis op 05-12-1714 over een erfeniskwestie is suppliant het niet eens
Mandement om betaling met interdictie penaalJannetje Gillisdr, te RotterdamCornelis EngelszAchterstallige beloning wegens werk als gouvernante, naaister; tevens ten onrechte uitgescholden terwijl ze haar loon kwam opeisen
Mandement van Arrest en PoenaalHillegond van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren te Utrecht, doch nu wonende alhier (in Den Haag)Cornelis van Noord, jongeman van omtrent 28 jaren, gewoond hebbende buiten Rotterdam, zoon van Claes Aartse van NoordCornelis van Noord heeft bij autografische (zelf geschreven) onderhandse akte een trouwbelofte gedaan aan Suppliante, wijders op 25 november 1717 voor notaris en getuigen, wederom trouwbelofte gedaan en wederzijdse testamenten laten opstellen. Ook zijn vader Claes Aartse van Noordvond het goed. De suppliante is zwanger en de tegenpartij verdwenen zonder opgaaf van redenen.
Mandement van Rau ActieHillegont van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren in Utrecht, en wonend in Den HaagCornelis van Noort, jongeman, wonend buiten de stad Rotterdam, 28 jaar oudtrouwbelofte in een eigenhandig akte op 12 october 1717, en in een Akte voor Notaris en getuigen dd 25-11-1717, waarin zij mutuele testamenten maakten, en zijn vader Claats (Claas) Aarts van Noort toestemming. De suppliante is geimpregneerd door Cornelis van Noort.
Mandament van appèl met de clausule van inhibitieDavid Mendes; Moses Mendes en Isaacq MendesDaniel de la MotteEr is een proces geweest voor het Gerecht van Rotterdam, waar bij het vonnis op 03-08-1714 de Commissarissen van het Zeerecht aan tegenpartij hebben opgelegd te betalen 1200 gld., volgens assurantie op de equipage en het casco van het schip "de Novita" van schipper Angelo Pilotto.
Mandament van Rau ActieMargaretha van Son te Dordrecht, eertijds weduwe en boedelhoudster van Jan Benion, in zijn leven koopman te Schiedam, en als weduwe van Rochus van Noortwijk, voor haarzelf en recht hebbende van Eduard van der Gon, Raad en Vroedschap en Oud-burgemeester van SchiedamDaniel de La Motte, koopman te RotterdamDe onkosten van het proces over 945 guldens en 2 stuivers: restant: 395 guldens en 2 stuivers.
Mandement van arrest op de persoon en de goederenGuilliaume (Guiliaume) Baron van HamersteijnDavid Flottand met als borgen Pierre Vatas, medicinae doctor, in Den Haag en Etienne Caillaud, koopman te RotterdamDe terugbetaling en rente over een kapitaal van 10.000, gulden.
Mandement van ReformatieGilles Groeneveld, koopman te RotterdamDe 4 assurradeurs: Jacob Luden (1000 gulden); Jurriaan Bartelse (1000 gulden); Johannes Luden (1000 gulden); en Dirk Luden (1000 gulden)De uitspraak de commissarissen van het Zeegerecht in Rotterdam dd 24 februarij 1768, omtrent een verzekering die aangegaan werd op 12 september 1765.
Mandament in cas Relieff d'AppelMatthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen
Mandement van inductieJan de Voys, herbergier in de Koningh van Vranckrijk te RotterdamDe crediteuren van de suppliantVerzoek om uitstel van betaling aan crediteuren wegens moeilijke omstandigheden door wanbetaling van debiteuren
Mandement van inductieElisabeth Michiels, de weduwe van Pieter Ariensz Caescooper, bij leven wonend te RotterdamDe crediteuren van de supplianteVerzoek om uitstel van betaling van een achterstallig bedrag wegens ziekte en overlijden van haar man en zorgen voor haar kinderen, terwijl enkele crediteuren haar schuld willen invorderen
Mandement penaalJannetje Tobias, de weduwe en boedelhoudster van Frans van Leeuwen, wonend te DelftDe curatoren van de verlaten boedel van Leendert de Jonge, kruidenier en gewoond hebbend in RotterdamAls eigenares van een huis uit de boedel van Leendert de Jonge wil de suppliante de sleutels van het huis hebben om het te verhuren: verzoek om een verbod aan de tegenpartij om dit te beletten
Mandement van arrest op goederenJan Reyniersz de With, te RotterdamDe erfgenamen van Bastiaen Bastiaensz Pors, bij leven wonend te CharloisSchuld gehypothekeerd op 3 morgen 67 roe land, die na herhaalde aanmaningen niet is betaald zodat suppliant beslag wil laten leggen op gewassen en vee op het land
Madament om declaratie van kosten over te nemen en executie zien decernerenLambert Ten Cate, koopman te AmsterdamDe erfgenamen van Jacob Elias de Jong,gewezen koopman te Rotterdam ; Henrico van Wesel en Jan van Ven, kooplieden te AmsterdamTegenpartij wordt bevolen aan de suppliant te betalen 1372 gld en 19 st met rente en tevens moeten de erfgenamen van Jacob Elias voornoemd aan supplianten de kosten betalen van de processen op 02-07-1705 en 22-12-1711 voor Schepenen van amsterdam en ze moeten de declaratie van kosten over nemen
Mandement van arrest op goederenMarinus Groeningh, brouwer te Rotterdam, gehuwd met Maria Vasterts, bij het testament van wijlen haar moeder Catharina Willems tot voogd van de echtgenote van zijn suppliants gestelde vader Vasterts, en tot voogd van haar erfgenaam Nicolaes Puyck, bij leven burgemeester van RotterdamDe executeur testamentair van de sententieDe deurwaarder opdragen alle goederen van de overleden Nicolaes Puyck in beslag te nemen, waarbij alle executeurs het arrest moeten gedogen en aan de suppliant uitkeren de genoemde parten en winsten van de brouwerij plus de interesten ter voldoening inclusief de onkosten
Mandement om betalingDe weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien
Mandement om betalingCasper de Raet, voorheen schoolmeester in Charlois, tegenwoordig wonend in de heerlijkheid van RodenDe kinderen en erfgenamen van Jacobus Lewins, doctor in de medicijnen te RotterdamOpeising van een achtergestelde som op obligatie uit te keren uit de opbrengst van een gemeenschappelijk bezit in een huis te Delft, inclusief de vruchten en huren en verdere inkomsten
Mandament van appèl met de clausule van inhibitie, relief en compulsoirJan Henneken, koopman te RotterdamDe kinderen en erfgenamen van wijlen bouwens Cornelisze GoereeTegenpartij heeft per rekest aan de Hoge raad verzocht om brieven van beneficie van inventaris omdat ze bang zijn dat ze uit de erfenis van hun vader nog meer schulden moeten betalen zoals ze eerer al hebben gehad voor het Gerecht van Rotterdam. Met het vonnis op 02-01-1712 voor het gerecht van Den Briel is suppliant het niet eens
Mandement om procureur acceptant in te stellenJan Marcusz Mom, wonend te RotterdamDe kinderen en erfgenamen van Willlem Verbrugge, gewezen valkenier van de graaf van HollandVerzoek om de tegenpartij een nieuwe procureur te laten benoemen na het overlijden van hun vorige raadsman Pieter van Luchtenburch
Mandament van indeminiteitJohan Rogge, wonende te RotterdamDe meerderjarige erfgenamen en voogden over de minderjarige erfgenamen van Matthijs Snoek, Hendrik Snoek getrpuwd met Agtha SnoekMatthijs Hendrik jn kinderen van Annetje de Haan volle zuster van wijlen Johan de Haan de oude in zijn leven viceadmiraal ter zee van deze stad allen te samen de naaste vrienden van Johanna Reijnst, nagelaten kind van wijlen Agatha de Haan, verwekt bij Cornelis Reijnst zaligerErfenis kwestie: Johan de Jonge zaliger heeft op 17 Juli 1687 zijn testament gemaakt Hij heeft tot zijn enige erfgenaam benoemd zijn nicht Johanna Reijnst vernoemd. Nu wil Lucas Adolph Engelhart, die getrouwd is met Agatha Claassen de Haan, aanspraak maken op de helft van de erfenis omdat bij de familie van testateur van vaders zijde , andere namen die in dit rekest voorkomen zijn: Haesje e Haan; Alida Bickers van Zwieten weduwe van Lambert Reijnst; Cornelia cleijnmeel ; Jacob Verrijn , getrouwd met Alida Cleijnmeel en Hillegonda Cleijnmeel.
Mandement penaalMr. Balthasar Basius, advocaat en borg voor Matthijs Leendertsz, schipper van de St. Pieter en verweerder in het proces met Robbert Anderson als eiserDe reders van het schipUitvoering van het vonnis door het gerecht van Rotterdam ten onrechte gedaan plus het verbod hiermee door te gaan, aangezien de suppliant nadrukkelijk heeft ontkend ooit borg voor Robbert Anderson te zijn geweest
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieRobbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten
Mandement van arrest op goederenJan van Huyseren, burger en koopman te Windau in Courland (Letland), voor zichzelf en namens zijn medereders aldaar woonachtig, als eigenaars van het voormalige fluitschip St. Jan Baptist of de DooperDe tegenwoordige schipper, matrozen, reders en anderenVerzoek beslag te leggen op het schip met toebehoren dat momenteel in de Leuvehaven van Rotterdam ligt, voordat het geladen weer vertrekt: het schip was eerder door Engelse kapers of piraten gekaapt en van teken en naam veranderd
Mandement van Reformatie met de clausule om de zaak van 8 tot 8 dagen peremptorie en op absoluut verstek te voldingen en verder dezelve ten eerste na het voldingen voor de heren commissarissen ter audientie van de Rol gecommitteerd te bepleiten.Jan van Marselis en Theodore van Marselis, kooplieden te AmsterdamDe weduwe Archibald Hamilton en Meyners, kooplieden te Rotterdam.De beschikking van de Schepenen van Amsterdam, dd 13 julij 1769 betreffende een cognossement dd 1 october 1768 te Suriname getekend door Arij van der Pot, schipper van het schip "De Maas" wegens 25 balen Surinaamse Koffiebonen.
Mandement om betalingPyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn
Mandement om betalingJacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom
Mandement van arrest op goederenJan Douche, gehuwd met Jacomyna Quakelveen, de weduwe van kapitein Jan Graveau, gewoond hebbend te Rochelle in FrankrijkDe weduwe van scheepskapitein Jacob Foran te Rotterdam, bij leven f 1800 schuldig aan zijn zwager Gabriël Grain te RochelleGabriël Grain had beslag laten leggen op de lading van een schip bevracht door Jan Graveau waarin Foran partenier (medereder) was. Om het schip vrij te krijgen had Graveau f 1800 betaald en getracht dit van de weduwe van Foran terug te krijgen. Deze had echter de supplianten onder valse voorwendselen laten arresteren die het arrest inmiddels ongedaan hadden gemaakt bij het hof. Zij willen nu beslag laten leggen op haar huis in Rotterdam om alsnog de achterstallige schuld te innen.
Mandement van Rau ActieJacob Lughte (Lugte), marschipper van Rotterdam op 't Sas van GentDe weduwe van wijlen Abraham Lughte, toendertijd ook schipper, wonen te Dordrecht, met als Borgen: ( de weduwe van wijlen) Teunis Lughte te Dordrecht, Cornelis van der Aa, en Abraham Hutten te Rotterdam.Terugbetaling van een lening van 600 gulden @ 5 % 'sjaars dd 8 augustus 1714 voor notaris Mr. Francois Waerts
Mandement van ReformatieAnthoni van Wijk, te RotterdamDe weduwe, erven of representanten van wijlen Hendrik Oprel, in zijn leven bouwman in Nieuw BeijerlandDe uitspraak van het gerecht te Nieuw Beijerland
Mandement om betalingJohan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)
Mandement in cas d'appel met clausule van reliefSymon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam
Mandement penaalJacob Paets, brouwer te RotterdamDirck Lenaertsz Delfgau, herbergier te BergschenhoekWegens een achterstallig bedrag aan suppliant wil deze de verkoop van grond en huis van de tegenpartij door de gerechtsbode tegenhouden, de gerechtsdienaars geen overdracht laten voltrekken en de verkoop als kwalijk en onterecht nietig laten verklaren
mandement van Appel met de clausule van RelieffBernardus Kuijper, koopman en brander (generstoker) te RotterdamDirk Crooswijk te Rotterdam, gaarder van 's-Lands gemeene middelen over de stad Rotterdamvannis van de schepenen van Rotterdam dd 19 september 1776
Mandament van getuigenMeester Cornelis Groeninx, oud schepen van Rotterdam, getrouwd met Catharina van ZeelenDirk de Wit en Gerrit Verbrugge, wonende te RotterdamEr is geprocedeerd en suplianten verzoeken getuigen en commissie op twee Heren Commissarissen
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in