Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jacob Ravens, wonende te Wateringen, waarnemend en later secretaris van 's Gravenzande en Zuid-AmbachtAbraham Douglas, baljuw van s'Gravenzande en Zuid-AmbachtVerhindering bij uitoefening van ambt01-07-1751
Jan Daniel Douglas, wonende te s' GravenhageAbraham Douglas, suppliants vader, interdant, baljuw en ontvanger der verpondingen uit het WestlandAchterhouding van gegevens door Abraham Douglas m.b.t. nalatenschappen van moeder Johanna Theodora van Lennep, broers en oudtantes en overdracht bij meerderjarigheid van het ambt door de domeinraad gerestitueerd, waardoor suppliant schulden moet maken16-06-1780
Jan de Bije, heer van Albrandswaard en Stoutenburg, kolonel ect. geïnstitueerd erfgenaam van Jacob de Beij, gewezen heer van StoutenburgAbraham en Henderick Goverts, voogden over de minderjarige erfgenamen van Jan ValckUitvoering van het vonnis van het Hof van Holland d.d. 28-011-1674 inzake betaling van een obligatielening20-12-1675
Adam Hollebeek, wonende te LeidschendamAbraham Franken, wonende te Hazerswoude, Willem Franken, Adriaan Franken Beijaard, zich gestald als borgenNalatigheid in het aflossen van een oblgatie24-05-1787
Mr. jan Ploos van Amstel, advocaat van 't Hof gevestigd te AmsterdamAbraham Geervliet, bode van DiemenNalatigheid in aflossing van een obligatie en levering van de opbrengst van de verkoop van goederen , ad 1408: 4: 12: gulden, door Geervliet ontvangen28-10-1763
Willem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland12-10-1635
Frederik Melsert, slager te 's GravenhageAbraham George Luicius, gewezen gezant van PruisenNalatigheid in betaling voor geleverde vleeswaren na vertrek naar elders en nu tijdelijk terug27-07-1741
Cornelius Hollius, mr. chirurgijn te 's GravenhageAbraham George Luicius, gewezen gezant van PruisenNalatigheid in betaling voor geleverde diensten na vertrek naar elders en nu tijdelijk terug27-07-1741
Marijtje Aarnouts Hogeboom, met haar vader Aarnouts Hogeboom, wonende te SpijkenisseAbraham Gerritszoon BinnewegVerbreking van trouwbeloften en bovendien is Marijtje zwanger gemaakt. Alsnog moeten zij trouwen en zeker zal alimentatie betaald moeten worden10-12-1751
Abraham d'Asseredo (of Desaredo), Portugees koopman te Den HaagAbraham Gideon en Simpson Gideon, eveneens Portugese koopliedenArrestatiebevel voor Simpson Gideon die op het punt staat de Nederlanden te verlaten, om nog bijtijds een achterstallig bedrag van hem te innen05-10-1656
Frederick Raphoen te Amsterdam, gedaagde in Rau ActieAbraham Heirmans, curator over de insolvente boedel van Pieter Guenelion de jonge; Jacob Balde; Theodorus Rijswijck; Philip van der Ghiessen.Suppliant is genoodzaakt process te sustineren voor Commissarissen van de desolate boedelkamer te Amsterdam als gedaagde in Rau Actie uitgesproken dd 07-04-1718, nl. te mogen volstaan met compensatie van de kosten.28-09-1718
Pieter Oosterling, koopman te Amsterdam en compagnonAbraham Hennebo, gewoond hebbend te Leiden en nu zonder vaste woonplaats in het landAchterstallige som betalen uit de opbrengst van in beslag genomen goederen07-06-1657
Cornelis Kruijning, wonende te wateringen, gehuwd met Jannetje Bruijnwijk,dochter van Simon Arentze Bruijnwijk, koopman in granen te SchipluidenAbraham Houwert, Abraham Doorne van Swieten en Frank van der Swet als voogden over Pieter HouwertNalatigheid in het aflossen van een obligatie26-09-1747
Jan Thomaszoon Verduijn: Adam Thomaszoon Verduijn, beiden wonende te Nieuwkoop, procuratie hebbende van Gerrit Thomaszn Verduijn, scheepmaker hun broer ook wonende aldaarAbraham Jansz Kool (Cool) wonende Kortenhoef 4h, Sticht van Utrecht. Dirck Janszn Kool wonende onder het gerecht van Zevenhoven Utrecht, Jan Pieterszn, gehuwd met Grietgen Jans Kool, wonende onder het gerecht van WoubruggeWeigering om salaris uit te betalen voor 18 jaar administratie over de goederen van de weeskinderen Jan Jansz Kool, scheepmaker en diens vrouw Lijsbeth Clertsd23-04-1655
Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de weeskinderen van Trijntje Pouwels, als eisers en arrestantenAbraham Jansz Verhoorn te Wateringen, als verweerder en gearresteerde, tevens als borg en principaal schuldenaarEis tot voldoening van som plus interest volgens het eerdere vonnis van het gerecht van Naaldwijk aan suppliant21-06-1657
Josua Israel d'Andrade, koopman in AmsterdamAbraham Jesurum cum suisBetaling van een rekening koopmanschappen: 485 pesos + interst + kosten.14-04-1722
Soetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten20-01-1775
Petronella Hoogerweff, weduwe en boedelhoudster van wijlen Abraham Noorthoeve (Noordhoeve) in zijn leven afslager van de vis te MiddelharnisAbraham Kip, de baljuw van Middelharnis, en de Halsheren, Schout en Schepenen van MiddelharnisAbraham Kip hodt de betaling tegen van de vis aan de pachter van de visafslag09-07-1715
Jacob Robbenstein, wijnkoper te EnkhuizenAbraham LaviaNiet nakomen van een vonnis van schepenen van Enkhuizen d.d. 5-03-1664 inzake een te betalen schuld07-11-1675
Jacob Lambertsz Cloeck met procuratie van Pieter Cornelisz Linnewever te Alkmaar en erfgenaam onder beneficie van Thomas Jansz Kuyper (overleden) te AmsterdamAbraham Lefebre, wonende te AmsterdamDe tegenpartij tracht het huis en erf op naam van Pieter Cornelisz te bemachtigen om daarin te gaan wonen19-10-1657
Johanna Geertruid Juliaans, wonende te Utrecht, Arnouds Juliaans, wijnkoopman te UtrechtAbraham Lemmers, wonende te Amsterdam, Abraham Adriaan van Koperen, Cornelis Berthoff als voogden wonende te ParamariboVerzoek om beslag op goederen, geld en effecten inzake dilaijering van schriftelijke trouwbeloften d.d. 31 december 1749 aangegaan16-07-1750
Abraham Quevellerus, wonende in Den Haag, het ambt van Advocaat fiscaal van India waarnemend.Abraham Lestevenon, Bewindhebber der Oost Indische Compagnie ter Kamere Amsterdam, getrouwd met Geertruij de Vroede, en Meester Joan de Wit, Secretaris der stad Amsterdam, getrouwd met Elisabeth de Vroede, tesamen erfgenamen van wijlen Meester Francois de Vroede, Bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, tevens Bewindhebber van de geoctroijeerde VOC.Tegenpartij moet betalen aan suppliant de somma van 20.591 gulden en 12 stuivers, waarin George Hendrick Munnix bij het vonnis van Schepen van Amsterdam is veroordeeld. Hij heeft betaald een derde deel, à 6863 gulden en 17 stuivers met rente van 4% per jaar.17-02-1716
Rachel Mocata Nunes, weduwe van wijlen Anthonio Gabriel Nunes, en Isacq Mocata Nunes, Jacob Mocata Nunes, en Ribca Mocata Nunes (alias Caatgen Mocata)Abraham Levij en zijn broer Isacq Levij, beiden te AmsterdamEr was een contract waarbij David Pareira Brandon te Amsterdam aannam en beloofde te leveren op 1 augustus 1720 een actie van £ 500,-,- ten laste van de Engelse Oost Indische Compagnie, met 300% avans. Rekening en verantwoording over dit contract.13-11-1721
Guillaume Charron Sint Germain, optredende voor Maria Josepha Boisanguin, weduwe en erfgename van Joseph d'Arredondo en voor haar zoon Antonio d'Arredondo, kapitein, en tevens optredende als voogd over de minderjarige Franciscus d'ArredondoAbraham Lombroso, wonende te AmsterdamWeigering om leningen en betalingen af te rekenen04-04-1726
Johannes Donker, Arij van Hooven, wonende te Voorburg, eigenaar van huizen en erven gelegen aan de kleine laan te VoorburgAbraham Louis Van, en meerdere personenVerbod om te bouwen en begin van bouw af te breken i,v.m. verhinderen van vrij uitzicht op de Vliet30-06-1789
Abraham Cathelle, mr. wolkammer, wonende te LeidenAbraham Macare, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Leiden gewezen d.d. 1645-05-12 inzake een schuld van 224 pond 18 schelling 9 groten Vlaams26-05-1645
Hendrik Rijffsnijder Gerritzn, koopman, wonende te Amsterdam mede-reder en boekhouder van het schip "de Vrijheid"Abraham Machgilzen, wonende te Buiksloot, varende als schipper op "de Vrijheid". Tevens mede-reder en deelnemende voor 1/4 portieBezwaar tegen het vonnis 1juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake niet nakomen van afspraken, ontstaan door gezamelijke rederij beheer16-02-1789
Jakob Dekker, wonende te Spijkenisse - in huur hebbende dijk, genaamd Mallendijk, gelegen onder jurisdictie van Spijkenisse, eigenaar van vier hokkelingen - twee rode en twee swarte bonteAbraham Macquelin, wonende te Spijkenisse - huurder; mitsgaders: Barend van Vliet; Pieter Benne; Dirk Rochusz Vermaat, alle wonende te SpijkenisseDe tegenpartij met geweld heeft de vier hokkelingen gelaten verdrijven en schutten. Bevel om kosten en schaden en interesten te repareren en in vorige staat te stellen zo als het geweest is04-06-1805
Hendrick Barning, waard, wonende aan de TolbrugAbraham Maseuren, gewezen exployant van Het Hof en van de Hoge RaadDoorschuiven van een schuld van 600 gulden22-01-1655
Samuel de Pas, makelaar te AmsterdamAbraham Mendes FlorisjzBezwaar tegen het vonnis d.d. 31 januari 1750 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake van het vonnis 19 juni 1748 door commissarissen van kleine zaken, gewezen m.b.t. vereffening van twee bedragen24-04-1750
Salomon de MedinaAbraham Muijssart, Raad en Schepen der stad Amsterdam.oneenigheden omtrent een contract dd 17-03-1711, en een compromis om die oneenigheid op te lossen dd 14-05-1717. Abraham Muijssart is niet van plan te betalen.30-03-1718
Mr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.22-04-1718
Claude Louis de Surmond (Surmont)Abraham Philips, gemachtigde van Molienes Frugere en Comp. Te Lion.Het vonnis van de Schepenen van Amsterdam dd 24 maart 1717, betreffende 2 balen orgazin Reggie zijde.22-07-1717
Beatrijs Wilhelmus van der Does te Den Haag, meerderjarige dochter, mitsgaders Maria Margareta van Aldedorp (Aldedorph), weduwe van wijlen IJsbrant van der Does, in zijn leven kapitein in dienst van dit LandAbraham Quellerius te Den HaagEen valse verklaring, onder de naam van Louisa van Hamel, door Beatrix Wilhelmina van der Does op 3 februarij 1717 voor de notaris Coeckebacker22-01-1718
Philips op de Beeck, koopman te DordrechtAbraham Ridderveld, gewoond hebbend te AmsterdamAchterstand in betaling van een som van 1721 gulden en 13 stuivers, waarbij tegenpartij zich hier en daar in Holland ophoudt16-02-1651
Barent Jansz, gehuwd met Sara RobertAbraham Robert, beheerder van de landen van Sara Roberts grootvaderSuppliant eist een vierde gerechte part van landen en inkomsten en inzicht via de kinderen en erfgenamen van Abraham Robert in het door hem gevoerde beheer (rekening, bewijs & reliqua)31-03-1651
Jacobus de Surimond, koopman wonende te AmsterdamAbraham Romswinkel, ook koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tetteroo, Aelbertsbergh en Vogelesangh betreffende het verleggen van een riool14-10-1726
Cristoffel Mendes Castelmendo, portugees koopman te AmsterdamAbraham Salom, Jacob Athias, Abraham Israel Pereira, allen portugees kooplieden te AmsterdamUitvoering van een mandament d,.d. 1648-01-14 en comparitie voor twee commissarissen op1648-01-2925-02-1648
Jean Cossart, koopman te RotterdamAbraham Semah Ferro en Mose Athias de Neira te Amsterdam, die de Heren Ferro en Niera (Neira) kooplieden te Curacao vertegenwoordigen.Het overdoen en de afrekening van een zijden kousen handel (Roland; Rabagliat; Rubat; kooplieden te Turijn) van Schuurman, Moijaart, en van Pruijssen kooplieden te Curacao aan Ferro en Neira. Suppliant heeft nog geld te goed vanwege de verkochte kousen16-12-1721
Gerrit Michiel Donker te Oostzaanen (Ostzaandam)Abraham Stuurman, procureur, die de echtscheiding van de suppliant van zijn huisvrouw Elisabeth Calenberg verzorgd heeft. Zijn huisbaas Christiaan Schut in Oostzaanen, en Jacob Munnikhuijsen te Oostzaanen en Melchert Zuijdhoek, te Amsterdam, gestelde curateurs in de insolvente boedel van Abraham StuurmanDe papieren in de lessenaar van Abraham Stuurman, die Christiaan Schut in zijn bezit heeft, en die hij slechts tegen betaling van 250,-- gulden (achterstallige schulden van Abraham Stuurman) wil afgeven19-01-1776
Pieter de Ketelaar,brouwer te Haarlem, met procuratie van zijn broer Henrick de Ketelaar, koopman te LondenAbraham Targier, wonende te DordrechtBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 1648-07-25 inzake aanspraken op een vaatje met garen03-09-1648
Gerard van Neck en Josua van Neck en Compagnie, kooplieden te London.(UK)Abraham Ter Borch en Zonen, Hermanus van Seppenwolde en Johannes van Seppenwolde.lijfrentebrieven en de kosten van dit proces.07-09-1770
Elias Baart, wonende te Amsterdam c:s: qq allen crediteuren van schipper Jacob Bosch, overleden op St. Eustatius d.d. februari 1759Abraham ter Borch, wonende te Amsterdam, in bezit van de opbrengst der verkochte goederen op St. EustatiusBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over afhandeling van de opbrengst der verkochte goederen31-12-1770
Mr. Jan backer c:s:, wonende te Amsterdam, commissarissen van zekere negatiatie t.b.v. enige planters op de Deens-Amerikaanse eilanden St' Croix, St' Thomas en St' Jan, onder directie van Abrham ter BorghAbraham ter Borgh sr. Abraham ter Borgh. JHhet onbevoegd toeeigenen van macht na aftreden als directeur van Abraham ter Borgh den Oude, t.b.v. Abrham ter Borgh jr.21-03-1774
Johan Hartcop, koopman te RotterdamAbraham Twent, koopman te RotterdamBezwaar tegen een vonnis d.d. 15-02-17 door schepenen van Rotterdam inzake betaling van een som gelds17-02-1723
Anthonij Delapoort, solliciteur, wonende in Den HaagAbraham van Baersenburch. sr. makelaar, wonende te DelftOnenigheid over de vereffening van weder zijdse assignaties28-08-1648
Cornelis Musch, heer van waalsdorp, griffier van de Staten Generaal de Verenigde NederlandenAbraham van Beveren, ambachtsheer van West BarendrechtOnenigheid over de verdeling van de inkomsten van het land en uit de grof en smaltienden, aangezien door bedijking nieuw land is gewonnen23-07-1650
Elisabeth Kervel, weduwe van wijlen Leendert Fatsoen, wonende te Warmond en zuster van wijlen Paulus Kervel in leven koopman te Leiden.Abraham van den Bogaart en Isaak Ketwegh.Paulus Kervel heeft in zijn testament bepaald dat de kinderen van suppliante het eigendom en de suppliante het vruchtgebruik krijgen van zijn nagelaten goederen. Hij heeft Servaas van den Bogaart, Abraham van de Bogaart en Isaak van den Bogaart en Isaak Ketwegh tot voogden van de kinderen van de supplianten aangesteld. Zij beheren de erfenis naar eigen welgevallen ten nadele van de suppliant. Sevaas en Isaak van den Bogaart zijn intussen overleden, suppliante verzoekt het Hof om Abraham van den Bogaart en Isaak Ketwegh te gelasten haar inzage te geven in de staat van inventaris van de boedel van wijlen haar broer Paulus Kervel.11-03-1719
Franchoys van de Graeff, koopman te DordrechtAbraham van den Hutte, wonend te Cadiz in SpanjeUitblijven van verantwoording van de verkoop van gezonden goederen voor rekening van suppliant, evenmin tijdens verblijf van tegenpartij in Holland11-06-1651
Jasper van Clootwijck. rentmeester van Zijn Hoogheid in Noord Beverland , voor zichzelf en uit naam van verdere naaste bloedverwanten van wijlen Heer Gerrit van Clootwijck, gewezen pastoor te kapelle in de LangstraatAbraham van der Helle, tuinman; De weduwe en erfgenamen van Gabriel van Montfort, glaasmaker, beiden wonende in Den HaagTerugvordering van de inkomsten uit het land dat men slechts voor 1/12 deel bezit, doch die men in zijn geheel heeft geincasseerd26-07-1650
1234...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in