Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Wiliam Tompson kppoman te Amsterdam`Philippus van den Broek, koopman te AmsterdamHet vonnis van Schepenen dd, 14-06-1714 betreffende betaling van 1809 guldens en 16 stuivers wegens verkochte en geleverde goederen03-07-1714
Pieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij31-03-1656
Loofs en Bosch, kassiers, wonende te Amsterdam, houders van een renversaal nr. 606 van 4 stuks recepissen ter verwisseling getekend door A.C. VlotenA.C. Vloten, commissaris bij het Departement ter verwisseling de Staatsschulden; D. Visser te Amsterdam; Moliere en Zoon, bankiers in Den Haag; Temmink en Staring, kooplieden te Amsterdam - houders van recepissenEen renversaal nr. 606 van 4 stuks recepissen- staatsschuld- een som van 4.000 guldens tot lasten van de Bataafse Republic17-03-1806
Servaas Maasvelt, meester zwaardveger in Den HaagA.F.W. (Baron) Piek van Zoelen, gewezen luitenant-kolonel en kapitein van een compagnie guardes te voet in dienst van dit land.De niet betaalde huishuur (huurcedule dd 11-02-1773, eindigend in mei 1775) en openstaande rekeningen voor gedane leveranties en bewezen diensten.29-09-1775
Cathrina Swanenburgh,weduwe van Jan Richard du Cruzut, wonende te RijswijkA.J. cuperus, predikant te VollenhoveGeschil bij afgifte van obligaties08-06-1751
Abraham Ephraim, Joods koopman , wonend in Den Haag.A.P. Steinhausentwee wissels: 1). dd 10-06-1774 à 420 gulden 2). dd 12-06-1774 à 700 gulden.02-06-1775
Jan van den Berg, wonende te s'GravenhageA.V. Persijn, wonende onder WassenaarVerzoek om terug betaling van in 1723 geleend geld26-01-1730
Gijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te AmsterdamAalst de Bruijn,Assurus Beums en Jan van der Vinne, allen wonende te Haarlem, als executeurs testementair van Petronella LangedultNa koop van huis en tuin gelegen aan het zuiderbuitenSparne, aan de noordzijde van de tuinderlaan te Haarlem, genaamd "Buitenrust" wordt met goedvinden van de buren, een lichtraam geplaatst, waarna bovengenoemde personen bezwaar maken. Zij worden ondersteund door burgemeester en regeerders van Haarlem, d.d. 26-6-1751 ten nadele van suppliant01-10-1751
Adriaan Janszn Waelis; Simon Jansz Waelis, beiden wonende te Monnickendam, eisersAaltge Dircxdr wonende te Monnickendam gedaagde vrouw van Isbrant Cool die in het buitenland verblijftBezwaar tegen het vonnis van 25 juni 1650 van schepenen van Monnickendam gewezen inzake overpad, Dit vonnis negeerde de transportbrief van 29-01-1707 waarbij supplianten toestemming kregen om te verbouwen27-07-1650
Willem Bisschop, wonende te AmsterdamAaltien Vien, huisvrouw van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 16-12-1723 inzake scheiding van tafel en bed21-04-1724
Jacob van 't Rensenhuijsen, gewoond hebbend te Hillegersberg en thans gegijseld in het raadhuis van RotterdamAaltje Cornelisdr Breetveld, wonende te HillegersbergVerzoek om de gijseling op te heffen in de eis om vergoeding voor verkrachting, te betalen kraamkosten en alimentatie op te heffen01-10-1770
Cornelis Arias, wonende te NieuwkoopAaltje de Man, wonende onder NieuwkoopBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Nieuwkoop gewezen d.d. 8-08-1775 waarbij suppliant werd veroordeeld tot betaling van alimetatie ect. wegens verwekken van een kind door zijn onvermogende zoon28-01-1777
Jacob Cornelisz Lamme, wonende te Maasdam, wijlen zijn huisvrouw Lijntje Grasdijk, eerst weduwe van Jacob van Noorden, daarna van Klaas KruidhofAaltje van Noorden, dochter van Lijntje Grasdijk en Jacob van Noorden, huisvrouw van Dionisius de Raad, wonende te Maasdam, chrurgijnBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Maasdam inzake ervenis van wijlen Lijntje Grasdijk - 1/2 van het huis en erf. Eerst was een contract - huurcontract tussen de suppliant en eigenaresse, maar later zij trouwde met hem. Onenigheid tussen de partijen over rechten22-11-1805
mR. Jacob Bisdom, advocaat en Sebastiaan Thierrij de Bije,procureur beide aan het Hof van HollandAaltje, Pleuntje, Cornelia en Dirkje VerslootVoorschot op salaris voor rechtshulp15-08-1724
Johannes Bouwes, wonende te Bergum in Friesland voor zichzelf en zijn minderjarige dochter Trijntje Johannesse, erfgenaam van zoon en broer, Hendrik Johanisse, schipperAannemer Caters en Co, wonende te DoornikNalatigheid in afdracht van kooppenningen over geleverd hooi en het vervoer daarvan03-09-1749
Willem Biben, wonende te Leiden, leverancier van voer en fourage aan de Bataafse en Franse troepen in Zuid - HollandAannemer generaal en zijn gemachtigde P.J. van Oosthuizen met zijn boekhouders in Den Haag; alle crediteurenMisbruik van vertrouwen en eerlijkheid. Revisie van de boekhouding door neutrale persoon. Aanzienlijke winsten bij opnemen van maandelijkse rekeningen courant -2 ton goud onder de naam van provisie, avans, administratieloon. De suppliant was misleid en geruineerd. Executie van zijn boedel - uitstel21-05-1806
Jacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 171610-03-1718
Jan van der Sande, gehuwd met Anna Kuijk, wonende te AmsterdamAarnout Clumper, koopman te Amsterdam, die in compagnonschap had gehandeld met marcus Doole die insolvent was gewordenNalatighied in betaling van kosten gerezen bij een mandament van anticipatie d.d 09-07-1726 verleend19-02-1727
Johannes van Grondelle, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Jan Crielaert en Adriaen Schadé, notarissen te Rotterdam, die gemachtigd zijn in de zaken van lambertus van Andel, opperkoopman in dienst van de Oostindische Compagnie gehuwd met Elisabeth Wolfse en voor Gerard van Andel, klerk op de assurantiekamer te Rotterdam, die zulks doen voor Hendrik van Ingen, reizend bode van RotterdamAarnout LuijmersNalatigheid in afbetaling van een obligatie ten gunste van Lambertus van Andel, en vertrek zonder achterlating van vast adres04-10-1746
Hermanus Brouwer te Den HaagAaron AntunesDe tegenpartij moet het vonnis van de schepenen van Den Haag dd 1722-09-16 volgen ondanks de verjaring van het vonnis17-09-1723
Johan van Asten, notaris q.q.Aart van de Weterinck en Jan Cornelis Janse van der Burgh, borgen van de inmiddels overleden Cornelis Janse van der BurghVerzoek tot betaling van de achterstallige huur over dejaren 1728 t/m met de interest, alsmede betaling van diverse omslagen, die op de landerijen rusten en betaling van de gemaakte kosten21-12-1730
Juriaan Heuvenaar, koorn brandewijn brander te WeespAart Willemsz van der ZandeHet vonnis van de Schepenen te Weesp dd 29 junij05-07-1717
Alida Pauw, weduwe van wijlen Anthony Gunter van Kinschot, in zijn leven griffier van dit Hof, cum suis: Mr. Gaspar van kinschot, Raad en Rentmeester Generaal van de grafelijkheids domeinen van Noord-Holland en als last en procuratie hebbende van Arent Jan Vijgh tot de Snor gedeputeerde staten van het quartier van Nimmegen, als gehuwd met Anna Adriana van Ommeren mitsgadersw Johan Mauritsz van Pabst, Heer te Bingerden, geheime regeringsraad van zijne Koninklijke Majesteit van Pruyssen alsmede van Johan Le Cavalier, kapitein in dienst van Dit Land, gehuwd met Maria van Ommeren etc. etc. etc.Abiguel Fagel, weduwe van Reinier Pauw, de zoon van Hendrick Pauw, Heer van Schalckwijck en Adriana JonckheijnsStaat en Inventaris van de erfenis die Hendrick Pauw van zijn Moeder Adriana Jonckheins (Testament 19-12-1653) heeft geerfd en devolveert naar zijn zoon Reinier Pauw, rekening houdend met het fideicommissie07-12-1724
Regenten van het weeshuis te DelftAbraham Doorne van Swieten, wonende te Schipluiden, Frang van der Swet, wonende te Monster, voogden over Pieter Hauwert, Abraham HauwertNalatigheid in het betalen van huur over 10 morgen land30-11-1747
Marinus van Halmen en Cornelis Broeder, wonend in Middelburg, erfgenamen van Catharina van de Caveijl, weduwe van Daniel Nagtegaal en eerder van Jan van ReenenAbraham Peixotte, voogd over Daniel Israel NumsVoortzetting van een proces door Jan Ackerman en Sara Buijs in een erfenis kwestie09-08-1726
Joucke DircxdrAbraham AdriaenszVerhalen van een obligatie-schuld van 292 gulden-6st. toebehorende aan tegenpartij, maar berustend onder een niet met name genoemde Amsterdammer28-03-1650
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
Piere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen13-04-1657
Anthony Leijdekkers, wonende te Amsterdam Gerardus Baugé, koopman te Amsterdam, gehuwd met Adriana Jacoba van Loenen en ook voor Mr. Nicolaes van LoenenAbraham Bereveldt, Heer van Voorhout en predikant aldaar, wedunaar van Alida Leijdekkers overleden 05-09-1730, die eerder weduwe was van Johan de Hertogh, procureur van gecommitteerde Raden van de staten Staten van Holland en WestfrieslandMoeilijkheden bij afwikkeling van de nalatenschap i.v.m. het leveren van een behoorlijke staat en inventaris, omdat bij het geleverde exemplaar niet alle zaken waren vermeld27-05-1732
Johan Hedrik Fredrik Oldecop, agent van de Russische Keizer, residerende te AmsterdamAbraham Bruijn, Willem Bruijn, Severijn Bruijn, Cornelis Hartsen, Joan Frederik Motte, Van Hoorn, De Wit, assuradeurs, allen wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep hhet vonnis d.d. 12 oktober 1781 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verzoek om indiening van kosten, opgelopen i.v.m. verhindering om de reis van 18 paarden over zee voort te zetten en onderbrenging daarvan, in hoger beroep voort te zetten13-10-1781
Jan van Marcelis en Theodore Marcelis (of Mareelis), wonende te Amsterdam, boekhoudersAbraham Bruyn; Jacob Bruyn - voor 1/16 part; Jean Etienne Querin als ingevolge transport door Conraad Sybrand Gamst; mitsgaders: Pieter Amos Suyderhoff; Jan Barends Cremer en Petrus Antonius Nedderman - generale gemachtigden van Aaltje Teunisse, weduwe van Arie Staats - firma Staats en Compagnie. Voor 1/32 part medeeigenaars en medereeders van het schip, genaamd geweest Jan Fredrik (of Frederik), thans genaamd Geluk des Vredes, gevaard bij schipper Hendrik Belmer.Bezwaar tegen het vonnis van de zeecommissie van Justitie. Rekening en veratwoording van het bewind, alle boeken, brieven, chartres en papieren16-06-1806
Catharijne Joostendr, de nagelaten weduwe van Willem Joosten Antdonck, bij leven koopman te HaarlemAbraham Charles de jonge, oorspronkelijk debiteur met Abraham Charles de oude als borgVoldoening van achterstallig bedrag21-06-1656
Marinus Koeyman, wonend op Duiveland en interveniërend voor zijn borg Jan Isackxsz Smit, gedaagde en excipiënt (verweerder)Abraham Cornelisz Leynssen c.s., eisers en geëxcipieerdenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Zierikzee dat Leynssen veroordeeld heeft tot betaling van 200 ponden 11 schellingen en 8 groten Vlaams, wat minder was dan door het gerecht van Nieuwerkerk was beslist28-03-1651
Mr. Gillis Graafland, Mr. Joan Graafland, advocaten van 't HofAbraham Cortelant, Mr. Pieter Graafland, vader van de supplianten als executeurs-testementair over de boedel van margaretha Elisabeth de Geer, weduwe van Mr. Jacob TriglandGeschil over een legaat groot 60.000,- gulden, komende uit de nalatenschap van Daniel de Geer, oom van Margaretha Elisabeth de Geer16-12-1757
Barent Coster, assuradeur, wonende te AmsterdamAbraham da Costa Issaksz (Issacsz), te Amsterdam, als houder van een polis van assurantieBezwaar tegen het vonnis van het comité van zaken tot assurantien en avarijen te Amsterdam inzake betaling van een som van 1290 guldens voor een schade aan het schip, genaamd De Jonge Geertruy, gevoerd bij schipper Claes Flock, door hem getekende polis van een som van 1500 guldens ten behoeve van Abraham da Costa Issacsz18-03-1807
Pascal Briamout, weduwe van Jean Nantenel wonende te LuikAbraham de Bock, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-03-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het onrechtmatig beslag laten leggen op goederen12-05-1728
Anna Turnhout, erfgename van wijlen Johan van Hardevelt, in zijn leven kamerbewaarder van de Edel Mogende Heren Staten van UtrechtAbraham de Bruijne, thans kiesheer en Weesmeester der stad Middelburgh, een broer van Catharina de Bruijne, die getrouwd was met Frederick Gelskerkeeen obligatie van 599 gulden en 10 stuivers en een van 400 gulden@ 5 % 'sjaars, die Catharina de Bruijne sinds 15-02-1701 niet betaald heeft + kosten20-01-1719
Dirck Visscher, burger van Hoorn mede namens zijn echtgenote IJda BasAbraham de Meijne, eerst wonende te Hoorn, vertrokken naar HarderwijkBezwaar tegen vonnis van de schepenen van Hoorn dd. 20 maart 1675, waarbij suppliant veroordeeld werd een som geld te betalen aan tegenpartij16-04-1675
Sara Mesa Dasilva, weduwe van Isak Frois, in leven medisc Doctor, wonende in Den HaagAbraham de Mesa, getrouwd met Rachel de Mesa, dochter van wijlen Eduart Mesa Da SilvaSuppliante had met wijlen haar vader Eduart Mesa Da Silva antenuptiale (huwelijkse) voorwaarden opgesteld. Zij kreeg 4000 carolus guldens mee van haar vader en zou na diens overlijden nog recht hebben op 3000 guldens die door de erfgenamen zouden worden betaald. Omdat de tegenpartij die de erfenis beheert dit bedrag niet heeft betaald, verzoekt suppliante het Hof de tegenpartij te gelasten de 3000 gulden alsnog te betalen14-09-1719
Johanna Bequin, weduwe van Jean Claude de Marisq, wonende te Rotterdam, gewezen kostschoolhoudster van de Frans kostscool te NoordwijkAbraham Dederiks, klerk van de griffier van het HofAchterstallige betaling van kost en schoolgelden voorschotten voor zijn dochter A.C. Dederiks
Jan Cloosterman, mr. timmerman, wonende te MiddelburgAbraham des Jardins, gerechtsbode te Middelburg, als als curator ad lites over Johanna la Biesche, vrouw van de suppliantBezwaar tegen vonnis d.d. 17-07-1731 door schepenen van Middelburg gewezen inzake afspraken bij scheiding van tafel en bed opgesteld10-08-1731
Maria Johanna Alderweereld, vrouw van Abraham Dias da Fouseca, zich ophoudende te s' GravenhageAbraham Dias da FonsecaAanstelling van curator: Cornelus de Bruijn, notaris te s'Hage en deurwaarder van t'Hof verzoek om beslag op goederen, geld en effecten, verbod om nog maar iets van de gemene boedel zich toe te eigenen en ontbinding van het huwelijk25-02-1751
De Parnassims van de Portugese Joodse Natie te Amsterdam, als administrateurs van de goederen en de executeurs van het testament (dd 8 augustus 1749 voor notaris Daniel van den Brink te Amsterdam) en voogden over de minderjarige kinderen en Fedeicommissaire erfgenamen van wijlen Elias Olivier.Abraham Dias Guttieres en David d'Azevedo, beiden te Amsterdam, als executeurs en redders van de boedel en de nalatenschap en voogden over de minderjarige kinderen van Abraham Jessurun d'Oliveira, zoon en universeel erfgenaam van Elias Olivier.De uitspraak van de schepenen van Amsterdam (dd 13-03-1770), betreffende de nalatenschap van Abraham Jessurun d'Oliveira, overleden, en de Fideicommissaire erfgenamen van Elias Olivier: dat zijn zoon Abraham Jesserun d'Oliveira de Universele erfgenaam is, als hij ongehuwd blijft, slechts 1/8 deel ontvangt, Als hij huwt en wettige kinderen krijgt, 1/4 deel en over 3/4 part heeft hij het vruchtgebruik, maar die moeten naar de volgende generatie.16-05-1770
Jeanette Helena van Rijk, weduwe van Johannes Baartmans koopman te s'GravenhageAbraham Diederiks, klerk van het Hof en aangestelde sequester in de nalatenschap van Du Aumel, edelmanNalatigheid om rekening te doen
Geertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften27-01-1727
Symon Steynburch, deurwaarder van het hof te HaarlemAbraham Dircxsz van Duyn, buiten Haarlem en gewezen moerman (turfhandelaar) en principiële debiteur, alsmede Ysaacq Dircxsz van Duyn te Leiden als turfvervoerder tussen Leiden en Haarlem en borgAchterstallige som op twee obligaties28-09-1657
Bartholomeus Planta, notaris en klerk op het kantoor van gemeenlandse middelen van Holland, wonede te s' GravenhageAbraham Douglas of DauglasBeslag op goederen van Abraham Douglas i.v.m nalatighied in aflossing van een obligatie27-07-1785
John Baartimans, koopman te "s HageAbraham Douglas, agent van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van geleverde stoffen in de jaren 1748 en 174915-08-1752
Mr. Jacob van der lelij, als baljuw van WateringenAbraham Douglas, als schout van WateringenOnrechtmatig optreden van de schout i.v.m. een overtreding van een plakkaat, waarbij geven van onderwijs zonder bevoegdheid was verboden en door Jannetje Burghout overtreden16-10-1751
Johannes Knops,gaarder van gemeenlands midddelen over s'Gravenzande en Zandambacht, wonende te s'GravenzandeAbraham Douglas, baljuw te s'GravenzandeBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 april 1783 door schepenen van 's Gravenzande gewezen inzake, al of niet heffing van accijns op wijn azijn03-06-1783
123...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in