Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
4043 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4043 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrestGoutier Tijcquen, koopman te AmsterdamDe suppliant had van Gerrit Stuijver 2129 realen van achten te goed blijkens een obligatie van 17-01-1624. Deze schuld is nooit afgelost en omdat hij bang is dat de erfgenamen bezit zullen nemen van de nalatenschap zonder de schuls\d af te lossen, verzoekt de suppliant beslag te laten leggen op de nagelaten gelden en goederen
Mandament van rau actieJohanna Everharda de Roij, douariere van Johan Halfwasenaar, heer van Onsenoort en Nieuw Luijck, eigenaresse van de korenmolen te Onsenoort------ de Vinck, molenaar te ElshoutNiet nakomen van conventie d.d. 10- april 1693 aangegeven over de manier van vervoer over aangewezen gebied
Mandament van arrest en rau actieMarcus Levi, koopman, wonende te s' Hertogenbosch------ Dressel majoor in het legioen van de Rhijngraaf van Salms, woonplaats onbekendBeslag op een som geld ad. 2604 : 10 : gulden voor levering van goedern en fourage geleverd aan ----- Dressel
Mandament relief d'appelPierre Gosse, wonende te 's Gravenhage---------Gauteron en Tils, uit naam van ------- de Felice, advocaat te Zwtitserland die de arrementen van de proces aangenomen heeft op naam van de overleden Fortuné Barthelenij de FeliceBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1790 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake beschadigde levering van 1600 stuks van het boekwerk genaamd."Encijclopedie ou dictionaise reformíe des connaîssances humainces"
Mandament van arrest en rau actieHendrik de Jongh, seretaris van Hedikhuizen, wonende aldaar en eigenaar van leengoederen aldaar----de Joode, wonende te VarikGeschil over het bezit van twee leengoederen te Edikhuizen
Mandament van rau actieCathrina Taarling, weduwe en boedelhoudster van Gerard van der Ploeg, voormalig koopman in wijnen te Delt. . . . . van der KaaNalatigheid in betaling van schuld
Mandament van MaintenueLeendert Jacobs Kints en zijn vrouw, Annetje Hendricks Hemel, gediplomeerd vroedvrouw te Aalsmeer. . . .Blinkvliet, schout van AalsmeerTerugdraaien van ten eerste een verbod om het beroep van vroedvrouw uit te oefenen en van ten tweede verbanning uit Aalsmeer
Mandament van arrest en rauw actieDe diakenen van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Den Haag.. .. Groene in Den HaagOnenigheid over de nalatigheid van Johanna Swanevelt
Mandament van arrest en rauw actieGovert Fuilletau de Bruijn, tienraad en apotheker te Breda.. Peckington geboren in Engeland, thans wonende te BredaVerzoek om beslag op goederen i.v.m. nalatigheid in betaling van medicamenten
Mandament van appel met compulsoirAbrham Bogaert, wonende te Amsterdam..Eerbeek, koffiehuishouderVverzoek om een einde te maken aan het verbod het koffiehuis te bezoeken i.v.m. in nalatigheid in betaling gebruikte verteringen
Mandament van rau actie met interdictie penaalCarel van Willigen, baljuw van Oudewater, Catarina van Willigen Margreeta van Borselen t.b.v. onmondige kindeen bij Mr. Henrick van Willigen, gewezen advocaat aan dit Hof,samen kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Henrick Ottensz van Willigen en Catharina van Schagen?Beplanten van land en het snijden en afvoeren van riet tot nadeel van supplianten
Mandament d'arrest met clausule van edicteCathrina Swanenburgh,weduwe van Jan Richard du Cruzut, wonende te RijswijkA.J. cuperus, predikant te VollenhoveGeschil bij afgifte van obligaties
Mandament van rauw actieJan van den Berg, wonende te s'GravenhageA.V. Persijn, wonende onder WassenaarVerzoek om terug betaling van in 1723 geleend geld
Mandament relief d'appelGijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te AmsterdamAalst de Bruijn,Assurus Beums en Jan van der Vinne, allen wonende te Haarlem, als executeurs testementair van Petronella LangedultNa koop van huis en tuin gelegen aan het zuiderbuitenSparne, aan de noordzijde van de tuinderlaan te Haarlem, genaamd "Buitenrust" wordt met goedvinden van de buren, een lichtraam geplaatst, waarna bovengenoemde personen bezwaar maken. Zij worden ondersteund door burgemeester en regeerders van Haarlem, d.d. 26-6-1751 ten nadele van suppliant
Mandament in cas d'appel met de clausules van inhibitie en reliefAdriaan Janszn Waelis; Simon Jansz Waelis, beiden wonende te Monnickendam, eisersAaltge Dircxdr wonende te Monnickendam gedaagde vrouw van Isbrant Cool die in het buitenland verblijftBezwaar tegen het vonnis van 25 juni 1650 van schepenen van Monnickendam gewezen inzake overpad, Dit vonnis negeerde de transportbrief van 29-01-1707 waarbij supplianten toestemming kregen om te verbouwen
Mandament on cas relieff d'appelWillem Bisschop, wonende te AmsterdamAaltien Vien, huisvrouw van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 16-12-1723 inzake scheiding van tafel en bed
Mandament van appel met de clausule van inhibitieCornelis Arias, wonende te NieuwkoopAaltje de Man, wonende onder NieuwkoopBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Nieuwkoop gewezen d.d. 8-08-1775 waarbij suppliant werd veroordeeld tot betaling van alimetatie ect. wegens verwekken van een kind door zijn onvermogende zoon
Mandament in cas van salarismR. Jacob Bisdom, advocaat en Sebastiaan Thierrij de Bije,procureur beide aan het Hof van HollandAaltje, Pleuntje, Cornelia en Dirkje VerslootVoorschot op salaris voor rechtshulp
Mandament van arrest en rauw actie met clausule van edctJohannes Bouwes, wonende te Bergum in Friesland voor zichzelf en zijn minderjarige dochter Trijntje Johannesse, erfgenaam van zoon en broer, Hendrik Johanisse, schipperAannemer Caters en Co, wonende te DoornikNalatigheid in afdracht van kooppenningen over geleverd hooi en het vervoer daarvan
Mandament om declaratie van kosten over te nemenJan van der Sande, gehuwd met Anna Kuijk, wonende te AmsterdamAarnout Clumper, koopman te Amsterdam, die in compagnonschap had gehandeld met marcus Doole die insolvent was gewordenNalatighied in betaling van kosten gerezen bij een mandament van anticipatie d.d 09-07-1726 verleend
Mandament van arrestJohannes van Grondelle, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Jan Crielaert en Adriaen Schadé, notarissen te Rotterdam, die gemachtigd zijn in de zaken van lambertus van Andel, opperkoopman in dienst van de Oostindische Compagnie gehuwd met Elisabeth Wolfse en voor Gerard van Andel, klerk op de assurantiekamer te Rotterdam, die zulks doen voor Hendrik van Ingen, reizend bode van RotterdamAarnout LuijmersNalatigheid in afbetaling van een obligatie ten gunste van Lambertus van Andel, en vertrek zonder achterlating van vast adres
Mandament van rau actieJohan van Asten, notaris q.q.Aart van de Weterinck en Jan Cornelis Janse van der Burgh, borgen van de inmiddels overleden Cornelis Janse van der BurghVerzoek tot betaling van de achterstallige huur over dejaren 1728 t/m met de interest, alsmede betaling van diverse omslagen, die op de landerijen rusten en betaling van de gemaakte kosten
Mandament om condumemnatie te zien decernerenRegenten van het weeshuis te DelftAbraham Doorne van Swieten, wonende te Schipluiden, Frang van der Swet, wonende te Monster, voogden over Pieter Hauwert, Abraham HauwertNalatigheid in het betalen van huur over 10 morgen land
Mandament om procureur acceptant te stellenMarinus van Halmen en Cornelis Broeder, wonend in Middelburg, erfgenamen van Catharina van de Caveijl, weduwe van Daniel Nagtegaal en eerder van Jan van ReenenAbraham Peixotte, voogd over Daniel Israel NumsVoortzetting van een proces door Jan Ackerman en Sara Buijs in een erfenis kwestie
Mandament van arrestJoucke DircxdrAbraham AdriaenszVerhalen van een obligatie-schuld van 292 gulden-6st. toebehorende aan tegenpartij, maar berustend onder een niet met name genoemde Amsterdammer
Mandament penaal en rauw actieAnthony Leijdekkers, wonende te Amsterdam Gerardus Baugé, koopman te Amsterdam, gehuwd met Adriana Jacoba van Loenen en ook voor Mr. Nicolaes van LoenenAbraham Bereveldt, Heer van Voorhout en predikant aldaar, wedunaar van Alida Leijdekkers overleden 05-09-1730, die eerder weduwe was van Johan de Hertogh, procureur van gecommitteerde Raden van de staten Staten van Holland en WestfrieslandMoeilijkheden bij afwikkeling van de nalatenschap i.v.m. het leveren van een behoorlijke staat en inventaris, omdat bij het geleverde exemplaar niet alle zaken waren vermeld
Mandament van anticipatieJohan Hedrik Fredrik Oldecop, agent van de Russische Keizer, residerende te AmsterdamAbraham Bruijn, Willem Bruijn, Severijn Bruijn, Cornelis Hartsen, Joan Frederik Motte, Van Hoorn, De Wit, assuradeurs, allen wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep hhet vonnis d.d. 12 oktober 1781 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verzoek om indiening van kosten, opgelopen i.v.m. verhindering om de reis van 18 paarden over zee voort te zetten en onderbrenging daarvan, in hoger beroep voort te zetten
Mandament van rau actieMr. Gillis Graafland, Mr. Joan Graafland, advocaten van 't HofAbraham Cortelant, Mr. Pieter Graafland, vader van de supplianten als executeurs-testementair over de boedel van margaretha Elisabeth de Geer, weduwe van Mr. Jacob TriglandGeschil over een legaat groot 60.000,- gulden, komende uit de nalatenschap van Daniel de Geer, oom van Margaretha Elisabeth de Geer
Mandament relif d'appelPascal Briamout, weduwe van Jean Nantenel wonende te LuikAbraham de Bock, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-03-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het onrechtmatig beslag laten leggen op goederen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhinbitie en edictDirck Visscher, burger van Hoorn mede namens zijn echtgenote IJda BasAbraham de Meijne, eerst wonende te Hoorn, vertrokken naar HarderwijkBezwaar tegen vonnis van de schepenen van Hoorn dd. 20 maart 1675, waarbij suppliant veroordeeld werd een som geld te betalen aan tegenpartij
Mandament relif d'appel met inhibitieJan Cloosterman, mr. timmerman, wonende te MiddelburgAbraham des Jardins, gerechtsbode te Middelburg, als als curator ad lites over Johanna la Biesche, vrouw van de suppliantBezwaar tegen vonnis d.d. 17-07-1731 door schepenen van Middelburg gewezen inzake afspraken bij scheiding van tafel en bed opgesteld
Verzoek een curator te benoemen arrest, penaal en rauw actie met edictMaria Johanna Alderweereld, vrouw van Abraham Dias da Fouseca, zich ophoudende te s' GravenhageAbraham Dias da FonsecaAanstelling van curator: Cornelus de Bruijn, notaris te s'Hage en deurwaarder van t'Hof verzoek om beslag op goederen, geld en effecten, verbod om nog maar iets van de gemene boedel zich toe te eigenen en ontbinding van het huwelijk
Mandament van rauw actieGeertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften
Mandament van arrest, desnoods met de clausule van edictBartholomeus Planta, notaris en klerk op het kantoor van gemeenlandse middelen van Holland, wonede te s' GravenhageAbraham Douglas of DauglasBeslag op goederen van Abraham Douglas i.v.m nalatighied in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieJohn Baartimans, koopman te "s HageAbraham Douglas, agent van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van geleverde stoffen in de jaren 1748 en 1749
Mandament PenaalMr. Jacob van der lelij, als baljuw van WateringenAbraham Douglas, als schout van WateringenOnrechtmatig optreden van de schout i.v.m. een overtreding van een plakkaat, waarbij geven van onderwijs zonder bevoegdheid was verboden en door Jannetje Burghout overtreden
Mandament van maintenueJacob Ravens, wonende te Wateringen, waarnemend en later secretaris van 's Gravenzande en Zuid-AmbachtAbraham Douglas, baljuw van s'Gravenzande en Zuid-AmbachtVerhindering bij uitoefening van ambt
Mandament om executie gedecerneerd te hebbenJan de Bije, heer van Albrandswaard en Stoutenburg, kolonel ect. geïnstitueerd erfgenaam van Jacob de Beij, gewezen heer van StoutenburgAbraham en Henderick Goverts, voogden over de minderjarige erfgenamen van Jan ValckUitvoering van het vonnis van het Hof van Holland d.d. 28-011-1674 inzake betaling van een obligatielening
Mandament van rau actieAdam Hollebeek, wonende te LeidschendamAbraham Franken, wonende te Hazerswoude, Willem Franken, Adriaan Franken Beijaard, zich gestald als borgenNalatigheid in het aflossen van een oblgatie
Mandamemt van rau actieMr. jan Ploos van Amstel, advocaat van 't Hof gevestigd te AmsterdamAbraham Geervliet, bode van DiemenNalatigheid in aflossing van een obligatie en levering van de opbrengst van de verkoop van goederen , ad 1408: 4: 12: gulden, door Geervliet ontvangen
Mandament van rau actieWillem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland
Mandament van arrest en rauw actieFrederik Melsert, slager te 's GravenhageAbraham George Luicius, gewezen gezant van PruisenNalatigheid in betaling voor geleverde vleeswaren na vertrek naar elders en nu tijdelijk terug
Mandament tot appt. van recommandatie in het arrestCornelius Hollius, mr. chirurgijn te 's GravenhageAbraham George Luicius, gewezen gezant van PruisenNalatigheid in betaling voor geleverde diensten na vertrek naar elders en nu tijdelijk terug
Mandament van rauw actieCornelis Kruijning, wonende te wateringen, gehuwd met Jannetje Bruijnwijk,dochter van Simon Arentze Bruijnwijk, koopman in granen te SchipluidenAbraham Houwert, Abraham Doorne van Swieten en Frank van der Swet als voogden over Pieter HouwertNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament om executie gedecerneerd te hebbenJacob Robbenstein, wijnkoper te EnkhuizenAbraham LaviaNiet nakomen van een vonnis van schepenen van Enkhuizen d.d. 5-03-1664 inzake een te betalen schuld
Arrest en rauw actie met edictJohanna Geertruid Juliaans, wonende te Utrecht, Arnouds Juliaans, wijnkoopman te UtrechtAbraham Lemmers, wonende te Amsterdam, Abraham Adriaan van Koperen, Cornelis Berthoff als voogden wonende te ParamariboVerzoek om beslag op goederen, geld en effecten inzake dilaijering van schriftelijke trouwbeloften d.d. 31 december 1749 aangegaan
Mandament van rau actieGuillaume Charron Sint Germain, optredende voor Maria Josepha Boisanguin, weduwe en erfgename van Joseph d'Arredondo en voor haar zoon Antonio d'Arredondo, kapitein, en tevens optredende als voogd over de minderjarige Franciscus d'ArredondoAbraham Lombroso, wonende te AmsterdamWeigering om leningen en betalingen af te rekenen
Mandament penaal en rau actie met de clausule om op perenptoire termijnen van 14 dagen te procederenJohannes Donker, Arij van Hooven, wonende te Voorburg, eigenaar van huizen en erven gelegen aan de kleine laan te VoorburgAbraham Louis Van, en meerdere personenVerbod om te bouwen en begin van bouw af te breken i,v.m. verhinderen van vrij uitzicht op de Vliet
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAbraham Cathelle, mr. wolkammer, wonende te LeidenAbraham Macare, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Leiden gewezen d.d. 1645-05-12 inzake een schuld van 224 pond 18 schelling 9 groten Vlaams
Mandament relief d'appelHendrik Rijffsnijder Gerritzn, koopman, wonende te Amsterdam mede-reder en boekhouder van het schip "de Vrijheid"Abraham Machgilzen, wonende te Buiksloot, varende als schipper op "de Vrijheid". Tevens mede-reder en deelnemende voor 1/4 portieBezwaar tegen het vonnis 1juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake niet nakomen van afspraken, ontstaan door gezamelijke rederij beheer
vorige
12...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in