Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Cristiaen Nieuwgaart, wonende te Amsterdam weduwnaar van Maria Croeger, die mede erfgename van haar vader Jacob CroegerDe gemene crediteuren van de boedel van wijlen Steven Emmerij, gewoond hebbende in Den HaagBezwaar tegen vonnis van schepenen van Den Haag d.d. 24-11-1733 inzake het aandeel van de suppliant in de huizen "de Braeke Grond" en " Hollandschen Tuijn" nagelaten door Jacob Croeger15-01-1734
Judah Sanasas en david Islach, kooplieden te Amsterdamde la Court en Wijnants, assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 17-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering van betaling van verzekerde, door schipbreuk verloren gegane goederen, die door Baruk David Islach,koopman, wonende te Santa Crusa, waren gekocht in opdracht van suppliant16-12-1740
Anna de Huze, vrouwe van Meijnden ect. weduwe van Gillis Graafland, eigenaresse van landgoed ten VogelzangDe luitenant houtvester en Meesterknapen van HollandBezwaar tegen appoinctement van de luitenant houtvester ect. d.d. 13-11-1728 waarbij suppliante het aloude jachtrecht, behorende bij haar landgoed wordt ontzegd21-01-1729
De voogden van de kinderen van Aelbrecht Jansz, koperslager te DelftDe voogden van de kinderen van Hendrick Vockestaart, notarisOverdracht van gelden die door Hendrick Vockestaart geind zijn die door hem moeten overgedragen worden aan de supplianten. Omdat hij niet betaalde, hebben de supplianten een proces tegen hem aanhangig gemaakt bij de schepenen van Delft. Bij hun vonnis van 1-08-1534 bevelen zij de suppliante documenten over teleggen als bewijs dat zij gerechtigd zijn dit geld te ontvangen hiertegen hebben de supplianten bezwaar25-07-1635
Simon Crammer, wonende te AmsterdamDe weduwe Hendrik WillinkBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de vrije Geer d.d. 10-04-1743 gewezen inzake onbevoegd rooien van bomen en in eigendom nemen , welke onder gezamenlijk beheer stonden13-05-1743
Johanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie18-07-1727
Matheus Pietersz Gijsel, gehuwd met Catharina Jansdr, zuster en erfgename van Jan Jansz Blanckert, wonende te Groede in Zuidbeveland, eiser in rau actie voor schepenen van de parochie van BaarlandDingnis Thomasz, gedaagde Jan Cornelise, Cornelis Cooman. De laatste twee interveniërende voor de gedaagdeBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1642 door schepenen van de parochie van Baarland gewezen inzake eigendomsrecht van een weide en de opbrengst daarvan09-01-1643
Hugo Gaal, baljuw van de heerlijkheid van NoordwijkDirck Claaszn en Cillitgen Claessdr, weduwe van Jacob AdriaanszBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Noordwijk d.d. 04-12-1637 inzake een geval van tovenarij27-04-1638
Cornelis Groenewout en Pieter Bindervoet, korenmolenaars, wonende te AmsterdamDirck Jielisse Dijs, korenmolenaar op de Zandhaas in de Zandpoort te VelzenBezwaar tegen vonnis van schepenen der Ambachts Heerlijkheid Velzen d.d. 29- o3-1724 in niet genoemde zaak20-04-1724
Catharina Jaspers, meerderjarige dochter, wonende te AmsterdamDirck van Castricum, meerderjarige jongeman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van een vonnis in cas van trouw van schepenen van het gerecht van Amsterdam d.d 1645-01-2014-02-1645
Jan Swaan, oud-schepen van PurmerendDirk (C) Kaaskoper, Isaäk (C) Kaaskoper beide wonende te OosthuizenVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-12-1755 door schepenen van Purmerend gewezen inzake afrekening van 1583 gulden ; 15: , dat de suppliant op verzoek van de tegenpartij, aan hun oom Jacob Isaäcs had betaald16-01-1756
Coenraad Groothuijsen, suiker raffinadeur in AmsterdamDirk Claes, Jacobus de Rovele en Albertus Roos c.s., gequalificeerden tot het doen van visitatie in de suiker raffinaderijen in AmsterdamBezwaar tegen vonnissen van mindertal van schepenen van Amsterdam d.d. 5-10-1728 en van schout en schepenen d.d. 15-03-1729 inzake gebruik van dierenbloed voor het klaren van suiker28-06-1729
Antonie van der Kar, overnemenr van de import van de bieren over Amsterdam en Amstelland voor een termijn van 1 jaar, eiserDirk Hooghslagh, aangastelde cxollecteur van dezelfde termijn , verweerderBezwaar tegen vonnis van schepenen van Oudekerk d.d, 24-08-1723 inzake een verklaring onder ede van te goeder trouw te zijn20-09-1723
Petronella Jacoba en Aletha Cornelis van Oosten, wonende te AmsterdamEen tiental crediteuren van Bernardus Frankendaal, waard in Herberg de Gouden Eendracht in de RijpBezwaar tegen vonnis van schepenen van de Rijp d.d. 8-11-1729 inzake preferentie van schuldeisers21-11-1729
Joseph, alias Jacob de Silveira, wonende te Amsterdam, voor zichzelf en mede-erfgenamen van Duarte de Vargas, alias Joseph Antonio en echtgenote Maria Nunes de Santillana, overleden in Antiquora in SpanjeEerst David Guitieres, later Isaac van Salonon GuitieresBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-01-1637 betreft in bewaring gegeven van door de Spaanse Inquisitie vervolgde voorouderrs van suppliant19-02-1737
Matheus Swart, wonende te HaarlemEgbert Huijgens, Jacob van Dam,beide wonende te Haarlem,curatoren over de insolvente boedel van Boudewijn Coenraad Grim, gewoond hebbende onder de jurisdictie van Sloten ect.Bezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 04-06-1776 inzake ledige overdracht van de buitenplaats "Middelhoff" uit de insolvente boedel van Boudewijn Coenraad Grim, aan suppliant25-07-1776
Crijn Sprankhuijsen en arij van Rijn, beiden wonende in t' Hoenderland, geauthoriseerd vertegenwoordigers van Arent en Arij Pietersen Sprankhuijsen, minderjarige kinderen van Pieter Crijne Spranhuijsen en Annetje Pieterse OverschieEngel Senten DoorduijnBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van de Lier d.d. 04-10-1743 gewezen inzake preferentie aangaande uitbetaling van een hypotheekbrief11-08-1743
Hermanus Vingerhoet, Harmansz, koopman te AmsterdamFrederik Gronen en François Moerhout, als curatoren over de boedel van suppliantVerzoek om opheffing van de op verzoek van familieleden, onder curatele stelling van de suppliant en eerherstel van zijn goede naam06-09-1728
Johannes Reijniiersse Kessel, gehuwd met Johanna de Bondt en alle anderen erfgenamen van Michiel de Bondt, gehuwd geweest met Elisabeth van DongenGabriëlla la Mars en Chrstiaan van Dongen, respectievelijk weduwnaar en zoon van Anthonie van DongenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Heusden d.d. 4-08-1729 inzake scheiding en deling van land20-09-1729
Theodorus Lulius, emeritus predikant van t'Woudt, wonende te 's GravenhageGebriël van der Kool , gehuwd met Anna Petronella Keijzer, wonende te VoorburgNalatigheid bij het aflossen van twee obligaties ten laste van Anna Maria Schrevelius, weduwe van Willem van der Kool, respectivelijk moeder en schoonmoeder van supplianten22-07-1746
Jan van der Werff c:s: wonende te HilversumGeorge Roeters van Wijlik, koopman geweest binnen de stad AmsterdamWegens Frauduleuze handelingen en na heimelijk vertrek van George Roeters van Wijlijk uit Amsterdam, blijft desupplianten niets anders over dan appoinctement nihil. Vandaar verzoek om mandament mandament van reformatie28-02-1755
Pierre Berand, koopman te RotterdamGerard Ellinckhuijsen, Jan Marteveld, vertegnwoordigend, J. F Lantsheer en J. J Negre, beiden wonende te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis gewezen door het zeegerecht van Rotterdam d..d. 6-12-1777 inzake vergelding van schade aan goederen, verzekerd op een zeeverzekerngs polis03-03-1778
Coopstad, Rochussen, beide wonende te RotterdamGerrit Abrahamsz de Vries, Gerrit de Vries, kooplieden te Amsterdam, Jan Marteilhe te SurinameBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 6-12-1775 inzake de betaling van een wisselbrief van 7655,- gulden met 25% herwissel, oorspronkelijk uitgegeven in Suriname voor aankoop van 16 slaven24-05-1776
Gijsbert de Lengh, koopman te Dordrecht ( de Lingh)Gerrit BraamkampHet niet terugzenden van dennen die als vlot werden gebruikt bij vervoeren van houtwaren13-06-1747
Samuel Jalasson, geboren te Eens, canton Bern en wonende te AmsterdamGuilliaune Berset, wonende te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 29-06-1736, waarbij brieven van sessie werden geweigerd04-06-1737
Jacobus Moutan, wonende te s'GravenhageHartumus Adrianus van Niel, executeur- testementair over de boedel van Maria Sol, weduwe van Samuel Jeremias (a) GaramaVerzoek om het vonnis d.d. 04-02-1755 door schepenen van s'Gravenhage gewezen, inzake geschil over de afwikkeling van de nalatenschap in hogerberoep te herzien21-03-1755
Dirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr20-11-1623
Beatrise Ruijll, wonende te UtrechtHeijndrick van den Ham, glasemaker in HeemstedeBezwaar tegn het vonnis d.d. 03-10-1725 door schepenen van Heemstede gewezen inzake geschil over een rekening07-11-1725
Corstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten26-07-1725
De erfgenamen van Jan van Baseroij, overleden in AlkmaarHendrik Gerrits Enkelboom en Hendrik Pieters, wonende te Zijpe, voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Jacobs Vader en Bletje Hendriks, voor zover deze kinderen erfgenamen zijn van hun moederBezwaar tegn vonnis van schepenen van de Oude Zijpe d.d. 21-12-1725 inzake betaling voor geleverde kaaskopers winkelwaren29-04-1726
Bernardus de Bosch Jeronimus zoon, wonende te Amsterdam, benevens: Anthonij Dull en Mr. Jacob Klinkhamer, curateure over de personen goederen van Maria GildemeesterHendrik Gildemeester en Mr. Maurits Cornelis van HallAchterstallige betalingen van een schuld aan de crediteuren06-12-1810
Jan Berends Creemer en Zonen, kooplieden te AmsterdamHendrik Hagen, Dirk Hagen, kooplieden te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 8-12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over een openstaande en doorlopende rekening m.b.t. partijen haver07-12-1763
Meijndert, Claes en arend Bloem, wonende te ZaandamHendrik Lampe, wonende te Amsterdam, assuradeurNalatigheid bij uitkering van verzekerde somma na geleden schipbreuk waarbij d.d. 23-03-1747 door de kamer van assurantien van Amsterdam en d.d. 10-04-1748 door schepenen van Amsterdam ten nadele van supplianten vonnis was gewezen08-05-1748
Samuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces19-03-1725
Pieter Ebbens, wonende te RotterdamHermanus KoningNalatigheid in aflossing van een schuld ad. 261:15:- gulden17-06-1768
Jan Dionijs Verburgh, koopman te RotterdamHeuser, Kurtem, kooplieden te RotterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-12-1755 door schepenen van Rotterdam gewezen te herzien inzake geschil over een wisselbrief02-02-1756
Pieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft02-03-1723
Alida Westerbork voor zichzelf weduwe en geinstitueeerde erfgename van Pieter BuijnIsaac Buijn, haar schoonvaderOnenigheid bij aflossing van obligatie, waarbij door Pietre Buijn wordt onkend zich borg en pricipaal te hebben gesteld, waarbij na gewezen vonnis d.d. 29-10-1750 suppliante nu vverzoekt om mandament van reformatie Pro Deo17-12-1750
Maria Baster, weduwe van Francoijs de Vos, wonende te Zierikzee, handelend voor Cornelia vergouwe, weduwe van Cornelis de VosIsaac van duijn, als executeur en voogd over de minderjarige kinderen van Cornelis LockerBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-04-1736 door schepenen van Zierikzee gewezen, inzake het verzilveren van een hypotheek-brief12-19-1736
Samuel de Pas, makelaar te Amsterdam handelend voor Abrham Mendes FlorisIsac Haijm de Meza, wonende te AmsterdamGeschil in een geldkwestie08-07-1750
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Wisselius Peckius voor zijn vrouw Digna van Gelre en haar broedersJacob Harmans Boerbergen, brouwer te TholenBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tholen d.d. 06-11-1637 inzake geschil over borgtocht05-10-1638
Pieter Klaase Wouw, landbouwer wonende te Esselijkerwoude (zoon van Klaas Pieterse Wouw,en Marijke Jans de VoogtJacob Heijenoort, CornelisThijse Copje, Samuël Moonen, curatoren ovet de boedel van Marijke Jans de Voogt, die in het jaar 1747 krankzinnig was gewordenBezwaar tegen de uitspraak van het verzoek d.d. 23 maart 1751 aan schepenen van Esselijkerwoude gericht, inzake het overnemen van de administratie door de supliant Dirk Pieterse Wouw, Pieter Pieterse Kuijper05-05-1752
Jan Geldemeester en Zoon, kooplieden te AmsterdamJacob Leonard Soudaan, J. Lankhoest, Johannes Oker, Anthonij Meijnts, assuradeurs, allen wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep hhhet vonnis d.d. 25-08-1780 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake vergoeding van geleden schade door per schip vervoerde goederen, te herzien29-09-1780
Daniël Wijnands, koopman en assuradeur te AmsterdamJacob RigaelVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 25-03-1752 door schepenen van Amsterdam gewezen te herzien inzake geschil over schade aan goederen die niet voor rekening en risico voor Jacob Rigael waren geconsigneerd01-06-1753
Hartogh Isaäks, schoolmeester van de joodse natie te AmsterdamJacob Salomon Proops van de joodse natie te AmsterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis van de commissarissen van injurien te herzien inzake nalatgheid in betaling van salaris m.b.t. onderwijs van de zoon22-07-1757
Pieter Brouwer, koopman te ZaandamJacob Speciael en zoon en Claes Ploeger, kooplieden en assuradeursNalatigheid in het uitkeren van assurantiegelden. Bij vonnis d.d. 6-05-1745 voor commissarissen van de kamer van assurantie en averijen te Amsterdam, werd ten voordele en later d.d. 18-01-1746 door schepenen van Amsterdam te nadele vonnis gewezen29-03-1746
Cornelis Jansz Buijs c: s:, allen waagdragers of arbeiders van het waterasveem te AmsterdamJacoba Carstens, weduwe en enige erfgenaam van cklaas Bredero of Brero ook waagdrager en overleden te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 08-07-1772 door schepenen van Amstredam gewezen, inzake geschil over betaling van veemgeld, te herzien15-09-1772
Gerard Bergsland, koopman te AmsterdamJacobus van Houten, loodgieter te HaarlemOnenigheid over voldoening van materialen. Na gewezen vonnis d.d. 11-05-1751 nu verzoek om reformatie16-06-1751
Jacob Leest, schipperJacques Roquette en Pieter Theodore van TeijlingenGeschil over verrekening van onkosten door geleden schade tijdens het vervoer opgelopen. Het vonnis d.d. 25-1-1749 door commissarissen van zeezaken gewezen viel ten nadele van suppliant uit18-02-1749
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in