Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
182 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 182 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van reformatieWillem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel
Mandament van reformatieJoris Geestermanus, Mr. Cornelis van der Sleijden, Mr. Jan Jacob Goeverneur, allen wonende te Delft. Curatoren van de geabdoneerdeboedel van Jan Frederik Stembor en Anthonia VerdoesDe erfgenamenvan Nicolaas SleghtBezwaar tegen de beslissingen van de schepenen van Rotterdamd.d. 01-12-1774 inzake toestemming tot de verkoop van tot de insolvente boedel behorende in onderpand gegeven obligaties
Mandament van reformatieHendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren
Mandament van reformatieCristiaen Nieuwgaart, wonende te Amsterdam weduwnaar van Maria Croeger, die mede erfgename van haar vader Jacob CroegerDe gemene crediteuren van de boedel van wijlen Steven Emmerij, gewoond hebbende in Den HaagBezwaar tegen vonnis van schepenen van Den Haag d.d. 24-11-1733 inzake het aandeel van de suppliant in de huizen "de Braeke Grond" en " Hollandschen Tuijn" nagelaten door Jacob Croeger
Mandament van reformatieJudah Sanasas en david Islach, kooplieden te Amsterdamde la Court en Wijnants, assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 17-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering van betaling van verzekerde, door schipbreuk verloren gegane goederen, die door Baruk David Islach,koopman, wonende te Santa Crusa, waren gekocht in opdracht van suppliant
Mandament van reformatieAnna de Huze, vrouwe van Meijnden ect. weduwe van Gillis Graafland, eigenaresse van landgoed ten VogelzangDe luitenant houtvester en Meesterknapen van HollandBezwaar tegen appoinctement van de luitenant houtvester ect. d.d. 13-11-1728 waarbij suppliante het aloude jachtrecht, behorende bij haar landgoed wordt ontzegd
Mandament van reformatieDe voogden van de kinderen van Aelbrecht Jansz, koperslager te DelftDe voogden van de kinderen van Hendrick Vockestaart, notarisOverdracht van gelden die door Hendrick Vockestaart geind zijn die door hem moeten overgedragen worden aan de supplianten. Omdat hij niet betaalde, hebben de supplianten een proces tegen hem aanhangig gemaakt bij de schepenen van Delft. Bij hun vonnis van 1-08-1534 bevelen zij de suppliante documenten over teleggen als bewijs dat zij gerechtigd zijn dit geld te ontvangen hiertegen hebben de supplianten bezwaar
Mandament van reformatieSimon Crammer, wonende te AmsterdamDe weduwe Hendrik WillinkBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de vrije Geer d.d. 10-04-1743 gewezen inzake onbevoegd rooien van bomen en in eigendom nemen , welke onder gezamenlijk beheer stonden
Mandament van reformatieJohanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie
Mandament van reformatieMatheus Pietersz Gijsel, gehuwd met Catharina Jansdr, zuster en erfgename van Jan Jansz Blanckert, wonende te Groede in Zuidbeveland, eiser in rau actie voor schepenen van de parochie van BaarlandDingnis Thomasz, gedaagde Jan Cornelise, Cornelis Cooman. De laatste twee interveniërende voor de gedaagdeBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1642 door schepenen van de parochie van Baarland gewezen inzake eigendomsrecht van een weide en de opbrengst daarvan
Mandament van reformatieHugo Gaal, baljuw van de heerlijkheid van NoordwijkDirck Claaszn en Cillitgen Claessdr, weduwe van Jacob AdriaanszBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Noordwijk d.d. 04-12-1637 inzake een geval van tovenarij
Mandament van reformatieCornelis Groenewout en Pieter Bindervoet, korenmolenaars, wonende te AmsterdamDirck Jielisse Dijs, korenmolenaar op de Zandhaas in de Zandpoort te VelzenBezwaar tegen vonnis van schepenen der Ambachts Heerlijkheid Velzen d.d. 29- o3-1724 in niet genoemde zaak
Mandament van reformatieCatharina Jaspers, meerderjarige dochter, wonende te AmsterdamDirck van Castricum, meerderjarige jongeman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van een vonnis in cas van trouw van schepenen van het gerecht van Amsterdam d.d 1645-01-20
Mandament van reformatieJan Swaan, oud-schepen van PurmerendDirk (C) Kaaskoper, Isaäk (C) Kaaskoper beide wonende te OosthuizenVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-12-1755 door schepenen van Purmerend gewezen inzake afrekening van 1583 gulden ; 15: , dat de suppliant op verzoek van de tegenpartij, aan hun oom Jacob Isaäcs had betaald
Mandament van reformatieCoenraad Groothuijsen, suiker raffinadeur in AmsterdamDirk Claes, Jacobus de Rovele en Albertus Roos c.s., gequalificeerden tot het doen van visitatie in de suiker raffinaderijen in AmsterdamBezwaar tegen vonnissen van mindertal van schepenen van Amsterdam d.d. 5-10-1728 en van schout en schepenen d.d. 15-03-1729 inzake gebruik van dierenbloed voor het klaren van suiker
Mandament van reformatieAntonie van der Kar, overnemenr van de import van de bieren over Amsterdam en Amstelland voor een termijn van 1 jaar, eiserDirk Hooghslagh, aangastelde cxollecteur van dezelfde termijn , verweerderBezwaar tegen vonnis van schepenen van Oudekerk d.d, 24-08-1723 inzake een verklaring onder ede van te goeder trouw te zijn
Mandament van reformatieFano en Urbano, kooplieden te AmsterdamDirk Sevelinkhoven, postmeester te PempelfortEr is proces gevoerd voor Schepenen van Amsterdam wegens het niet aangekomen pakket diamanten in Venetië. Bij het vonnis op 11-09-1714 hebben supplianten schadevergoeding geëist ter waarde van 1584 gld. Dit wordt niet ingewilligd zodat supplianten zich hiertegen verzetten
Mandament van reformatiePetronella Jacoba en Aletha Cornelis van Oosten, wonende te AmsterdamEen tiental crediteuren van Bernardus Frankendaal, waard in Herberg de Gouden Eendracht in de RijpBezwaar tegen vonnis van schepenen van de Rijp d.d. 8-11-1729 inzake preferentie van schuldeisers
Mandament van reformatieJoseph, alias Jacob de Silveira, wonende te Amsterdam, voor zichzelf en mede-erfgenamen van Duarte de Vargas, alias Joseph Antonio en echtgenote Maria Nunes de Santillana, overleden in Antiquora in SpanjeEerst David Guitieres, later Isaac van Salonon GuitieresBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-01-1637 betreft in bewaring gegeven van door de Spaanse Inquisitie vervolgde voorouderrs van suppliant
Mandament van reformatieMatheus Swart, wonende te HaarlemEgbert Huijgens, Jacob van Dam,beide wonende te Haarlem,curatoren over de insolvente boedel van Boudewijn Coenraad Grim, gewoond hebbende onder de jurisdictie van Sloten ect.Bezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 04-06-1776 inzake ledige overdracht van de buitenplaats "Middelhoff" uit de insolvente boedel van Boudewijn Coenraad Grim, aan suppliant
Mandament van reformatieCrijn Sprankhuijsen en arij van Rijn, beiden wonende in t' Hoenderland, geauthoriseerd vertegenwoordigers van Arent en Arij Pietersen Sprankhuijsen, minderjarige kinderen van Pieter Crijne Spranhuijsen en Annetje Pieterse OverschieEngel Senten DoorduijnBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van de Lier d.d. 04-10-1743 gewezen inzake preferentie aangaande uitbetaling van een hypotheekbrief
Mandament van reformatieHermanus Vingerhoet, Harmansz, koopman te AmsterdamFrederik Gronen en François Moerhout, als curatoren over de boedel van suppliantVerzoek om opheffing van de op verzoek van familieleden, onder curatele stelling van de suppliant en eerherstel van zijn goede naam
Mandament van reformatieJohannes Reijniiersse Kessel, gehuwd met Johanna de Bondt en alle anderen erfgenamen van Michiel de Bondt, gehuwd geweest met Elisabeth van DongenGabriëlla la Mars en Chrstiaan van Dongen, respectievelijk weduwnaar en zoon van Anthonie van DongenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Heusden d.d. 4-08-1729 inzake scheiding en deling van land
Mandament van reformatieTheodorus Lulius, emeritus predikant van t'Woudt, wonende te 's GravenhageGebriël van der Kool , gehuwd met Anna Petronella Keijzer, wonende te VoorburgNalatigheid bij het aflossen van twee obligaties ten laste van Anna Maria Schrevelius, weduwe van Willem van der Kool, respectivelijk moeder en schoonmoeder van supplianten
Mandament van reformatieJan van der Werff c:s: wonende te HilversumGeorge Roeters van Wijlik, koopman geweest binnen de stad AmsterdamWegens Frauduleuze handelingen en na heimelijk vertrek van George Roeters van Wijlijk uit Amsterdam, blijft desupplianten niets anders over dan appoinctement nihil. Vandaar verzoek om mandament mandament van reformatie
Mandament van reformatiePierre Berand, koopman te RotterdamGerard Ellinckhuijsen, Jan Marteveld, vertegnwoordigend, J. F Lantsheer en J. J Negre, beiden wonende te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis gewezen door het zeegerecht van Rotterdam d..d. 6-12-1777 inzake vergelding van schade aan goederen, verzekerd op een zeeverzekerngs polis
Mandament van reformatieCoopstad, Rochussen, beide wonende te RotterdamGerrit Abrahamsz de Vries, Gerrit de Vries, kooplieden te Amsterdam, Jan Marteilhe te SurinameBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 6-12-1775 inzake de betaling van een wisselbrief van 7655,- gulden met 25% herwissel, oorspronkelijk uitgegeven in Suriname voor aankoop van 16 slaven
Mandament van reformatieGijsbert de Lengh, koopman te Dordrecht ( de Lingh)Gerrit BraamkampHet niet terugzenden van dennen die als vlot werden gebruikt bij vervoeren van houtwaren
Mandament van reformatieSamuel Jalasson, geboren te Eens, canton Bern en wonende te AmsterdamGuilliaune Berset, wonende te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 29-06-1736, waarbij brieven van sessie werden geweigerd
Mandament van reformatieJacobus Moutan, wonende te s'GravenhageHartumus Adrianus van Niel, executeur- testementair over de boedel van Maria Sol, weduwe van Samuel Jeremias (a) GaramaVerzoek om het vonnis d.d. 04-02-1755 door schepenen van s'Gravenhage gewezen, inzake geschil over de afwikkeling van de nalatenschap in hogerberoep te herzien
Mandament van reformatieDirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr
Mandament van reformatieBeatrise Ruijll, wonende te UtrechtHeijndrick van den Ham, glasemaker in HeemstedeBezwaar tegn het vonnis d.d. 03-10-1725 door schepenen van Heemstede gewezen inzake geschil over een rekening
Mandament van reformatieCorstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten
Mandament van reformatieDe erfgenamen van Jan van Baseroij, overleden in AlkmaarHendrik Gerrits Enkelboom en Hendrik Pieters, wonende te Zijpe, voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Jacobs Vader en Bletje Hendriks, voor zover deze kinderen erfgenamen zijn van hun moederBezwaar tegn vonnis van schepenen van de Oude Zijpe d.d. 21-12-1725 inzake betaling voor geleverde kaaskopers winkelwaren
Mandament van reformatieBernardus de Bosch Jeronimus zoon, wonende te Amsterdam, benevens: Anthonij Dull en Mr. Jacob Klinkhamer, curateure over de personen goederen van Maria GildemeesterHendrik Gildemeester en Mr. Maurits Cornelis van HallAchterstallige betalingen van een schuld aan de crediteuren
Mandament van reformatieJan Berends Creemer en Zonen, kooplieden te AmsterdamHendrik Hagen, Dirk Hagen, kooplieden te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 8-12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over een openstaande en doorlopende rekening m.b.t. partijen haver
Mandament van reformatieMeijndert, Claes en arend Bloem, wonende te ZaandamHendrik Lampe, wonende te Amsterdam, assuradeurNalatigheid bij uitkering van verzekerde somma na geleden schipbreuk waarbij d.d. 23-03-1747 door de kamer van assurantien van Amsterdam en d.d. 10-04-1748 door schepenen van Amsterdam ten nadele van supplianten vonnis was gewezen
Mandament van reformatieSamuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces
Mandament van reformatiePieter Ebbens, wonende te RotterdamHermanus KoningNalatigheid in aflossing van een schuld ad. 261:15:- gulden
Mandament van reformatieJan Dionijs Verburgh, koopman te RotterdamHeuser, Kurtem, kooplieden te RotterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-12-1755 door schepenen van Rotterdam gewezen te herzien inzake geschil over een wisselbrief
Mandament van reformatiePieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft
Mandament van reformatieAlida Westerbork voor zichzelf weduwe en geinstitueeerde erfgename van Pieter BuijnIsaac Buijn, haar schoonvaderOnenigheid bij aflossing van obligatie, waarbij door Pietre Buijn wordt onkend zich borg en pricipaal te hebben gesteld, waarbij na gewezen vonnis d.d. 29-10-1750 suppliante nu vverzoekt om mandament van reformatie Pro Deo
Mandament van reformatieMaria Baster, weduwe van Francoijs de Vos, wonende te Zierikzee, handelend voor Cornelia vergouwe, weduwe van Cornelis de VosIsaac van duijn, als executeur en voogd over de minderjarige kinderen van Cornelis LockerBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-04-1736 door schepenen van Zierikzee gewezen, inzake het verzilveren van een hypotheek-brief
Mandament van reformatieSamuel de Pas, makelaar te Amsterdam handelend voor Abrham Mendes FlorisIsac Haijm de Meza, wonende te AmsterdamGeschil in een geldkwestie
Mandament van reformatieBewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre
Mandament van reformatieWisselius Peckius voor zijn vrouw Digna van Gelre en haar broedersJacob Harmans Boerbergen, brouwer te TholenBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tholen d.d. 06-11-1637 inzake geschil over borgtocht
Mandament van reformatiePieter Klaase Wouw, landbouwer wonende te Esselijkerwoude (zoon van Klaas Pieterse Wouw,en Marijke Jans de VoogtJacob Heijenoort, CornelisThijse Copje, Samuël Moonen, curatoren ovet de boedel van Marijke Jans de Voogt, die in het jaar 1747 krankzinnig was gewordenBezwaar tegen de uitspraak van het verzoek d.d. 23 maart 1751 aan schepenen van Esselijkerwoude gericht, inzake het overnemen van de administratie door de supliant Dirk Pieterse Wouw, Pieter Pieterse Kuijper
Mandament van reformatieJan Geldemeester en Zoon, kooplieden te AmsterdamJacob Leonard Soudaan, J. Lankhoest, Johannes Oker, Anthonij Meijnts, assuradeurs, allen wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep hhhet vonnis d.d. 25-08-1780 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake vergoeding van geleden schade door per schip vervoerde goederen, te herzien
Mandament van reformatieDaniël Wijnands, koopman en assuradeur te AmsterdamJacob RigaelVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 25-03-1752 door schepenen van Amsterdam gewezen te herzien inzake geschil over schade aan goederen die niet voor rekening en risico voor Jacob Rigael waren geconsigneerd
Mandament van reformatieHartogh Isaäks, schoolmeester van de joodse natie te AmsterdamJacob Salomon Proops van de joodse natie te AmsterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis van de commissarissen van injurien te herzien inzake nalatgheid in betaling van salaris m.b.t. onderwijs van de zoon
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in